Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

40 5.4K 20
Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (05 điể ) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (06 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm ) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (06 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (06 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn tổ chức hoạt động cán làm công tác thư viện quy định sau: 1. Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Nếu giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học, hưởng lương tiêu chuẩn khác giáo viên đứng lớp. Cán thư viện trường học giáo viên, đào tạo nghiệp vụ thư viện hưởng lương chế độ phụ cấp ngành văn hóa – thông tin quy định. (15 điểm ) 2. Từng học kỳ cuối năm học, cán giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn công tác thư viện trường học. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông tiêu chuẩn phòng thư viện quy định sau: 1. Thư viện trường phổ thông phải đặt trung tâm nơi thuận tiện nhà trường để phục vụ việc đọc mượn sách, báo giáo viên, học sinh, cán quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m2 để làm phòng đọc kho sách (có thể số phòng), có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. (15 điểm ) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm ) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông kế hoạch, kinh phí hoạt động thư viện quy định sau: 1. Hàng năm, thư viện phải lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố phát triển, thực kế hoạch đặt mua sách nước (nếu có) với quan, đơn vị cung ứng ấn phẩm ngành ngành theo thời gian quy định lãnh đạo nhà trường xét duyệt. (7,5 điểm) 2. Hàng năm, thư viện phải đảm bảo tiêu phần trăm (%) theọ tỷ lệ giáo viên học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo thư viện (100% giáo viên 70% học sinh trở lên). Phấn đấu năm sau đạt tỷ lệ cao năm trước. (7,5 điểm) 3. Huy động nguồn quỹ ngân sách cấp để bổ sung sách, báo gây dựng thư viện. (7,5 điểm) 4. Quản lý sử dụng ngân sách, quỹ thư viện theo nguyên tắc quy định. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông hướng dẫn sử dụng thư viện quy định sau: - Có nội quy thư viện, hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán quản lý giáo dục sử đụng tài liệu thư viện. (15 điểm) - Hàng năm cán làm công tác thư viện phải tổ chức biên soạn từ đến thư mục phục vụ giảng dạy học tập nhà trường. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền nghỉ ngơi viên chức quy định sau: 1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm toán khoản tiền cho ngày không nghỉ. (10 điểm) 2. Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật. (10 điểm) 4. Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông hoạt động thư viện quy định sau: 1. Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc giáo viên tâm lý lứa tuổi học sinh. Thư viện cần phục vụ tốt hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện trường như: giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh ., phối hợp với phận liên quan để tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện, vận động học sinh làm theo sách đạo Hiệu trưởng nhà trường cấp quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Cho thuê, mượn sách giáo khoa theo chế độ sách hành Nhà nước, ngành, địa phương phù hợp với khả nhu cầu học sinh. Phối hợp với đơn vị khác trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động thư viện đạo Hiệu trưởng nhà trường. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông hoạt động phối hợp công tác thư viện quy định sau: Thư viện phải có mạng làm cộng tác viên giáo viên, học sinh hội cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác (hoặc cán bộ) thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trường. ( 30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy định sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (07 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, danh hiệu thư viện quy định sau: 1. Thư viện trường học đạt chuẩn: thư viện đạt đầy đủ tiêu chuẩn nêu trên. Sở Giáo dục Đào tạo cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học đạt chuẩn cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 2. Thư viện trường học tiên tiến: thư viện đạt chuẩn có mặt vượt trội so với từ tiêu chuẩn trở lên. Sở Giáo dục Đào tạo cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học tiên tiến cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 3. Thư viện trường học xuất sắc: thư viện đạt tiên tiến cồ hoạt động đặc biệt xuất sắc có hiệu cao, có sáng tạo ngành xã hội công nhận. Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho thư viện trường phổ thông địa phương Sở đề nghị. (10 điểm) Câu 3: Theo quy định Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông hướng dẫn sử dụng thư viện sau: 1.Có thêm biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc( mức thư viện tiên tiến). Các bảng phiếu phải đẹp, chuẩn bị chu đáo, khoa học, phản ánh tình hình phát triển thư viện( mức thư viện xuất sắc).(15 điểm) 2. Hằng năm, giáo viên thư viện phải tổ chức biên soạn thư mục( mức thư viện tiên tiến), thư mục ( mức thư viện xuất sắc) phục vụ giảng dạy học tập nhà trường. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 hàng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân loại sau: 1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (10 điểm) 2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (10 điểm) 3. Hoàn thành nhiệm vụ; (10 điểm) 4. Không hoàn thành nhiệm vụ. (10 điểm) Câu 2: Tiêu chuẩn sở vật chất phòng thư viện quy định Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sau: 1. Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m2 để làm phòng đọc kho sách( phần) có đủ điều kiện cho thư viện hoạt dộng. Thư viện tính thêm diện tích phòng chứa đồ, tranh ảnh ( có) vào diện tích chung. Các trường vào số lượng học sinh bố trí phòng đọc cho giáo viên học sinh hợp lí. Thư viện Đạt chuẩn Tiến tiến Xuất sắc 2 Diện tích 50 m 90 m 120 m2 (15 điểm) 2. Các trường, đặc biệt trường Tiểu học tận dụng phòng giáo viên. Phòng nghe nhìn tổ chức liên thông với thư viện để kết hợp làm phòng đọc cho giáo viên, học sinh tăng diện tích sử dụng. (15 điểm) Câu 3: Quy trình công nhận danh hiệu thư viện trường phổ thông Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sau: 1. Trường phổ thông vào tiêu chuẩn quy định Quyết định để tự đánh giá đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường cho quan quản lý trực tiếp. (10 điểm) 2. Cơ quan quản lý giáo dục quản lý trực tiếp trường phổ thông kiểm tra, xem xét theo đề nghị trường phổ thông để đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định. (10 điểm) 3. Sở Giáo dục Đào tạo hồ sơ đề nghị quan quản lý giáo dục trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo để thẩm định định công nhận. Các danh hiệu thư viện tiêu chuẩn để xét công nhận danh hiệu thi đua năm học cho trường học. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Các trường hợp xử lí kỉ luật quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lí kỉ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức sau: Viên chức bị xử lí kỉ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết tro ng hợp đồng làm việc kí kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẵng giới; phòng, chống tệ nạm xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Việc mua thêm sách nguồn kinh phí ngân sách năm với học sinh quy định Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sau: Loại trường Đạt chuẩn Tiến tiến X.sắc Tiểu học Thành phố, đồng 1000 1500 2000 Miền núi, vùng sâu 500 1000 1500 (10 điểm) Trung học Thành phố, đồng 1500 2000 2500 sở Miền núi, vùng sâu 750 1500 2000 (10 điểm) Trung học Thành phố, đồng 2000 2500 3000 phổ thông Miền núi, vùng sâu 1000 1500 2000 (10 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông việc kiểm kê, lý sách quy định sau: Hàng năm, nhà trường phải kiểm kê tài sản thư viện, làm thủ tục lý ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hết hạn sử dụng theo nghiệp vụ thư viện: Những thư viện có 10.000 sách kiểm kê sách năm lần, trừ trường hợp đột xuất Hiệu trưởng định.(30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a. Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân. (2,5 điểm) b. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. (2,5 điểm) c. Không hách dịch, cữa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân. (2,5 điểm) d. Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp.(2,5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo tiêu chuẩn cán làm công tác thư viện trường học quy định sau: 1. Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Nếu giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học, hưởng lương tiêu chuẩn khác giáo viên đứng lớp. Cán thư viện trường học giáo viên, đào tạo nghiệp vụ thư viện hưởng lương chế độ phụ cấp ngành văn hóa - thông tin quy định. (15 điểm) 2. Từng học kỳ cuối năm học, cán giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn công tác thư viện trường học. (15 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo tiêu chuẩn hoạt động Thư viện trường học quy định sau: 1. Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc giáo viên tâm lý lứa tuổi học sinh. Thư viện cần phục vụ tốt hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện trường như: giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh ., phối hợp với phận liên quan để tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện, vận động học sinh làm theo sách đạo Hiệu trưởng nhà trường cấp quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Cho thuê, mượn sách giáo khoa theo chế độ sách hành Nhà nước, ngành, địa phương phù hợp với khả nhu cầu học sinh. Phối hợp với đơn vị khác trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động thư viện đạo Hiệu trưởng nhà trường. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Nhân viên thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ban hành vào ngày 15/11/2010 quy định quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 3. Được đảm bảo trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (06 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (06 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (06 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (06 điểm) Câu 2: Theo Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông quy định Phòng thư viện sau: Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50m2 để làm phòng đọc kho sách (có thể số phần) có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đựơc tính thêm diện tích phòng chứa đồ, tranh ảnh (nếu có) vào diện tích chung. Các trường vào số lượng học sinh bố trí phòng đọc cho giáo viên học sinh hợp lí. (15 điểm) Thư viện Đạt chuẩn Tiên tiến Xuất sắc Diện tích 50 m2 90 m2 120m2 Các trường, đặc biệt trường tiểu học tận dụng phòng giáo viên. Phòng nghe nhìn tổ chức liên thông với thư viện để kết hợp làm phòng đọc cho giáo viên, học sinh tăng diện tích sử dụng. (15 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ - BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định danh hiệu Thư viện sau 1. Thư viện trường học đạt chuẩn: thư viện đạt đầy đủ tiêu chuẩn nêu trên. Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận Thư viện trường học đạt chuẩn cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 2. Thư viện trường học tiên tiến: thư viện đạt chuẩn có mặt vượt trội so với từ tiêu chuẩn trở lên. Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học tiên tiến cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 3. Thư viện trường học xuất sắc: thư viện đạt tiên tiến có hoạt động đặc biệt xuất sắc có hiệu cao, có sáng tạo ngành xã hội công nhận. Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT xem xét, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho thư viện trường phổ thông địa phương Sở đề nghị. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Nhân viên thư viện trường học Câu hỏi 1: Tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy định sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. ( 07 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. ( 07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (6,5 điểm) Câu hỏi 2: Tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trang thiết bị chuyên dùng thư viện trường phổ thông sau: 1. Có giá, tủ chuyên dùng thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa. (05 điểm) 2. Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc cho cán làm công tác thư viện làm việc. (05 điểm) 3. Có tủ hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc.(05 điểm) 4. Những trường có điều kiện kinh phí, bước trang bị máy vi tính phương tiện nghe nhìn, máy hút bụi, máy hút ẩm, quạt điện, máy điều hòa không khí, máy photocopy . nhằm tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, vốn sách báo, tài liệu điều kiện phục vụ bạn đọc. (05 điểm) 5. Thư viện trường đạt chuẩn quốc gia, trường xây dựng có quy mô đạt chuẩn quốc gia, trường thuộc địa bàn thị xã, thành phố, phải có phòng đọc cho giáo viên tối thiểu 20 chỗ ngồi, phòng đọc cho học sinh tối thiểu 25 chỗ ngồi, nơi làm việc cán làm công tác thư viện nơi để sách. (05 điểm) 6. Các trường có điều kiện điểm Điều cần nồi mạng Internet để khai thác liệu. (05 điểm) Câu hỏi 3: Tại Quyết định số 01/2003/ QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định kiểm kê, lý tài sản thư viện trường phổ thông sau: Hàng năm, nhà trường phải kiểm kê tài sản thư viện, làm thủ tục lý ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hết hạn sử dụng theo nghiệp vụ thư viện: Những thư viện có 10.000 sách kiểm kê sách năm lần, trừ trường hợp đột xuất Hiệu trưởng định. (30 điểm) khác giáo viên đứng lớp. Cán thư viện trường học giáo viên, đào tạo nghiệp vụ thư viện hưởng lương chế độ phụ cấp ngành văn hóa thông tin quy định (7,5 điểm). 2. Từng học kỳ cuối năm học, cán giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn công tác thư viện trường học (7,5 điểm). ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp (06 điểm). 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ (06 điểm). 3. Được đảm bảo trang bị, thiết bị điều kiện làm việc (06 điểm). 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao (06 điểm). 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao (06 điểm). 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật (05 điểm). 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật (05 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông tiêu chuẩn sở vật chất để phục vụ cho thư viện Trường phổ thông quy định sau: 2.1. Phòng thư viện: 1. Thư viện trường phổ thông phải đặt trung tâm nơi thuận tiện nhà trường để phục vụ việc đọc mượn sách, báo giáo viên, học sinh, cán quản lý giáo dục (05 điểm) 2. Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50m2 để làm phòng đọc kho sách (có thể số phòng), có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động (05 điểm) 2.2. Trang thiết bị chuyên dùng: 1. Có giá, tủ chuyên dùng thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa (03 điểm) 2. Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc cho cán làm công tác thư viện làm việc (03 điểm). 3. Có tủ hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc (03 điểm) 4. Những trường có điều kiện kinh phí, bước trang bị máy vi tính phương tiện nghe nhìn, máy hút bụi, máy hút ẩm, quạt điện, máy điều hòa không khí, máy photocopy nhằm tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, vốn sách báo, tài liệu điều kiện phục vụ bạn đọc (04 điểm) 5. Thư viện trường đạt chuẩn quốc gia, trường xây dựng có quy mô đạt chuẩn quốc gia, trường thuộc địa bàn thị xã, thành phố, phải có phòng đọc cho giáo viên tối thiểu 20 chổ ngồi, phòng đọc cho học sinh tối thiểu 25 chổ ngồi, nơi làm việc cán làm công tác thư viện nơi để sách (04 điểm) 6. Các trường có điều kiện điểm điều cần nối mạng Internet để khai thác liệu (03 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông quy trình công nhận danh hiệu thư viện quy định sau: 1. Trường phổ thông vào tiêu chuẩn quy định Quyết định để tự đánh giá đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường cho quản lý trực tiếp. (10 điểm) 2. Cơ quan quản lý giáo dục quản lý trực tiếp trường phổ thông kiểm tra, xem xét theo đề nghị trường phổ thông để đề nghị Sở GD-ĐT thẩm định. (10 điểm) 3. Sở Giáo dục Đào tạo hồ sơ đề nghị quan quản lý giáo dục trường phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT để thẩm định định công nhận. Các danh hiệu thư viện tiêu chuẩn để xét công nhận danh hiệu thi đua năm học cho trường học. (10 điểm). ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 21 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương quy định sau: 1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù (20 điểm) 2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) 3. Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập (10 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông tiêu chuẩn Sách tham khảo thư viện Trường phổ thông quy định sau: a. Các sách công cụ, tra cứu: từ điển, tác phẩm kinh điển (mỗi tên sách có từ trở lên) (5 điểm) b. Sách tham khảo môn học (mỗi tên sách có tối thiểu từ trở lên) (5 điểm) c. Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ môn hoc: Phù hợp với chương trình cấp học, bậc học (mỗi tên sách có từ trở lên). (5 điểm) d. Sách phục vụ nhu cầu mở rộng, nâng cao kiến thức chung, tài liệu thi theo chủ đề, chuyên đề, đề thi học sinh giỏi (mỗi tên sách có tối thiểu từ trở lên). (5 điểm) đ. Các trường phổ thông vào danh mục sách dùng cho thư viện trường phổ thông Giáo dục Đào tạo hướng dẫn hàng năm (bắt đầu từ năm 2000) để có kế hoạch bổ sung sách tham khảo cho thư viện trường học. Thư viện bổ sung sách tham khảo theo khả kinh phí đơn vị theo hướng dẫn lựa chọn đầu sách Vụ quản lý cấp học, bậc học Bộ. Hạn chế bổ sung loại sách, báo, tạp chí mang tính giải trí, chưa phục vụ sát với chương trình giảng dạy, học tập nhà trường. (10 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông danh hiệu thư viện Trường phổ thông quy định sau: 1.Thư viện trường học đạt chuẩn: Là thư viện đạt đầy đủ tiêu chuẩn nêu trên. Sở giáo dục Đào tạo cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học đạt chuẩn cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 2. Thư viện trường học tiên tiến: Là thư viện đạt chuẩn có mặt vượt trội so với tiêu chuẩn trở lên. Sở GD-ĐT cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học tiên tiến cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 3. Thư viện trường học xuất sắc: Là thư viện đạt tiên tiến có hoạt động đặc biệt xuất sắc có hiệu cao, có sáng tạo ngành xã hội công nhận. Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét, Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho thư viện trường phổ thông địa phương Sở đề nghị. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức nghỉ ngơi quy định sau: 1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hết số ngày nghỉ hàng năm toán khoản tiền cho ngày không nghỉ. (10 điểm) 2. Viên chức làm miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật. (10 điểm) 4. Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông tiêu chuẩn báo, tạp chí, đồ tranh ảnh giáo dục, bảng giá giáo khoa thư viện Trường phổ thông trình bày sau: 1. Báo, tạp chí: Báo nhân dân, báo Giáo dục Thời đại, tạp chí Giáo dục, tạp chí Thế giới loại báo, tạp chí, tạp san ngành phù hợp với ngành học, cấp học. Ngoài có loại báo, tạp chí khác phù hợp với lứa tuổi bậc học nhà trường. (15 điểm) 2. Bản đồ tranh ảnh giáo dục, bảng giá giáo khoa: Đảm bảo đủ loại đồ, tranh ảnh giáo dục, băng, đĩa giáo khoa Nhà xuất Giáo dục xuất phát hành từ sau năm 1998. Mỗi tên đồ, tranh ảnh tính tối thiểu theo lớp, hai lớp khối có bản. (15 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông nội dung hoạt động thư viện quy địnhu sau: 1. Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc giáo viên tâm lý lứa tuổi học sinh. Thư viện cần phục vụ tốt hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện trường như: Giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh ., phối hợp với phận liên quan để tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện, vận động học sinh làm theo sách đạo Hiệu trưởng nhà trường cấp quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Cho thuê, mượn sách giáo khoa theo chế độ sách hành Nhà nước, ngành, địa phương phù hợp với khả nhu cầu học sinh phối hợp với đơn vị khác trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động thư viện đạo Hiệu trưởng nhà trường. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao đảm bảo yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ (05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, Kỉ chuyên môn, nghiệp vụ (05 điểm). 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: (10 điểm). a. Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; b. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c. Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d. Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện Trường phổ thông quy định sau: 2.1. Nghiệp vụ Tất loại ấn phẩm thư viện phải đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, xếp theo nghiệp vụ thư viện. (15 điểm) 2.2. Hướng dẫn sử dụng thư viện. Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán quản lý giáo dục sử dụng tài liệu thư viện. Hàng năm cán làm công tác thư viên phải tổ chức biên soạn từ đến thư mục phục vụ giảng dạy học tập nhà trường; (15 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông nội dung kế hoạch kinh phí hoạt động thư viện quy định sau: 1. Hàng năm, thư viện phải lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, cố phát triển, thực kế hoạch đặt mua sách nước (nếu có) với quan, đơn vị cung ứng ấn phẩm ngành ngành theo thời gian quy định lãnh đạo nhà trường xét duyệt. (08 điểm). 2. Hàng năm, thư viện phải đảm bảo tiêu phần trăm (%) theo tỷ lệ giáo viên học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo thư viện (100% giáo viên 70% học sinh trở lên). Phấn đấu năm sau đạt tỷ lệ cao năm trước. (08 điểm). 3. Huy động nguồn quỹ ngân sách cấp để bổ sung sách, báo gây dựng thư viện. (07 điểm) 4. Quản lý sử dụng ngân sách, quỹ thư viện theo nguyên tắc quy định. (07 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 việc viên chức không làm quy đinh sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giạo; Gây bè phái, đoàn kết; Tự ý bỏ việc; Tham gia đình công. (07 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (07 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (07 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tin thần nhân dân xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (06 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (06 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông tiêu chuẩn quản lý thư viện quy định sau: 2.1. Bảo quản. Sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa thư viện phải quản lý chặt chẽ, đóng thành tập, bọc tu sữa thường xuyên để đảm bảo mỹ thuật sử dụng thuận tiện, lâu dài. (7,5 điểm) Thư viện nhà trường phải có đủ loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi hoạt động thư viện như: Các loại sổ đăng ký, sổ mượn sách giáo viên, học sinh, sổ cho thuê sách . (7,5 điểm) 2.2. Kiểm kê, lý. Hàng năm, nhà trường phải kiểm kê tài sản thư viện, làm thủ tục lý ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hết hạn sử dụng theo nghiệp vụ thư viện: Những thư viện có 10.000 sách kiểm kê sách năm lần, trừ trường hợp đột xuất Hiệu trưởng định. (15 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông việc phối hợp công tác thư viện tổ chức hoạt động trình bày sau: Thư viện phải có mạng làm cộng tác viên giáo viên, học sinh hội cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác (hoặc cán bộ) thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trường (30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 việc viên chức không làm, quy định Điều 19 sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm) 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. (7.5điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. (6,5 điểm) Câu 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, phòng thư viện quy định sau: 1. Thư viện trường phổ thông phải đặt trung tâm nơi thuận tiện nhà trường để phục vụ việc đọc mượn sách, báo giáo viên, học sinh, cán quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m2 để làm phòng đọc kho sách (có thể số phòng), có đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. (15 điểm) Câu 3: Theo Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ gồm nội dung sau: 1. Nghiệp vụ: Nếu có thêm mục lục treo tường, mục lục chủ đề phục vụ chuyên sâu số nội dung dạy học nhà trường (đối với trường trung học) mục lục quay, mục lục album (đối với trường tiểu học) cộng thêm điểm xét công nhận danh hiệu thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc tuỳ theo mức độ sáng tạo hiệu sử dụng. (10 điểm) 2. Hướng dẫn sử dụng thư viện a) Có thêm biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc (mức thư viện tiên tiến). Các bảng phiếu phải đẹp, chuẩn bị chu đáo, khoa học, phản ánh tình hình phát triển thư viện (mức thư viện xuất sắc). (10 điểm) b) Hằng năm, giáo viên thư viện phải tổ chức biên soạn thư mục (mức thư viện tiên tiến), thư mục ( mức thư viện xuất sắc) phục vụ giảng dạy học tập nhà trường. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức nêu Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 sau: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 điểm) 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân. (10 điểm) Câu hỏi 2: Trang thiết bị chuyên dùng nêu Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, sau: 1. Có đủ giá, tủ chuyên dùng thư viện để xếp sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa. (10 điểm) 2. Thư viện trường đạt chuẩn quốc gia, trường xây dựng có quy mô đạt chuẩn quốc gia, trường thuộc địa bàn phường, quận, thị xã, thành phố phải có nơi để sách, nơi làm việc cho cán thư viện, phòng đọc cho giáo viên học sinh với số chỗ ngồi đạt tiêu chuẩn sau: (10 điểm) Các mức Đạt chuẩn Tiên tiến Xuất sắc Số chỗ ngồi Giáo viên 20 25 30 Học sinh 25 30 35 3. Các thư viện có nối mạng Internet để tăng cường cập nhật thông tư liệu, hỗ trợ cho việc dạy học cộng thêm điểm xét công nhận danh hiệu thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc. (10 điểm) Câu hỏi 3: Theo Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 việc Hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn sách giáo khoa hành quy định sau: - Đối với học sinh: Trước ngày khai giảng năm học mới, nhà trường phải có “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục vụ số học sinh không đủ điều kiện mua sách, đảm bảo cho em có sách giáo khoa (bằng hình thức thuê mượn). (15 điểm) - Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp có dủ sách giáo khoa để soạn giảng (giáo viên tiểu học có đủ sách giáo khoa theo khối lớp; giáo viên trung học có đủ SGK theo môn trực tiếp giảng dạy). Thư viện cần dự trữ tên sách có cho giáo viên dạy môn đó. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Theo Nghị đinh số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2012 Chính phủ quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật sau: 1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật. (6,5 điểm) 2. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật chịu hình thức kỷ luật nặng mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hình thức buộc việc. (7,5 điểm) 3. Thái độ tiếp thu, sửa chữa chủ động khắc phục hậu viên chức có hành vi vi phạm pháp luật yếu tố xem xét tăng nặng giảm nhẹ áp dụng hình thức kỷ luật. (6,5 điểm) 4. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức trường hợp quy định Điều Nghị định không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. (6,5điểm) 5. Không áp dụng hình thức xử phạt hành thay cho hình thức kỷ luật. (6,5điểm) 6. Cấm hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm viên chức trình xử lý kỷ luật. (6,5 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn cán làm công tác thư viện quy định sau: 1. Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Nếu giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học, hưởng lương tiêu chuẩn khác giáo viên đứng lớp. Cán thư viện trường học giáo viên, đào tạo nghiệp vụ thư viện hưởng lương chế độ phụ cấp ngành văn hóa - thông tin quy định. (15điểm) 2. Từng học kỳ cuối năm học, cán giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn công tác thư viện trường học. (15 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn báo, tạp chí, bảng giá giáo khoa quy định sau: 1. Báo, tạp chí: báo Nhân dân, báo Giáo dục Thời đại, tạp chí Giáo dục, tạp chí Thế giới loại báo, tạp chí, tập san ngành phù hợp với ngành học, cấp học. (15 điểm) Ngoài có loại báo, tạp chí khác phù hợp với lứa tuổi bậc học nhà trường. 2. Bản đồ tranh ảnh giáo dục, bảng giá giáo khoa: Đảm bảo đủ loại đồ, tranh ảnh giáo dục, băng, đĩa giáo khoa Nhà xuất Giáo dục xuất phát hành từ sau năm 1998. (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp nêu Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (5 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (5 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (6 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (6 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (6 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (6 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (6 điểm) Câu 2: Theo Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn sách nghiệp vụ dành cho giáo viên quy định sau: - Có đủ văn bản, nghị Đảng; văn quy phạm pháp luật Nhà nước, tài liệu hướng dẫn ngành phù hợp với cấp học, bậc học nghiệp vụ quản lí giáo dục phổ thông. (10 điểm) - Mỗi tên sách nghiệp vụ giáo viên, đặc biệt loại sách biên soạn theo chương trình phải có đủ cho giáo viên 01 bản. Giáo viên tiểu học tính theo khối lớp, giáo viên trung học tính theo môn trực tiếp giảng dạy. Ngoài + Đủ lưu kho thư viện đạt mức chuẩn + Đủ lưu kho đồi với thư viện đạt mức tiên tiến xuất sắc. (20 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, danh hiệu thư viện quy định sau: 1. Thư viện trường học đạt chuẩn: thư viện đạt đầy đủ tiêu chuẩn nêu trên. Sở Giáo dục Đào tạo cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học đạt chuẩn cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 2. Thư viện trường học tiên tiến: thư viện đạt chuẩn có mặt vượt trội so với từ tiêu chuẩn trở lên. Sở Giáo dục Đào tạo cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học tiên tiến cho thư viện trường phổ thông địa phương. (10 điểm) 3. Thư viện trường học xuất sắc: thư viện đạt tiên tiến có hoạt động đặc biệt xuất sắc có hiệu cao, có sáng tạo ngành xã hội công nhận. Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho thư viện trường phổ thông địa phương Sở đề nghị. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Nội dung đánh giá viên chức nêu Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 sau: 1. Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết. (6,5 điểm) 2. Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp. (6,5 điểm) 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức. (6,5 điểm) 4. Việc thực nghĩa vụ khác viên chức. (6,5 điểm) 5. Việc đánh giá viên chức quản lý xem xét theo nội dung quy định khoản Điều nội dung : Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ. Kết hoạt động đơn vị giao quản lý, phụ trách. (7 điểm) 6. Việc đánh giá viên chức thực hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường. (7 điểm) Câu hỏi 2: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, Hoạt động thư viện quy định sau: 1. Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc giáo viên tâm lý lứa tuổi học sinh. Thư viện cần phục vụ tốt hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện trường như: giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh ., phối hợp với phận liên quan để tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện, vận động học sinh làm theo sách đạo Hiệu trưởng nhà trường cấp quản lý giáo dục. (15 điểm) 2. Cho thuê, mượn sách giáo khoa theo chế độ sách hành Nhà nước, ngành, địa phương phù hợp với khả nhu cầu học sinh. Phối hợp với đơn vị khác trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động thư viện đạo Hiệu trưởng nhà trường. (15 điểm) Câu hỏi 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn Quản lí thư viện quy định sau: - Về bảo quản: Sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa thư viện phải quản lý chặt chẽ, đóng thành tập, bọc tu sửa thường xuyên để đảm bảo mỹ thuật sử dụng thuận tiện, lâu dài. (10 điểm) Thư viện nhà trường phải có đủ loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi hoạt động thư viện như: loại sổ đăng ký, sổ mượn sách giáo viên, học sinh, sổ cho thuê sách .(10 điểm) - Về kiểm kê, lý: Hàng năm, nhà trường phải kiểm kê tài sản thư viện, làm thủ tục lý ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hết hạn sử dụng theo nghiệp vụ thư viện: Những thư viện có 10.000 sách kiểm kê sách năm lần, trừ trường hợp đột xuất Hiệu trưởng định. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Các trường hợp xử lý kỷ luật nêu Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2012 Chính phủ sau: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật Viên chức. (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật. (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Quy trình công nhận danh hiệu thư viện nêu Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: 1. Hằng năm, trường phổ thông vào quy định tiêu chuẩn, danh hiệu thư viện để tự đánh giá đề nghị cấp công nhận danh hiệu thư viện trường. (10 điểm ) 2. Phòng Giáo dục Đào tạo quận (huyện) có trách nhiệm kiểm tra, xem xét đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường tiểu học, trung học sở để báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định, công nhận. (10 điểm ) 3. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường tiểu học trung học sở phòng Giáo dục Đào tạo quận (huyện) báo cáo Sở, trường thuộc Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo sở vào thời điểm nhà trường nhận thấy đạt tiêu chuẩn theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo hồ sơ đề nghị, thẩm định hồ sơ phối hợp kiểm tra, đánh giá, định cộng nhận danh hiệu thư viện trường học. (10 điểm ) Câu hỏi 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn cán làm công tác thư viện quy định sau: 1. Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Nếu giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học, hưởng lương tiêu chuẩn khác giáo viên đứng lớp. Cán thư viện trường học giáo viên, đào tạo nghiệp vụ thư viện hưởng lương chế độ phụ cấp ngành văn hóa - thông tin quy định. (15 điểm) 2. Từng học kỳ cuối năm học, cán giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo cho Hiệu trưởng tổ chức hoạt động thư viện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng toàn công tác thư viện trường học. (15 điểm) [...]... chuẩn thư viện trường phổ thông, tiêu chuẩn đối với cán bộ làm công tác thư viện được quy định như sau: 1 Mỗi trường đều phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện Nếu là giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện thì phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viện trường học, được hưởng lương và các tiêu chuẩn khác như giáo viên đứng lớp Cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên, ... trách công tác thư viện, bố trí tổ công tác hoặc cán bộ làm công tác thư viện Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo thực hiện và báo cáo lên cơ quan quản lý giáo dục cấp trên và khả năng huy động các nguồn kinh phí trong và ngoài nhà trường để bổ sung sách cho thư viện (15 điểm) 3.2 Về cán bộ làm công tác thư viện 1 Mỗi trường đều phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện Nếu là giáo viên kiêm nhiệm... của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông việc phối hợp trong công tác thư viện về tổ chức và hoạt động được trình bày như sau: Thư viện phải có mạng làm cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác (hoặc cán bộ) thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường (30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG... công tác thư viện thì phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viện trường học, được hưởng lương và các tiêu chuẩn khác như giáo viên đứng lớp Cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên, nhưng được đào tạo nghiệp vụ thư viện thì được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như ngành văn hóa thông tin quy định (7,5 điểm) 2 Từng học kỳ và cuối năm học, cán bộ hoặc giáo viên làm công tác thư viện... của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông những tiêu chuẩn về nghiệp vụ thư viện Trường phổ thông được quy định như sau: 2.1 Nghiệp vụ Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện (15 điểm) 2.2 Hướng dẫn sử dụng thư viện Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo. .. vụ của giáo viên phải đủ cho mỗi giáo viên có 1 bản và 3 bản lưu tại thư viện Riêng đối với thư viện trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, được tính theo bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảng dạy (05 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông, những qui định về tổ chức, quản lý và cán bộ làm công tác thư viện... Hằng năm, giáo viên thư viện phải tổ chức biên soạn 2 thư mục (mức thư viện tiên tiến), 3 thư mục ( mức thư viện xuất sắc) phục vụ giảng dạy và học tập trong nhà trường (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức nêu trong Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 như sau: 1 Tuân thủ pháp luật, chịu... “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục vụ số học sinh không đủ điều kiện mua sách, đảm bảo cho mỗi em có một bộ sách giáo khoa (bằng hình thức thuê hoặc mượn) (15 điểm) - Đối với giáo viên: Cung cấp cho giáo viên trực tiếp đứng lớp có dủ sách giáo khoa để soạn giảng (giáo viên tiểu học có đủ sách giáo khoa theo khối lớp; giáo viên trung học có đủ SGK theo bộ môn hiện đang trực tiếp giảng dạy) Thư viện... sắc: Là những thư viện đạt tiên tiến và có những hoạt động đặc biệt xuất sắc có hiệu quả cao, có sáng tạo được ngành và xã hội công nhận Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho các thư viện trường phổ thông của địa phương do Sở đề nghị (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện trường... 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông, phòng thư viện được quy định như sau: 1 Thư viện trường phổ thông phải được đặt ở trung tâm hoặc nơi thuận tiện trong nhà trường để phục vụ việc đọc và mượn sách, báo của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục (15 điểm) 2 Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thi u là 50 m2 . của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiêu chuẩn cán bộ làm công tác thư viện trường học được quy định như sau: 1. Mỗi trường đều phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Nếu là giáo viên. chuẩn thư viện trường phổ thông hướng dẫn sử dụng thư viện được quy định như sau: - Có nội quy thư viện, bản hướng dẫn giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục sử đụng tài liệu trong thư. công tác (hoặc cán bộ) thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường. ( 30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Thư viện

Ngày đăng: 12/09/2015, 07:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan