0

nghiên cứu sản xuất ethanol từ nguyên liệu rơm rạ

121 645 0
  • nghiên cứu sản xuất ethanol từ nguyên liệu rơm rạ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 15:48

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU TỪ RƠM RẠ SVTH : TRẦN DIỆU LÝ MSSV : 60301608 CBHD : PGS.TS. PHAN ĐÌNH TUẤN BỘ MÔN: KỸ THUẬT HỮU CƠ TP. HỒ CHÍ MINH, 01/2008 ii Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Số: ________/ BKĐT NHIỆM VỤ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP KHOA: KỸ THUẬT HÓA HỌC. BỘ MÔN: KỸ THUẬT HỮU CƠ. HỌ VÀ TÊN: TRẦN DIỆU LÝ MSSV: 60301608 NGÀNH: KỸ THUẬT HỮU CƠ LỚP: HC03KSTN 1. Đầu đề luận án: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU TỪ RƠM RẠ 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): Nghiên cứu quá trình thuỷ phân rơm rạ đã qua tiền xử lý, sử dụng enzyme cellulase. Nghiên cứu quá trình thu ỷ phân và lên men đồng thời rơm rạ đã qua tiền xử lý,, sử dụng enzyme cellulase và nấm men saccharomyces cerevisiae. 3. Ngày giao nhiệm vụ luận án: 15/9/2007. 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/12/2007. 5. Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn PGS TS. PHAN ĐÌNH TUẤN Toàn bộ. Nội dung và yêu cầu LATN đã được thông qua Bộ môn. Ngày 15 tháng 9 năm 2007 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN. NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH. (Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN: Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ luận án: iii LỜI CẢM ƠN Luận văn là tác phẩm của một sinh viên trước khi rời khỏi trường đại học. Để hoàn thành luận văn, sinh viên cần phải áp dụng tất cả các kiến thức và hiểu biết mà mình đã tích luỹ được trong suốt những năm học ở trường. Chính vì vậy những kiến thức mà em đã tiếp thu được trong 5 năm học tại trường Bách Khoa là nền tảng vững chắc giúp em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa KỸ THUẬT HOÁ HỌC nói chung và các thầy cô trong bộ môn KỸ THUẬT HỮU CƠ nói riêng vì đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ em trong suốt những năm vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn thầy Phan Đình Tuấn, thầy là người đã giúp em đến với hướng nghiên cứu này, đồng thời cũng là người tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tạo mọi đ iều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt luận văn. Em cũng xin cảm ơn anh Ngô Đình Minh Hiệp vì đã nhiệt tình giúp đỡ em cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực nghiệm trong suốt những ngày hoàn thành luận văn tại Tung tâm Lọc Hoá Dầu. Cuối cùng, em xin cảm ơn bạn bè và người thân trong gia đình, những người luôn là chỗ dựa vững chắc và luôn ủng hộ em trong mọi việc. Sinh viên thực hiện Trần Diệu Lý iv MỤC LỤC Chương 1 MỞ ĐẦU 1 1.1 CÂY LÚA Ở VIỆT NAM 1 1.2 RƠM RẠ 2 1.2.1 Nguồn rơm rạ ở Việt Nam 2 1.2.2 Hiện trạng sử dụng năng lượng từ rơm rạ ở Việt Nam 3 1.3 BIOETHANOL TỪ RƠM RẠ 3 1.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1 NGUYÊN LIỆU LIGNOCELLULOSE 5 2.1.1 Cấu trúc lignocellulose 5 2.1.2 Cellulose 6 2.1.3 Hemicellulose 8 2.1.4 Lignin 10 2.1.5 Các chất trích ly 12 2.1.6 Tro 13 2.2 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL TỪ RƠM RẠ 13 2.2.1 Tổng quát 13 2.2.2 Tiền xử lý 14 2.2.3 Thủy phân 20 2.2.4 Lên men 33 2.2.5 Thủy phân và lên men đồng thời 38 2.3 SƠ LƯỢC VỀ BIOFUEL VÀ ETHANOL NHIÊN LIỆU 44 2.3.1 Biofuel 44 2.3.2 Ethanol nhiên liệu 45 Chương 3 THỰC NGHIỆM 48 3.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT 48 3.1.1 Rơm rạ 48 3.1.2 Enzyme 48 3.1.3 Giống nấm men 49 3.2 CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG 49 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 52 3.3.1 Phương pháp phân tích thành phần xơ sợi trong biomass – rơm rạ 52 3.3.2 Phương pháp đo nồng độ glucose và ethanol 56 3.3.3 Phương pháp xác định độ ẩm của nguyên liệu 63 v 3.3.4 Phương pháp nuôi cấy và đếm nấm men 64 3.4 TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU 66 3.4.1 Sơ đồ quy trình 67 3.4.2 Quá trình nổ hơi – tiền xử lý rơm rạ 67 3.4.3 Quá trình thủy phân 68 3.4.4 Quá trình thủy phân và lên men đồng thời 69 Chương 4 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 71 4.1 PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN RƠM RẠ 71 4.1.1 Thành phần rơm rạ trước nổ hơi 71 4.1.2 Thành phần rơm rạ sau nổ hơi 72 4.1.3 So sánh rơm rạ trước và sau nổ hơi 72 4.1.4 Thành phần dịch nổ hơi 74 4.2 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 76 4.2.1 Thành phần dịch thủy phân 76 4.2.2 Ảnh hưởng của phần trăm bã rắn 77 4.2.3 Ảnh hưởng của lượng enzyme cho vào 79 4.2.4 Ảnh hưởng của pH 84 4.2.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ 87 4.2.6 Hiệu suất thủy phân , nồng độ đường tạo thành theo thời gian 92 4.3 QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI 94 4.3.1 Thành phần dịch thủy phân và lên men đồng thời 94 4.3.2 Ảnh hưởng của lượng emzyme cho vào 95 4.3.3 Ảnh hưởng của mật độ nấm men ban đầu 98 4.3.4 Hiệu suất toàn quá trình theo thời gian 101 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 104 5.1 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 104 5.2 KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI 104 5.3 SO SÁNH HIỆU SUẤT TOÀN QUÁ TRÌNH CỦA THỦY PHÂN VỚI THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI 105 5.4 ĐỀ NGHỊ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 108 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1-1 Tỉ lệ % trong tổng giá trị sản lượng nông nghiệp 1 Hình 1-2 Các nguồn biomass chính ở Việt Nam năm 2000 3 Hình 2-1 Cấu trúc của lignocellulose 6 Hình 2-2 Mối quan hệ cellulose – hemicellulose trong cấu trúc lignocellulose 6 Hình 2-3 Công thức hóa học của cellulose 7 Hình 2-4 Kiểu Fringed fibrillar và kiểu Folding chain 7 Hình 2-5 Acetyl-4-O-methylglucuronoxylan 9 Hình 2-6 Glucomannan 9 Hình 2-7 Galactoglucomannan 9 Hình 2-8 Arabinoglucuronoxylan 10 Hình 2-9 Các đơn vị cơ bản của lignin 10 Hình 2-10 Cấu trúc lignin trong gỗ mềm với các nhóm chức chính 11 Hình 2-11: Một số ví dụ về chất trích ly (a) abietic acid (oleoresin); (b) cathechin (flavonoid); (c) palmitic acid (acid béo) 13 Hình 2-12 Mô tả cơ chế quá trình nổ hơi 17 Hình 2-13 Fufural 18 Hình 2-14 Hydroxymethyl fufural 18 Hình 2-15: Cấu trúc sợi trước và sau khi nổ hơi, bó sợi cellulose được giải phóng ra khỏi lớp lignin bảo vệ sau khi nổ hơi 19 Hình 2-16: (d) sợi lignocellulose không nổ hơi có cấu trúc sít chặt ngăn cản sự tấn công của enzyme, (e) nổ hơi ở 4atm, (f) nổ hơi ở 8atm 19 Hình 2-17 Tác dụng của từng enzyme trong cellulase 21 Hình 2-18 Quá trình tác động của cellobiohydrolase lên đầu vùng kết tinh của cellulose. 25 Hình 2-19 Cơ chế tác động hiệp đồng của enzyme exo-endo và endo-endo. Enzyme endoglucanase tấn công ngẫu nhiên vào cellulose và tạo cơ chất thích hợp cho enzyme exoglucanase và sau đó khuếch tán nhanh ra khỏi bề mặt. Exoglucanse có thể tấn công từ đầu đường khử và không khử 26 Hình 2-20 Cơ chế quá trình thủy phân 27 Hình 2-21 Tốc độ phản ứng enzyme theo nhiệt độ 29 Hình 2-22 Ảnh hưởng của pH 30 Hình 2-23 Ảnh hưởng của nồng độ enzyme 30 Hình 2-24 Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất 31 vii Hình 2-25 Chất kìm hãm cạnh tranh 32 Hình 2-26 Chất kìm hãm không cạnh tranh 32 Hình 2-27: Quá trình đường phân 34 Hình 2-28 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển của nấm men 35 Hình 2-29: Giống nấm men Pichia stiptis và Saccharomyces cerevisiae 38 Hình 2-30 Nồng độ glucose (ô vuông không màu) và celllobiose (ô vuông màu đen) theo thời gian của quá trình thủy phân và lên men đồng thời 41 Hình 2-31 Nồng độ ethanol theo thời gian trong quá trình thủy phân và lên men đồng thời. 42 Hình 3-1 Rơm chưa nổ hơi 48 Hình 3-2 Saccharomyces serevisiae chủng turbo yeast extra nhìn dưới kính hiển vi 49 Hình 3-3 Thiết bị nổ hơi quy mô pilot 50 Hình 3-4 Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) 50 Hình 3-5 Hình dạng buồng đếm hồng cầu dưới kính hiển vi 51 Hình 3-6 Buồng đếm hồng cầu 51 Hình 3-7 Bộ dụng cụ soxhlet 54 Hình 3-8 Hệ thống phân tích NDS và ADS 54 Hình 3-9 Grooch Crucible 54 Hình 3-10 Đường chuẩn glucose 60 Hình 3-11 Đường chuẩn ethanol 61 Hình 3-12 Đường chuẩn cellobiose 62 Hình 3-13 Bộ dụng cụ thủy phân và lên men đồng thời 70 Hình 4-1 Thành phần rơm rạ trước nổ hơi 71 Hình 4-2 Thành phần rơm rạ sau nổ hơi. 72 Hình 4-3 So sánh kết quả các thành phần rơm rạ trước và sau nổ hơi 73 Hình 4-4 Rơm trước nổ hơi 74 Hình 4-5 Rơm sau nổ hơi 74 Hình 4-6 Nồng độ glucose, cellobiose và hiệu suất thu được theo % bã rắn cho vào 78 Hình 4-7 Nồng độ glucose tạo thành theo thời gian tương ứng với các % enzyme khác nhau 80 Hình 4-8 Nồng độ cellobiose tạo thành theo thời gian ứng với các % enzyme 81 Hình 4-9 Nồng độ glucose, cellobiose thu được và hiệu suất theo % enzyme 82 Hình 4-10 Tốc độ phản ứng ban đầu theo % enzyme cho vào 83 Hình 4-11 Nồng độ glucose tạo thành theo thời gian ứng với các giá trị pH khác nhau 85 Hình 4-12 Hiệu suất, nồng độ glucose và nồng độ cellobiose theo pH dung dịch 86 viii Hình 4-13 Nồng độ glucose tạo thành theo thời gian ứng với các giá trị nhiệt độ: nhiệt độ phòng khác nhau 88 Hình 4-14 Nồng độ cellobiose theo thời gian ứng với các điều kiện nhiệt độ khác nhau. 89 Hình 4-15 Nồng độ glucose, cellobiose, hiệu suất tại 24 giờ theo nhiệt độ 90 Hình 4-16 Tốc độ phản ứng ban đầu theo nhiệt độ 91 Hình 4-17 Nồng độ glucose, cellobiose và hiệu suất theo thời gian 93 Hình 4-18 Nồng độ ethanol, glucose và hiệu suất theo % enzyme, tại 24 giờ 96 Hình 4-19 Nồng độ ethanol, glucose, cellobiose và hiệu suất theo % enzyme cho vào tại 48 giờ 97 Hình 4-20 Nồng độ ethanol, glucose và hiệu suất theo tỉ lệ mật độ nấm men cho vào tại 24 giờ 99 Hình 4-21 Nồng độ ethanol, glucose, cellobiose và hiệu suất theo tỉ lệ mật độ nấm men cho vào tại 48 giờ 100 Hình 4-22 Nồng độ cellobiose, glucose và ethanol tạo thành theo thời gian trong quá trình thủy phân và lên men đồng thời. 102 ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1 Cơ cấu giá trị sản lượng nông ngư nghiệp Việt Nam năm 2002 [7] 1 Bảng 1-2 Các nguồn biomass chính ở Việt Nam năm 2000 [8] 2 Bảng 2-1 Thành phần của vài loại lignocellulose theo [10] 5 Bảng 2-2 Các thông số vận hành và kết quả quá trình thủy phân và lên men đồng thời được thực hiện trên nhiều nước[9] 39 Bảng 2-3 Ảnh hưởng của ethanol, glucose và cellobiose lên enzyme cellulase và β- glucosidase 39 Bảng 2-4 Kết quả quá trình thủy phân và lên men đồng thời tiến hành với rơm đã qua tiền xử lý bằng acid loãng, quá trình được tiến hành trong điều kiện kỵ khí 40 Bảng 2-5 Ảnh hưởng của việc thêm các thành phần mới vào dịch thủy phân và lên men đồng thời lúc 80 giờ 43 Bảng 3-1 Thành phần dung dịch NDS 52 Bảng 3-2 Kết quả chạy chuẩn 58 Bảng 3-3 Kết quả chuẩn glucose 59 Bảng 3-4 Kết quả cho chuẩn ethanol 60 Bảng 3-5 Kết quả chuẩn cellobiose 62 Bảng 3-6 Thành phần môi trường Hansen dùng cho việc nuôi cấy, bảo quản gống nấm men. 64 Bảng 3-7 Thành phần chất dinh dưỡng bổ sung cho dung dịch thủy phân và lên men đồng thời 69 Bảng 4-1 Thành phần rơm rạ khô trước nổ hơi 71 Bảng 4-2 Thành phần rơm rạ theo Hồ Sĩ Tráng [3] 71 Bảng 4-3 Thành phần rơm rạ khô sau nổ hơi 72 Bảng 4-4 So sánh thành phần rơm rạ trước và sau nổ hơi 72 Bảng 4-5 Thành phần dịch nổ hơi 74 Bảng 4-6 Thành phần dịch thủy phân 76 Bảng 4-7 Kết quả ảnh hưởng của phần trăm bã rắn 77 Bảng 4-8 Nồng độ glucose theo thời gian ứng với các % enzyme khác nhau 79 Bảng 4-9 Nồng độ cellobiose tạo thành theo thời gian ứng với % enzyme khác nhau 80 Bảng 4-10 Hiệu suất quá trình thủy phân theo thời gian ứng với các % enzyme khác nhau 81 Bảng 4-11 Nồng độ glucose, cellobiose, hiệu suất và tốc độ ban đầu theo lượng enzyme cho vào 82 x Bảng 4-12 Nồng độ glucose theo thời gian ứng với các giá trị pH ban đầu khác nhau 84 Bảng 4-13 Hiệu suất thủy phân theo thời gian ứng với các giá trị pH ban đầu khác nhau85 Bảng 4-14 Hiệu suất và nồng độ glucose, cellobiose theo pH dung dịch 86 Bảng 4-15 Nồng độ glucose tạo thành theo thời gian ứng với các giá trị nhiệt độ khác nhau. 87 Bảng 4-16 Nồng độ cellobiose tạo thành theo thời gian tương ứng các chế độ nhiệt độ khác nhau 88 Bảng 4-17 Hiệu suất quá trình thủy phân theo thời gian tương ứng các nhiệt độ khác nhau 89 Bảng 4-18 Nồng độ glucose, cellobiose, hiệu suất và tốc độ ban đầu đạt được theo nhiệt độ 90 Bảng 4-19 Nồng độ glucose, cellobiose và hiệu suất theo thời gian 92 Bảng 4-20 Thành phần dịch thủy phân và lên men đồng thời 94 Bảng 4-21 Nồng độ ethanol, glucose, cellobiose và hiệu suất toàn quá trình theo % enzyme cho vào tại 24 giờ và 48 giờ 96 Bảng 4-22 Nồng độ ethanol, glucose, cellobiose và hiệu suất theo mật độ nấm men cho vào 99 Bảng 4-23 Nồng độ cellobiose, glucose và ethanol tạo thành theo thời gian trong quá trình thủy phân và lên men đồng thời 101 [...]... LUẬN VĂN Rơm rạ chiếm tỉ lệ lớn trong các phụ phẩm nơng nghiệp ở Việt Nam Với thành phần chứa hơn 40% là cellulose, rơm rạ là nguồn ngun liệu thích hợp cho q trình sản xuất ethanol Luận văn này nghiên cứu q trình sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ và được chia làm hai phần Phần đầu nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố :% bã rắn, % enzyme, nhiệt độ, pH lên q trình thuỷ phân và phần hai nghiên cứu q trình... BIOETHANOL TỪ RƠM RẠ Ngày nay sức ép từ khủng hoảng dầu mỏ và nhu cầu năng lượng ln là vấn đề nan giải của bất cứ quốc gia nào trên thế giới Mỹ và Brazil đã thành cơng trong việc sản xuất 3 Chương 1: MỞ ĐẦU ethanol từ nguồn sinh học là bắp và mía Điều này đã khích lệ các nước khác đầu tư nghiên cứu vào lĩnh vực nhiên liệu sinh học Bên cạnh sản xuất ethanol từ nguồn tinh bột (bắp) và đường (mía), ethanol. .. rạ để sản xuất bioethanol là phương pháp sử dụng rơm rạ một cách hiệu quả đồng thời góp phần giải quyết vấn đề năng lượng cho nước ta 1.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu khả năng xử lý rơm rạ để lên men ethanol Các mục tiêu chính trong đề tài là: • Nghiên cứu q trình thủy phân rơm đã qua tiền xử lý nổ hơi bằng enzyme cellulase, tạo ra dịch đường • Nghiên cứu q... magnesium trong chlorophyll Một số chất vơ cơ từ muối kim loại tồn tại trong vách tế bào thực vật Calcium thường là kim loại phong phú nhất, sau đó là kali và magnesium 2.2 Q TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL TỪ RƠM RẠ 2.2.1 Tổng qt Sơ đồ q trình sản xuất ethanol từ rơm rạ 13 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Rơm rạ Tiền xử lý Thủy phân Lên men Thủy phân và lên men đồng thời Chưng cất Ethanol 2.2.2 Tiền xử lý Để chuyển hóa... được sản xuất từ lignocellulose Lignocellulose là loại biomass phổ biến nhất trên thế giới Vì vậy sản xuất ethanol từ biomass cụ thể là từ nguồn lignocellulose là một giải pháp thích hợp đặc biệt là với các quốc gia nơng nghiệp như Việt Nam Nền nơng nghiệp Việt Nam hằng năm tạo ra một lượng lớn phế phẩm nơng nghiệp, chủ yếu là lignocellulose từ các vụ mùa Tận dụng nguồn ngun liệu này, cụ thể là rơm rạ. .. biomass ở Việt Nam năm 2000 với lượng năng lượng chứa đựng là 866.600 GJ Rơm hứa hẹn là một nguồn năng lượng lớn cho nước ta 1.2.2 Hiện trạng sử dụng năng lượng từ rơm rạ ở Việt Nam Mặc dù rơm rạ là một nguồn năng lượng lớn, rơm rạ nói riêng và từ biomass nói chung khơng dược sử dụng một cách hiệu quả ở Việt Nam Phần lớn rơm rạ được bón trở lại ruộng sau khi thu hoạch, sử dụng làm chất đốt cho các... cho ta thấy vai trò quan trọng của cây lúa chiếm 38% trong tổng giá trị sản lượng nơng – lâm - ngư nghiệp cả nước 1.2 RƠM RẠ Việc sản xuất lúa gạo đã tạo ra một lượng lớn phế phẩm từ cây lúa bao gồm rơm và trấu Rơm và trấu là hai trong số nhiều nguồn biomass phổ biến và có nhiều tiềm năng ở Việt Nam 1.2.1 Nguồn rơm rạ ở Việt Nam Rơm rạ chiếm một phần rất lớn trong các nguồn biomass ở Việt Nam Bảng 1-2... TÀI LIỆU Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 NGUN LIỆU LIGNOCELLULOSE Lignocellulose là vật liệu biomass phổ biến nhất trên trái đất Lignocellulose có trong phế phẩm nơng nghiệp, chủ yếu ở dạng phế phẩm của các vụ mùa; trong sản phẩm phụ của cơng nghiệp sản xuất bột giấy và giấy; có trong rác thải rắn của thành phố Với thành phần chính là cellulose, lignocellulose là một nguồn ngun liệu to lớn cho việc sản. .. được 30,86g/l ethanol tương ứng hiệu suất là 86,61% Kết quả này cho thấy q trình thuỷ phân và lên men đồng thời rất thích hợp cho việc sản xuất ethanol từ rơm rạ xi ABSTRACT In Viet Nam, rice straw composes the main portion in agricultural byproducts Containing above 40% of cellulose, rice straw is such a potential feedstock for ethanol production This thesis does research on producing ethanol form... biomass – một nguồn ngun liệu thơ, ít giá trị, thành ethanol thơng qua q trình lên men đặt ra u cầu một số bước đặc biệt là việc sản xuất enzyme cellulase cần phải được tối ưu Sản xuất cellulase quan trọng vì việc thủy phân cellulose có hiệu quả cần một lượng lớn enzyme cellulase (1kg cellulase cho 50 kg cellulose) Giá của enzyme này khá cao từ 0,3 đến 0,81 dollar/gam [9] Q trình sản xuất cellulase gặp hai . cellulose, rơm rạ là nguồn nguyên liệu thích hợp cho quá trình sản xuất ethanol. Luận văn này nghiên cứu quá trình sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ và được chia làm hai phần. Phần đầu nghiên cứu. VIỆT NAM 1 1.2 RƠM RẠ 2 1.2.1 Nguồn rơm rạ ở Việt Nam 2 1.2.2 Hiện trạng sử dụng năng lượng từ rơm rạ ở Việt Nam 3 1.3 BIOETHANOL TỪ RƠM RẠ 3 1.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 Chương. HC03KSTN 1. Đầu đề luận án: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU TỪ RƠM RẠ 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): Nghiên cứu quá trình thuỷ phân rơm rạ đã qua tiền xử lý, sử
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sản xuất ethanol từ nguyên liệu rơm rạ, nghiên cứu sản xuất ethanol từ nguyên liệu rơm rạ, nghiên cứu sản xuất ethanol từ nguyên liệu rơm rạ

Từ khóa liên quan