vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

28 3.6K 36
vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ của tiểu luận 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của đề tài Chương 1: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 1. Quan điểm của chủ nghĩ Mác – Lênin về giai cấp công nhân 1.1. Khái niệm giai cấp công nhân 1.2. Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 2.1. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thông qua chính đảng của mình 2.2. giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu, là gốc cách mạng 2.3. vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền bắc 2.4. tập hợp công nhân vào một tổ chức 2.5. xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là người làm chủ nước nhà Chương 2: thực trang và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam 1. Hiện trạng số lượng và cơ cấu đội ngũ công nhân 1.1. Hiện trạng chất lượng giai cấp công nhân 1.2. Vấn đề việc làm, điều kiện làm việc và đời sống của công nhân 2. . Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm đổi mới 2.1. Vai trò tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam 2.2. Những hạn chế, yếu kém ngăn trở việc phát huy vai trò tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam Chương 3: một số giải pháp về việc vận dụng điểm Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân để xây dưng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam 1. Nâng cao nhận thức về vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân 3. Tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu phát triển số lượng gắn với tăng cường quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân 4. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện điều kiện, môi trường an sinh xã hội cho đội ngũ công nhân 5. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới Kết luận Chương 1: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân *) Lý luận 1. Quan điểm của chủ nghĩ Mác – Lênin về giai cấp công nhân 1.1. Khái niệm giai cấp công nhân Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ khái niệm giai cấp công nhân. Chính C.Mác và Ph.ăngghen đã chỉ rõ: "Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản thực ra là gì, và phù hợp với sự tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử" . C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình, lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp như những cụm từ đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm giai cấp công nhân - con đẻ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi nữa thì theo C. Mác và Ph. Ăngghen vẫn chỉ mang hai thuộc tính cơ bản: Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế náo đi nữa, thì theo C.Mác và Ăngghen vẫn chỉ có hai thuộc tính cơ bản: Về phương thức lao động, phương thức sản xuất, đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và quốc tế hóa cao. Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là những người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư. Căn cứ vào hai thuộc tính cơ bản mà C.Mác và Ăngghen đã nêu ở trên, có thể đưa ra khái niệm về giai cấp công nhân như sau: Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại ngày nay. Ở các nước tư bản, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu, là giai cấp lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, thế giới đã đổi thay, bộ mặt của giai cấp công nhân đã có nhiều thay đổi khác trước, ngay trong chính các nước tư bản chủ nghĩa và các nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. 1.2. đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.2.1 đặc điểm của giai cấp công nhân Hiện nay, do sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, giai cấp công nhân hiện đại đã có cho mình những đặc điểm mới, bên cạnh những đặc điểm truyền thống từ trước đó. Có thể khái quát những đặc điểm cơ bản, phổ biến, phản ánh bản chất của giai cấp công nhân như sau: Thứ nhất, giai cấp công nhân vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại, quốc tế hóa cao. Thứ hai, giai cấp công nhân vừa là động lực chủ yếu, vừa là lực lượng lãnh đạo quá trình chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với quá trình hiện đại hóa và quốc tế hóa, xã hội hóa nền sản xuất hiện đại, giai cấp công nhân từng bước trưởng thành về mọi mặt, cả về số lượng và chất lượng. Giai cấp công nhân thực sự là động lực chủ yếu của cách mạng, đồng thời là là lực lượng lãnh đạo quá trình chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong mỗi nước cũng như toàn thế giới. Thứ ba, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế. Nền tảng của đặc điểm này của giai cấp công nhân chính là từ chủ nghĩa yêu nước và truyền thống dân tộc mà phát triển lên. Giai cấp công nhân thực hiện trọng trách lịch sử của mình trê cơ sở liên hệ mật thiết với dân tộc và phát huy bản sắc dân tộc của mỗi nước nhằm thực hiện lý tưởng, mục tiêu là tiến tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thực hiện đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế. Đồng thời, bản chất quốc tế của giai cấp công nhân còn bắt nguồn từ bản chất quốc tế hóa ngày càng rộng lớn của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, từ tính cách mạng triệt để của giai cấp công nhân và từ sự thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân trên toàn thế giới, như chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định: “ Giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” Thứ tư, giai cấp công nhân có hệ tư tưởng dẫn đường là chủ nghĩa Mác- Lênin, phản ánh cuộc đấu tranh của mình nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn thế giới: giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Giai cấp công nhân có đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản. Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, của dân tộc và của loài người tiến bộ. Nhờ đó mà giai cấp công nhân có cho riêng mình những phẩm chất cách mạng như: tính tổ chức, tính kỷ luật, tính tiên phong và tính triệt để cách mạng. Từ những đặc điểm nêu trên, có thể thấy rằng giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến trong xã hội, mang trong mình những đặc trưng, đặc thù mà không giai cấp nào khác có được. Chính điều này đã đưa vị trí của giai cấp công nhân ngày càng trở nên vững mạnh hơn. 1.2.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội, là sản phẩm của nền đại công nghiệp ngày càng hiện đại và quốc tế hóa, là giai cấp tiên tiến, luôn nằm ở vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội, giai cấp công nhân là giai cấp mang sứ mệnh lịch sử cao cả. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện như sau: Một là, lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa và giai cấp tư sản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Hai là, lãnh đạo, tổ chức và thực hiện quá trình xây dựng xã hội mới- xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thực hiện sự chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới thông qua đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải là thục hiện sự chuyển biến từ chế độ tư hữu này sang chế độ tư hữu khác, thay đổi hình thức bóc lột này sang hình thức bóc lột khác mà là xóa bỏ chế độ tư hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu, xóa bỏ mọi hình thức người bóc lột người để tiến tới xóa bỏ giai cấp nói chung. Do địa vị kinh tế- xã hội, giai cấp công nhân có khả năng liên minh với đông đảo quần chúng lao động để tăng cường sức mạnh của mình trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. Quần chúng lao động chỉ được giải phóng khi liên minh với giai cấp công nhân, chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của giai cấp công nhân. Do vậy, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phong trào của đa số, mưu cầu lợi ích cho toàn thể nhân dân lao động. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự thống nhất biện chứng của hai quá trình: cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Trong đó, việc xây dựng xã hội mới là quá trình quan trọng và quyết định nhất. Thực hiện trọn vẹn sứ mệnh lịch sử này là vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi giai cấp vô sản, một mặt, phải kiên trì thực hiện sứ mệnh lịch sử trong thời gian lâu dài, mặt khác, phải thường xuyên gắn bó với dân tộc, đoàn kết dân tộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chống mọi kẻ thù của nhân dân và tất cả những thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy, giai cấp công nhân hiện đại ngày nay càng phải thể hiện là “giai cấp dân tộc”, “trở thành dân tộc”, “chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình”, để thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử vẻ vang như C.Mác và Ăngghen đã khẳng định. *) Thực tiễn Bác nghiên cứu thực tiễn, từ thực tiễn thành công và không thành công của các phong trào cách mạng trên thế giới như cách mạng tháng 10 Nga, các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới từ đó Hồ Chí Minh sớm nhận thức được vai trò của giai cấp công nhân trong lịch sử. Vai trò sản xuất ra của cải trong xã hội, trong quá trình giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 2.1. giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thông qua chính đảng của mình Trong thời đại hiện nay giai cấp công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, lãnh đạo công cuộc giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng loài người thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Giai cấp cấp nhân bao giờ cũng là đội tiên phong của dân tộc. Trong tác phẩm Bán án chế độ thực dân Pháp Hồ Chí Minh đã khẳng định: giai cấp công nhân cùng với lực lượng dân tộc khác phải tiến hành các cuộc đấu tranh phải phóng dân tộc trong đó giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Để lãnh đạo cách mạng, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân cần phải có đội tiên phong, lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân chính là Đảng Cộng Sản. Lênin đã từng khẳng định “ hãy cho tôi một tổ chức cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn nước Nga Đảng phải là Đảng của giai cấp công nhân, giai cấp công nhân thực hiện quyền lãnh đạo thông qua chính Đảng của mình. Tại Đại hội III năm 1960 nghị quyết xác định “Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiền phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng gồm những người giác ngộ tiên tiến, gương mẫu, dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp công nhân, trong nông dân lao động, trí thức cách mạng và các tầng lớp nhân dân lao động khác, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng mà phấn đấu. Đảng đại biểu quyền lợi của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu quyền lợi của nhân dân lao động và quyền lợi của dân tộc. Mục đích của Đảng là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. Đảng lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Hơn ai hết, Hồ Chủ tịch hiểu rất rõ cách mạng là sự nghiệp của nhân dân lao động. Nhưng công nhân, nhân dân cần được giác ngộ, được tổ chức, được lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn thì mới trở thành lực lượng to lớn. Do đó, ngay từ thuở ban đầu, Người đã nhấn mạnh: "Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng, Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy". Cương lĩnh của đảng năm 1991 xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản” 2.2. giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu, là gốc cách mạng Cùng với nông dân, giai cấp công nhân bị áp bức nặng nề hơn các tầng lớp khác Hồ Chí Minh đã từng viết “Vì bị áp bức mà sinh ra cách mệnh, cho nên ai mà bị áp bức càng nặng thì lòng cách mệnh càng bền, chí cách mệnh càng quyết. Khi trước tư bản bị phong kiến áp bức cho nên nó cách mệnh. Bây giờ tư bản lại đi áp bức công nông, cho nên công nông là người chủ cách mệnh. Trong cuốn Đường cách mệnh và trong các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng, các quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân được khẳng định: giai cấp công nhân là gốc cách mạng, là lực lượng, là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho các hoạt động của Đảng; Giai cấp công nhân cần phải đoàn kết với giai cấp nông dân và các thành phần dân tộc khác để đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện dân chủ và đi tới xã hội cộng sản; Giai cấp công nhân Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với giai cấp công nhân quốc tế. Công nhân, nông dân là tầng lớp chiếm số đông, công nông không có tài sản, hầm mỏ, ruộng đất nên họ hăng hái đấu tranh để giải phóng cho mình và cho cả dân tộc Tuy giai cấp công nhân là chủ, là gốc cách mệnh nhưng họ phải liên minh với giai cấp nông dân, đoàn kết với giai cấp khác thì mới có thể giành thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng chế độ xã hội mới. trong tác phẩm Đườn Cách Mệnh Hồ Chí Minh có nói: “ Là vì công nông là tay không chân rồi, nếu thua thì chỉ mất một cái kiếp khổ, nếu được thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc. Vì những cớ ấy, nên công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức, song không cực khổ bằng công nông; ba hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi”. 2.3. vai trò của giai cấp công nhân trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc Công nhân phải làm chủ xí nghiệp, làm chủ nhà nước. “ Về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu mình là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiểu lao động là vẻ vang, phải giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, rẻ. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm” (Nói chuyện ở trường cán bộ công đoàn ngày 19-1-1957, sđd, t.8, tr. 295-296, 297, 298) Công nhân phải tích cực lao động sản xuất, phải tự nguyện tự giác giữ kỉ luật lao động, giữ gìn của công thực hành tiết kiệm, quản lý tốt xí nghiệp, quản lí tốt kinh tế. 2.4 tập hợp công nhân vào một tổ chức Ngay từ năm 1920 Bác đã yêu cầu ĐCS Pháp và tổ chức Công hội Pháp giúp đỡ để người lao độngVN ở Pháp thành lập hội ái hữu, hội tương tế Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh Bác chủ trương thành lập tổ chức công hội tronh phần Cách thức tổ chức công hội Bác viết “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Sau khi Miền Bắc giải phóng năm 1954, Bác yêu cầu thành lập tổ chức công đoàn nay là tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 2.5. xây dựng công nhân xứng đáng là người làm chủ nước nhà Phải giác ngộ giai cấp cho đội ngũ công nhâ, giác ngộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ công nhân có tinh thần giác ngộ cao, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tinh thần tập thể và thực sự có trình độ văn hóa kỉ luật. Giáo dục đạo đức cách mạng cho giai cấp công nhân. Coi xí nghiệp là nhà, coi lao động là vẻ vang, của cải mình làm ra là của nước nhà, của nhân dân, của công, của mình. Đây là tư tưởng để chống tham ô lãng phí trong giai cấp, trong tổ chức Đảng. . . Phải nâng cao tinh thần làm chủ. Tự nguyện, tự giác giữ kỉ luật lao động, phải hăng hái lao động và lao động sáng tạo, giữ gìn của công thực hành tiết kiệm, công nhân tham gia quản lý mọi mặt của xí nghiệp. Làm chủ tư liệu sản xuất, quản lý kinh tế và quản lý phân phối sản phẩm Nâng cao trình độ khoa học, kỉ luật cho cho công nhân. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, coi đây là động lực để công nhân hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng đất nước Phải quan tâm giáo dục, bồi dưỡng công nhân trẻ. Phải tôn trọng và tin tưởng vào thế hệ giai cấp công nhân trẻ. Phải giáo dục bồi dưỡng cho giai cấp công nhân về mọi mặt như: phẩm chấ đạo đức, văn hóa, khoa học, kĩ thuật. Giáo dục kiến thức quản lý xí nghiệp. Phải thực sự vừa hồng vừa chuyên. Chương 2: thực trang và vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam 1. Hiện trạng số lượng và cơ cấu đội ngũ công nhân Khi xem xét về mặt số lượng của giai cấp công nhân Việt Nam, có thể thấy rằng giai cấp công nhân Việt Nam phát triển trải qua nhiều thời kỳ, đặc biệt từ năm 1986 đến nay là giai đoạn ghi nhiều dấu ấn về sự biến đổi cả về số lượng và chất lượng. Trước thời kỳ đổi mới, năm 1985, đội ngũ công nhân ở nước ta có 3,38 triệu người, chiếm 16% lực lượng lao động xã hội; năm 1998 số lượng công nhân tăng lên 5.646.675 người; năm 1999 là 6.304.350 người; năm 2000 là 7.639.994 người, năm 2002 là 10,81 triệu người, chiếm 13,55% dân số. So với tỷ lệ tăng dân số và lao động xã hội, thì tỷ lệ tăng công nhân trong các loại hình doanh nghiệp nói chung cao hơn rất nhiều lần. Chỉ tính từ năm 1998 đến năm 2000, trong khi tỷ lệ lao động xã hội tăng 2% / năm thì tỷ lệ tăng công nhân trên 10% / năm. Số lượng công nhân tăng ở cả 4 loại hình doanh nghiệp( doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể), trong đó tăng nhanh nhất là ở khu vực hộ kinh doanh cá thể(trên 20% / năm), chậm nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước( trên 2% / năm). Về cơ cấu ngành nghề Bên cạnh thành phần kinh tế nhà nước đang được sắp xếp lại, một số doanh nghiệp đang được cổ phần hóa, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tăng nhanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều. Trong cơ cấu công nhân, có đội ngũ công nhân quốc phòng gồm hàng chục vạn người có kỹ thuật, kỷ cương đang nắm giữ bộ phận công nghiệp quan trọng, là lực lượng quan trọng của giai cấp công nhân nước ta. Hiện nay, trong giai cấp công nhân có một bộ phận công nhân có cổ phần trong doanh nghiệp. Theo báo cáo của Ban đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tới nay đã có trên 900 doanh nghiệp hoặ bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Trong các doanh nghiệp này, 100% công nhân làm việc từ 3 năm trở lên đều được mua cổ phần. Bên cạnh đó, do tác động của cơ chế thị trường, việc chuyển dịch công nhân về ngành nghề, địa bàn làm việc và tuổi đời gia tăng. Sự thay đổi nghề và nơi làm việc diễn ra ở mọi lứa tuổi. Người có học vấn càng cao càng thay đổi nhiều nghề, nhiều nơi làm việc, đặc biệt là sự chuyển dịch từ doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác sang doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về cơ cấu tuổi nghề của công nhân Theo kết quả điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay, công nhân có tuổi nghề phổ biến là từ 1 đến 5 năm, chiếm 30,62%; từ 6 đến 10 năm chiếm 16,3%; từ 11 đến 20 năm chiếm 16,77%; trên 20 năm là 18,76%. Như vậy, xét theo cơ cấu tuổi nghề thì tuyệt đại bộ phận là công nhân thời kỳ đổi mới. đội ngũ công nhân này đa phần có trình độ học vấn, ít chịu ảnh hưởng của thời bao cấp, có khả năng thích nghi với khoa học công nghệ hiện đại, năng động, sáng tạo, song cũng ít ổn định trong nghề nghiệp. 1.1. Hiện trạng chất lượng giai cấp công nhân [...]... nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải nhận thức rõ để có những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục có hiệu quả Chương 3: một số giải pháp về việc vận dụng điểm Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân để xây dưng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam Xuất phát từ quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh... lượng giai cấp công nhân nước ta phát triển vững mạnh hơn nữa, đưa đất nước vươn mình lên tầm cao mới 2 Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm đổi mới 2.1 Vai trò tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm đổi mới không chỉ được thể hiện trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, mà hơn nữa, còn được thể hiện trên các lĩnh vực của. .. xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, ngang tầm với sứ mệnh lịch sử và đưa giai cấp công nhân trở thành lực lượng đi đầu, là lực lượng chủ yếu, là gốc cách mạng xứng đáng làm chủ nước nhà phát huy được vai trò của công nhân trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp sau 1 Nâng cao nhận thức về vai trò của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay. .. kinh tế với vai trò chính trị của giai cấp công nhân Luật pháp là căn cứ pháp lý cụ thể nhất để phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân Song cho đến nay, thể chế hóa việc phát triển, phát huy vai trò chính trị của giai cấp công nhân còn nhiều hạn chế Cần bổ sung, sửa đổi những điều luật hoặc quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội của công nhân tại khu vực doanh... xúc, cấp bách đang đặt ra của giai cấp công nhân Những giải pháp căn bản này luôn có sự tác động qua lại, ràng buộc và thúc đẩy lẫn nhau, do đó trong hoạt động thực tiễn yêu cầu phải được tiến hành một cách toàn diện đồng bộ và thường xuyên lâu dài KẾT LUẬN Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân là một trong hệ thống những quan điểm của Người về giai cấp Nhờ vận dụng quan điểm của Người mà vai. .. cấp công nhân, khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam là một vấn đề quan trọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: Phát huy vai trò của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng Để xứng... nhận thức về đội ngũ công nhân Xã hội cần thấy được toàn diện vai trò của giai cấp công nhân, đặc biệt là về kinh tế là lực lượng sản xuất hàng đầu và về chính trị là lực lượng tiền phong; thấy được trong giai cấp công nhân có nhiều nhóm trình độ công nghệ khác nhau và công nghiệp hóa tất yếu sẽ dần nâng cao trình độ văn hóa tay nghề cho công nhân; giai cấp công nhân trong sản xuất hiện đại luôn vận động... nên sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân 2.2 Những hạn chế, yếu kém ngăn trở việc phát huy vai trò tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những mặt mạnh thể hiện vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân Việt Nam cũng bộc... trong đội ngũ này Đó là ý nghĩa đầy đủ của việc phát huy vai trò của đội ngũ công nhân- lực lượng sản xuất và lực lượng nòng cốt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý để xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân Đường lối, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, về nguyên tắc là đảm bảo sự thống nhất lợi ích kinh tế với vai trò. .. ngành nghề và ngày càng có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại, giai cấp công nhân từng bước phát triển, lớn mạnh về mọi mặt Trong suốt quá trình cách mạng, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam vẫn luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền . tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam Chương 3: một số giải pháp về việc vận dụng điểm Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân để xây dưng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam 1. Nâng. trị của ngoại bang. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 2.1. giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thông qua chính đảng của mình Trong thời đại hiện nay giai cấp công nhân là giai. tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 1. Quan điểm của chủ nghĩ Mác – Lênin về giai cấp công nhân 1.1. Khái niệm giai cấp công nhân 1.2. Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2. Quan

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan