Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên thư viện hoặc thư viện, thiết bị (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án của bộ đề)

30 13.6K 28
Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức nhân viên thư viện hoặc thư viện, thiết bị (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án của bộ đề)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn thứ 4 về tổ chức hoạt động đối với cán bộ làm công tác Thư viện được Quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm ) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn thứ 2 về cơ sở vật chất phòng thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? ( 30 điểm ) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 2 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kế hoạch kinh phí hoạt động của thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? ( 30 điểm ) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết hướng dẫn sử dụng thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 3 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động của thư viện được Quy định tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động phối hợp trong công tác thư viện được Quy định tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 4 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ :04 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hướng dẫn sử dụng thư viện được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 5 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Nhận viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân loại như thế nào theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phòng thư viện được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình công nhận danh hiệu thư viện được Quy định tại quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 6 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lí kỉ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lí kỉ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc mua thêm sách bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách hằng năm với mỗi học sinh được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc kiểm kê, thanh lí sách được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 7 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? ( 40 điểm). Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định đối với cán bộ làm công tác thư viện trường học tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm). Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về hoạt động của thư viện trường học tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm). Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. - 8 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như thể nào ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết theo Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông quy định về phòng thư viện như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các danh hiệu thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. - 9 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị chuyên dùng của thư viện trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về kiểm kê, thanh lý tài sản của thư viện trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ- BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. - 10 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 10 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu 05 tiêu chuẩn của thư viện trường phổ thông được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGĐT ngày 02/11/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các danh hiệu thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu [...]...ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh( hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thi t bị chuyên dùng của thư viện được quy định tại Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của. .. - 28 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Nội dung đánh giá viên chức được nêu trong Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Hoạt động của thư viện được Quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường... ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 20 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu những tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để phục vụ cho thư viện Trường phổ thông theo Quyết định số 01/2003/QĐBGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện. .. hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các quy trình về công nhận danh hiệu thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 20 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 21 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan... 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung hoạt động của thư viện theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện Trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 22 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 23 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc. .. - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy định về phòng thư viện trường phổ thông ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc. .. 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các trang thi t bị chuyên dùng của thư viện được quy định như nào? ( (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các loại báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh của thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 14 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: Nhân viên. .. hiệu thư viện được quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 18 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 19 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc. .. chuẩn thư viện trường phổ thông ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu - 27 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được nêu trong Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn về sách nghiệp vụ dành cho giáo viên được quy định tại Công. .. PHỎNG VẤN SỐ: 12 Chức danh: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kế hoạch, kinh phí hoạt động của thư viện quy định tại Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường . ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Nhận viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân loại như thế nào theo quy định tại Luật Viên chức. - 18 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, hàng năm căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân. - 3 - ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010

Ngày đăng: 09/01/2015, 07:24

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan