tư tưởng hồ chí minh về khắc phục hiện tượng suy thoái trong cán bộ, đảng viên

11 1.2K 2
tư tưởng hồ chí minh về khắc phục hiện tượng suy thoái trong cán bộ, đảng viên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

  ! "#$ %&'(')*+,-./0-1 '2'('0+3)4*'(*546 7"'8)9:;")<;'8)9+ )=.2'2.1).!>4 >+'/!';6? @&AB'>4.C='D3E) 0FAGC0"C.'.'GHI4./ ;'H;JA3C)K;)'!D BL? -9;F )' CB=*;KMNM! ;OPP67"! !"#$ %&QR? -./BAG'(0=.263! ))9)SF:!!D6TCU'V/PCE ./B)9).9AW+; )0 )9).9AW+;TF63=X0F? JT33PY7"(.Z-[3). '2%"T3*)*+F7C\ +'/'[3]6F%=/K/ 9'(36H^_.`J;FSAW+; F3F`')9FBa')9.;b=X 2!20F2J!BAB* ''5cAI)9:"Fd!0?e(9 AW+;9.dEK+d(F3F? 57"E/!]\A9+! !"#$ % &'2.1!(H).+'/! =.2%?5/'(;FS/T !54'2)9).EdRFS;)0F;? 1-Nguyên nhân của hin tượng suy thoái trong cán b đảng viên -3)]+'/3E[3).'2 %"T3'*)*'7.fPc3")<0.g )4 !"#$ %&0=B'02.'d2C )^FJ*d9)9)3'K3 3'?54hK./B='! =!(H).+'/? V nguyên nhân khách quanZ54iCF8/4 )*?5ET6?e['7.E24% 00/=.;0'D3?j]C\ K7FSK%;K.;d!6+/E B.0'? /Z@E['/F2K F<*'GE)*+\;KE099H /3''??5KE0EI86'Lk? 5..]EK./B=;B[ T!+'/;I8>A;). '2%"T3'*)*?E)9)SF:!! D6TCU'V/PCK^!=[7F =*;=*;!1;"4@AW+; +[L!;9F''? jQXF1FFT! !"#$ %&54 =B7)9%;./B!=!). ]+'/? V nguyên nhân chủ quan?-c !"#$ %&E./B'2 F1FF63!JE>I'(AS 33+"+C\'')'02T>)9Fd !!DB6]+'/% .1')=.2? %!DB +'/$*!.;d)+B.4 QI)9).'2T%").'23' *)*?54l"gZm !DBT3 '(B.A9!D6? /RH!!D6 Cd4RH!08+\!DBmn? J*'+'/54l"Zo!DB F32).;d? -Eg13!!DBTB.]FE .i !"#$ %&FB+(g(!D BB'H%B?-c540*!D BCF.b/H%B?&>42E% /)T4/4)*/!+B'[[?5; KH%BEC'H%7Fd[CE[0 ?#1K..5J!1I%)' 1;=X2F)i''(6KH% B%!4;H%'70? E K91+Q_.;N6Fd? 2- Bản cht chủ nghĩa cá nhân và các bi"u hin suy thoái trong cán b, đảng viên -")<4p[1;"4'K=() K=(!!DB8E'J%9 0K=.29A!BFEB\ K2%!;F;'?5; 0F)67:;F;!*H"'"*"['( E:']!DB.EXDFB3? !DBT=(%[34?5E2 K=.2'H%.(*!B6+00FH% !4'!$?5E*7FB'7F2+RH %6FFS`H%B?;.[.J +!D4]6C/!DB? !"#$ %&'3g!DBT^H%! B![///H%!7Fd!$ AB?5Eh *I4'[[?e['7.EBG' ./R1+!3!D7Fdm['[I4 I4'[[m?&*B.A9H2;"4c" 6!DRFSK^/9!1;"4 [/D'9T'3F+\H!D BB.A9!D7F2? qCE7Fd[CdE46!D? oEF*!DBC'B.A9!D7F2? 5E0.C2[% >4]9/EQB!D? ! "#$ %&FB%Z)T6]4p .d:Q][^2^%';% E=c.2*37!6]?-E=c.2 *37E!DB.d0?@5E_0F [>Q?5E4A"Fr^A"F0+3^A"FRHrd EA7.Ls?e8=K3^FEQ! D6)SF:TV/PC^.EKRH+ T;[!DB6E7%F d3+F7C\+'/? Chủ nghĩa cá nhân phát trin là mt nguyên nhân dn tới sự suy thoái v tư tưởng, chính trị trong cán b, đảng viên.-B. !"#$ %& hgZL ]AB!D0;;%:% O7b(C0FQ4*% )!'!3;H%!3!B ABLt? !DB./B%AG;[3F3 XT'+;0!+F7+'/? ];0!ICEA]%3% D'2(![C=.;B'1/F%?#I 'CK4K4CEXT;B.;E ==.?*'C'(!0CE !7FdADA4+"$4?j* 40.Cd)3!%T)97F*0 TO7)R!?#I%R+E':CT9H'% (!7Fd?#I)*''(/uC;' HF'4?#IECQd+;CQC[9 93'/'/39[\14?v1 '"FS[9[E=.21;."3I'(T T"F1[E)1/C+; ;H%S?#I4K=.;"!:?#I K@C=/Lh%A`((*'$%'B AB? !"#$ %&l"ZmF00'. )'[H%!-:=*!BAB!0F'C)C'[ H%?5)*4Ed =F?#IC=B;4)*BABh D;H%/![?#I=/i>$2+32 $CR!BABAE)FC16F%?#I9 [E=.2)*T38E;CS.3 7%)'>?-0K>E/2w!! DBm? Chủ nghĩa cá nhân phát trin là mt nguyên nhân cơ bản dn đ-n suy thoái v đạo đức và l0i s0ng trong cán b, đảng viên? !"#$ %&'3 gZ@ocá nhân chủ nghĩa 3:E)'C! 6F%?#IASH%"'"=.2?#I9 9347Fdc=Q./ =.2?#I4=Q49;R+(=/((? #ICE*R'1/C"I7Fd;+Lx? !"#$ %&i!DBw20/ ['33?54hZ Ny/ y/+d(!K4'K1=63 49;+BAB0AB!? C=/H FBCFST'`'([[C'$ 3)3zT'`0.D'90.?*'0F/[c 4'0FA7.=.20'=Q[=?y /d3K7=^2*'5'6 ;C6F%? N- 5K42^H%![//H%! !AB?#IC@['[I4Lh*@I 4'[[L3F/H%!3!BAB?oEI 99HLA`!C'(A9';9!dc :S%/![C!)3/+8 +6? NV4+; -9[[]\'([]+;?V+;I\ +;).D?53E:?e(AW[0.[ '(E[`4?{^F'(.d[[* ? Nq/3 -993./^?|4cHB+*[?| );4?#WH'([1C[c '/']C+i[?qCaI\=Q C*4F/+[[?e([]*.4 ? N#;A -ASH%"'"=.29[` 'D3?e['IE'(C]?;+" C%+"F/+[[.?5K4Eh+;/ C+;*? h"H)C"H:? h !".O'/ICC;9? N#KA'C9 V'(C;9C8>*>%C8 A/?VE.(0.$?VH%).2d ++b}3[>;? N 7" qCC0.?5K'02[CD; hQK'('S'^?5K4'7.hC0.)9 H3\cC0.)9H3? N-"3 []*@+[lL)dK@+[lL? qCdi4w^4.;z4'( ^F24'(AW[%?-;+[l? NP"A 5K4^[]*)[]0?-0. CECI0."E"+`?-cE+w+$CE%? Nqb+ab ~HF'[[400.]*'(AT] .$c7.!G?~CHF'[[ 4*]0'(.]AT$[AaF E0[A[4E*?-8E;+aFu0 ;;%:O7b(C0F Q4*%)!'5? #$ %&IK[+d(/K+( .d?5403!DB'`0 +(%+(z)+(.d?54';Z @-E3A!DBF32)L?-3!! DBc54/IE@3:E )'C!E6F%LIASH%"'" =.2?#I99347Fdc4=Q ./=.2?#I4=Q49;R+( =/((?#ICE*R'1/C" EI7Fd;+L•€? ec54dK"7*+(.dEhE KF1*((NAHNEB3 3?-9F1*.6HA` 33?-B.>3E./ J\7QR'.!'2('S'2< '[2E:I7FB7' (+''/? Fh0+h 0+H:%diS%B 7QR? V/((.g./!3*'> +>'/0? 3J\T>+> '/FEJ.(*FBXFS'S 3?*;'9;69;1=[[] +''/'GJ2(H03?5"=.; #", #-••q?PY€@&)*'020F+'2B. A9(.L6Z@&+F7C\+ '/EEK'/K'"%63=Xd )*+0F).'2T%"3*)*' K+d('2)9F3XT)'!D B%O19AS3.cAH2a9" '"S+]6F%`.('C./R???L•x€? !D B2('6EK+d(Sd )9F3XT1!D‚-]C* 6F%‚y/./=.299347F dc=Q‚VHAS"'"=.2AQ+ c4BFFF;3)+0%‚- ;zFJ+![(‚ƒC1[3.c% +))97‚ 3.A3.H3.3.=.23. >3.3.+i3.:‚"F1!DS++'"‚ 53E3:C:H[34‚oDJ'=X !/0„+.'5)..;J !BAB*'*';+"EJ!1 %)!'5+")(AG( 6!D07H@AW+;+[L JEd/02%AS'2+(7)9).3A !DBB.?5EdE3['3 32!DB?&*E33[0 "Fm_.<mm=b)3mm*mm/A(m!DB?& CFhE*;H!DB? *! DB0BAF3F?,T'[!D BE86BE=cE%+!40 E)<:? nNNâng cao đạo đức cách mạng, ch'ng chủ nghĩa cá nhân, khắc phục sự suy thoái trong đi ngũ cán b đảng viên. 333A !"#$ %&TB. A9'%41G9(E*7F' !DB?5E+$KF_0*zF0!4 3*36]B.A96*zF1?jTAD A !"#$ %&)7Fa.('6368 633-C63; *9ABƒF'*;=*&}RHF=I AE]+'/9)9E33'E 'C'46.)4[)9(F3e(5? V")<3'4)*9;0.33F d[!DB+"_.`?eH3!DB Fd[33+").? /d+ 9)9)3'K3 !"#$ %&6! 1Z@5B33*!DBL? 5KF_0331+cT#$ %&E 'J>+'/]T/7)9 )3'K3?E-';'AB‚ (/ %%C'C‚-1./=XI4'=*; )?5KF_0.CF9/)4 6EEhEd8+[!*=[+2+h A…a.(.9;)*4>4? ,T'[Z@33CF/4)*?5EA0 a.(+2+h.Fd'!*? ]I )'.(L? !"#$ %&6/những nguyên tắc cơ bản trong vi3c phát trin đạo đức cách mạng, đ4u tranh xoá bỏ chủ nghĩa cá nhân?-; ./RB.C'*?ƒB.A9B3 3C'0^;8+\!DB?&* B.[F*?@ƒ/=.;quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, +$A…T7Fd;%: '%O7?ƒ)B)9;]=Q7)9 CI'F.=.2!7Fd!BAB?ƒ*RI 7Fa.(B[d+;d*I('SL?  !"#$ %&!1FcAg)) F=Q6E'( luôn đi đôi với ? 5F./F@3 xây, 3 ch'ngL FmNâng cao ý thức trách nhi3m, tăng cường quản lý kinh t-, tài chính, cải ti-n kỹ thuật, ch0ng tham ô, lãng phí, quan liêum?54hgd B.Hn*X(=X;%*' ;}7%9*nmgiặc ở trong lòngm(C +(=/'36F%?dB33[F =b)3!DB? Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức là mt nguyên tắc đảm bảo phát trin đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân. !"#$ %&l"gZm5E[ABƒ1C2 ['*'I01)*JE"1+ AW'./.2mM? &*AGBAB[F94 +R?#CAB;([F;(6? + '//E%2C/Eiw? + '/dc)? 0F/1G'0FA?-!T1G'B'/? '/1G=Q? z1G'? -.C1G'I)''?54!10.K 14*'(*d.ASGF1 *0dQ_.'(B33_.`!D B)*.? 4- Mt s' giải pháp chủ yếu nâng cao đạo đức cách mạng, ch'ng chủ nghĩa cá nhân trong cán b, đảng viên hin nay   -c !"#$ % &d+;!1%)(9E2FF QR)R+b3'^+(FE=.;BA]%9 (?F%9:F163F2* '(‚9)9F.=.2!!=QBABE C'?:F1.dAS2+3+'F1 +<<(*AB<?-9(*)9 )!d'BAB']+'/0' K463!*0F':0F/? !"#$%&'()'('*  S d_93E';F<! +C'/BABF`HF'K./S d.)2(Q9(2;"4" 6!D7F=*;‚_.3C(F( 30? -4('SAS33C T!'d%"6/F1( C3Q+i03['(7? -/[:AF1FFA3. 30FI!348F:C;3I '43+$A…+!5' d? +,-./%&-./0(1234!5 #678(9 #(.F/+['9F/+[T2: 6.J[3[?e(F/+[9F/+[F i'K'02;99;F/=)9). T%"3*)*!+'/T"F11 '"Sd![?&>+'/0K4 0FOE+DA]%79F/+['F/+[/ m"+(4mEASB33 *!DB?  +':5; 63 F.AB!A9'BAB*]=/6F% '=.;(*^3B?63( *%"9(QV7*]?P<X/ C'S'(]+0dwF3]? *]R2*=/? -9(*'(.;%+dA1cT'+'( K4F(*%9*]?-8"/ RK''('S%`40* ]/9?P<X/K4HASAB!HAS *]d''*Tb.%! +'/B.*+? <(&=64>?@>--AB #(.JE [327FF(+'637F)< :^'8+60.d+07F?-[3EFHR FS?ƒF7%)+F^uF`HF9W'./ 3?V7FF%)FH9(/? [...].. .Trong hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, vấn đề tiền lương cần được tiếp tục cải tiến theo tinh thần đảm bảo để cán bộ công chức không thể tham nhũng và không cần tham nhũng Tiền lương là nhân tố quyết định đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình họ phù hợp với trình độ phát triển nền kinh . %&FB%Z)T6]4p .d:Q][^2^%';% E=c.2*37!6]?-E=c.2 *37E!DB.d0?@5E_0F [>Q?5E4A"Fr^A"F0+3^A"FRHrd EA7.Ls?e8=K3^FEQ! D6)SF:TV/PC^.EKRH+ T;[!DB6E7%F d3+F7C+'/? Chủ nghĩa cá nhân phát trin là mt nguyên nhân dn tới sự suy thoái v tư tưởng, chính trị trong cán b, đảng viên. -B. !"#$ %& hgZL ]AB!D0;;%:% O7b(C0FQ4*% )!'!3;H%!3!B ABLt?. % &'2.1!(H).+'/! =.2%?5/'(;FS/T !54'2)9).EdRFS;)0F;? 1-Nguyên nhân của hin tư ng suy thoái trong cán b đảng viên -3)]+'/3E[3).'2 %"T3'*)*'7.fPc3")<0.g )4. *! DB0BAF3F?,T'[!D BE86BE=cE%+!40 E)<:? nNNâng cao đạo đức cách mạng, ch'ng chủ nghĩa cá nhân, khắc phục sự suy thoái trong đi ngũ cán b đảng viên. 333A !"#$ %&TB. A9'%41G9(E*7F' !DB?5E+$KF_0*zF0!4 3*36]B.A96*zF1?jTAD A

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan