Bộ đề thi phỏng vấn giáo viên THPT

6 11.4K 222

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:58

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề I: Câu 1: Thầy (cô) không phân công làm chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục đạo đức HS thầy cô thực nào? Câu 2: Điều tra HS lớp phụ trách để làm gì? Nội dung mà thầy (cô) điều tra HS? Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Trong tiết luyện tập, giáo viên chữa tập học sinh nói vọng lên: Sai rồi. Nếu giáo viên Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề II Câu 1: Thầy (Cô) cho biết nội dung giáo dục mà người giáo viên cần phải chuyển tải đến học sinh thông qua giảng dạy môn mình. Câu 2: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra. Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Giáo viên A nghỉ ốm giáo viên B khác dạy thay. Khi giáo viên A dạy phần phát giáo viên B dạy sai phần kiến thức. Nếu giáo viên A Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề III Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên trường THPT môn có nhiệm vụ gì? Câu 2: Học sinh xét lên lớp không lên lớp theo điều kiện nào? Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Khi liên hệ kiến thức thực tế dạy có tiếng học sinh lớp nói: Bốc phét; số học sinh cười rộ lên. Nếu giáo viên giảng Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề IV Câu 1: Thầy (Cô) cho biết nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm Câu 2: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: X học sinh cá biệt, không chăm học, tiết học trước X điểm sổ ghi đầu tiết sau giáo viên mở sổ thấy điểm X chữa thành điểm 9. Nếu giáo viên Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề V Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên có quyền gì? Câu 2: Thầy (Cô) cho biết yêu cầu đề kiểm tra Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Sau vào tiết, giáo viên ngồi xuống ghế, đứng dậy ghế bị nhấc lên theo - dính vào quần có bã kẹo cao su ghế. Một số học sinh cười rộ lên. Nếu giáo viên Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề VI Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên chủ nhiệm có quyền gì? Mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm với giáo viên môn, phụ huynh học sinh, tổ chức khác? Câu 2: Thầy (Cô) điều kiện để đề kiểm tra Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Sau dự giờ, nhóm họp rút kinh nghiệm cho giáo viên A. Giáo viên B phát phần kiến thức chưa hợp lý góp ý với giáo viên A, giáo viên A kiên (gay gắt) bảo vệ ý kiến cho giáo viên B góp ý không mang tính xây dựng, giúp đỡ đồng nghiệp. Nếu giáo viên B Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề VII Câu 1: Thầy (Cô) cho biết hành vi giáo viên không làm hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên. Câu 2: Thầy (Cô) cho biết tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ xếp loại năm học sinh trường THPT. Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Giáo viên A Ban giám hiệu mời lên trao đổi cho xem thư đề nghị đổi giáo viên (có ghi rõ tên học sinh đề nghị). Sau xem lại sổ điểm thấy học sinh đạt điểm TBM loại Khá, Giỏi. Nếu giáo viên A Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề VIII Câu 1: Khi giảng dạy lớp, thầy (cô) quan tâm đến việc làm để có dạy đạt hiệu tốt nhất. Câu 2: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số kiểm tra trường THPT. Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Trong tiết dạy thay cho đồng nghiệp, viết bảng có tiếng học sinh vọng lên: Chữ xấu thế, số học sinh cười rộ lên. Nếu giáo viên Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề IX Câu 1: Để kích thích phát triển lực cá nhân học sinh, thầy (cô) phải làm gì? Câu 2: Trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp gì? Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Trong dạy, số học sinh viết giấy chuyền tay nhau, cười gây ảnh hưởng đến học. Khi giáo viên thu mảnh giấy thấy ghi số nội dung đề cập đến nhược điểm mình. Nếu giáo viên Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề X Câu 1: Khi soạn bài, thầy (cô) làm để có soạn chất lượng tốt nhất. Câu 2: Vào đầu năm học Thầy (cô) điều tra học sinh theo nội dung nào? Cách thức điều tra Thầy (cô). Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Trong ôn tập, học sinh mang lên số tập khó lên đề nghị giáo viên giải giúp cho bạn lớp. Nếu giáo viên giảng Thầy (cô) có sẵn sàng giúp đỡ học sinh không? Hình thức giúp đỡ? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề XI Câu 1: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra. Câu 2: Thầy (cô) không phân công làm chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục đạo đức HS thầy cô thực nào? Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Một giáo viên môn gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm lớp phê bình học sinh lớp cách gay gắt, nói học sinh vừa lười vừa dốt lại hư, giáo viên nói xin trả lại lớp cho GVCN. Nếu giáo viên chủ nhiệm Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề XII Câu 1: Điều tra HS lớp phụ trách để làm gì? Nội dung mà thầy (cô) điều tra HS? Câu 2: Thầy (Cô) thường khai thác nội dung giáo dục để giáo dục học sinh. Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Trong sinh hoạt lớp, học sinh làm đơn (tập thể) đề nghị với giáo viên chủ tha thiết xin đổi giáo viên dạy môn. Nếu giáo viên chủ nhiệm Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề XIII Câu 1: Học sinh xét lên lớp không lên lớp theo điều kiện nào? Câu 2: Thầy (Cô) cho biết nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Khi vào tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trưởng báo sổ ghi đầu (hai ngày sau buổi họp Cha mẹ học sinh). Nếu giáo viên chủ nhiệm Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề XIV Câu 1: Thầy (Cô) cho biết hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra Câu 2: Thầy (Cô) cho biết giáo viên trường THPT môn có nhiệm vụ gì? Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: Giáo viên chủ nhiệm mời Cha mẹ học sinh đến trường, sau nghe GVCN trao đổi tình hình học tập, rèn luyện học sinh học kì I, 01 phụ huynh nêu ý kiến: Con học THCS học sinh giỏi, ngoan, lại đạt loại trung bình (yếu) hay vi phạm kỷ luật. Đề nghị thầy cô xem lại trình độ phương pháp giảng dạy… Nếu giáo viên chủ nhiệm Thầy (cô) xử lý tình nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề XV Câu 1: Thầy (Cô) cho biết hành vi giáo viên không làm hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên. Câu 2: Vào đầu năm học Thầy (cô) điều tra học sinh theo nội dung nào? Cách thức điều tra Thầy (cô). Câu 3: Vì thầy (cô) lại lựa chọn trường THPT Nhân Chính nơi thi tuyển để vào công tác. Câu 4: A học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn (Bố sớm) cố gắng học tập, nhiều năm đạt học sinh giỏi. Trong thời gian gần A học sa sút hẳn, hay muộn, giao thiệp với bạn bè mà không rõ nguyên nhân. Nếu giáo viên chủ nhiệm Thầy (cô) làm để giúp đỡ học sinh A? Phần bổ sung Câu 14. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong thị có nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”, giáo viên Thầy, cô làm nào? Đáp án: -Hướng dẫn học sinh tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh công trình công cộng, nhà trường , lớp học cá nhân. - Tổ chức để học sinh trồng vào dịp đầu năm chăm sóc thường xuyên. - Tổ chức cho học sinh lao động (15 phút/tuần chẳng hạn) để tạo ý thức lao động bảo vệ môi trường. - Lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế lứa tuổi. Câu 15. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong thị có nội dung “Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương, giúp em tự tin học tập” , giáo viên Thầy, cô làm nào? Đáp án: -GV tích cực bđổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với đối tượng học sinh lớp dạy. -Động viên, khuyến khích học sinh chuyên cần, tích cực, chủ động sáng tạo có ý thức vươn lên. Rèn luyên khả tự học học sinh. - Thường xuyên động viên học sinh đề xuất sáng kiến GV thực giải pháp để việc dạy học đạt kết cao hơn. Câu 16. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong thị có nội dung “Rèn luyện kỹ sống cho học sinh”, giáo viên Thầy, cô làm nào? Đáp án: -Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống (VD: giải mâu thuẫn…), thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm. - Rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội. -Rèn luyện sức khỏe có ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa tai nạn giao thông tai nạn thương tích. Câu 17. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong thị có nội dung “Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh”, giáo viên Thầy, cô làm nào? Đáp án: -Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực. Động viên khuyến khích học sinh tham gia chủ động, tự giác. -Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực phù hợp với lưa tuổi học sinh. -Đư ví dụ: Câu 18. Năm học 2008-2009 “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…… ” giáo viên Thầy, cô làm nào? Đáp án: -Phải biết Tin học bản. Sử dụng công nghệ thông tin Soạn – Giảng – Nghiên cứu, học tập. . do – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề VI Câu 1: Thầy (Cô) cho biết giáo viên chủ nhiệm có những quyền gì? Mối quan hệ của giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn, phụ huynh. thế nào? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề II Câu 1:. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HĐ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trường THPT Nhân Chính ĐỀ THI PHỎNG VẤN Đề I: Câu 1:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan