Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ

60 20.5K 74

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 07:33

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức quy đinh Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) nêu tiêu chí (chấp hành pháp luật, sách Nhà nước) yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương viên chức quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ học sinh quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) nêu tiêu chí: Trung thực cơng tác, đoàn kết quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân học sinh Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) nêu tiêu chí: lập kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi học sinh không làm quy định Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền viên chức nghỉ ngơi quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) nêu tiêu chí: kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết học sinh có thành tích học tập rèn luyện nhà trường cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo hình thức quy định Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền khác viên chức quy đinh Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền học sinh đươc quy định Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên đươc quy định Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) nêu tiêu chí: cơng tác chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động lên lớp quy định Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết: “Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương” quy định Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?(40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) trình bày cánh: “Đánh giá, xếp loại học sinh” quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ Giáo Dục Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) cho biết: “ Tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực Chuẩn” quy định Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày tháng năm 2007 Bộ Giáo Dục Đào tạo việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng dược sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) cho biết: “Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp” quy định Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) trình bày : “Trường tiểu học thành lập có đủ điều kiện” quy định Khoản 1, Điều Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ Giáo Dục Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) cho biết: “ Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức lối sống” quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Khoản 4, Điều Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày tháng năm 2007 Bộ Giáo Dục Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng dược sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh ( chị) cho biết quyền viên chức nghỉ ngơi quy định Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( chị) cho biết quyền học sinh quy định Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học quy định Khoản 1, Điều Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày tháng năm 2007 Bộ Giáo Dục Đào tạo việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh ( chị) cho biết quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định quy định Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( chị) cho biết nhiệm vụ học sinh quy định Thông tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học khoản 2, Điều 10 quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 46 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007của Bộ Nội vụ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ học sinh quy định Điều lệ trường tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết yêu cầu 3: Chấp hành quy chế nghành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống bao gồm tiêu chí quy định Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHÒNG VẤN SỐ: 47 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) cho biết qui định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) cho biết hoạt động giáo dục trường tiểu học quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường tiểu học bao gồm hoạt động nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) cho biết kĩ sư phạm lập kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 48 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) cho biết hành vi vi phạm pháp luật viên chức bị xử lý kỷ luật quy Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) cho biết Nhiệm vụ tổ chuyên môn tiểu học quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) cho biết kĩ sư phạm Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 49 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ chung viên chức quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỉ luật lao động theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết hoạt động giáo dục quy định Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 50 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ viên chức quản lý quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết chuẩn trình độ đào tạo chuẩn nghề nghiệp giáo viên quy định Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm tiêu chí nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 51 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trường hợp xử lý kỷ luật theo Nghị định số 27/2012/NĐ–CP ngày 06/4/2012 Thủ tướng Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức, bao gồm trường hợp nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền giáo viên quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi giáo dục học sinh tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bao gồm tiêu chí nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, bao gồm quy định nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trường hợp buộc cách chức theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 Thủ tướng Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức, bao gồm trường hợp nào? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ học sinh quy định Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Quy định chung Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán công chức, viên chức không làm giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức việc máy quyền địa phương, bao gồm quy định nào? (40 điểm) ) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền học sinh quy định Thông tư số 41/2010/ TT - BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh bao gồm tiêu chí Quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 55 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ giáo viên quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 56 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, đơn vị trực tiếp quản lí sử dụng cán bộ, cơng chức, viên chức quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm cơng dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 57 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan quản lí cấp quan, đơn vị trực tiếp quản lí sử dụng cán bộ, cơng chức, viên chức quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí chấp hành pháp luật, sách Nhà nước Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 58 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ chung quy định Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 59 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chí chấp hành pháp luật, sách Nhà nước Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ giáo viên quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 60 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết Trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết tiêu chuẩn xếp loại tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết hành vi giáo viên không làm quy định Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ... 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhiệm vụ giáo viên tiểu học nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1:... 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 38 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi... 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 41 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan