Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

60 46.8K 125
Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết đối với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chế độ tập sự của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức gồm những hành vi vi phạm pháp luật nào ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BDGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm những tiêu chí nào ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu [...]... trường mầm non? (30 điểm) Câu 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non. .. ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định... 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thi t bị đối với lớp mẫu giáo độc... nghiệp giáo viên Mầm non thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị đạo đức lối sống được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết điều kiện đăng kí dự tuyển viên chức. .. được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 21 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương quy định tại Luật viên chức 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu 2: Anh... trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non? (30 điểm) Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 20 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày điều kiện đăng ký dự tuyển. .. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm) Câu 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non bao gồm các tiêu chí nào theo theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 33 CHỨC DANH: Giáo viên mầm. .. dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thi t bị đối với lớp mẫu giáo độc lập của trường Mầm non được quy định tại quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào... Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm. .. của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 22 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các trường hợp bị xử lý kỷ luật ban hành tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi giáo viên mầm non . ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 20 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức ban hành tại Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chế độ tập sự của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010

Ngày đăng: 09/01/2015, 12:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan