0

Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường thcs huyện Bố Trạch trong giai đoạn hiện nay

38 4,489 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:38

Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình MỤC LỤC Mở đầu. 1 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý. 3 I: Một số vẫn đề cơ bản về nhân cách. 3 II: Nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý. 4 III: Yêu cầu xâu dựng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 7 Chương II: Thực trạng và một số giải pháp xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở bậc THCS nghành giáo dục Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình. 10 I :Tình hình kinh tế - xã hội của huyện và thực trạng nhân cách của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở bậc THCS giáo dục huyện Bố Trạch: 10 II: Những yêu cầu đặc trưng về nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các trường học trên địa bàn Huyện Bố Trạch. 14 III: Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng, hoàn thiện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các trường học ở huyện Bố Trạch. 19 IV: Những kiến nghị 22 Kết luận 24 Tài liệu tham khảo 25 MỞ ĐẦU Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiêp hoá, hiện đại hoá. Nhiệm vụ đó rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây 1 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình dựng một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Muốn quản lý được tốt, người lãnh đạo, quản lý cần phải "hiểu người, biết mình và khéo dùng người". Vậy trước hết, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải "tự hiểu rõ" mình. Công tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, người cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố có vị trí hàng đầu, giữ vai trò quyết định đó là nhân cách của họ. Là người đứng đầu và chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục trong trường học, nhân cách của người lãnh đạo quản lý có tác động mạnh mẽ đến giáo viên và học sinh, đây là những chủ thể có nhân cách rất nhạy cảm. Vì thế mà tương ứng với vị thế và vai trò của mình, người cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục phải có một nhân cách mẫu mực, hoàn thiện, cao hơn những người bình thường, có vai trò định hướng, gương mẫu, có ưu thế tác động nhiều mặt, biết tổ chức, tập hợp, lôi cuốn và thúc đẩy mọi người cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu, nắm được những yếu tố quy định và những yêu cầu có tính đặc trưng về nhân cách người lãnh đạo, quản lý có một ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, vừa có tính cơ bản lâu dài, vừa là đòi hỏi bức xúc của của các trường học hiện nay. Với những lý do như đã trình bày trên, là một cán bộ lãnh đạo, quản lý bậc THCS Phòng Giáo dục huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, tôi chọn đề tài: “Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường THCS Huyện Bố Trạch trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài tốt nghiệp của mình. Do còn hạn chế bởi khả năng và thời gian nên đề tài chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy rất mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô trường chính trị Tỉnh. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung trong giai đoạn Cách mạng hiện nay ở 2 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình nước ta, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài tập trung nghiên cứu, tìm ra những phẩm chất nhân cách có tính đặc trưng của người lãnh đạo, quản lý ở bậc THCS thuộc Phòng Giáo dục huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đề ra giải pháp cơ bản nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao phẩm chất nhân cách của họ. Đề tài chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu những thực trạng về nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường học thuộc bậc THCS trên địa bàn Huyện Bố Trạch. Bản thân sử dụng một số phương pháp chủ yếu như sau: Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, lôgic lịch sử, thu thập thông tin từ các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của ngành GD Bố Trạch; Báo cáo đánh giá về tình hình GD - ĐT của Ban chấp hành Huyện uỷ và Hội động nhân dân Huyện Bố Trạch. Trên cơ sở đó làm rõ đặc điểm tình hình của địa phương và cụ thể hoá nhiệm vụ, vị trí, chức năng . từ đó, đề ra những yêu cầu về nhân cách cho phù hợp. Kết cấu của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, tiểu luận được kết cấu thành hai chương chính: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chương II: Thực trạng và một số giải pháp xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở bậc THCS ngành giáo dục Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Do khả năng nhận thức còn hạn chế, lại vừa công tác vừa hoàn thành đề tài, do đó chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong sự góp ý của thầy cô và đồng nghiệp. Xin chân thành cám ơn! 3 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC 4 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình XÂY DỰNG NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ. I./ MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ NHÂN CÁCH : Nhân cách là khái niệm cơ bản của Tâm lý học cũng như một số nghành khoa học khác: Như giáo dục học, đạo đức học, xã hội học, triết học… Có nhiều định nghĩa về nhân cách, theo tâm lý học có các định nghĩa sau: “Nhân cách là toàn bộ những đặc điểm, phẩm chất tâm lý cá nhân, quy định giá trị xã hội và hành vi xã hội của họ” “Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của một cá nhân, biểu hiện ở bản sắc và giá trị xã hội của người ấy” (Phạm Minh Hạc) “Nhân cách, đó là một tổ chức động của các hệ thống tâm - sinh lý trong cá nhân, chúng quy định sự thích ứng trọn vẹn của cá nhân đối với môi trường xung quanh” (G.Allport) “Nhân cách là tổng hoà các phẩm chất tâm lý, nói lên đặc điểm của từng người riêng biệt “(R.Meili) “Nhân cách là con người với tư cách là kẻ mang toàn bộ thuộc tính và phẩm chất tâm lý đang quy định hình thức hoạt động và những hành vi có ý nghĩa xã hội” (E.V.Sôrôkhôva) Dù khác nhau, nhưng qua các định nghĩa trên ta thấy rằng: Con người trở thành một nhân cách khi đặt con người đó trong sự hoạt động, giao lưu với xã hội. Khi bàn về vấn đề này, Mác cho rằng trong tính hiện thực của nó bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội, nhận định rất khái quát này đã nói lên bản chất, cấu trúc nhân cách cũng như chỉ ra con đường hình thành nhân cách, nhận định này đã là cơ sở lý luận cho Tâm lý học, Giáo dục học và các ngành khoa học nghiên cứu về con người. Từ những quan niệm về nhân cách, chúng ta thấy rằng cho đến nay vẫn chưa có một trường phái nào giải quyết một cách thoả đáng toàn diện vấn đề bản chất nhân cách. 5 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình Ở Việt Nam, tuy rằng chưa có một định nghĩa nhân cách nào một cách chính thống, song cách hiểu của người Việt Nam về nhân cách có thể theo các mặt sau đây: - Nhân cách được hiểu là con người có đức và tài hay là tính cách và năng lực. - Nhân cách được hiểu như các phẩm chất và năng lực của con người. - Nhân cách được hiểu như các phẩm chất của con người mới: làm chủ, yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, tinh thần lao động. - Nhân cách được hiểu như mặt đạo đức, giá trị làm người của con người. Như vậy, khái niệm nhân cách thường gắn liền với khái niệm con người (ít nói đến cá nhân). Những phẩm chất nhân cách đó là những phẩm chất đòi hỏi ở mỗi con người phải có. Do đó, có thể hiểu: Nhân cách là hệ thống những phẩm giá xã hội của cá nhân thể hiện những phẩm chất bên trong của cá nhân, mối quan hệ qua lại của cá nhân với các cá nhân khác, với tập thể, xã hội, với thế giới xung quanh và mối quan hệ của cá nhân với công việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. II./ NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. 1.2. Đặc điểm của nhân cách: Nhân cách bao gồm bốn đặc điểm cơ bản sau: 1.2.1. Tính thống nhất: Nhân cách là một chỉnh thể thống nhất giữa phẩm chất và năng lực, giữa đức và tài, giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội, giữa cái bên trong và cái bên ngoài, giữa cá nhân với xã hội. Đức và tài có mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với nhau. Trong cái đức có cái tài, trong cái tài có cái đức, trong phẩm chất và năng lực của một cá nhân con người phải luôn thống nhất với nhau. 1.2.2. Tính ổn định của nhân cách: Nhân cách là tổ hợp các thuộc tính tâm lý tương đối ổn định, tiềm tàng trong mỗi cá nhân. Vì thế, nhân cách là cái sinh thành và phát triển trong suốt cuộc đời của mỗi con người, do đó nhân cách có tính ổn định tương đối của nó. 6 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình Tính ổn định của nhân cách cao hay thấp là tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện nhân cách của người đó. Các đặc điểm nhân cách, các phẩm chất nhân cách tương đối khó hình thành và cũng khó mất đi. Trong thực tế từng nét nhân cách có thể bị thay đổi do cuộc sống, nhưng nhìn một cách tổng thể thì chúng vẫn tạo thành một cấu trúc trọn vẹn, tương đối ổn định. 1.2.3. Tính tích cực của nhân cách: Nhân cách vừa là chủ thể của hoạt động, vừa là sản phẩm của chính hoạt động giao tiếp, nghĩa là nó có tính tích cực của mình. Tính tích cực của nhân cách được thể hiện ở những hoạt động muôn màu, muôn vẻ và đa dạng, song đều tác động tích cực vào sự phát triển của xã hội. Do vậy, tính tích cực của nhân cách được quy định bởi hệ thống nhu cầu của cá nhân. 1.2.4. Tính giao lưu của cá nhân: Nhân cách chỉ có thể được hình thành và phát triển trên cơ sở giao lưu và hoạt động. Bởi lẽ trên cơ sở giao lưu, cá nhân mới có điều kiện để lĩnh hội, học hỏi để tiếp nhận các giá trị của xã hội, các chuẩn mực đạo đức, từ đó mà hoàn thiện nhân cách của mình, mới có điều kiện đóng góp những giá trị của cá nhân trong sự phát triển của cộng đồng, của xã hội. Từ đó mà mỗi cá nhân được đánh giá, được nhìn nhận, được thẩm định theo quan điểm của xã hội. 1.3. Cấu trúc của nhân cách. Nói đến cấu trúc nhân cách, chính là nói tới các thành phần của nhân cách. Xét về mặt tâm lý, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cấu trúc tổng quát của nhân cách có hai thành phần chính: Đức và tài, trong đó đức là nền tảng. Đức thể hiện phẩm chất và tài thể hiện năng lực của con người. Có bốn nhóm: Xu hướng, tính cách, khí chất, năng lực đan xen trong phẩm chất đức và tài. Chính đức và tài cấu thành phẩm chất trên. Nhân cách của người lãnh đạo nói chung và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nói riêng: *Phẩm chất chính trị tư tưởng. Đó là khuynh hướng hoạt động chính trị xã hội và lập trường chính trị của người quản lý, được biểu hiện cụ thể trong ý thức chính trị trong công việc 7 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình thường ngày, người quản lý luôn ý thức được hậu quả về mặt chính trị của hoạt động quản lý của mình. Nhạy bén trong việc vận dụng đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước vào công việc của mình và biết đánh giá con người theo những tiêu chuẩn chính trị. *Phẩm chất tâm lý đạo đức. Đó là trình độ trưởng thành về ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và lập trường đạo đức của người quản lý. Một số phẩm chất tâm lý cụ thể gồm lòng say mê công việc, lòng nhân ái, sự công bằng, tính tự chủ, sự cân xứng hài hoà giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghị lực và trí tuệ, giữa nói và làm. Người quản lý phải làm gì để tạo niềm tin và là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng. Ở người quản lý, nói ít làm nhiều cũng chưa hẳn là tốt mà lời nói phải đi đôi với việc làm; có như vậy mới thể hiện được vai trò giải thích, tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng của người quản lý. *Năng lực quản lý, tổ chức chuyên môn. Đó là khả năng tổ chức hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học có hiệu quả. Muốn vậy, người quản lý giáo dục - đào tạo phải có trình độ học vấn cao, trình độ văn hoá sâu sắc, phải có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đào tạo, trong hoạt động dạy học và có năng lực tổ chức. Phải tinh nhạy về mặt tâm lý, tình cảm và có đầu óc tâm lý thực tế. Đặc trưng nổi bật của người quản lý giáo dục là năng lực lan truyền nghị lực và ý chí khơi dậy ở mọi người tính tích cực lao động. Người lãnh đạo phải kiên quyết, phê và tự phê đúng mức, biết khai thác tài năng, trí tuệ toàn bộ đội ngũ trí thức, những nhà giáo. Họ phải có tính năng động về trí tuệ, tốc độ suy nghĩ nhanh, linh hoạt, nhạy bén, có tinh thần phê phán khoa học mọi hiện tượng, mọi quá trình. Có năng lực dự báo tình huống trong lãnh đạo, quản lý ngành, trường học… Cuối cùng, cán bộ lãnh đạo quản lý phải thường xuyên học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để nâng cao uy tín cá nhân kết hợp với uy tín, quyền lực, chức vụ trong xã hội, ngành giao cho để hoạt động lãnh đạo, quản lý được 8 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình thuận lợi, có hiệu quả. Người lãnh đạo, quản lý giáo dục phải thực sự là “tấm gương sáng” cho cán bộ, giáo viên và học sinh noi theo. Người quản lý phải biết tổ chức hoạt động, sử dụng đúng người đúng việc. Phải có trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa và kinh nghiệm lãnh đạo quản lý. Người quản lý bao giờ cũng là người “biết trước, nghe hết và nói sau cùng”. 1.4/ Biểu hiện của nhân cách: Người cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục phải hội đủ ba năng lực đặc biệt để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, đó là: *Năng lực tổ chức công việc: Hoạt động của một trường học là hoạt động tập thể chứ không phải là của cá nhân riêng lẻ. Có nhiều người khi làm việc chỉ riêng mình đạt hiệu quả rất cao nhưng không có khả năng tổ chức cho nhiều người cùng thực hiện. Vì vậy năng lực tổ chức công việc tập thể là yếu tố rất quan trọng của người cán bộ quản lý trong các trường học. *Năng lực sư phạm: Khác với công tác giảng dạy, đây chính là khả năng lan truyền nghị lực và ý chí của người cán bộ quản lý đối với tập thể, từ đó khơi dậy ở mọi người tính tích cực hoạt động và lao động một cách tự giác. Mác và Lê-nin đều cho rằng chỉ có lao động tự giác mới có khả năng sáng tạo. Rõ ràng trong điều kiện ngày nay, trong sự yêu cầu khắt khe của xã hội, trong thời đại phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng xử lý thông tin, để lĩnh vực đào tạo thành công thì yếu tố sáng tạo trong mọi hình thức hoạt động của trường học là vô cùng quan trọng. Về năng lực sư phạm, đòi hỏi người quản lý phải có tính kiên quyết, có phê bình và tự phê bình một cách đúng mức, có khả năng khai thác trí tuệ của người khác, có tính tự chủ, có trình độ văn hoá cao và có cái tâm trong sáng. *Tính năng động về trí tuệ: Thể hiện ở cấp độ suy nghĩ nhanh, linh hoạt nhạy bén với cái mới, có tinh thần phê phán khoa học đối với mọi sự vật hiện tượng và quá trình, có năng lực dự báo sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thực tế. 9 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình 1.5/ Con đường hình thành và phát triển nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý: Nhân cách không phải tự nhiên mà có mà mỗi cá nhân phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Tâm lý học đã chỉ ra các yếu tố quy định sự hình thành nhân cách: *Giáo dục: Không ai sinh ra đã là người lãnh đạo. Muốn trở thành người lãnh đạo trước tiên phải được giáo dục, đào tạo trở thành con người với tư cách là thành viên của xã hội. Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con người thực tế là quá trình hoạt động của cá nhân để lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội. Quá trình này được thực hiện nhờ hệ thống giáo dục và đào tạo. Giáo dục được coi là một hoạt động chuyên môn của xã hội, nhằm tác động một cách có mục đích đến cá nhân để hình thành ở cá nhân đó hệ thống những phẩm chất tâm lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của xã hội đặt ra. Đối với người cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay cần phải được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nắm vững những hệ thống những tri thức khoa học, những tri thức về đạo đức, những kỹ năng, kỹ xảo về quản lý. Điều quan trọng là phải trang bị cho người lãnh đạo hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những tri thức về tâm lý con người, về công nghệ quản lý, lãnh đạo. *Hoạt động: Môi trường xã hội, giáo dục của xã hội có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triên nhân cách. Tuy nhiên, ảnh hưởng của môi trường và giáo dục chỉ diễn ra thông qua hoạt động của chính con người. Cuộc sống con người là một dòng hoạt động kế tiếp nhau. Nếu không hoạt động con người không thể tồn tại và phát triển được. Nhân cách được hình thành, phát triển và cũng được bộc lộ trong hoạt động. Hoạt động của cá nhân có vai trò quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách. 10 [...]... giúp người lãnh đạo phát triển nhân cách III./ YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 3.1/ Yêu cầu chung: Hiện nay khái niệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở trong ngành GD - ĐT được hiểu rất khác nhau Ở đây, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở được hiểu là những người lãnh đạo, quản lý từ thấp đến cao trong các trường. .. cơ bản của người cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, đối với người lãnh đạo, quản lý trong trường học ở Bố Trạch đòi hỏi phải có những yêu cầu nhân cách cụ thể sau đây: 2.1 Có đạo đức và bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng Là người trực tiếp thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trên địa bàn huyện, người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các trường học ở Bố Trạch trước hết là người: “Có đạo đức và bản... Trường chính trị Quảng Bình Từ vai trò, vị trí của người lãnh đạo, quản lý nhìn vào thực tiễn của các trường học trên địa bàn huyện Bố Trạch hiện nay, có thể thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các trường THCS có các ưu, khuyết điểm sau: * Về ưu điểm: Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường THCS có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy dịnh của Bộ Giáo dục- Đào... của người cán bộ quản lý phải thể hiện tính khoa học, tính nghệ thuật, tính sáng tạo và sự thành thạo trong tác nghiệp 13 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình Chương II: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Ở BẬC THCS NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH I./ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA HUYỆN VÀ THỰC TRẠNG NHÂN CÁCH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH... năm 15 Tiểu luận cuối khoá Trường chính trị Quảng Bình sau cao hơn năm trước Giáo dục Bố Trạch đang phấn đấu để hoàn thành mục tiêu phổ cập THCS vào năm 2005 1.2 Thực trạng nhân cách đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các trường THCS trên địa bàn Huyện Người lãnh đạo, quản lý trong trường học là người đứng đầu nhà trường hay một tổ chức Lao động của người lãnh đạo, quản lý không trực tiếp tạo ra sản... là người am hiểu những phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân địa phương (nhất là các địa phương miền biển và miền núi rẻo cao) để từ đó thuyết phục, vận động họ đưa con em đến trường III./ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THCS Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 3.1 Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác cán bộ, thực hiện. .. Để các hoạt động của đơn vị được phát triển đồng đều, người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải tổ chức và chỉ đạo một cách hợp lý các hoạt động tổ chức và chỉ đạo một cách hợp lý các hoạt động chuyên môn và các hoạt động xã hội khác Những hoạt động đó nhằm định hướng và phát triển một cách toàn diện nhân cách học sinh Nhân cách của học sinh là một thể thống nhất toàn vẹn của các thuộc tính về nhân cách. .. TRƯNG VỀ NHÂN CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH Trước hết người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường học phải đạt chuẩn về yêu cầu theo quy chế chung của nhà nước quy định Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ về lý luận chính trị, trình độ quản lý ngành, đảm bảo được những tiêu chuẩn ấy thì người lãnh đạo quản lý mới có khả năng... đối tượng bị lãnh đạo, quản lý Như vậy, chẵng những nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý khó đạt được kết quả mà nhân cách của người lãnh đạo, quản lý cũng không thể phát triển và hoàn thiện 3.6 Cần có chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với những người làm công tác lãnh đạo, quản lý các trường học Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi đời sống của đại bộ phận dân cư trong xã hội đã có nhiều cải thiện thì, đời... quản lý nói chung và người lãnh đạo, quản lý trường học nói riêng là những yếu tố có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết cần đặc biệt coi trọng xây dựng hoàn thiện nhân cách cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Bởi vì họ là phần hồn của tổ chức Công tác lãnh đạo, quản lý có trở thành . Giáo dục huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, tôi chọn đề tài: Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường THCS Huyện Bố Trạch trong giai đoạn hiện nay làm đề tài tốt nghiệp của. đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở bậc THCS giáo dục huyện Bố Trạch: 10 II: Những yêu cầu đặc trưng về nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các trường học trên địa bàn Huyện Bố Trạch. 14 III:. cơ bản về nhân cách. 3 II: Nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý. 4 III: Yêu cầu xâu dựng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường thcs huyện Bố Trạch trong giai đoạn hiện nay, Xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường thcs huyện Bố Trạch trong giai đoạn hiện nay,

Từ khóa liên quan