0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

104 3,766 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 10:42

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MỤC LỤC. CHƯƠNG1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4. 1.1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng Ngân hàng Thương mại 4. 1.1.2. Vai trò tính tất yếu khách quan của hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại .6. 1.2. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9. 1.2.1. Khái niệm .9. 1.2.2. Phân loạI thanh toán quốc tế 11 1.2.3. Các phương tiện thanh toán quốc tế 12. 1.2.4. Các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại .19 1.2.5. Một số chỉ tiêu chất lượng hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại .28. 1.2.6. Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (TECHCOMBANK). 2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TECHCOMBANK 35 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Techcombank 35 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Techcombank 36 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Techcombank và một số phòng ban .38 2.1.4. Một số đặc điểm kinh doanh của Techcombank 38 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK .48 Chuyên đề tốt nghiệp 2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Techcombank .48 2.2.2. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Techcombank .51 2.2.3. Hoạt động thanh toán theo phương thức chuyển tiền tại Techcombank .60 2.2.4. Hoạt động thanh toán theo phương thức nhờ thu tại Techcombank 64 2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 68 2.3.1. Kết quả đạt được của hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Techcombank 68 2.3.2.Những thuận lợi đạt được 71 2.3.3. Những khó khăn còn tồn tại .72 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK . 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI .77 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Techcombank 77 3.1.2. Định hướng hoạt động thanh toán quốc tế 78 3.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK .79 3.2.1. Về phía ngân hàng 79 3.2.2. Giải pháp đối với ngân hàng .80 3.3. KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TẠI TECHCOMBANK .85 3.3.1.Kiến nghị với ngân hàng Techcombank .85 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước, chính sách quản lý NHNN .87 Kết luận .87 Tài liệu tham khảo 88 2 Bùi Thị Oanh Thương mại 39A MỞ ĐẦU Thanh toán quốc tế là một trong những hoạt động hết sức quan trọng đối với các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn mở của buôn bán và giao lưu quốc tế. Hoạt động trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau ngày càng được mở rộng, càng được đẩy mạnh, thanh toán giữa các tổ chức với nhau diễn ra trong những điều kiện đầy rủi ro đòi hỏi các tổ chức phải cần đến sự giúp đỡ của ngân hàng. Hoạt động thanh toán quốc tế ra đời và phát triển như là một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Vì những đòi hỏi tất yếu đó, nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại sẽ là điều kiện để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia vào quá trình mở rộng và phát triển của chiến lược quốc tế hoá kinh tế nói chung, hỗ trợ tích cực cho công tác thanh toán trong trao đổi và buôn bán hàng hoá giữa các nước nói riêng. Đây là bước tạo tiền đề cho quá trình gia nhập của nước ta vào các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế thời gian tới như AFTA, WTO . Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thanh toán quốc tế ở các ngân hàng thương mại, em lựa chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank ). Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng kỹ thương (Techcombank). 3 Chun đề tốt nghiệp - Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tốn quốc tế tại ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank). Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và góp ý nhiệt tình của thầy giáo: NGUYỄN ANH TUẤN, sự giúp đỡ của các cán bộ ở Phòng Quan hệ đối ngoại - Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ghi nhận các ý kiến q báu của thầy giáo giúp em hồn thành cuốn chun đề một cách tốt hơn. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.VAI TRỊ CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại ra đời tồn tại song song và gắn bó với lịch sử phát triển nền kinh tế quốc dân. Những đóng góp của ngành ngân hàng Việt Nam cho đất nước có tầm quan trọng đặc biệt và được mọi người thừa nhận. Trong thời đại nền kinh tế thơng tin và kinh tế tri thức đang dần chiếm ưu thế thì vai trò của ngân hàng càng quan trọng. Trong các định chế tài chính, ngân hàng thương mại là định chế có kỳ hạn quan trọng nhất, điều này được chứng minh trong tính ưu việt và tầm quan trọng của chúng. Có thể thấy tầm quan trọng của ngân hàng thương mại thơng qua các chức năng của nó . • Chức năng tạo tiền: Một trong những chức năng chủ yếu của ngân hàng là khả năng tạo tiền và huỷ tiền. Chức năng này được thực hiện thơng qua hoạt động tín dụng và đầu tư của ngân hàng thương mại. 4 Bùi Thị Oanh Thương mại 39A Hoạt động tín dụng có mục tiêu là kiếm lợi nhuận trên cơ sở phục vụ các nhu cầu tín dụng của cộng đồng. Ngân hàng phải xác định một tỷ lệ phân chia vốn hợp lý trong phạm vi khoản mục cho vay, điều này có nghĩa là vốn phải được phân chia vào các mục tiêu tiêu dùng, đầu tư, thương mại một cách hợp lý. Sự phân chia này phụ thuộc vào khả năng sinh lời của từng lĩnh vực và phụ thuộc mục tiêu kinh doanh riêng của từng ngân hàng. Hoạt động tín dụng có một vai trò rất quan trọng nó giúp điều hoà cung cầu tiền tệ trên thị trường, giúp ổn định giá cả, tạo được việc làm cho người lao động và giúp cho các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh một cách liên tục. • Chức năng thanh toán: Cơ chế thanh toán hay sự vận động của vốn là môt trong những chức năng quan trọng do ngân hàng thương mại thực hiện. Thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, chức năng thanh toán giúp cho sự vận chuyển của đồng tiền một cách đơn giản và nhanh gọn hơn. Trước đây ngân hàng sử dụng các phương tiện thanh toán chủ yếu bằng phát hành séc, ngày nay khi công nghệ thông tin phát triển đã giúp cho hoạt động thanh toán diễn ra nhanh hơn, các hình thức chuyển tiền bằng điện tử ra đời thay thế một phần việc sử dụng séc trong thanh toán. Dịch vụ này có vai trò rất lớn, nó tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các khoản thanh toán mà không phải mang theo bên mình một lượng tiền lớn, nó được xác lập dựa trên cơ sở mối quan hệ quốc tế cũng như tính thuận tiện của các phương tiện truyền tin. • Huy động tiết kiệm. Các ngân hàng thương mại thực hiện một dịch vụ rất quan trọng đối với tất cả các khu vực của nền kinh tế bằng cách cung ứng những điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền tiết kiệm của dân chúng. Người gửi tiết kiệm được nhận một khoản tiền thưởng dưới danh nghĩa là lãi suất tiết kiệm trên tổng số tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng, với mức độ an toàn và hình thức thanh khoản cao. 5 Chuyên đề tốt nghiệp Số tiền huy động được thông qua hình thức tiết kiệm, ngân hàng dùng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và cá nhân nhằm mở rộng khả năng sản xuất và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân như mua sắm hàng tiêu dùng và nhà cửa . • Dịch vụ tài chính và tư vấn: Dịch vụ tài chính và tư vấn được thực hiện khi ngân hàng trợ giúp các công ty phát hành chứng khoán bằng việc đứng sau bảo lãnh cho các chứng khoán này, hoặc khi ngân hàng đưa ra những lời khuyên gợi ý cho khách hàng về những thời điểm thích hợp nhất để đầu tư vào chứng khoán có lãi. • Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương. Mặc dù ngoại thương được hình thành và bắt nguồn từ các hoạt động nội thương, nhưng nó có sự khác biệt đáng kể như là: các bên giao dịch thuộc các quốc gia khác nhau, hàng hoá được trao đổi qua biên giới, đồng tiền thanh toánđồng ngoại tệ đối với ít nhất một trong hai nước, khác nhau về mặt ngôn ngữ . Chính vì có những sự khác biệt này, mà các hoạt động ngoại thương cần đến ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại có khả năng cung ứng ngoại tệ một cách nhanh chóng, giúp cho các bên mua đảm bảo được việc nhận hàng, bên bán đảm bảo thu được tiền hàng. Như vậy có thể nói, ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện rất lớn cho hoạt động ngoại thương. • Ngoài những chức năng trên, ngân hàng còn có một số chức năng khác như: dịch vụ uỷ thác, bảo quản an toàn vật có giá, bảo lãnh tín dụng, thương mại . 1.1.2. Vai trò, tính tất yếu khách quan của hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại. a. Khái niệm: Thanh toán quốc tế là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các quan hệ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, các công ty và các chủ thể khác nhau của các nước. 6 Bùi Thị Oanh Thương mại 39A Một cách khác thanh toán quốc tế có thể được hiểu là việc chi trả những khoản ngoại tệ, tín dụng có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá đã được thoả thuận quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế. b. Tính tất yếu khách quan của hoạt động thanh toán quốc tế: Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng trong xuất nhập khẩu hàng hoá, hay nói rộng hơn thì nó là một khâu quan trọng của hoạt động thương mại quốc tế. Khái niệm: Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa người sản xuất hàng hoá riêng biệt giữa các quốc gia. Ta có thể chứng minh sự hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là tất yếu trong quá trình trao đổi hàng hoá trên phạm vi thanh toán quốc tế qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1: luồng chuyển dịch hàng, tiền, chứng từ. Trong đó : (1) Người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu. (2) Người xuất khẩu tiến hành giao chứng từ cho người nhập khẩu. (3) Giao hàng đối lưu (người nhập khẩu đồng thời là người xuất khẩu và ngược lại). (4) Chuyển giao nghĩa vụ, khoản nợ. (5) Người nhập khẩu tiến hành giao tiền cho người xuất khẩu. 7 Người Xuất Khẩu Người Nhập Khẩu (1) (5) (4) (3) (2) Chuyên đề tốt nghiệp Sự kết hợp các luồng dịch chuyển ở sơ đồ trên tạo ra một số phương thức thanh toán. Khi (1) kết hợp với (2) người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu, sau đó chuyển bộ chứng từ cho người nhập khẩu đi nhận hàng. Việc thanh toán giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu có thể bằng cách giao trực tiếp, nhưng trên thực tế do cách xa về mặt địa lý mà việc thanh toán trực tiếp ở đây là rất ít. Mặt khác sau khi giao hàng và chứng từ người xuất khẩu không chắc chắn việc thu tiền của mình nên họ phải nhờ đến bên thứ ba có thể là hệ thống ngân hàng thương mại để đảm bảo việc thu tiền của mình. Hệ thống ngân hàng thương mại có vai trò như thế nào còn tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa người nhập khẩu và xuất khẩu. Phương thức thanh toán được hình thành ở đây có thể là nhờ thu, chuyển tiền, L/C. Khi khách hàng áp dụng phương thức L/C thì vai trò của ngân hàng là rất lớn, điều này sẽ được trình bày ở phần dưới đây. (1) kết hợp với (3) đây là phương thức giao hàng đối lưu. Phương thức giao dịch này người xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với người nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng hoá trao đổi ở đây có giá trị tương đương. Đồng tiền ở đây đóng vai trò là đồng tiền tính giá. Trong trường hợp này có thể cần đến hệ thống ngân hàng thương mại như một nhà trung gian giúp đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng cách dùng thư tín thương mại đối ứng, khống chế chứng từ sở hữu hàng hoá. (2) kết hợp với (4) ở đây bên nhận hàng chuyển khoản nợ về tiền hàng cho bên thứ ba, khi này nghĩa vụ trả tiền hàng cho người xuất khẩu không còn thuộc nghĩa vụ của người nhập khẩu. Để đảm bảo việc thanh toán tiền hàng cho người xuất khẩu, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà hệ thống ngân hàng thương mại có tham gia vào quy trình thanh toán hay không. (1) kết hợp với (5) trong phương thức giao dịch này người xuất khẩu và người nhập khẩu gặp nhau trực tiếp để giao hàngthanh toán tiền hàng, khi này vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại được thể hiện không rõ. 8 Bùi Thị Oanh Thương mại 39A Như vậy có thể thấy hoạt động thanh toán quốc tế được sử dụng ở hầu hết các phương thức giao dịch, người ta có thể áp dụng phương thức thanh toán quốc tế trong giao dịch hay không điều này còn tùy thuộc vào sự thoả thuận giữa các bên, mức độ quen thuộc của bạn hàng và phụ thuộc vào phong tục tập quán về hoạt động thanh toán của nước đó. Qua sự chứng minh trên ta có thể thấy sự tồn tại tất yếu khách quan của hoạt động thanh toán quốc tế trong quá trình trao đổi hàng hoá trên phạm vi quốc tế. Ngày nay, thương mại quốc tế có tính chất sống còn vì nó giúp mở rộng khả năng sản xuất và tiêu dùng các mặt hàng với số lượng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng so với ranh giới của khả năng sản xuất, tiêu dùng trong nước khi thực hiện chế độ tự cung tự cấp. Sự trao đổi hàng hoá dịch vụ thông qua mua bán là cần thiết bởi vì với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phạm vi mở rộng của chuyên môn hoá ngày một tăng. Một đất nước sản xuất ra không đáp ứng được nhu cầu của người dân nước đó thì đòi hỏi phải có sự trao đổi buôn bán ra bên ngoài. Sự tồn tại tất yếu khách quan của thương mại quốc tế còn có nhiều lý do khác nữa như là: Với lợi thế tương đối, mỗi nước có những điều kiện hơn hẳn các nước khác về lĩnh vực sản xuất nhất định, nên có khả năng sản xuất ra sản phẩm đó và trao đổi cho nước khác. Theo thuyết trên khi mà một nước nào đó có điều kiện tài nguyên thiên nhiên, về lao động hay về khoa học kỹ thuật . thì sản xuất ra sản phẩm đó sẽ có ưu thế và có thể xuất khẩu đạt hiệu quả. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố liên quan khác như chi phí cơ hội, điều kiện môi trường, pháp lý .xuất phát từ các lý do này mà cần có sự trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau hay cần có thương mại quốc tế. Sự tồn tại tất yếu khách quan của hoạt động thương mại quốc tế một lần nữa khẳng định sự tồn tại của hoạt động thanh toán quốc tế. c. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại. 9 Chuyên đề tốt nghiệp Thanh toán quốc tế có vai trò quan trọng trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá. Hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh này một phần lớn phụ thuộc vào hoạt động thanh toán. Việc mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt nam trong những năm đổi mới đã làm cho hoạt động thanh toán quốc tế có điều kiện phát triển, sự xoá bỏ dần các điều kiện ràng buộc như hàng rào thuế quan, tham gia vào quá trình quốc tế hoá đời sống là một trong những yếu tố thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của hoạt động thanh toán quốc tế. Quá trình buôn bán trao đổi hàng hoá làm nảy sinh quan hệ trao đổi hàng tiền, phát sinh nghĩa vụ thanh toán giữa các bên với nhau, đây là khâu cuối cùng của sản xuất và lưu thông, sự kết thúc của thương vụ, các quan hệ hàng tiền trở nên gắn liền với nhau thông qua trao đổi. Như vậy xu hướng mở rộng nền kinh tế một lần nữa đã khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động thương mại quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng. 1.2. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.2.1. Khái niệm: Như trên đã nêu: thanh toán quốc tế là việc chi trả những khoản ngoại tệ, tín dụng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá đã được thoả thuận, quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế. Trong xuất nhập khẩu hàng hoá, việc thanh toán cần phải xét đến các vấn đề: + Tỷ giá hối đoái. + Tiền tệ trong thanh toán quốc tế. + Thời hạn trong thanh toán. + Các phương thức và hình thức thanh toán quốc tế. + Các điều kiện đảm bảo hối đoái. + Các điều kiện đảm bảo tín dụng. 10 [...]... tắc trong thanh toán của Chính phủ, Thống đốc ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan về quản lý ngoại thương và quản lý ngoại hối ảnh hưởng lớn tới hoạt động thanh toán quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại Việc áp dụng các quy tắc trong thanh toán quốc tế ở mỗi ngân hàng là không giống nhau nhưng phải tuân theo quy định của Đảng và Nhà nước Ngoài ra, hoạt động thanh toán quốc tế chịu sự... quán thương mại quốc tế khác nhau chính vì vậy có ảnh hưởng lớn tới hoạt động thanh toán quốc tế Sự chi phối này có ảnh hưởng lớn hay nhỏ tới hoạt động thanh toán quốc còn tuỳ thuộc vào trình độ, sự hiểu biết của ngân hàng và mức độ quen thuộc với khách hàng Như vậy, hoạt động thanh toán quốc tế chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố Sự thay đổ các yếu tố này có thể tác động tích cực hay tiêu cực tới hoạt động. .. ra ngân hàng có cơ hội kinh doanh ngoại tệ nếu ngân hàng thuyết phục được khách hàng mua bán ngoaị tệ theo yêu cầu của hợp đồng ngay tại ngân hàng mình 29 Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.5 Một số chỉ tiêu chất lượng hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại NHTM Hoạt động thanh toán cũng như cũng như các hoạt động khác, nó là một hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng Nghiệp vụ này có tồn tại vững... dạng của hàng hoá càng cao thương mại quốc tế càng phát triển, thanh toán quốc tế ngày càng phát huy vai trò của mình 1.2.3 Các phương tiện thanh toán quốc tế Các phương tiện lưu thông tín dụng hối phiếu, kỳ phiếu, séc được dùng làm phương tiện thanh toán quốc tế hình thành trên cơ sở phát triển tín dụng thương nghiệp và tín dụng trong ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong thanh toán quốc tế Cùng... 1.2.2 Phân loại thanh toán quốc tế Theo tính chất người ta chia thanh toán quốc tế ra làm hai loại: • Thanh toán mậu dịch • Thanh toán phi mậu Trong đó 11 Chuyên đề tốt nghiệp Thanh toán mậu dịch là quan hệ thanh toán phát sinh trên cơ sở hàng hoá, dịch vụ thương mại kết hợp với xuất nhập khẩu dựa trên giá quốc tế Trong thanh toán mậu dịch các bên tham gia sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng kinh tế đã ký kết... ngân hàng sẽ được thanh toán và nhanh chóng thu hồi vốn Nhà xuất khẩu có thể luôn chắc chắn rằng mình sẽ được ngân hàng trả tiền trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào miễn là bộ hồ sơ hợp lý + Đối với ngân hàng: Ngân hàng tham gia với tư cách là trung gian thanh toán hộ, ngân hàng hưởng phí từ hoạt động này, thêm vào đó còn có cơ hội mở rộng quan hệ thanh toán với các ngân hàng quốc tế khác Ngoài ra ngân. .. thách thức đối với ngân hàng Nếu mức độ thoả mãn của khách hàng là cao, họ sẽ tín nhiệm ngân hàng, tiếp tục hợp tác với ngân hàng khi này uy tín của ngân hàng được nâng lên và đôi khi họ còn là người tạo thêm khách hàng cho ngân hàng Ngược lại, khi hoạt động dịch vụ của ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới chất lượng của hoạt động thanh toán quốc tế làm ảnh hưởng... hệ thống luật khác nhau Chính vì vậy thanh toán mậu dịch có mức độ rủi ro cao và đây là đối tượng của hoạt động thanh toán quốc tế, là đối tượng của ngân hàng thương mại Thanh toán phi mậu dịch là quan hệ thanh toán phát sinh không liên quan tới hàng hoá không có tính thương mại Thanh toán phi mậu dịch bao gồm các chi phí của các cơ quan ngoại giao ở các nước sở tại, chi phí vận tải, chi phí đi lại... hoạt động thanh toan quốc tế nói riêng Bất cứ một sự thay đổi nào trong chính sách kinh tế đối ngoại cũng có khả năng làm cho hoạt đông thanh toán quốc tế của ngân hàng bị ảnh hưởng Quá trình cải tổ đổi mới nền kinh tế theo hướng mở cửa, khuyến khích tự chủ trong hoạt động kinh doanh đã tạo ra một bước thuận lợi đặc biệt đối các loại hoạt động như thanh toán quốc tế Việc mở rộng quan hệ quốc tế đã tạo... điểm của hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế và tính pháp lý của nó mà chỉ tiêu an toàn và chính xác là kết quả quan trọng - Tính chính xác khi thực hiện là một yêu cầu quan trọng cần thiết trong mọi hoạt động, đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đòi hỏi tính chính xác cao như hoạt động thanh toán quốc tế Tính chính xác này không cho phép ngân hàng được sai sót trong khi thực hiện các hoạt động nghiệp . đề cơ bản của hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng kỹ thương (Techcombank).. trọng của hoạt động thương mại quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng. 1.2. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.2.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, , Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại., Khái niệm: Phân loại thanh toán quốc tế., Hối phiếu., Séc trong thanh toán quốc tế., Kỳ phiếu. Thư tín dụng LC., Phương thức chuyển tiền., Phương thức nhờ thucollection of payment., Phương thức ghi sổ. Phương thức tín dụng chứng từ., Tính an tồn và chính xác., Tính nhanh chóng và kịp thời. Cảm nhận từ phía khách hàng., Trình độ nghiệp vụ ngoại thương của khách hàng. Hệ thống trang thiết bị phục vụ., Chính sách của Đảng và Nhà nước., Quá trình thành lập ngân hàng Techcombank. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng Techcombank., Chức năng nhiệm vụ của Techcombank và một số phòng ban chính., Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Techcombank., Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Techcombank., Quy trình thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ LC., Những nguyên nhận khách quan., Định hướng phát triển chung của Techcombank ., Hồn thiện cơng nghệ thơng tin cho ngân hàng Techcombank ., Giải pháp về hoạt động marketing., Kiến nghị với ngân hàng Techcombank .

Hình ảnh liên quan

Bảng 8: Doanh số thanh toỏn chuyển tiền. - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Bảng 8.

Doanh số thanh toỏn chuyển tiền Xem tại trang 73 của tài liệu.

Từ khóa liên quan