Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với admin để tải Đáp án của Bộ đề)

30 7.9K 22
Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học  (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với admin để tải Đáp án của Bộ đề)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy giải thích từ ngữ được quy định trong Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm đối với công tác Văn thư được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc đánh máy, nhân bản phải đảm bảo những yêu cầu được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của Viên chức Quy định trong Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức văn bản trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy giải thích từ ngữ được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc quản lý Viên chức Quy định trong Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trình tự quản lý văn bản đến được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các thể thức Văn bản được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của Viên chức được quy định trong Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quy định trong bản sao văn bản tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm đối với công tác Văn thư được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức văn bản trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc Viên chức không được làm Quy định trong Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010 như thế nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày tiếp nhận, đăng ký văn bản đến và Trình chuyển văn bản đến được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác Văn thư ngày 08 tháng 4 năm 2004 như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy nêu nguyên tắc tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy nêu trình tự quản lý văn bản đi được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày việc quản lý và sử dụng con dấu được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày phân loại đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày việc quản lý và sử dụng con dấu được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh ( hoặc chị) hãy nêu việc lưu văn bản đi được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày việc đóng dấu được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày nội dung việc lập hồ sơ hiện hành được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? Anh ( hoặc chị) hãy cho biết có mấy hình thức kỷ luật? Kể tên các hình thức kỷ luật đó. Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày thời gian giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh ( hoặc chị) hãy nêu rõ trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu giữ hiện hành được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. [...]... 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh(chị) hãy cho biết các trường hợp xử lí kỉ luật viên chức được quy định tại Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức? ... 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ được quy định tại quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội... 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân được quy định... Nngày, tháng, năm ban hành văn bản quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính... CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ( 30 điểm) Câu hỏi 3: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư được quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh(chị)... Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định chung về những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ được quy định tại Quyết định... Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ thuật trình bày bản sao được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức. .. 110/2004/NĐ – CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết việc khiếu... được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh(chị) hãy cho biết viên chức quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật nào thì sẽ áp dụng hình thức kỷ luật cách chức, được quy định tại Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thư ng, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi... bày văn bản hành chính? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thể thức các thành phần khác trong văn bản hành chính được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định chung những việc cán bộ, công chức, . được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy nêu nguyên tắc tuyển dụng viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010?. sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy trình bày phân loại đánh giá viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010?. Nghị định về công tác văn thư ? ( 30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan