Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)

42 5.7K 24

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:58

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 01 Câu 1: Anh(chị) nêu nhiệm vụ giáo viên quy định 40 điểm Điều lệ trường mầm non ? + Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà điểm trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. + Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đánh giá quản lý trẻ em. Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. điểm + Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo: Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. điểm [[[[ơ + Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em. + Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. + Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng. điểm điểm điểm Câu 2: - Theo anh (chị), lĩnh vực phát triển nhận thức trẻ mẫu giáo gồm nội dung ? 30 điểm + Khám phá khoa học. 10 điểm + Làm quen với số khái niệm sơ đẳng toán. 10 điểm + Khám phá xã hội. 10 điểm - Có trẻ đến lớp, ngày đầu không theo cô, ôm chặt lấy người thân khóc. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý 30 điểm nào? + Cô gần gũi, động viên trẻ để trẻ cảm nhận gần gũi thân thiện cô 10 điểm + Giới thiệu trẻ với bạn, đồ chơi, góc chơi lớp cho trẻ. 10 điểm + Động viên trẻ tham gia chơi bạn lớp… 10 điểm ____________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 02 Câu 1: Anh (chị) nêu lĩnh vực quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? + Lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống. 40 điểm 13 điểm + Lĩnh vực kiến thức . 13 điểm + Lĩnh vực kỹ sư phạm. 14 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu bước triển khai chủ đề giáo dục trẻ mầm non ? 30 điểm + Bước 1: Chuẩn bị môi trường, đồ dùng học liệu điểm + Bước 2: Giới thiệu chủ đề điểm + Bước 3: Khám phá chủ đề điểm + Bước 4: Kết thúc chủ đề điểm + Bước 5: Đánh giá thực sau chủ đề. điểm - Trong ngủ trưa, có trẻ không ngủ trưa, xin vệ sinh nhiều lần. Nếu nguyên giáo viên dạy lớp anh (chị) xử lý nào? * Tìm hiểu nhân: 30 điểm + Nếu trẻ có nhu cầu thực sự, cô cho trẻ vệ sinh. 10 điểm + Theo dõi sức khỏe trẻ trao đổi với phụ huynh để điều trị kịp thời. 10 điểm + Nếu trẻ không ngủ chưa quen, cô nằm cạnh vỗ về, cho trẻ có cảm giác yên tâm ngủ ngoan. 10 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 03 Câu 1: Anh (chị) kể tên yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 40 điểm mầm non ? + Nhận thức tư tưởng trị, thực trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. điểm + Chấp hành pháp luật, sách Nhà nước. + Chấp hành quy định ngành, quy định trường, kỷ luật lao động. điểm điểm + Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp. + Trung thực công tác, đoàn kết quan hệ với đồng nghiệp; tận tình điểm phục vụ nhân dân trẻ. điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu bước xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ đề ? 30 điểm + Bước 1: Chọn chủ đề điểm + Bước 2: Xây dựng mục tiêu chủ đề điểm + Bước 3: Xây dựng nội dung chủ đề + Bước 4: Xây dựng kế hoạch tuần điểm + Bước 5: Xây dựng kế hoạch ngày điểm + Bước 6: Lên kế hoạch đánh giá điểm điểm - Có phụ huynh thường đến đón muộn, giáo viên lớp đó, anh (chị) xử lý ? + Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân. 30 điểm 10 điểm + Nếu công việc phụ huynh thường xuyên muộn cô trao đổi với phụ huynh để gia đình xếp người đón cháu. 10 điểm + Trường hợp có lớp trông trẻ muộn phụ huynh nên đăng ký gửi cháu vào lớp đó. 10 điểm ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 04 Câu 1: Anh (chị) nêu vị trí, thái độ, nội dung cần trao đổi với phụ huynh quy định chế độ nhận đón trẻ Quy chế nuôi dạy trẻ ? + Đón trẻ phòng đợi cửa phòng trẻ, thái độ niềm nở, ân cần 40 điểm gia đình, nhẹ nhàng âu yếm trẻ cô, cần biết tình hình sức khoẻ 40 điểm trẻ trẻ đến nhà trẻ. Câu 2: - Anh (chị) nêu số lần cân, đo theo dõi biểu đồ sức khỏe cho trẻ 30 điểm lứa tuổi mẫu giáo năm học ? Ơ + Trẻ cân lần/ năm + Đối với trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi thừa cân so với tuổi: cân hàng tháng. + Đo: lần/ năm 10 điểm 10 điểm 10 điểm - Khi có trẻ bị sốt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? 30 điểm + Cô phải giải thích để phụ huynh hiểu quy định ngành nhận trẻ có sức khỏe bình thường vào lớp, không nhận trẻ ốm mệt. 15 điểm + Trao đổi với phụ huynh nên đưa đến sở y tế để theo dõi chăm sóc kịp thời. 15 điểm _________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 05 Câu 1: Anh (chị) nêu tình trạng sức khỏe trẻ giáo 40 điểm viên không nhận vào lớp quy định Quy chế nuôi dạy trẻ ? + Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà .) sốt cao có triệu chứng bất thường cần trả lại gia đình chăm sóc kịp thời đưa trẻ 40 điểm khám bệnh. Câu 2: - Anh (chị) cho biết lồng ghép giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ vào hoạt động chế độ sinh hoạt ngày trường mầm non ? 30 điểm + Hoạt động bé tập làm nội trợ 7,5 điểm + Hoạt động vui chơi + Qua hoạt động theo thời điểm ngày, nơi, lúc cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. 7,5 điểm + Thông qua hoạt động ngày hội, ngày lễ, thông tin, tuyên truyền 7,5 điểm - Có phụ huynh chiều con, hàng ngày đưa đến lớp mua cho kẹo, bim bim thứ đồ chơi để trẻ mang vào lớp. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? 7,5 điểm 30 điểm + Trao đổi với phụ huynh quy định nhà trường không mang đồ ăn, đồ chơi vào lớp làm ảnh hưởng đến hoạt động khác. 15 điểm + Trò chuyện, dặn dò trẻ không nên mang quà, đồ chơi đến lớp lớp có đủ đồ chơi cho con. 15 điểm ___________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 06 Câu 1: Anh (chị) trình bày quyền giáo viên nhân viên quy định Điều lệ trường mầm non ? 40 điểm + Được đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. điểm + Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng lương, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. + Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo. điểm + Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. điểm + Được thực quyền khác theo quy định pháp luật. điểm điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu nội dung giáo viên cần chuẩn bị, tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo ? 30 điểm + Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ 10 điểm + Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng) + Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi giáo viên trẻ 10 điểm 10 điểm - Trong lớp có hai giáo viên, giáo viên nghỉ ốm đột xuất. Nếu giáo viên làm lớp đó, anh (chị) xử lý nào? 30 điểm + Cần báo cáo với ban giám hiệu để xin người thay thế. 10 điểm + Trong trường hợp người thay giáo viên phải đảm bảo an toàn cho trẻ lên hàng đầu. Trường hợp đủ giáo viên quản lý trẻ hoạt động ngày, giáo viên linh hoạt lựa chọn, thay đổi hoạt động phù hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ. 20 điểm __________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 07 Câu 1: Anh (chị) kể tên yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức, quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (40 điểm) + Kiến thức giáo dục mầm non. điểm + Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. điểm + Kiến thức sở chuyên ngành. điểm + Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. điểm + Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo điểm dục mầm non Câu 2: - Khi xây dựng mục đích yêu cầu hoạt động học lứa tuổi mẫu giáo, theo anh (chị) cần xác định nội dung ? (30 điểm) + Kiến thức 10 điểm + Kỹ 10 điểm + Thái độ 10 điểm - Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, giáo viên lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (30 điểm) * Cô nên giải thích cho phụ huynh biết: + Nhà trường không phép nhận thuốc kháng sinh, nhận loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống lớp (Tiếp tục uống sau điều trị khỏi bệnh nhà). 15 điểm + Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian uống ký vào sổ nhật ký đón trả. Phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc cho sử dụng loại thuốc này. 15 điểm ___________________________________ + Cô quan sát cá nhân trẻ đến gần hướng dẫn, động viên trẻ thực 10 điểm + Trong hoạt động chơi lớp, cô cung cấp củng cố thêm kỹ cho trẻ làm quen với khái niệm toán theo lứa tuổi 10 điểm + Cho trẻ luyện tập qua trò chơi 10 điểm ____________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 21 Câu 1: Anh (chị) nêu hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên nhân viên quy định Điều lệ trường mầm non ? (40 điểm) + Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ em. + Trang phục giáo viên nhân viên gọn gàng, phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 20 điểm 20 điểm Câu 2: - Hãy kể tên loại trò chơi tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non ? (30 điểm) + Trò chơi đóng vai 4,5 điểm + Trò chơi ghép hình, lắp ghép, xây dựng 4,5 điểm + Trò chơi đóng kịch 4,5 điểm + Trò chơi học tập 4,5 điểm + Trò chơi vận động điểm + Trò chơi dân gian điểm + Trò chơi với số phương tiện công nghệ đại điểm - Khi phát trẻ thích mang đồ chơi lớp nhà, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý ? (30 điểm) + Trò chuyện, giải thích với trẻ đồ chơi lớp đồ chơi chung không nên mang nhà + Trao đổi với phụ huynh quan tâm nhắc nhở trẻ mang đồ chơi trả lại lớp + Kể câu chuyện có tính giáo dục việc bảo quản giữ gìn đồ chơi chung lớp. ______________________________________ 10 điểm 10 điểm 10 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 22 Câu 1: Anh (chị) nêu tiêu chí kỹ quản lý lớp học thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (40 điểm) + Đảm bảo an toàn cho trẻ; 10 điểm + Xây dựng thực kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; + Quản lý sử dụng có hiệu hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp; 10 điểm 10 điểm + Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục. 10 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo đề tài ? (30 điểm) + Quan sát, nhận xét số sản phẩm tạo hình gợi ý 7,5 điểm + Trao đổi, đàm thoại số thao tác. 7,5 điểm + Trẻ thực hiện. 7,5 điểm + Nhận xét sản phẩm. 7,5 điểm - Trong hoạt động tạo hình vẽ theo đề tài, trẻ xem tranh hình máy tính bị trục trặc. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Cô đàm thoại với trẻ đề tài thực 15 điểm + Giáo viên lựa chọn phương tiện khác để thay 15 điểm __________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 23 Câu 1: Anh (chị) nêu tiêu chí kiến thức giáo dục mầm non thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (40 điểm) + Hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non; 10 điểm + Có kiến thức giáo dục mầm non bao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật; + Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; 10 điểm 10 điểm + Có kiến thức đánh giá phát triển trẻ. 10 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo mẫu ? (30 điểm) + Quan sát, phân tích mẫu. 7,5 điểm + Giáo viên làm mẫu. 7,5 điểm + Trẻ thực hiện. 7,5 điểm + Nhận xét sản phẩm. 7,5 điểm - Trong hoạt động tạo hình, có trẻ thường xuyên nhờ bạn vẽ hộ, giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Động viên khuyến khích trẻ tham gia hoạt động vẽ tới gần cầm tay hướng dẫn trẻ vẽ. 10 điểm + Nếu trẻ hạn chế khả vẽ, cô nên cung cấp thêm kỹ tạo hình cho trẻ lúc nơi. 10 điểm + Khen ngợi tạo hứng thú cho trẻ làm sản phẩm. 10 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 24 Câu 1: Anh (chị) nêu cách phòng điện giật cho trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ ? (40 điểm) + Cầu dao, phích cắm, công tắc dây điện phải đặt cao tầm với trẻ. 10 điểm + Thường xuyên kiểm tra dây điện cũ, thấy chỗ không đảm bảo an toàn phải thay ngay. 10 điểm + Lò sưởi điện, quạt điện, phải đặt nơi cao có phương tiện bảo hiểm. Cấm vắt quần áo ướt lò sưởi điện, bàn điện để sấy khô. 20 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học ? (30 điểm) + Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú 10 điểm + Phần 2: Dạy 10 điểm + Phần 3: Luyện tập, củng cố 10 điểm - Trong hoạt động âm nhạc, trẻ hứng thú tham gia trò chơi mà thời gian hết. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Cô giáo linh hoạt tổ chức cho trẻ chơi thêm 1- lần . 15 điểm + Có thể dùng thủ thuật chuyển ý trẻ sang hoạt động khác hẹn trẻ buổi chơi sau để trì hứng thú trẻ. _______________________________ 15 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 25 Câu 1: Anh (chị) nêu nội dung phòng bỏng quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non ? (40 điểm) + Trước cho trẻ ăn uống phải kiểm tra độ nóng thức ăn, nước uống, vừa ấm cho ăn. + Không cho trẻ chơi gần bếp, gần nơi chia cơm, nơi để nước uống. Không đem xoong cơm, canh, thức ăn nóng đến chia bàn trẻ. Đèn dầu, phích nước sôi phải để tầm với tay trẻ. + Không đun nấu phòng trẻ. Phòng trẻ em gần bếp phải có chắn ngăn cách. 10 điểm 20 điểm 10 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo ? (30 điểm) + Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo: hoạt động vui chơi 30 điểm - Trong chơi có cháu tranh giành đồ chơi bạn để chơi mình. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) * Tìm hiểu nguyên nhân: + Cô phân tích cho trẻ hiểu đồ chơi lớp đồ chơi chung, tất bạn chơi chơi bạn nên chơi nhường nhịn nhau. + Cô giới thiệu thêm cho trẻ số đồ chơi hấp dẫn khác dành thời gian chơi với trẻ. 15 điểm 15 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 26 Câu 1: Anh (chị) nêu tuổi sức khỏe trẻ em mầm non quy định Điều lệ trường mầm non ? (40 điểm) + Trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi nhận vào nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập + Không tiếp nhận trẻ em mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm vào học sở giáo dục mầm non. 20 điểm 20 điểm Câu 2: - Anh (chị) nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ ? (30 điểm) + Phối hợp thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. 7,5 điểm + Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ 7,5 điểm + Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc- giáo dục trẻ trường/ lớp mầm non. 7,5 điểm + Tham gia xây dựng sở vật chất. 7,5 điểm - Một phụ huynh cho học trường mầm non, thấy có biểu thụt cân, phụ huynh tỏ không hài lòng với cô giáo. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình ? (30 điểm) + Cô gặp gỡ trao đổi với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân có biện pháp tác động hợp lý. 15 điểm + Quan tâm chăm sóc trẻ hoạt động ăn ngủ động viên trẻ tích cực tham gia hoạt động giáo dục thể chất . 15 điểm _____________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 27 Câu 1: Anh (chị) nêu tiêu chí kiến thức chăm sóc sức khỏe lứa tuổi mầm non thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (40 điểm) + Hiểu biết an toàn, phòng tránh xử lý ban đầu tai nạn thường gặp trẻ; + Có kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ; + Hiểu biết dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giáo dục dinh dưỡng cho trẻ; + Có kiến thức số bệnh thường gặp trẻ, cách phòng bệnh xử lý ban đầu. 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm Câu 2: - Anh (chị) liệt kê chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp ? (30 điểm) + Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 4,5 điểm + Hoạt động học 4,5 điểm + Chơi, hoạt động góc 4,5 điểm + Chơi, hoạt động trời 4,5 điểm + Ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ) điểm + Chơi hoạt động buổi chiều điểm + Trả trẻ điểm - Buổi sáng, có trẻ tự lên lớp mà phụ huynh đưa đến. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Gặp gỡ trao đổi phụ huynh nên giao tận tay giáo viên để đảm bảo an toàn cho trẻ trẻ từ cổng trường vào lớp mà giám sát người lớn. 10 điểm + Giáo viên cần nắm thông tin sức khỏe trẻ trẻ tới lớp từ phía gia đình trẻ. 10 điểm + Tăng cường công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh hoạt động gia đình nhà trường. 10 điểm ________________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 28 Câu 1: Anh (chị) nêu tiêu chí kiến thức sở chuyên ngành thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?(40 điểm) + Kiến thức phát triển thể chất; 10 điểm + Kiến thức hoạt động vui chơi; + Kiến thức tạo hình, âm nhạc văn học; + Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội phát triển ngôn ngữ. 10 điểm 10 điểm 10 điểm Câu 2: - Theo anh (chị) mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm lĩnh vực ? Là lĩnh vực phát triển ? (30 điểm) + Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm lĩnh vực điểm + Phát triển thể chất điểm + Phát triển nhận thức điểm + Phát triển ngôn ngữ điểm + Phát triển tình cảm, kỹ xã hội điểm + Phát triển thẩm mỹ điểm - Trong lớp có trẻ không muốn tham gia vào hoạt động lao động tập thể. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý nào? (30 điểm) + Tìm hiểu nguyên nhân, tình hình sức khỏe cô giáo có biện pháp can thiệp kịp thời. + Động viên, lôi trẻ vào hoạt động tập thể, phân công cho trẻ nhiệm vụ cụ thể hoạt động lao động. + Khích lệ trẻ nhiều hình thức khen trẻ trước lớp, cắm cờ, phiếu bé ngoan ________________________________________ 10 điểm 10 điểm 10 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 29 Câu 1: Anh (chị) nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non ? (40 điểm) + Nhà trường phải có tường rào chắn. Sau nhận trẻ phải đóng kín cổng vào. Cửa vào phòng trẻ, hiên chơi phải có lan can. + Giếng, bể nước phải có thành cao có nắp đậy chắn. Các đường ao, giếng, hố vôi, hầm, cửa cổng phải có rào chắn. Cấm cô đưa trẻ ao, giếng. + Dẫn nhiều trẻ chơi trời từ nơi sang nơi khác phải có cô theo, cô trước, cô sau. 10 điểm 10 điểm 10 điểm + Phải quản lý chặt chẽ vào đón trả, chơi. điểm + Không cho trẻ tự chờ bố mẹ phòng đợi, cửa. điểm Câu 2: - Theo anh (chị) mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm lĩnh vực? Là lĩnh vực phát triển ? (30 điểm) + Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm lĩnh vực điểm + Phát triển thể chất điểm + Phát triển nhận thức điểm + Phát triển ngôn ngữ điểm + Phát triển tình cảm, kỹ xã hội thẩm mỹ điểm - Khi giáo viên đề xuất với phụ huynh lớp kết hợp dạy trẻ đồng dao để trẻ tham gia chơi trò chơi tập thể, phụ huynh đề nghị cô giáo cần chăm sóc trẻ tốt được. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh ý nghĩa hoạt động tập thể giúp trẻ phát triển kỹ sống, phát huy tính tích cực trẻ. 15 điểm + Việc phối hợp gia đình nhà trường công tác chăm sóc giáo dục trẻ biện pháp giúp trẻ phát triển toàn diện. 15 điểm ____________________________________ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 30 Câu 1: Anh (chị) nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ ? (40 điểm) + Quét lau nhà lần (trước đón, sau bữa ăn). Lau bàn ghế khăn ẩm. Thông thoáng phòng trước đón, ngủ trẻ. + Giặt khăn mặt trẻ tuần phải luộc sôi 2-3 lần. + Chăn, chiếu, màn, giường dính phân, nước tiểu phải thay giặt ngay, rửa ngay. Sàn nhà phải lau ngay. + Đồ đạc phòng vệ sinh chổi, tải (khăn) lau nhà, xẻng, bàn chải phải dùng riêng. - Bô rửa úp khô sau lần cháu ỉa. - Bô, xô đựng quần áo, tã bẩn phải có nắp đậy. + Hàng tuần phải tổng vệ sinh nhà trẻ: - Khơi thông cống rãnh. - Rửa nhà. - Quét, lau mạng nhện, bụi cánh cửa, tủ, quạt điện. - Giặt chiếu, áo gối, phơi chăn. - Rửa đồ chơi phơi nắng . Câu 2: - Anh (chị) nêu nội dung tổ chức hoạt động trời ? (30 điểm) 10 điểm điểm điểm 10 điểm 10 điểm + Hoạt động có mục đích 10 điểm + Trò chơi vận động 10 điểm + Chơi theo ý thích 10 điểm - Cô giáo tổ chức hoạt động trời có trẻ đau bụng tiêu chảy. Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) xử lý ? (30 điểm) + Cho trẻ vệ sinh theo nhu cầu. 10 điểm + Hỏi trẻ ăn uống buổi sáng trước đến lớp đưa trẻ vào phòng y tế theo dõi trẻ. + Gọi điện báo với phụ huynh tình trạng trẻ để phối hợp giải quyết. 10 điểm 10 điểm _________________________________ [...]... các bạn đều được chơi và khi chơi thì các bạn nên chơi cùng nhau và nhường nhịn nhau + Cô giới thi u thêm cho trẻ một số đồ chơi hấp dẫn khác và dành thời gian chơi với trẻ 15 điểm 15 điểm ơ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số:... TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 27 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về kiến thức về chăm sóc sức khỏe lứa tuổi mầm non thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (40 điểm) + Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các... niệm toán theo lứa tuổi 10 điểm + Cho trẻ luyện tập qua các trò chơi 10 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 21 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và nhân viên được... HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 08 Câu 1: Anh (chị) hãy kể tên các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) + Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ 8 điểm + Kỹ năng tổ chức thực hiện các... giải thích cho trẻ hiểu đánh bạn là không tốt 15 điểm + Nếu có lỗi mà biết nhận lỗi và sửa lỗi là đáng khen sau đó cô động viên trẻ xin lỗi bạn _ 15 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 10 Câu 1: Anh (chị)... huynh để cùng kết hợp tìm kiếm 15 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 16 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định trong Điều lệ trường mầm non ? (40 điểm) + Được nuôi dưỡng, chăm... ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 18 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ?(40 điểm) + Biết tổ chức môi trường nhóm,... như thế nào ? (30 điểm) + Cô mời một giáo viên khác hỗ trợ 15 điểm + Có thể sử dụng băng đĩa thay thế 15 điểm _ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 11 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các hành vi giáo viên không được làm... thực hiện 15 điểm + Giáo viên lựa chọn các phương tiện khác để thay thế 15 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 23 Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non thuộc lĩnh... ngoan? 10 điểm + Tặng trẻ phiếu bé ngoan vì con đã biết nhận ra khuyết điểm của mình 10 điểm + Nhắc nhở trẻ lần sau cần cố gắng hơn để xứng đáng nhận phiếu bé ngoan 10 điểm _ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: . NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 01 Câu. NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 05 Câu. NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 06 Câu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan