SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

21 1.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:04

. dựng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường; phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo. thể bản thân đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: - Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu quả giáo viên phải nắm chắc nội. thắng lợi sự nghiệp giáo dục đó chính là đội ngũ nhà giáo. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, là một quy luật tất yếu

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan