lập chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty tnhh song việt

116 418 0
lập chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty tnhh song việt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN PHẦN MỞ ĐẦU Hiện nay , kinh doanh trong cơ chế thị trường phần lớn các doanh nghiệp phải trực diện với môi trường k Kinh doanh ngày càng biến động phức tạp và nhiều rủi ro. Nếu như trước đây ( trong thời kỳ bao cấp ) chóng ta không chấp nhận các quy luật cung - cầu , quy luật giá trị , quan hệ hàng hoá tiền tệ, quy luật cạnh tranh… thì ngày nay , khi chuyển sang cơ chế thị trường ta phải chấp nhận những qui luật đó như một tất yếu khách quan, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và phân tích được đầy đủ về đối thủ cạnh tranh , những cơ hội , những nguy cơ về môi trường cũng như điểm mạnh , điểm yếu của các đối tác và của chính bản thân mình sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra. Quản trị chiến lược hiện đại giúp Doanh nghiệp làm rõ tầm quan trọng của việc chú trọng nhiều hơn đến việc phân tích môi trường hoạch định các chiến luợc liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường . Xét trên góc độ vĩ mô của một quốc gia để đạt được mục tiêu tổng hợp về kinh tế – chính trị , văn hoá … thì phải có chiến lược phù hợp mới có thể đạt được mục đích mong muốn , ngược lại hoạch định chiến luợc không đúng sẽ đưa đất nước vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế rối ren về chính trị sẽ tụt hậu lại so với thế giới xung quanh. Xét trên góc độ vi mô , doanh nghiệp cũng phải có chiến lược kinh doanh thích ứng với nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh . Có nh thế các mục tiêu đề ra mới có cơ sở khoa học để thực hiện. Qua thời gian học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải và sau thời gian thực tập thực tế tại công ty TNHH Song Việt em đã được nhà trường phân công thực hiện thiết kế đồ án tốt nghiệp: “Lập chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng ”. Nội dung của đồ án: ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, đồ án bao gồm 3 chương. Page 1 of 116 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN Chương I: Cơ sở lý luận về lập chiến lược sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Song Việt Chương III: Lập chiến lược sản xuất của Công ty TNHH Song Việt . Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Lê Minh Cần, các thầy cô giáo trong Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông Vận tải đã trang bị cho em những kiến thức trong suốt thời gian học tập và thiết kế đồ án tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn các cán bộ của Công ty giúp đỡ em trong quá trình thực tập, thu thập số liệu cũng như hoàn thiện đồ án tốt nghiệp này. Page 2 of 116 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.1.1 Doanh nghiệp là gì? Theo luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ở đây, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 1.1.1.2 Các loại doanh nghiệp ở Việt Nam Theo quy định của pháp luật, ở nước ta hiện nay có các loại hình doanh nghiệp cơ bản sau: A. Căn cứ vào hình thức pháp lý - Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN): cho đến nay DNNN ở nước ta bao gồm hai loại là DNNN có 100% vốn Nhà nước và loại doanh nghiệp có vốn cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Nhà nước. DNNN có các dạng cụ thể sau: Công ty Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước từ trên 50% trở lên. - Công ty cổ phần: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều cổ phần do tối thiểu 3 cổ đông sở hữu, được phép phát hành chứng khoán và có tư cách pháp nhân. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp. - Công ty hợp danh: là doanh nghiệp trong đó có Ýt nhất 2 thành viên hợp Page 3 of 116 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN danh và có thể có thành viên góp vốn, không được quyền phát hành chứng khoán. Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn đóng góp về các khoản nợ của công ty. - Công ty trách nhiệm hữu hạn: có hai loại là công ty trách nhiệm hữu hạn có trên một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên một thành viên là doanh nghiệp trong đó có nhiều nhất là 50 thành viên góp vốn thành lập. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu. - Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. B. Căn cứ vào hình thức sở hữu Căn cứ vào hình thức sở hữu các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay có các loại sau: - DNNN truyền thống : có 100% vốn Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước. - Doanh nghiệp dân doanh: là doanh nghiệp trong nước do các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đầu tư vốn và tổ chức hoạt động. - Doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp: là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Page 4 of 116 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN - Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài: là doanh nghiệp có sự đầu tư của cá nhân hoặc tổ chức kinh tế nước ngoài. Các doanh nghiệp loại này có 100 % vốn nước ngoài. C. Căn cứ vào ngành kinh tế và ngành kinh tế - kỹ thuật Căn cứ vào ngành kinh tế có thể phân chia thành các doanh nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thương mại, ngân hàng, bảo hiểm… Căn cứ vào các ngành kinh tế – kỹ thuật: có thể phân chia các doanh nghiệp giao thông thành các doanh nghiệp xây dựng cầu, đường, quản lý khai thác sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế…. 1.1.2 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 1.1.2.1. Quyền của doanh nghiệp - Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. - Quyền chủ động lựa chọn nghành nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, kể cả liên doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ động mở rộng quy mô và nghành, nghề kinh doanh. - Quyền lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. - Quyền chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. - Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. - Quyền tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. - Quyền tự chủ kinh doanh, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu qủa kinh doanh và khả năng cạnh tranh. - Quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản đóng góp vì mục đích nhân đạo và công Ých. - Trực tiếp thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. - Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 1.1.2.1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp Page 5 of 116 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN - Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện. - Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn quy định của pháp luật về kế toán. - Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vô tài chính khác theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm quyền, lợi Ých của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. - Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố. - Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. - Tuân thủ các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. - Các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. 1.2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Việc xây dựng chiến lược và quản lý chiến lược phụ thuộc vào các điều kiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động trong đó. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ các bước của quá trình xây dựng và quản lý chiến lược. Chiến lược phải được hoạch định trên các điều kiện môi trường dự kiến. Để phát huy được nội lực và nắm bắt được thời cơ, một công việc hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải đánh giá được môi trường bên ngoài và đánh giá môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Page 6 of 116 6 N TT NGHIP GVHD: TH.S Lấ MINH CN Mụi trng kinh doanh ca doanh nghip c chia lm 3 cp : mụi trng v mụ, mụi trng vi mụ v hon cnh ni b, mi cp ca mụi trng li gm cỏc yu t khỏc nhau. Bng 1.1: Bng cỏc cp mụi trng 1.2.1 Mụi trng v mụ L nhng yu t nm ngoi ngnh v nm ngoi doanh nghip nhng nh hng n tt c cỏc ngnh kinh t v tỏc ng trc tip ti li nhun ca doanh nghip. Nhng yu t ny thng xuyờn thay i, to ra c hi v nhng mi e da i vi doanh nghip. Xem xột mụi trng v mụ giỳp doanh nghip tr li c mt phn hoc ton b cõu hi: Doanh nghip ang trc din vi nhng gỡ giỳp doanh nghip nhn din ra nhng c hi cng nh nhng thỏch thc, khú Page 7 of 116 7 Môi trờng vĩ mô - Các yếu tố kinh tế. - Các yếu tố Chính phủ, chính trị, pháp luật. - Các yếu tố công nghệ. - Các yếu tố văn hóa xã hội - Các yếu tố tự nhiên. Môi trờng vi mô - Đối thủ cạnh tranh. - Đối thủ tiềm ẩn. - Khách hàng. - Nhà cung ứng Hoàn cảnh nội bộ của doanh nghiệp - Nguồn nhân lực - Nghiên cứu phát triển sản xuất. - Sản xuất. - Tài chính, kế toán. - Marketing. - Văn hóa kinh doanh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN khăn mà môi trường đem lại, để từ đó soạn thảo các chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng các cơ hội cũng như giảm bớt ảnh hưởng của các nguy cơ. Các ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô chia ra thành 5 nhóm yếu tố: các yếu tố kinh tế, các yếu tố Chính phủ, chính trị, pháp luật, các yếu tố công nghệ, các yếu tố tự nhiờn, các yếu tố xã hội. 1.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế - Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế: Tốc độ tăng trưởng khác nhau của nền kinh tế trong các giai đoạn thịnh vượng, suy thoái, phục hồi sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng. Khi nền kinh tế ở giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho đầu tư mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp. Ngược lại khi nền kinh tế sa sút, suy thoái dẫn đến giảm chi phí tiêu dùng đồng thời làm tăng áp lực cạnh tranh. - Tỷ lệ lãi suất: Tỷ lệ lãi suất rất quan trọng khi người tiêu dùng thường xuyên vay tiền để thanh toán cho các khoản mua hàng hóa của mình. Lói suất tăng thường là mối đe dọa và lãi suất giảm là cơ hội để mở rộng sản xuất. Tỷ lệ lãi suất còn ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án đầu tư khi sử dụng vốn vay. Như vậy yếu tố lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại, của các tổ chức tài chính trên thị trường vốn ảnh hưởng đáng kể đến chi phí kinh doanh, đến giá thành sản phẩm, đến giá bán và đến hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. - Tỷ giá hối đoái : Khi thay đổi tỷ giá hối đoái có tác động trực tiếp tới lợi nhuận, đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. - Tỷ lệ lạm phát : Lạm phát tăng lên, dự án đầu tư trở nên mạo hiểm, làm cho là các doanh nghiệp giảm đầu tư phát triển sản xuất vì khi lạm phát cao sẽ khó dự đoán giá trị thực của lợi nhuận có thể thu được từ dự án đầu tư. Như vậy yếu tố lạm phát ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh, nếu lạm phát gia tăng nhanh hơn dự đoán trong chiến lược kinh doanh sẽ làm tăng giá cả các yếu tố đầu vào, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm dẫn đến phải tăng giá bán, sẽ khó cạnh tranh. Page 8 of 116 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN - Quan hệ giao lưu quốc tế: Những thay đổi về môi trường quốc tế có thể xuất hiện cả cơ hội và nguy cơ về việc mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước của doanh nghiệp. Ngoài những tác động kinh tế chủ yếu nêu trên cần được theo dõi các yếu tố: mức độ sẵn có về tín dụng trên thị trường, phân bố thu nhập trong xã hội, mức độ sung túc trong chi tiêu của mọi người, lao động có việc làm và thất nghiệp, năng suất lao động xã hội, các biến động trên thị trường chứng khoán, điều kiện kinh tế của các nước có quan hệ làm ăn, sự khác biệt về thu nhập giữa cỏc vựng, sự biến động về giá cả, chớnh sách tiền tệ quốc gia, chính sách thuế, chớnh sách về hoạt động của một số tổ chức, hiệp hội như: ASEAN, APEC, WTO… 1.2.1.2 Các yếu tố Chính phủ, chính trị, luật pháp Các yếu tố Chính phủ, chính trị, luật pháp tác động đến doanh nghiệp theo các hướng khác nhau. Chúng có thể tạo ra cơ hội, trở ngại, thậm chí là rủi ro thật sự cho doanh nghiệp và chóng nắm giữ một vị trí hết sức quan trọng trong việc hoạch định cũng như điều chỉnh chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nguyên tắc kinh doanh đối với các doanh nghiệp là phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng thông lệ, điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt nam đã ký kết hoặc gia nhập 1.2.1.3 Các yếu tố công nghệ Ngày nay công nghệ được coi là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh. Công nghệ có thể đem lại sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp. Mặt khác, sự thay đổi về công nghệ có thể làm cho sản phẩm hiện đang sản xuất trở nên lỗi thời trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy công nghệ đồng thời có thể là cơ hội cũng như mối đe dọa. Một chiến lược kinh doanh có hiệu quả phải được xây dựng dùa trên sự phân tích sáng suốt về công nghệ, đánh giá tầm quan trọng tương đối của những nhân tố này đến chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. 1.2.1.4 Các yếu tố xã hội Tất cả các doanh nghiệp cần quan tâm một cách thích đáng tới các yếu tố xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Để thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dựng, các sản phẩm dịch vụ phải được định hướng theo những Page 9 of 116 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ MINH CẦN nhân tố xã hội, văn hóa. Cùng với sự phát triển kinh tế, sự biến động về các yếu tố xã hội ngày càng có tác động mạnh hơn đến sự hoạt động của các doanh nghiệp như tỷ lệ sinh đẻ, quy mô của gia đình, những thay đổi trong cơ cấu dân số, chuẩn mực đạo đức, thái độ với công việc, mức độ quan tâm đối với đầu tư, sở thích vui chơi giải trí, các chương trình an ninh xã hội, thu nhập bình quân đầu người. Các yếu tố xã hội trên thường biến đổi hoặc tiến triển chậm nên đôi khi khó có thể nhận biết được. Do vậy các doanh nghiệp phải nhận ra sự thay đổi đó để dự báo tác động của nó và đề ra chiến lược tương ứng. 1.2.1.5 Các yếu tố tự nhiên Tác động của điều kiện tự nhiên đối với các quyết sách trong kinh doanh từ lâu đã được các doanh nghiệp thừa nhận. Trong thực tế, các yếu tố tự nhiên có thể tạo ra các thuận lợi hay khó khăn ban đầu đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, của một ngành kinh doanh, thậm chí cho sự phát triển kinh doanh của một quốc gia. Những ảnh hưởng của tự nhiên đó là vấn đề về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự ô nhiễm môi trường, nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, tài nguyên thiên nhiên khai thác một cách bừa bãi, chất lượng môi trường tự nhiên có nguy cơ xuống cấp… vì thế đặt ra các vấn đề lớn hiện nay là bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên bằng cách nào. Các nhà chiến lược khôn ngoan thường quan tâm đến môi trường, khí hậu và sinh thái. Đe dọa của những thay đổi không dự báo được về khí hậu đã được các doanh nghiệp sản xuất có tính thời vụ xem xét một cách cẩn thận. Khi khí hậu trái đất nóng dần lên cũng là một nguy cơ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trang phục mùa đông nhưng nó có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành hàng điện lạnh. 1.2.2 Môi trường vi mô Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là yếu tố bên ngoài đối với doanh nghiệp. Môi trường vi mô quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Bao gồm 5 nhóm yếu tố cơ bản là: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế. Page 10 of 116 10 [...]... m doanh nghip hng ti 1.2.3.6 Vn húa kinh doanh Mi doanh nghip cn cú mt vn húa kinh doanh hay cũn c gi l nn np t chc trong kinh doanh, nó nh hng cho phn ln cho hot ng trong doanh nghip Cỏc doanh nghip cú vn húa kinh doanh cú nhiu c hi thnh cụng hn so vi cỏc doanh nghip khụng cú hoc thiu vn húa trong kinh doanh. Vn húa kinh doanh ca doanh nghip thng gm cỏc yu t c bn sau: Th nht: cỏc tiờu chun v o c kinh. .. mụi trng kinh doanh ca doanh nghip - Thit k phng ỏn chin lc sn xut kinh doanh - Thc hin, ỏnh giỏ v hon thin chin lc S 1.3: S xõy dng v thc hin chin lc Phân tích môi trường vi mô, môi trường vĩ mô của doanh nghiệp Page 32 of 116 Phân tích hoàn cảnh nội bộ của doanh nghiệp 32 N TT NGHIP GVHD: TH.S Lấ MINH CN Phơng hớng và lĩnh vực kinh doanh Mục tiêu chiến lợc Chiến lược kinh doanh T tởng chiến lợc Thiết... pháp để đạt được mục tiêu Thực hiện chiến lược kinh doanh Sách lợc của các bộ phận chức năng Đánh giá và hoàn thiện chiến lợc kinh doanh 1.4.4.1 Phõn tớch mụi trng kinh doanh ca doanh nghip *Phõn tớch mụi trng v mụ v mụi trng vi mụ ca doanh nghip õy l bc u tiờn ca vic xõy dng chin lc sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ni dung l phõn tớch mụi trng v mụ, mụi trng vi mụ ca doanh nghip Mc ớch ca vic phõn tớch... o cao nht ca doanh nghip Mt s c im ca chin lc sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng Cỏc c im ca chin lc sn xut kinh doanh xõy dựng cng cú nhng nột tng t cỏc c im ca chin lc sn xut kinh doanh Ngoi ra, cn nhn mnh v b sung thờm mt s c im sau: - Nhng chin lc quan trng nht ca mt doanh nghip xõy dng l chin lc v cng lnh kinh doanh, chin lc c cu sn xut kinh doanh xõy dng, chin lc kinh doanh theo nhng... trờn c s phỏt huy im mnh, khc phc im yu 1.4.4.2 Thit k phng ỏn chin lc kinh doanh Bc ny bao gm vic xỏc nh phng hng v phm vi kinh doanh, t tng chin lc kinh doanh, mc tiờu chin lc kinh doanh, thit k v chn con ng bin phỏp kinh doanh, sỏch lc ca cỏc b phn liờn quan * La chn phng hng v phm vi kinh doanh Doanh nghip phi xỏc nh c mỡnh s kinh doanh sn phm gỡ? trờn th trng no hay trờn lnh vc k thut no? Cõu tr... quan v iu kin ch quan ca doanh nghip * Xỏc lp t tng chin lc Sau khi phõn tớch mụi trng kinh doanh ca doanh nghip, phi xỏc lp t tng ch o ton b hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty ú l trit lý kinh doanh ca doanh nghip, l quan nim giỏ tr v chun mc hnh vi ca doanh nghip v cng l linh hn ca chin lc kinh doanh * Xỏc lp mc tiờu chin lc ca doanh nghip Mc tiờu chin lc l thnh qu lý tng m doanh nghip d kin t ti... mụi trng kinh doanh trong tng lai T ú, doanh nghip tn dng c cỏc c hi v y lựi cỏc nguy c chin thng trong cnh tranh - Chin lc sn xut kinh doanh giỳp cho cụng ty khai thỏc tt ti nguyờn, tim nng ca mỡnh, phỏt huy c ti a sc mnh ca cụng ty i lờn - Chin lc sn xut kinh doanh giỳp cụng ty phõn b cỏc ngun lc ca mỡnh vo cỏc lnh vc trong cỏc giai on mt cỏch hp lý - Chin lc sn xut kinh doanh giỳp cho cụng ty tng... ti trong mt thi k nht nh theo t tng kinh doanh, phng hng phỏt trin ca doanh nghip trong iu kin khỏch quan, ch quan v kh nng ca doanh nghip ú l mt trong nhng ni dung c bn ca chin lc kinh doanh * Thit k v la chn chin lc kinh doanh Sau khi phõn tớch mụi trng kinh doanh khỏch quan v iu kin ch quan cn ra mt s phng ỏn nhm thc hin mc tiờu chin lc kinh v phng hng kinh doanh ó ra ri phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc... xut kinh doanh Sau khi ó hon thnh cỏc bc núi trờn thỡ chin lc sn xut kinh doanh ca doanh nghip ó c hỡnh thnh, cn t chc thc hin * Thc hin chin lc kinh doanh Thc hin chin lc kinh doanh tc l thụng qua nhiu bin phỏp hnh chớnh v kinh t t chc cụng nhõn viờn thc hin mc tiờu chin lc Mun vy thỡ phi lp k hoch, ỏp dng cỏc bin phỏp, ng viờn khớch l, kim tra chin lc kinh doanh c quỏn trit n tng b phn ca doanh. .. lc sn xut kinh doanh cú th em li cho doanh nghip: - Chin lc sn xut kinh doanh giỳp cho cụng ty thy rừ hng i ca mỡnh trong tng lai, giỳp cho cỏc nh qun tr xem xột v quyt nh xem cụng ty nờn i theo hng no? khi no thỡ t c mc tiờu ra? - Chin lc sn xut kinh doanh giỳp cho cỏc nh qun tr ch ng vi cỏc thay i ca mụi trng, thy rừ c cỏc c hi v nguy c xy ra trong hot ng sn xut kinh doanh hin ti ca cụng ty phõn . về lập chiến lược sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Song Việt Chương III: Lập chiến lược sản xuất của Công ty TNHH Song. thực tế tại công ty TNHH Song Việt em đã được nhà trường phân công thực hiện thiết kế đồ án tốt nghiệp: Lập chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng ”. Nội dung của đồ án:. trong lĩnh vực kinh doanh, người ta sử dụng thuật ngữ chiến lược một cách rộng rãi. Cụ thể có những quan niệm về chiến lược sản xuất kinh doanh nh sau: - Chiến lược sản xuất kinh doanh nh là

Ngày đăng: 11/01/2015, 21:47

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III

  • IV

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan