Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Tải đáp án tại đây: http://bit.ly/2QPjKGS)

60 19.8K 96

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:09

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:   ? (40 điểm) Câu hỏi 2:   -    ? (30 điểm) Câu hỏi 3:   - QC  ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:  hãy trình bày ? (40 điểm) Câu hỏi 2: y cho  -    ? (30 điểm) Câu hỏi 3:    -  QC  ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:    -  (40 điểm) Câu hỏi 2:    12/2011/TT-    ? (30 điểm) Câu hỏi 3: trình bày   viên - QC  ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:   ? (40 điểm) Câu hỏi 2:     -    ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh   - QC  ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:  ban hành kèm theo  -BNV ngày 26/02/2007  Q   ? (40 điểm) Câu hỏi 2:   /TT-      ? (30 điểm) Câu hỏi 3:   -           ban hành Q  C ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:     -CP ngày 06/4/2012         ? (40 điểm) Câu hỏi 2:  -     ? (30 điểm) Câu hỏi 3:                 - QC  ? (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:               (40 điểm). Câu hỏi 2:       12/2011/TT-   28/3/2011            ,                  ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3:             -    ? ( 30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1 (40 điểm) Câu hỏi 2       -   (30 điểm) Câu hỏi 3          -  22 (30 điểm) Lưu ý:  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 9 CHƯ ́ C DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu ho ̉ i 1: Anh (    )  - c ? (40 điê ̉ m) Câu ho ̉ i 2: 12/2011/TT-28/3/2011   ,             ? (30 điê ̉ m) Câu ho ̉ i 3: -  Anh (    )              ?   ? Nêu     ? (30 điê ̉ m) Lưu y ́ :  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:            L V   15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2:  -   (30 điểm) Câu hỏi 3:  -  (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khôn [...]... Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 35 CHỨC DANH : Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, ... hãy cho biết tiêu chuẩn về năng lực giáo dục của giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho. .. nêu quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Điều 12 của Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết viên chức thực... tượng và môi trường giáo dục của giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về... nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phân loại đánh giá viên chức hằng năm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy... tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm được quy định về tại Điều... chị) hãy cho biết mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết... 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy nêu các điều kiện đủ và không được để đăng ký tuyển dụng viên chức theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010... của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho. .. pháp đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi . ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:  .  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:  hãy.  ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở Câu hỏi 1:  

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan