một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

31 2.5K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 15:31

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đầy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, nhà giáo và quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng. Trong lịch sử nước ta, “Tôn sư trọng đạo” đó là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến và kính trọng. Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng đông đảo, phần lớn có ý thức đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. Đội ngũ này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo còn có những bất cập và hạn chế. Đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và trường Mầm non chúng tôi nói riêng. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu, còn truyền đạt lý thuyết nhiều, ít chú ý đến năng lực sáng tạo, kỷ năng thực hành, năng lực tự học của học sinh. Một số bộ phận nhà giáo còn có những biểu hiện không toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục. Thiếu gương mẫu trong đạo đức lối sống, nhân cách đạo đức nghề nghiệp, chưa làm gương sáng cho học sinh noi theo. Trước tình hình trên, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy tôi chọn vấn đề : “Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường Mầm non” làm đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2013 – 2014. 2. Mục đích: Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên; đề tài đi sâu khảo sát, phân tích, thực trạng của đội ngũ giáo viên trường MÇm non chúng tôi, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên MÇm non nhằm góp phần giúp lãnh đạo nhà trường có được các biện pháp trong công tác chỉ đạo nâng 1 cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, giúp cho các cấp quản lý biết được thực trạng để có các giải pháp thực hiện tốt hơn. 3. Đối tượng nghiên cứu: Tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy các lớp tại trường Mầm non chúng tôi. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Cơ sở vật chất; trang thiết bị dạy học; học sinh; phương pháp dạy học 4. Giả thiết nghiên cứu: Nếu đưa ra được các giải pháp có hiệu quả, phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non chúng tôi nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Thì không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường chúng tôi mà có thể áp dụng cho một số trường có điều kiện, hoàn cảnh và cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như yếu tố xã hội phù hợp với đề tài để giúp đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và kỷ năng sư phạm. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra - khảo sát thực trạng; - Phương pháp nắm dư luận xã hội; - Phương pháp qui nạp; - Phương pháp hội thảo; - Phương pháp tham khảo ý kiến của chuyên gia. 6. Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non. Tìm hiểu, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên trường mầm non chúng tôi trong thời gian qua. Phân tích kết quả nghiên cứu và rút ra một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở trường chúng tôi. 7. Dự báo những đóng góp của đề tài: Nếu nghiên cứu thực trạng về đội ngũ giáo viên mầm non một cách nghiêm túc, đưa ra các biện pháp có tính khả thi sẽ góp phần: - Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, phụ huynh và toàn xã hội biết được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non; 2 - Giúp giáo viên được bồi dưỡng một cách bài bản, phù hợp khả năng và năng lực chuyên môn của bản thân, có trách nhiệm, có hứng thú, yêu nghề mến trẻ, có sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. - Tránh được hiện tượng dạy thêm, học thêm và tránh được dư luận xã hội về giáo viên mầm non như hiện nay; - Tạo niềm tin cho phụ huynh có con nhỏ dưới 6 tuổi. Tạo sự tin tưởng của xã hội về Ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng; - Giúp các nhà quản lý giáo dục biết được thực trạng của đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay để có những giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời. 8. Thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài: Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Cơ sở khoa học: 1.1. Cơ sở lý luận: 1.1.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về giáo dục Mầm non. Đảng và nhà nước ta thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Từ đó đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học… phát huy tinh thần độc lập tính sáng tạo của học sinh… thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước thành một xã hội học tập”. Đối với giáo dục mầm non, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Trong đó xác định rõ Mục tiêu tổng quát là: "Nâng cao trình độ dân trí một cách toàn diện, mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, tiến tới phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện; cơ bản xóa mù chữ và ngăn chặn tái mù chữ ở người lớn; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đi đôi với phát triển mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước". Và Mục tiêu cụ thể cho phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là: "Năm 2015, huy động 85% trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào học mẫu giáo; phấn đấu cả nước hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi". Nghị quyết cũng xác định rõ các giải pháp cơ bản, trong đó giáo dục mầm non phải: "Bổ sung và hoàn thiện chính sách và bảo đảm 3 các điều kiện cần thiết hỗ trợ bậc mầm non phát triển bền vững; nâng dần tỉ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi được học mẫu giáo, thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày; hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015". "Hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục". Tại Hướng dẫn Số: 5396/BGDĐT-GDMN ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2012-2013 đã chỉ rõ phải tiếp tục "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên với những nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và triển khai thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản lý trường học, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là quản lí công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Tăng cường vai trò của cán bộ quản lí các cơ sở mầm non trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường, tự bồi dưỡng tại các trường nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường sự giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác giáo dục mầm non giữa các trường mầm non công lập và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đội ngũ Hiệu trưởng, Hiệu phó trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (ban hành theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng. Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Các sở giáo dục và đào tạo tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo, tuyển dụng giáo viên, nhân viên (kế toán, văn phòng, y tế, nuôi dưỡng ) các trường mầm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường công lập, dân lập, 4 đảm bảo cho giáo viên mầm non được hưởng lương theo ngạch bậc và nâng lương theo định kỳ. Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kịp thời bổ sung ở những nơi còn thiếu. Đảm bảo cán bộ quản lý, chỉ đạo giáo dục mầm non các cấp có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững cấp học giáo dục mầm non ở từng địa phương". 1.1.2. Quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về giáo dục trẻ em. Quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí minh về giáo dục trẻ em được hình thành trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Người. Theo quan điểm của Người, trẻ em cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội phải có quyền được sống, quyền được tự do, học hành, quyền được hưởng hạnh phúc, Quyền được hưởng thụ giáo dục là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, như cơm ăn, áo mặc. Trẻ em là một trong những đối tượng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh quan tâm và giáo dục nhiều nhất, liên tục nhất . Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân ái của dân tộc, chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm, là tình thương và hạnh phúc của mọi người . Mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, truyền thống ấy đã được thể hiện trong văn hóa dân gian Việt Nam “ Dạy con từ thuở còn thơ” Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc giáo dục trẻ em, vì trí tuệ, tính cách con người phụ thuộc rất lớn vào nội dung phương pháp giáo dục. Đối với trẻ em chăm sóc và giáo dục không chỉ mang lại cho các em một cuộc sống tự do, có cơm no, áo ấm, được học hành mà phải giáo dục các em thành người . Mục tiêu giáo dục trước hết đối với cá nhân là hoàn thiện nhân cách phát triển toàn diện để tạo nên những em thiếu nhi vừa có sức khỏe, vừa có tri thức, có tâm hồn, tình cảm trong sáng, có hành vi, lối sống lành mạnh vui tươi. Đối với xã hội, với sự nghiệp cách mạng thì mục tiêu giáo dục trẻ em nhằm đào tạo những con người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Mục tiêu giáo dục trẻ em ấy trở thành một quan điểm lớn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, được Người đề cập đến trong nhiều bài nói, bài viết, thư gửi cán bộ, thầy cô giáo, và các cháu thiếu nhi. Người đã chỉ ra vai trò của thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà. Mục tiêu kiên định trong công tác giáo dục trẻ em, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã cho ta một bài học sâu sắc, Hồ Chí Minh đã luôn xác định vai trò của trẻ em. Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Người viết “ Ngày nay các em được may mắn hơn cha và anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập , một nền giáo dục nó sẽ đào tạo cho các em”. 