0

Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

68 7,771 31
  • Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 14:42

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế không làm ứng xử thi hành công vụ, nhiệm vụ giao quy định sau: a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; (10 điểm) b) Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao danh tiếng quan, đơn vị để giải công việc cá nhân; tự đề cao vai trò thân để vụ lợi; (10 điểm) c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (10 điểm) Câu 3: Theo Thông tư liên số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội hướng dẫn số vấn đề tổ chức chế độ sách y tế sở, chế độ làm việc phương thức hoạt động cán y tế sở quy định sau: 1. Cán y tế xã, phường, thị trấn làm việc theo chế độ ngày làm việc phân công thường trực 24/24 Trạm y tế (kể ngày lễ chủ nhật) để đảm bảo cấp cứu, đỡ đẻ, phòng chống dịch bảo vệ sở. (10 điểm) 2. Chuyển đổi phương thức làm việc hình thức công việc hàng ngày chuyên môn thời gian thường trực trạm, cán y tế xã phải phân công phụ trách thôn, làng để đưa dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến tận nhà dân, mở rộng dần việc quản lý sức khoẻ hộ gia đình, tuyên truyền giáo dục công tác vệ sinh phòng bệnh, phổ biến y học thường thức để người tự bảo vệ sức khoẻ cho cho cộng đồng. (10 điểm) 3. Y tế bản, làng, thôn, ấp: nội dung hoạt động y tế gắn liền với cộng đồng triển khai thực dịch vụ kỹ thuật y tế thông thường nhà theo quy định ngành y tế theo luật pháp Nhà nước. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật viên 58/2010/QH12 chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ.(05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2.5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2.5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; (2.5 điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. (2.5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử thi hành công vụ, nhiệm vụ giao quy định sau: a) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức; (04 điểm) b) Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (04 điểm) c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị; (04 điểm) d) Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; (04 điểm) đ) Phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao; chủ động, chịu trách nhiệm công việc; (04 điểm) e) Đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực công vụ, nhiệm vụ giao đạt hiệu quả; (04 điểm) g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; (04 điểm) h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định (nếu có). (02 điểm) Câu 3: Theo Thông tư liên số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội hướng dẫn số vấn đề tổ chức chế độ sách y tế sở, tổ chức trạm y tế quy định sau: a) Căn vào nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng địa phương cụm dân cư, địa giới hành khả ngân sách để thành lập Trạm y tế. (10 điểm) b) Việc thành lập, sát nhập, giải thể Trạm y tế xã, phường, thị trấn Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định sở đề nghị Uỷ ban Nhân dân xã, huyện, đề nghị Giám đốc Sở y tế. (10 điểm) c) Những xã, phường, thị trấn có phòng khám khu vực Trung tâm y tế huyện đóng không cần thành lập Trạm y tế, số cán nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ . phòng khám Trung tâm y tế đảm nhiệm. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật viên 58/2010/QH12 chức ngày 15/11/2010, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức quy định sau: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 điểm) 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân. (10 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp quy định sau: 1. Những việc phải làm: a) Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau; (05 điểm) b) Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng; (05 điểm) c) Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; (05 điểm) d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh đó. (05 điểm) 2. Những việc không làm: a) Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho đồng nghiệp; (05 điểm) b) Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục địa phương. (05 điểm) Câu 3: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, trách nhiệm công chức, viên chức y tế quy định sau: 1. Học tập, nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định việc công chức, viên chức y tế phải làm việc công chức, viên chức y tế không làm. Ngoài quy định Thông tư này, công chức, viên chức y tế phải thực quy định khác pháp luật có liên quan. (06 điểm) 2. Ký cam kết với trưởng khoa, phòng đơn vị thực nghiêm túc Quy tắc ứng xử công chức, viên chức y tế theo hướng dẫn đơn vị. (06 điểm) 3. Gương mẫu chấp hành vận động đồng nghiệp thực hiện. (06 điểm) 4. Vận động nhân dân thực đầy đủ quy định pháp luật để nhân dân tạo điều kiện giúp viên chức thực thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, nội quy, quy chế quan, đơn vị vi phạm quy định Quy tắc ứng xử. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, trường hợp xử lý kỷ luật quy định sau: Viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế không làm ứng xử sở khám, chữa bệnh quy định sau: a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ; (10 điểm) b) Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh; (10 điểm) c) Gây khó khăn, thờ người bệnh, người đại diện hợp pháp người bệnh. (10 điểm) Câu 3: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, hình thức xử lý vi phạm Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: a) Phê bình trước hội nghị giao ban toàn đơn vị; (05 điểm) b) Cắt thưởng giảm thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (05 điểm) c) Điều chuyển vị trí công tác; (05 điểm) d) Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (05 điểm) đ) Không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân vi phạm; (05 điểm) e) Các hình thức xử lý vi phạm phù hợp khác quan, đơn vị quy định. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cho phép; (10 điểm) 2. Đang thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; (10 điểm) 3. Viên chức nữ thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi; (10 điểm) 4. Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật. (10 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế không làm ứng xử sở khám, chữa bệnh quy định sau: a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ; (10 điểm) b) Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh; (10 điểm) c) Gây khó khăn, thờ người bệnh, người đại diện hợp pháp người bệnh.(10 điểm) Câu 3: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, hình thức xử lý vi phạm Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: a) Phê bình trước hội nghị giao ban toàn đơn vị; (05 điểm) b) Cắt thưởng giảm thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (05 điểm) c) Điều chuyển vị trí công tác; (05 điểm) d) Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (05 điểm) đ) Không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân vi phạm; (05 điểm) e) Các hình thức xử lý vi phạm phù hợp khác quan, đơn vị quy định. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cho phép; (10 điểm) 2. Đang thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; (10 điểm) 3. Viên chức nữ thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi; (10 điểm) 4. Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật. (10 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế không làm ứng xử sở khám, chữa bệnh quy định sau: a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ; (10 điểm) b) Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh; (10 điểm) c) Gây khó khăn, thờ người bệnh, người đại diện hợp pháp người bệnh. (10 điểm) Câu 3: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: Các hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định: a) Biểu dương tập thể, cá nhân trước toàn thể quan, đơn vị; (7,5 điểm) b) Tăng thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (7,5 điểm) c) Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (7,5 điểm) d) Các hình thức khen thưởng phù hợp khác theo quy chế, quy định quan, đơn vị. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế không làm ứng xử thi hành công vụ, nhiệm vụ giao quy định sau: a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; (10 điểm) b) Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao danh tiếng quan, đơn vị để giải công việc cá nhân; tự đề cao vai trò thân để vụ lợi; (10 điểm) c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. (10 điểm) Câu 3: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: Các hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định: a) Biểu dương tập thể, cá nhân trước toàn thể quan, đơn vị; (07 điểm) b) Tăng thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (07 điểm) c) Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (08 điểm) d) Các hình thức khen thưởng phù hợp khác theo quy chế, quy định quan, đơn vị. (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, nguyên tắc xử lý kỷ luật quy định sau: 1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật. (06 điểm) 2. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật chịu hình thức kỷ luật mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hình thức buộc việc. (08 điểm) 3. Thái độ tiếp thu, sửa chữa chủ động khắc phục hậu viên chức có hành vi vi phạm pháp luật yếu tố xem xét tăng nặng giảm nhẹ áp dụng hình thức kỷ luật. (08 điểm) 4. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức trường hợp quy định Điều Nghị định không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. (06 điểm) 5. Không áp dụng hình thức xử phạt hành thay cho hình thức kỷ luật. (06 điểm) 6. Cấm hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm viên chức trình xử lý kỷ luật. (06 điểm) Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Bộ Y tế, việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử thi hành công vụ, nhiệm vụ giao quy định sau: a) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức; (04 điểm) b) Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (04 điểm) c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị; (04 điểm) d) Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; (04 điểm) đ) Phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao; chủ động, chịu trách nhiệm công việc; (04 điểm) e) Đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực công vụ, nhiệm vụ giao đạt hiệu quả; (04 điểm) g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; (04 điểm) h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định (nếu có). (02 điểm) Câu 3: Theo Thông tư liên số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội hướng dẫn số vấn đề tổ chức ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 41 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định quy định sau: 1. Được hoạt động nghề nghiệp thời gian làm việc quy định hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. (13 điểm) 2. Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm phải hoàn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (13 điểm) 3. Được góp vốn không tham gia quản lý, điều hành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. (14 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 3, tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 3- Tôn trọng quyền khám bệnh chữa bệnh nhân dân. Tôn trọng bí mật riêng tư người bệnh; thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo lịch sự. Quan tâm đến người bệnh diện sách ưu đãi xã hội. Không phân biệt đối xử người bệnh. Không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. (15 điểm) 2. Ý 4- Khi tiếp xúc với người bệnh gia đình họ, có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị; phổ biến cho họ chế độ, sách, quyền lợi nghĩa vụ người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: a) Biểu dương tập thể, cá nhân trước toàn thể quan, đơn vị; (7,5 điểm) b) Tặng thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (7,5 điểm) c) Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (7,5 điểm) d) Các hình thức khen thưởng phù hợp khác theo quy chế, quy định quan, đơn vị. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 42 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức là: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cho phép; (10 điểm) 2. Đang thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; (10 điểm) 3. Viên chức nữ thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi; (10 điểm) 4. Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 9, 10, 11, 12 tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 9- Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết. (7,5 điểm) 2. Ý 10- Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. (7,5 điểm) 3. Ý 11- Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. (7,5 điểm) 4. Ý 12- Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường sạch. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế trách nhiệm Trưởng phòng Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định sau: 1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực Thông tư này, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. (10 điểm) 2. Phối hợp với Sở Y tế công tác tuyên truyền, quán triệt, tập huấn, thảo luận nội dung Thông tư quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động sở y tế cho Lãnh đạo sở y tế địa bàn quản lý. (10 điểm) 3. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực Thông tư sở y tế địa bàn quản lý. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 43 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau; 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 1, tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 1- Chăm sóc sức khoẻ cho người nghề cao quý. Khi tự nguyện đứng hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực lời dạy Bác Hồ. Phải có lương tâm trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức người thầy thuốc. Không ngừng học tập tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. (15 điểm) 2. Ý 2- Tôn trọng pháp luật thực nghiêm túc quy chế chuyên môn. Không sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học chưa phép Bộ Y tế chấp nhận người bệnh. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước, xây dựng định mức biên chế nghiệp sở y tế có chức khám chữa bệnh, y tế dự phòng y tế kiểm định, kiểm nghiệm quy định sau: a) Đối với sở y tế có chức khám, chữa bệnh Căn vào: Số lượng giường bệnh kế hoạch công suất sử dụng giường bệnh trung bình năm gần nhất; loại hình sở khám, chữa bệnh; hạng sở khám, chữa bệnh; tuyến kỹ thuật khả tài chính. (10 điểm) b) Đối với sở y tế dự phòng Căn vào: Dân số, đặc điểm địa lý, tuyến chuyên môn kỹ thuật, hạng đơn vị nghiệp nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đặc điểm kinh tế xã hội, sinh thái vùng khả tài để bảo đảm đủ số lượng làm việc theo hành thường trực phòng, chống dịch bệnh. (10 điểm) c) Đối với sở y tế kiểm định, kiểm nghiệm Căn vào: Đặc điểm kinh tế - xã hội, tuyến chuyên môn kỹ thuật, xếp hạng đơn vị nghiệp theo nhu cầu địa phương, vùng để bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 44 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp sau: a) Không bố trí theo vị trí việc làm, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng làm việc; (05 điểm) b) Không trả lương đầy đủ không trả lương thời hạn theo hợp đồng làm việc; (05 điểm) c) Bị ngược đãi; bị cưỡng lao động; (05 điểm) d) Bản thân gia đình thật có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hợp đồng; (05 điểm) đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo định sở chữa bệnh; (05 điểm) e) Viên chức ốm đau bị tai nạn điều trị từ tháng liên tục mà khả làm việc chưa phục hồi. (05 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 5, 6, 7, tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 5- Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không đun đẩy người bệnh. (7,5 điểm) 2. Ý 6- Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; không lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh. (7,5 điểm) 3. Ý 7- Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi xử trí kịp thời diễn biến người bệnh. (7,5 điểm) 4. Ý 8- Khi người bệnh viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc giữ gìn sức khoẻ. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế hình thức xử lý vi phạm Thủ trưởng sở y tế định quy định sau: a) Phê bình trước hội nghị giao ban toàn đơn vị; (05 điểm) b) Cắt thưởng giảm thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; (05 điểm) c) Điều chuyển vị trí công tác; (05 điểm) d) Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; (05 điểm) đ) Không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân vi phạm; (05 điểm) e) Các hình thức xử lý vi phạm phù hợp khác quan, đơn vị quy định. (05 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 45 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định sau: 1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng. (14 điểm) 2. Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian công tác liên tục, xét nâng lương. (13 điểm) 3. Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ. (13 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 9, 10, 11, 12 tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 9- Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết. (7,5 điểm) 2. Ý 10- Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. (7,5 điểm) 3. Ý 11- Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. (7,5 điểm) 4. Ý 12- Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường sạch. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế trách nhiệm công chức, viên chức y tế quy định sau: 1. Học tập, nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định việc công chức, viên chức y tế phải làm việc công chức, viên chức y tế không làm. Ngoài quy định Thông tư này, công chức, viên chức y tế phải thực quy định khác pháp luật có liên quan. (06 điểm) 2. Ký cam kết với trưởng khoa, phòng đơn vị thực nghiêm túc Quy tắc ứng xử công chức, viên chức y tế theo hướng dẫn đơn vị. (06 điểm) 3.Gương mẫu chấp hành vận động đồng nghiệp thực hiện. (06 điểm) 4. Vận động nhân dân thực đầy đủ quy định pháp luật để nhân dân tạo điều kiện giúp viên chức thực thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. (06 điểm) 5. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, nội quy, quy chế quan, đơn vị vi phạm quy định Quy tắc ứng xử. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 46 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Điều 5, Chương I - Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức là: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 điểm) 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế việc phải làm công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ giao quy định sau: a) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức; (04 điểm) b) Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (04 điểm) c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị; (04 điểm) d) Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; (04 điểm) đ) Phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao; chủ động, chịu trách nhiệm công việc; (3,5 điểm) e) Đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực công vụ, nhiệm vụ giao đạt hiệu quả; (3,5 điểm) g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; (3,5 điểm) h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định (nếu có). (3,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư liên số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 Liên Bộ Y tế - Tài – Lao động, Thương binh xã hội hướng dẫn số vấn đề tổ chức chế độ sách y tế sở, tổ chức Trạm y tế quy định sau: a) Căn vào nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng địa phương cụm dân cư, địa giới hành khả ngân sách để thành lập Trạm y tế. (10 điểm) b) Việc thành lập, sát nhập, giải thể Trạm y tế xã, phường, thị trấn Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định sở đề nghị Uỷ ban Nhân dân xã, huyện, đề nghị Giám đốc Sở y tế. (10 điểm) c) Những xã, phường, thị trấn có phòng khám khu vực Trung tâm y tế huyện đóng không cần thành lập Trạm y tế, số cán nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ . phòng khám Trung tâm y tế đảm nhiệm. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 47 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Chương II, Mục 1, Điều quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, trường hợp xử lý kỷ luật viên chức là: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế việc phải làm ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp quy định sau: a) Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau; (7,5 điểm) b) Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng; (7,5 điểm) c) Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; (7,5điểm) d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh đó. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư liên số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 Liên Bộ Y tế - Tài – Lao động, Thương binh xã hội hướng dẫn số vấn đề tổ chức chế độ sách y tế sở chế độ làm việc phương thức hoạt động quy định sau: 1/ Cán y tế xã, phường, thị trấn làm việc theo chế độ ngày làm việc phân công thường trực 24/24 Trạm y tế (kể ngày lễ chủ nhật) để đảm bảo cấp cứu, đỡ đẻ, phòng chống dịch bảo vệ sở. (10 điểm) 2/ Chuyển đổi phương thức làm việc hình thức công việc hàng ngày chuyên môn thời gian thường trực trạm, cán y tế xã phải phân công phụ trách thôn, làng để đưa dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến tận nhà dân, mở rộng dần việc quản lý sức khoẻ hộ gia đình, tuyên truyền giáo dục công tác vệ sinh phòng bệnh, phổ biến y học thường thức để người tự bảo vệ sức khoẻ cho cho cộng đồng. (10 điểm) 3/ Y tế bản, làng, thôn, ấp: nội dung hoạt động y tế gắn liền với cộng đồng triển khai thực dịch vụ kỹ thuật y tế thông thường nhà theo quy định ngành y tế theo luật pháp Nhà nước. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 48 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm đánh giá viên chức quy định sau: 1. Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. (10 điểm) 2. Căn vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập thực việc đánh giá phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập kết đánh giá. (10 điểm) 3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quy định Điều này. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế việc không làm ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân quy định sau: a) Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn tổ chức, cá nhân; (10 điểm) b) Cố ý kéo dài thời gian thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân; (10 điểm) c) Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu quan, tổ chức, cá nhân. (10 điểm) Câu 3: Theo quy định quy định Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLTBYT-BNV ngày 05/6/2007 Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước, định mức biên chế y tế xã, phường, thị trấn quy định sau: Căn vào nhiệm vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân, định mức biên chế Trạm y tế xã, phường, thị trấn xác định theo đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội, quy mô dân số sau: 1. Biên chế tối thiểu: biên chế cho trạm y tế xã, phường, thị trấn. (06 điểm) 2. Đối với xã miền núi, hải đảo 5.000 dân: Tăng 1.000 dân tăng thêm 01 biên chế cho trạm; tối đa không 10 biên chế/1 trạm. (06 điểm) 3. Đối với xã đồng bằng, trung du 6.000 dân: Tăng 1.500 đến 2.000 dân tăng thêm 01 biên chế cho trạm; tối đa không 10 biên chế/1 trạm.(06 điểm) 4. Đối với trạm y tế phường, thị trấn 8.000 dân: Tăng 2.000 đến 3.000 dân tăng thêm 01 biên chế cho trạm; tối đa không 10 biên chế/1 trạm.(06 điểm) 5. Các phường, thị trấn xã có sở khám chữa bệnh đóng địa bàn: Bố trí tối đa biên chế/trạm. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 49 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức, nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức quy định sau: 1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật. (07 điểm) 2. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật chịu hình thức kỷ luật mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hình thức buộc việc. (07 điểm) 3. Thái độ tiếp thu, sửa chữa chủ động khắc phục hậu viên chức có hành vi vi phạm pháp luật yếu tố xem xét tăng nặng giảm nhẹ áp dụng hình thức kỷ luật. (07 điểm) 4. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức trường hợp quy định Điều Nghị định không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. (07 điểm) 5. Không áp dụng hình thức xử phạt hành thay cho hình thức kỷ luật. (06 điểm) 6. Cấm hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm viên chức trình xử lý kỷ luật. (06 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 5, 6, 7, tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 5- Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không đun đẩy người bệnh. (7,5 điểm) 2. Ý 6- Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; không lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh. (7,5 điểm) 3. Ý 7- Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi xử trí kịp thời diễn biến người bệnh. (7,5 điểm) 4. Ý 8- Khi người bệnh viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc giữ gìn sức khoẻ. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế việc phải làm ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân quy định sau: a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phương tiện thông tin; (7,5 điểm) b) Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời; (7,5 điểm) c) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ; (7,5 điểm) d) Giữ gìn bí mật thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quan, bí mật cá nhân theo quy định pháp luật. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 50 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức nghỉ ngơi quy định sau: 1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm toán khoản tiền cho ngày không nghỉ. (10 điểm) 2. Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật. (10 điểm) 4. Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1966 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Quy định y đức” ý 3, tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế quy định sau: 1. Ý 3- Tôn trọng quyền khám bệnh chữa bệnh nhân dân. Tôn trọng bí mật riêng tư người bệnh; thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo lịch sự. Quan tâm đến người bệnh diện sách ưu đãi xã hội. Không phân biệt đối xử người bệnh. Không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. (15 điểm) 2. Ý 4- Khi tiếp xúc với người bệnh gia đình họ, có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị; phổ biến cho họ chế độ, sách, quyền lợi nghĩa vụ người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế việc không làm ứng xử công chức, viên chức y tế sở khám bệnh, chữa bệnh quy định sau: a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ; (10 điểm) b) Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh; (10 điểm) c) Gây khó khăn, thờ người bệnh, người đại diện hợp pháp người bệnh. (10 điểm) [...]... CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐBNV ng y 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giãi quyết các y u cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân như sau: 1 Cán bộ, ... trưởng Bộ Nội vụ thì trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau: 1 Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc n y (15 điểm) 2 Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc n y; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm Quy tắc n y của... 1: Theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐBNV ng y 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng như sau: 1 Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm... được làm của cán bộ, viên chức y tế tại điểm 2 Điều 4 được quy định như sau: - Né tránh, đ y trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp; (15 diểm) - Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương (15 diểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo qui định tại Luật viên chức ng y 15/11/2010 các nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau:... khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh biết; (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐBNV ng y 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì giãi quyết các y u cầu... đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ được qui định như sau: 1 Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các y u cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các y u cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được... dân xã, huyện, và đề nghị của Giám đốc Sở y tế (10 điểm) c) Những xã, phường, thị trấn có phòng khám khu vực và Trung tâm y tế huyện đóng thì không cần thành lập Trạm y tế, số cán bộ và các nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ do phòng khám hoặc Trung tâm y tế đảm nhiệm (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ,... xã, huyện, và đề nghị của Giám đốc Sở y tế (10 điểm) c) Những xã, phường, thị trấn có phòng khám khu vực và Trung tâm y tế huyện đóng thì không cần thành lập Trạm y tế, số cán bộ và các nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ do phòng khám hoặc Trung tâm y tế đảm nhiệm (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ... và Trung tâm y tế huyện đóng thì không cần thành lập Trạm y tế, số cán bộ và các nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ do phòng khám hoặc Trung tâm y tế đảm nhiệm (10 diểm) Câu 3: Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì những việc... truyền giáo dục sức khoẻ do phòng khám hoặc Trung tâm y tế đảm nhiệm (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo qui định tại Luật viên chức ng y 15/11/2010, định nghĩa viên chức được quy định như sau: - Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, . ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ng y 15/11/2010, nghĩa vụ chung của viên chức. ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ Y tế, những việc công chức, viên chức y tế không. Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ Y tế, những việc công chức, viên chức y
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế), Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế),

Từ khóa liên quan