0

ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán việt nam

112 606 2
  • ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 14:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÔ NGUYỄN TRƢỜNG AN ẢNH HƢỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHOA: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP.Hồ Chí Minh – Năm 2010 I LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu, khoa Tài chính doanh nghiệp, khoa Đào Tạo Sau Đại Học trường Đại Học Kinh Tế TPHCM đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt khóa học và thực hiện đề tài. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư, Tiến Sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, người đã tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này. Sau cùng, tác giả rất cảm ơn những người bạn, đồng nghiệp và người thân đã tận tình hỗ trợ, góp ý và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu TPHCM, ngày 13 tháng 09 năm 2010 Người viết Tô Nguyễn Trường An II LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “ Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc. Các số liệu và kết quả trong luận văn là đáng tin cậy, được xử lý trung thực và khách quan. Người viết Tô Nguyễn Trường An III DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam qua các giai đoạn Bảng 2.2 Tình hình biến động lãi suất Bảng 2.3 Tình hình biến động tỷ giá USD/VND Bảng 2.4: Tình hình biến động lạm phát Bảng 2.5 Tình hình biến động tỷ lệ dự trữ bắt buộc Bảng 2.6 Tác động của các nhóm nhân tố lên thị trường qua các giai đoạn Bảng 2.7 Mã hóa thang đo Bảng 2.8 Độ tin cậy nhân tố lãi suất Bảng 2.9 Độ tin cậy nhân tố lạm phát Bảng 2.10 Độ tin cậy nhân tố tỷ lệ dự trữ bắt buộc – cung tiền Bảng 2.11 Độ tin cậy nhân tố tỷ giá USD/VND Bảng 2.12 Độ tin cậy nhân tố GDP Bảng 2.13 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA Bảng 2.14 Mô hình được hiệu chỉnh Bảng 2.15 Ma trận tương quan giữa các biến Bảng 2.16 Kiểm định ANOVA Bảng 2.17 Kiểm định mô hình bằng phương pháp hồi quy Bảng 2.18 Hệ số β các nhóm nhân tố Bảng 3.1 So sánh GDP các nước trong khu vực IV Hình 1.1 Kinh tế vĩ mô DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.2 Chính sách tiền tệ và các dạng của thị trường Hình 2.1 Mức độ rủi ro và mức lợi nhuận của các hình thức đầu tư Hình 2.2 Thị trường hiệu quả, các giả thiết và các mặt hiệu quả Hình 2.3 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc và Index Hình 2.4 Quy trình thực hiện nghiên cứu Hình 3.1 Thị trường dưới tác động của môi trường đầu tư và chính sách tiền tệ V MỤC LỤC Lời cảm ơn I Lời cam đoan II Danh mục các bảng biểu III Danh mục các hình IV PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 5. Các bước tiến hành nghiên cứu 6. Ý nghĩa thực tiễn 7. Nội dung của đề tài CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN – LÝ THUYẾT NỀN TẢNG VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ 1 1.1.1 Kinh tế vĩ mô 1 1.1.1.1 Mục tiêu 1 1.1.1.2 Chính sách công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô 2 1.1.2 Chính sách tiền tệ 3 1.1.2.1 Khái niệm 3 1.1.2.2 Nội dung 4 1.1.2.3 Công cụ chính sách tiền tệ 5 1.2 Lý thuyết về thị trƣờng hiệu quả 7 1.2.1 Các giả thiết 9 1.2.2 Các dạng của thị trường 10 1.3 Chính sách tiền tệ và các dạng của thị trƣờ ng 11 1.4 Một số mô hình nghiên cứu về tác động của chính sách tiền tệ đối với TTCK 12 1.4.1 Bùng nổ thị trường chứng khoán và chính sách tiền tệ trong thế kỷ 20 (Stock Market booms and Monetary policy in the 20 th century, Michael D.Bordo and David C.Wheelock – Mar, April 2007) 12 1.4.1.1Nội dung 13 1.4.1.2 Biến quan sát 13 1.4.1.3 Phương pháp nghiên cứu 14 1.4.1.4 Kết quả nghiên cứu 15 1.4.1.5 Bài học kinh nghiệm 16 1.4.1.6 Ý nghĩa của nghiên cứu 17 1.4.1.7 Vận dụng nghiên cứu 17 1.4.2 Tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường vốn (Monetary transmission to equity markets’, Michael Ehrmann and Marcel Fratzscher – May 2004) 18 1.4.2.1 Nội dung 19 1.4.2.2 Biến quan sát 20 1.4.2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 1.4.2.4 Kết quả nghiên cứu 23 1.4.2.5 Bài học kinh nghiệm 24 1.4.2.6 Ý nghĩa của nghiên cứu 25 1.4.2.7 Vận dụng nghiên cứu 25 Kết luận chƣơng 1 26 CHƢƠNG II. ẢNH HƢỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về TTCK Việt Nam 28 2.2 Tác động của chính sách tiền tệ đối với TTCK Việt Nam 31 2.2.1 Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam 31 2.2.2 Lãi suất 33 2.2.3 Tỷ giá USD/VND 36 2.2.4 Lạm phát 37 2.2.5 GDP 39 2.2.6 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc – cung tiền 39 2.3 Kết quả khảo sát: phản ứng của nhà đầu tƣ trƣớc những thông tin về chính sách tiền tệ 45 2.3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu 45 2.3.2 Mô tả mẫu quan sá t 47 2.3.3 Mã hóa thang đo 48 2.3.4 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha 49 2.3.5 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 53 2.3.6 Ma trận tương quan giữa các biến 56 2.3.7 Phân tích hồi quy 58 2.3.8 Thảo luận kết quả nghiên cứu 62 Kết luận chƣơng 2 66 CHƢƠNG III. ĐỊNH HƢỚNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỂN TỆ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng thực thi chính sách tiền tệ 69 3.1.1 Định hướng điều tiết lãi suất 69 3.1.2 Định hướng điều tiết tỷ lệ dự trữ bắt buộc – cung ti ền 70 3.1.3 Định hướng kiểm soát lạm phát 71 3.1.4 Định hướng tăng trưởng GDP 71 3.1.5 Định tiết điều tiết tỷ giá USD/VND 72 3.2 Định hƣớng xây dựng một thị trƣờng chứng khoán Việt Nam hiệu quả 3.2.1 Cơ sở hạ tầng của TTCK 73 3.2.2 Môi trường đầu tư 76 3.2.2.1 Môi trường kinh tế 77 3.2.2.2 Môi trường xã hội 77 3.2.2.3 Môi trường pháp lý 77 3.2.2.4 Môi trường tài chính 78 3.2.2.5 Môi trường quốc tế 78 Kết luận chƣơng 3 79 KẾT LUẬN CHUNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi phỏng vấn Phụ lục 2: VNindex trong mối tương quan với các biến quan sát Phụ lục 3: Mô tả mẫu quan sát Phụ lục 4: So sánh tỷ suất sinh lợi – mức vốn hóa của TTCK Việt Nam và TTCK các nước trong khu vực PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Mục tiêu tối thượng của chính sách tiền tệ là đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, chứ không phải điều tiết ổn định thị trường chứng khoán. Song, những động thái của chính sách tiền tệ lại có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán. Tùy vào chu kỳ kinh tế và trạng thái của chính sách tiền tệ mà chính sách tiền tệ có tác động lên thị trường chứng khoán theo những cách khác nhau. Các thành viên tham gia thị trường đều cố gắng lắng nghe nhịp thở của nền kinh tế thông qua những động thái của “chính sách tiền tệ”, bởi đó là kim chỉ nam cho những quyết định đầu tư. Trong một môi trường mà cơ chế thông tin là minh bạch, đầy đủ, thì giá chứng khoán sẽ dịch chuyển tương thích để phản ánh đầy đủ các thông tin này. Vì vậy, chỉ khi những điều chỉnh trong chính sách mang tính bất ngờ sẽ làm cho thị trường phản ứng mạnh mẽ. Nghiên cứu của Bernanke (năm 2003) về TTCK Mỹ trong giai đoạn 5/1989 - 9/2002 cho thấy, sau quyết định nới lỏng bất ngờ của FED thông qua giảm 25 điểm lãi suất cơ bản đã làm các chỉ số chứng khoán chủ chốt ngay sau đó tăng 0,75 - 1,25%. Thị trường Việt Nam là thị trường ở thể yếu, nơi mà mọi thông tin chưa được tiếp cận một cách công bằng, chính xác, kịp thời, thì giá không phản ánh đầy đủ mọi thông tin. Một quyết định thực thi chính sách tiền tệ thông qua các công cụ điều tiết như: lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, v.v của ngân hàng nhà nước được xem là bất ngờ và thị trường càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời vào ngày 20/07/2000, được xem là rất non trẻ so với thị trường chứng khoán trên thế giới và trong khu vực nói chung. Các câu hỏi vì thế được đặt ra. Liệu rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có chịu tác động của chính sách tiền tệ? Nếu có, mức độ ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? [...]... văn Chương I: Tổng quan về chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán – Lý thuyết nền tảng và nghiên cứu thực tiễn Chương II :Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Chương III: Một số gợi ý về chính sách tiền tệ tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN – LÝ THUYẾT NỀN TẢNG... định ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thị trướng chứng khoán Việt Nam, đồng thời làm rõ tầm quan trọng của ứng dụng thống kê toán học trong việc phân tích sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam thông qua việc xem xét mối quan hệ giữa chuỗi giá chứng khoán. .. sự tác động của chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán o Việc ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán là trong ngắn hạn o Việc duy trì mức lạm phát thấp là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán o Các nước đã kiểm soát lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài và bùng nổ thị trường đã xuất hiện trong giai đoạn này o Một chính sách tiền tệ thắt chặt... tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán Mỹ đặc biệt trong giai đoạn từ 1994 đến 2000 Số liệu được thu thập ở thị trường chứng khoán Mỹ và 9 quốc gia (Úc, Nhật, và 7 quốc gia khác ở châu Âu) Tác giả đi sâu phân tích tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán trong giai đoạn phát triển bùng nổ, trước và sau sự phát triển bùng nổ đó, chính sách tiền tệ ở các... chứng khoán được xác định bởi giá trị doanh nghiệp, tiềm năng thực tế của doanh nghiệp mới quyết định giá chứng khoán ứ ắ , , đến thị trường chứng khoán nói chung Tùy theo cơ chế chính sách tiền tệ, môi trường hoạt động của nền kinh tế và thời đoạn khác nhau mà chính sách tiền tệ có những tác động khác nhau đối với thị trường chứng khoán 1.4.1.1 Nội dung Tác giả đã sử dụng mô hình định giá chứng khoán. .. sự biến động về chỉ số giá thị trường chứng khoán Việt Nam theo những thay đổi của chính sách tiền tệ Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng định lượng mức độ ảnh hưởng của mỗi công cụ chính sách ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Từ đó, các nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường trong việc ra quyết định của mình 7 Nội dung của đề tài Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương... những cái nhìn về mối tương quan giữa chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán 1.4.2 Tác động của chính sách tiền tệ đối với thị trƣờng vốn (Monetary transmission to equity markets’, Michael Ehrmann and Marcel Fratzscher – May 2004) Bài nghiên cứu của Michael Ehrmann và Marcel Fratzsche (05.2004) đã chứng minh tác động của chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán Phương pháp nghiên cứu là lấy... thị trường hiệu quả về mặt thông tin, đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường mà ít đi sâu vào góc độ tìm hiểu về thị trường hiệu quả trên phương diện phân phối hay tổ chức của thị trường, bởi vì trong thị trường chứng khoán, tính hiệu quả về mặt thông tin có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của toàn thị trường Trong thị trường vốn hiệu quả, giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng với ảnh hưởng. .. một thị trường ảm đạm và ngược lại, một chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ đổi lấy một thị trường bùng nổ 1.4.1.6 Ý nghĩa của nghiên cứu - Mô hình định giá giá trị hiện tại là mô hình đơn giản nhưng mang tính lý luận sâu sắc, có thể giải thích các hiện tượng tăng giảm giá trị chứng khoán trong ngắn hạn dưới tác động của chính sách tiền tệ - Nghiên cứu quan sát ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên các thị. .. bởi nó được sinh ra là để điều tiết tiền tệ, mà sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế lại như máu lưu thông trong cơ thể con người Không khó khăn nếu muốn chứng minh về vấn đề này, nhất là trong giai đoạn gần đây – chính phản ứng của thị trường đối với những thay đổi của chính sách tiền tệ sẽ là biểu hiện rõ nhất về những tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Những thông tin hàng . Tổng quan về chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán – Lý thuyết nền tảng và nghiên cứu thực tiễn Chương II :Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Chương. ra. Liệu rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có chịu tác động của chính sách tiền tệ? Nếu có, mức độ ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? Nghiên cứu. thị trường chứng khoán Việt Nam theo những thay đổi của chính sách tiền tệ. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng định lượng mức độ ảnh hưởng của mỗi công cụ chính sách ảnh hưởng đến thị trường chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán việt nam, ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán việt nam, ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đối với thị trường chứng khoán việt nam