0

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

50 16,139 43
  • Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 12:36

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế. (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, chế độ làm việc và phương thức hoạt động của cán bộ y tế cơ sở được quy định như thế nào tại Thông tư liên bộ số 08/TT- LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội về hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, tổ chức trạm y tế được quy định như thế nào tại Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội về hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết, nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, việc ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, trách nhiệm của công chức, viên chức y tế được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT- BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết, các trường hợp xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, những hình thức xử lý vi phạm do Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: (40 điểm). Anh (chị) hãy cho biết, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, những hình thức xử lý vi phạm do Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, các hình thức khen thưởng do Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế. (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, các hình thức khen thưởng do Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các nguyên tắc xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, tổ chức trạm y tế được quy định như thế nào tại Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội về hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết, các hình thức xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, những hình thức xử lý vi phạm do Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định như thế nào tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy địnhvề xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết, trách nhiệm của trưởng khoa, phòng và tương đương tại các cơ sở y tế được quy định như thế nào tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. [...]... y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giãi quyết các y u cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên. .. 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng tại Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số... của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết Quy định về giãi quyết các y u cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức. .. Anh (hoặc chị) h y nêu các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ng y 26/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quyền địa phương? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) h y nêu những việc không được làm về ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công. .. làm của cán bộ, viên chức y tế được quy định tại mục d, đ, e điểm 1 Điều 3 trong Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết... thứ 3 về Y đức quy định tại Quyết định số 2088/BYT-QĐ ng y 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định y đức” ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y nêu các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ng y 26/02/2014... làm của cán bộ, viên chức y tế được quy định tại mục c, d điểm 1 Điều 5 trong Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y cho biết... Anh (hoặc chị) h y cho biết Tiêu chuẩn thứ 6 và Tiêu chuẩn thứ 7 về Y đức quy định tại Quyết định số 2088/BYT-QĐ ng y 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định y đức” ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 33 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y nêu các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã... sở y tế nhà nước ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) h y cho biết Tiêu chuẩn thứ 7 và Tiêu chuẩn thứ 8 về Y đức quy định tại Quyết định số 2088/BYT-QĐ ng y 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định y đức” ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 34 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) h y nêu các quy định cán bộ, công chức, viên. .. phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú của cán bộ, viên chức y tế được quy định tại mục a, b, c điểm 3 Điều 6 trong Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN . 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) h y cho biết, tổ chức trạm y tế được quy định như thế nào tại Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ng y 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài. các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) h y cho biết, trách nhiệm của công chức, viên chức y tế được quy định như. sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ng y 25/02/2014 của Bộ Y tế? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) h y cho biết, tổ chức trạm y tế được quy định như thế nào tại Thông tư liên bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế), Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế),

Từ khóa liên quan