5 1.1.3. Vai trò của giáo dục Mầm non và giáo viên Mầm non. 1.1.3.1. Vai trò của giáo dục Mâm non Giáo dục Mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục Mầm non đóng vai trò quan trọng là nền móng cho giáo dục sau này giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người. Vai trò và tác dụng của giáo dục Mầm non được thể hiện cụ thể ở những khía cạnh sau đây: - Trẻ em trong độ tuổi mầm non là thời kì phát triển đặc biệt của bộ não, nó đặt nền móng cho việc học tập về sau cho mỗi con người (nghiên cứu mới đây của một số nhà khoa học châu Mỹ-Latinh, công bố trong Hội thảo quốc tế về Giáo dục mầm non tại Mê- hi-cô đã cho rằng thời kì mầm non bộ não của trẻ có thể phát triển tới 80% sự hoàn thiện). - Tuy không phải là trực tiếp, nhưng kết quả khả quan ở giáo dục mầm non sẽ có ảnh hưởng tích cực, góp phần thực hiện một số mục tiêu có tính quốc gia và tính toàn cầu về các lĩnh vực giáo dục - kinh tế - xã hội như: Nâng cao kết quả học tập khi trẻ vào tiểu học, phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm, xóa đói giảm nghèo. - Nếu ngay từ mầm non, trẻ được phòng ngừa, tăng cường khả năng đề kháng đối với một số bệnh tật, khiếm khuyết thì sẽ giảm chi phí rất nhiều so với sau này, nhất là có thể tránh cho trẻ phải chịu thiệt thòi suốt đời vì một di chứng nào đó mà lẽ ra có thể can thiệp khi còn ấu thơ. - Giúp cho trẻ em (nhất là tại các nước đang phát triển) có thể được hưởng phúc lợi xã hội, giảm nguy cơ trẻ phải lâm vào hoàn cảnh sống cực kỳ nghèo khổ hoặc bị tử vong với những căn bệnh có thể phòng ngừa được. - Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là thực hiện cam kết quốc tế của hầu hết các nước đối với Công ước về Quyền trẻ em (Việt Nam là một trong những nước đầu tiên kí cam kết này). 1.1.3.2. Vai trò của giáo viên Mầm non Nhà giáo là một chủ thể có vai trò quan trọng hàng đầu trong quan hệ giữa người dạy và người học - mối quan hệ trọng tâm của giáo dục. Mục đích của nền giáo dục nước ta là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện: Có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân. Nhà giáo là người trực tiếp tác động đến quá trình phát triển về đạo đức, tri thức và nhân cách của người học. Từ ngàn đời nay, nhà giáo luôn được coi trọng. “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta và không ngừng được vun đắp, phát triển. Xuất phát từ 6 truyền thống của dân tộc, nhà giáo có một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội. Vì lẽ đó, nhà giáo có một trọng trách hết sức to lớn trong sự nghiệp trồng người. Giáo viên Mầm non có trách nhiệm vô cùng to lớn “Trách nhiệm trồng người” của mình mà xà hội đã giao phó. Mỗi giáo viên phải thật sự tâm huyết với nghề, cần đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu, phải có trách nhiệm, nhiệt thành với công việc, sống và làm việc nghiêm túc, phải thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, xem trường là nhà, không ngừng học tập để nâng cao trình độ. Giáo viên mầm non góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo viên Mầm non giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục của cấp học và chất lượng nguồn nhân lực sau này. Giáo viên Mầm non là người ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách học sinh, là tấm gương để học sinh học tập, rèn luyện noi gương. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. 1.1.3.3. Một số tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng đội ngũ của giáo viên Mầm non - Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: + Tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước; gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, quy chế về tổ chức hoạt động của nhà trường. + Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao, khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần giảng dạy và trách nhiệm trong công tác; Khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động xã hội v.v. - Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của giáo viên Mầm non, quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non. - Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Chức trách nhiệm vụ giáo viên mầm non. - Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”. 7 - Căn cứ Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 9/2/2010 phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015. - Chỉ thị số 3398/CT-BGD ĐT “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra tự đánh giá” 1.2. Cơ sở thực tiễn: 1.2.1. Đặc điểm tình hình của địa phương: Xã tôi là một xã vùng nông thôn, có tổng diện tích đất tự nhiên là 843,59ha, là 1 xã nằm 2 bên trục đường tỉnh lộ 7, cách trung tâm huyện Lộc Hà khoảng 8 km. Phía Bắc giáp xã Bình Lộc, xã Tân Lộc, Phía Đông Nam giáp xã Thạch Bằng, phía Tây giáp xã Ích Hậu, phía Nam giáp xã Thạch Mỹ, xã Thạch Sơn huyện Thạch Hà. Xã chúng tôi có 6818 nhân khấu, với số hộ gia đình: 1570 hộ. Số dân cư được phân chia thành 08 thôn xóm trên toàn xã. Số hộ nghèo có tới 228 hộ, chiếm tỷ lệ: 14,52% - Về phát triển kinh tế: Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã và sự điều hành của chính quyền, kinh tế xã nhà trong những năm qua liên tục tăng trưởng, phát triển kinh tế của xã phải tiến hành theo đa ngành, đa nghề, song hoạt động nông nghiệp vẫn là nguồn kinh tế chủ đạo của địa phương. Khai thác thế mạnh về diện tích đất nông nghiệp cùng với địa hình thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp và phát triển trang trại, nuôi hải sản từng bước phát triển có chiều sâu. Hiện nay trước tình hình hội nhập và phát triển, trình độ nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhất là những Đảng viên nghĩ hưu, đảng viên công nhân viên chức có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo. Ngoài ra một số doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn, một số chủ thầu xây dựng đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong xã. Thu nhập ngành thương mại, dịch vụ chiếm 20% tổng thu nhập, thu nhập từ nông nghiệp và các nguồn khác chiếm 80%. Tổng thu nhập năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 tăng 2%, thu nhập bình quân đầu người 11 triệu đồng/người/năm. - Về chính trị: Về tình hình chính trị ổn định, xã tôi xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh, giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức. Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức; tuyên truyền các sự kiện 8 chính trị lớn, các ngày lễ trọng đại của đất nước, của địa phương; phổ biến tuyên truyền pháp luật, giáo dục định hướng chính trị; lòng tự hào, tự tôn dân tộc và của đất nước; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, giáo dục ý thức tự giác chấp hành để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Chi bộ mầm non xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, của cơ quan đơn vị mà còn phải đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, không ngừng tự học, rèn luyện nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Về văn hoá - giáo dục: Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao luôn bám sát chủ trường, chính sách của địa phương, ban văn hoá thông tin phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội phụ nữ tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, mừng Đảng mừng xuân, tham gia các môn thể thao do cấp huyện tổ chức như: Kéo co, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền Tổ chức tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thôn xóm, năm 2013 tổng số gia đình văn hoá đạt 75 %. Sự nghiệp giáo dục đã được Đảng bộ và nhân dân quan tâm, phong trào dạy tốt, học tốt ở các trường không ngừng được nâng lên, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (trường chúng tôi đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2011, năm 2012, năm 2013 và năm 2014), giữ vững đạt chuẩn phổ cập tiểu học và Trung học cơ sở. Hiện nay ở xã có trường Tiểu học và trường Mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trường Mầm non chúng tôi được đánh giá có chất lượng dạy học tốt, là trường có cơ sở vật chất, khuôn viên, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện phù hợp với giáo dục mầm non. Xã hội hóa giáo dục phát triển nhanh chóng, hiện nay có 8/8 thôn đã có chi hội khuyến học. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng lên, trạm y tế xã đạt chuẩn, tất cả các chương trình, mục tiêu y tế, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tiêm chủng được mở rộng trong nhân dân qua các y tế viên (y tế thôn) của từng thôn, qua các cuộc họp, các đợt tuyên truyền và phát động của trung tâm y tế nên trong thời gian qua vệ sinh môi trường xã nhà luôn sạch, đẹp, không có tình trạng môi trường bị ô nhiễm gây hậu quả không tốt đối với con người. Công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tốt, hằng năm đã tổ chức điều tra chính xác hộ nghèo và nguyên nhân của đói nghèo. Qua đó, vừa động viên giúp đỡ hướng dẫn hộ nghèo làm ăn kinh tế để họ vươn lên khá giả. Đồng thời, đã tạo ra được phong trào cộng 9 đồng giúp đỡ các hộ nghèo thường xuyên, có hiệu quả, việc xóa nhà tranh tre cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cơ bản đảm bảo. Việc thực hiện chính sách xã hội đối với gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với nước, cán bộ tiền khởi nghĩa và các đối tượng xã hội khác luôn được quan tâm, phong trào “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” gần gũi giúp đỡ các gia đình chính sách luôn được nhân dân, các tổ chức ban ngành, đoàn thể các cấp hưởng ứng đầy trách nhiệm. - Về Quốc phòng - An ninh: Thường xuyên được sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương nên an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát động phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, chỉ đạo xây dựng xóm an ninh tự quản, gia đình an toàn làm chủ. Công tác quân sự địa phương có bước phát triển tốt, hằng năm làm tốt công tác huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu, tuyển và giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao, không có quân nhân nào đào ngũ, bỏ ngũ, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Nhìn chung những kết quả đạt được về phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đảng bộ và nhân dân đã chứng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đã không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân luôn được quan tâm. Sự phát triển đồng đều, toàn diện trên tất cả các mặt đã khẳng định được sự hoạt động đồng bộ, sự đóng góp to lớn của các chi bộ cho phong trào xây dựng nông thôn mói hiện nay. 1.2.2. Đặc điểm của trường Mầm non chúng tôi : Trường Mầm non chúng tôi là một trường mầm non thuộc vùng nông thôn được thành lập từ năm 1971. Qua 42 năm xây dựng và phát triển, với phương châm nhà trường là nội lực cơ bản, Đảng bộ, nhân dân và chính quyền địa phương là động lực tích cực để trường tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Trường được xây trên diện tích 6393 m 2 , từ năm 2007 đến nay trường trở thành trường mầm non có qui mô lớn tập trung tại một điểm. Có 10 lớp và số học sinh có tại thời điểm này lên đến 341 học sinh. Đây là thời kì ổn định của nhà trường về qui mô và số lượng, chất lượng giáo dục hằng năm được nâng lên, trường có 07 năm được công nhận trường tiên tiến cấp cơ sở, được UBND huyện công nhận tập thể lao động tiên tiến. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và chuyển sang trường công lập vào năm học 2010 – 2011. Năm học 2013 - 2014, trường có 20 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 19 đồng chí có trình độ trên chuẩn, chiếm tỉ lệ 95%. Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 13 đảng viên, chi bộ liên tục đạt cơ sở đảng trong 10 [...]... hơn nữa trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ 29 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỘC HÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SÔ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON 30 Người thực hiện: Hoàng Thị Thành Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Mầm non Thụ Lộc Năm học: 2013 - 2014 31... non chúng tôi ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng về công tác chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ mới 2.2 Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non tại trường chúng tôi 2.2.1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Tăng cường công tác phổ biến,... việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non Các giải pháp đó đã nâng cao được nhận thức cho các cấp chính quyền, quần chúng nhân dân và làm cho chất lượng chuyên môn ở trường mầm non chúng tôi thật sự được nâng lên Trong những năm gần đây, đội ngũ giáo viên vững vàng hơn nhiều trong phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỷ năng sư phạm, có nhiều giáo viên đạt danh hiệu là giáo viên dạy giỏi... 2013 – 2014 trường có 48 trẻ nơi khác đến học tại trường và không có cháu nào ở địa phương đi học tại trường khác Quá trình đánh giá thực trạng và đề ra được một số giải pháp cơ bản khả thi đã giúp nhà trường có những đổi mới trong quá trình quản lý giáo dục mầm non để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Quá trình này cũng đã giúp cho các cấp quản lý biết được thực trạng để có các giải pháp thực hiện... huyện Giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 28 vụ cho bản thân Hiện nay đội ngũ giáo viên trường Mầm non chúng tôi đạt chuẩn 100% Trong đó trình độ giáo viên trên chuẩn đạt 95% Cùng với sự phát triển của ngành giáo dục – đào tạo, trường chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định vị trí của mình đó là trường điểm chất lượng cao của bậc học mầm non huyện nhà Các giải. .. 2005 cũng đã khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục…” Chính vì vậy, muốn phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ, chúng ta phải giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong trường Bởi nhận thức của giáo viên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của nhà trường Do vậy hàng năm chúng... năm - Tham quan trường bạn: Trường mầm non Thị Trấn Đức Thọ; trường mầm non Đức Yên; trường mầm non Tùng Ảnh - huyện Đức Thọ Trường mầm non Thiên Lộc – huyện Can Lộc 2.2.4.2 Bố trí giáo viên hợp lý Việc bố trí giáo viên hợp lý ở các lớp phản ánh trình độ về mọi mặt của Ban giám hiệu nhà trường Đây là nhiệm vụ quan trọng để đi đến thành công trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non Chúng tôi... viên nghiên cứu luật giáo dục; điều lệ trường mầm non; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá theo qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (theo quyết định 02/2008/QĐ-BGD-ĐT), để giáo viên thấy được mình còn thiếu những vấn đề gì so với chuẩn và động viên giáo viên tự học, tự bồi dưỡng phấn đấu đạt chuẩn Để công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non có hiệu quả, chúng... lệ: 40% - Giáo viên có trình độ đại học: 11 đ/c; cao đẳng; 01đ/c; Trung cấp: 08 đ/c 2 Các giải pháp cơ bản: 2.1 Phương hướng chung: Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đảm bảo về số lượng và chất 12 lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức Đưa trường mầm non chúng... trí cao Bồi dưỡng giáo viên trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền giáo dục mầm non cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về nuôi dạy con theo khoa học Làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi Tuyên truyền để huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu 2.2.3 Nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp: Để nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, chúng tôi đã tạo điều kiện cho giáo viên . của đội ngũ giáo viên; đề tài đi sâu khảo sát, phân tích, thực trạng của đội ngũ giáo viên trường MÇm non chúng tôi, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những. vấn đề : Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường Mầm non làm đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2013 – 2014. 2. Mục đích: Trên cơ sở những

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan