0

SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5

18 2,844 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 13:52

1 GIáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 Đinh KIM Lộc Tiểu học thanh chi A. Đặt vấn đề: Giáo dục đạo đức là một mặt giáo dục cần phải đặc biệt coi trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn sự nghiệp đổi mới của đất nEớc đang đEợc đẩy mạnh, đất nEớc trong thời kỳ hội nhập, phát triển cùng với các nEớc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dạy cũng nh) học, phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng đó là cái gốc rất quan trọng". Trong công cuộc đổi mới hiện nay khi yếu tố con ngEời đEợc coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và đạo đức của con ngEời cần đEợc đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Việc nâng cao chất lEợng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh là đòi hỏi thEờng xuyên của công tác giáo dục, đồng thời cũng là đòi hỏi cấp thiết của việc nâng cao chất lEợng giáo dục hiện nay. Đặc biệt là khi nền kinh tế thị trEờng đang cuốn hút mạnh mẽ, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi vào công việc làm giàu cho dân cho nEớc. Trong guồng máy đó nhiều nhân tố mới tích cực, phát huy hết năng lực của mình đang sinh sôi nảy nở, bên cạnh đó những hiện tEợng tiêu cực nhE: Nạn tham nhũng, đEa hối lộ, quan liêu xa dân, lối sống thiếu trung thực của một số cán bộ Đảng viên nó đang lan tràn vào xã hội. Cùng với vấn đề đó trong xã hội hiện nay ngày càng xẩy ra các tệ nạn nhE nghiện hút, chích, quậy phá trong đó có một số là lứa tuổi học sinh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một phần về phía gia đình, nhiều ngEời bố, ngEời mẹ mải lo chuyện làm ăn, thiếu thời gian để gần gũi quan tâm đến con cái của mình, thiếu sự hiểu biết trong việc giáo dục kết hợp tay ba giữa nhà trEờng- gia đình và xã hội. Chính vì lẽ đó mà ngEời giáo viên cần phải có sự nỗ lực trong công việc giáo dục của mình, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh, phải chú trọng những học sinh do mình phụ trách. Để khắc phục tình trạng trên chúng ta cần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao cho ngành giáo dục đó là: "Nâng cao dân trí, bồi d)ỡng nhân lực, đào tạo nhân tài" cho đất nEớc. Bản thân tôi đi sâu nghiên cứu đề tài"Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5" và tôi luôn xem vấn đề đó là rất quan trọng, rất cần thiết cho ngành giáo dục của nEớc ta hiện nay. Trong thực tiễn thì bất kỳ ngEời công dân nào dù công tác, lao động ở lĩnh vực nào trong xã hội đều phải trải qua trEờng tiểu học. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng những dấu ấn của trEờng tiểu học có một ảnh hEởng sâu sắc đến cuộc đời học sinh. Chính vì vậy việc giáo dục đạo đức ở bậc tiểu học đã đEợc tất cả các nEớc coi trọng và tiến hành ngay từ bậc tiểu học và từ lớp 1. Vậy làm thế nào để cho học sinh của mình trở thành những đứa con ngoan trò giỏi, là con ngEời có ích cho xã hội. Xuất phát từ những vấn đề trên làm tôi trăn trở và suy nghĩ. Cùng với vốn kinh nghiệm của bản thân, hoàn cảnh của lớp, của trEờng, của địa phEơng nên tôi đi sâu nghiên cứu vấn đề: "Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5" và ngay từ những ngày đầu của năm học tôi luôn luôn chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Tôi hEớng tới lời dạy của Bác. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 2 "Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên" B. Mục đích đề tài: Đề tài mà tôi nghiên cứu nhằm hình thành nhân cách cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng. Cụ thể là 14 chuẩn mực và hành vi đạo đức phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trEờng, cộng đồng và môi trEờng tự nhiên. Mục đích giáo dục đạo đức cho các em phải có đEợc các chuẩn mực sau: - Đối với ông, bà, cha, mẹ các em phải biết "đi thEa về trình" gặp ngEời lớn tuổi phải biết chào hỏi dù bất cứ ở nơi đâu. Biết giữ yên lặng khi ngEời lớn trò chuyện hoặc nghỉ ngơi. Biết vâng lời ông, bà, cha, mẹ, không đEợc "nói leo" lễ phép kính trọng với ông, bà, cha, mẹ, biết chăm sóc, giúp đỡ, làm vui lòng ông, bà, cha, mẹ - Đối với thầy, cô giáo các em phải biết kính trọng vâng lời, chú ý nghe thầy cô giảng bài, gặp các thầy giáo khác hoặc cô giáo cũ đều phải biết thEa gửi, chào hỏi lịch sự. - Đối với bản thân: Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và những nhiệm vụ của ngEời học sinh. Có thói quen đi học đúng giờ, tập hợp nhanh gọn trEớc và sau khi ra vào lớp cũng nhE tập trung dEới cờ có thói quen đứng dậy khi khách vào lớp, dơ tay phát biểu, hăng hái tham gia vào các hoạt động ở trEờng nhE: múa, hát, sinh hoạt đội, sao. ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, trang phục đội viên đầy đủ, chơi những trò chơi lành mạnh. Gặp ngEời lớn phải lễ phép chào hỏi, có thói quen cảm ơn, xin lỗi. ĐEợc của rơi trả lại ngEời mất. Biết giữ gìn đồ dùng học tập, giữ gìn tài sản chung cho trEờng, cho lớp và giữ gìn vệ sinh chung Luôn luôn hòa nhã với bạn bbè. Bên cạnh đó đề tài này đề cập đến giáo dục cho các em có niềm tin và có thái độ đúng đắn với các vấn đề đạo đức. Biết nhìn nhận và phê phán cái xấu, hành vi xấu, các em biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày, biết lựa chọn và xử lý với các tình huống trong giao tiếp, trong lao động, trong học tập, sinh hoạt, hình thành ở học sinh có đEợc thái độ xúc cảm, tình cảm, rèn luyện hành vi, thói quen đạo đức thông qua các hoạt động khác. C. Giải quyết vấn đề: I. Cơ sở khoa học: 1. Cơ sở lý luận : Đạo đức con ngEời mới xã hội chủ nghĩa không chỉ là thành phần cơ bản của giáo dục mà còn là mục tiêu của công tác giáo dục thế hệ trẻ. Trong giáo dục không chỉ dạy con ngEời có kiến thức kho học mà còn phải có đạo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3 đức. Do vậy, công tác giáo dục điều trEớc tiên phải chăm lo bồi dEỡng cho ngEời học về đạo đức, coi đó là cái gốc cho sự phát triển nhân cách. Việc nghiên cứu và thực hiện công tác giáo dục đạo đức cho học sinh lớp cuối cấp tiểu học không vEợt khỏi định hEớng chung: " Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng nhằm hình thành nhân cách con ngEời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tE cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở" ( Luật Giáo dục). Muốn nghiên cứu giảng dạy về đạo đức dù ở lớp nào thì điều trEớc tiên ngEời giáo viên phải xác định rõ và hiểu đEợc điểm mới, mục tiêu, nội dung môn đạo đức lớp đó, bởi vì đạo đức của con ngEời thEờng có cơ sở xuất phát từ thực tiễn cùng với sự tiến bộ của xã hội, đạo đức cũng có sự vận động và phát triển. 2. Cơ sở thực tiễn : Trong công cuộc đổi mới của đất nEớc hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật là việc giáo dục đạo đức và tE tEởng theo truyền thống văn hóa của dân tộc ở từng lớp học, trEờng học là rất quan trọng. Đất nEớc ta sau 20 năm đổi mới nhEng ta chEa hề chú ý vai trò đạo đức trong xã hội và trong xã hội hiện nay đan xen nhiều nhận thức khác nhau, vì thế việc học và làm theo tấm gEơng đạo đức Hồ Chí Minh là một yêu cầu không thể thiếu đối với con ngEời cách mạng. Trong thực tế dù quan điểm đEờng lối của Đảng là đúng đắn nhEng chất lEợng giáo dục trong nhà trEờng chEa đáp ứng kịp thời sự đổi mới của đất nEớc. Các hiện tEợng tiêu cực trong xã hội, thiếu kỷ cEơng và suy thoái về đạo đức nó thể hiện nhE: Nạn tham nhũng, đEa hối lô, quan liêu xa dân, lối sống thiếu trung thực. Chạy bằng cấp, chạy chức quyền, chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm và một số tệ nạn xã hội nó ảnh hEởng đến sự phát triển toàn diện nhân cách của ngEời học sinh không ít số cán bộ, Đảng viên có chức quyền tham nhũng, thoái hóa biến chất. Một bộ phận không nhỏ nhân dân lại có lối sống thực dụng kiếm tiền bằng mọi hình thức. Chính những cái đó nó đã ảnh hEởng đến các em học sinh, đặc biệt môi trEờng gia đình cũng không kém phần ảnh hEởng đến nhân cách các em, gia đình sống không hòa thuận, bố mẹ mải kiếm tiền không quan tâm đến con cái còn hậu quả là con cái phải gánh chịu. Một số gia đình khá giả vì quá nuông chiều con làm cho trẻ thích nghi với lối sống thụ động, ỷ lại, ích kỉ và lEời lao đông, sa vào các tệ nạn xã hội. II. Thực trạng: 1. Thực trạng của đề tài : NhE chúng ta đã biết các em học sinh ở vùng nông thôn cuộc sống đã gặp nhiều khó khăn, mặt khác điều kiện giao tiếp với môi trEờng bên ngoài còn rất ít, ở gia đình các em gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, chính vì thế đa số phụ huynh quanh năm suốt tháng lo chuyện làm ăn kinh tế mà PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 4 không có thời gian quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, chăm lo cho con cái có một số gia đình không đủ điều kiện mua sắm đồ dùng học tập, quân áo cho các em. Chính vì lẽ đó làm cho các em mặc cảm với bạn bè, thầy cô nên các em tỏ ra chán nản, ham chơi Cũng có nhiều bậc phụ huynh cứ đinh ninh rằng mình đã làm đầy đủ cho con cái, đôi dép mới hay bộ sách mới, mà thiếu đi sự quan tâm đến các em thì cũng dẫn đến các em sẽ hE hỏng. Bên cạnh đó điều đáng đau lòng là thiếu sự quan tâm của cha hay mẹ, bởi cha, mẹ lo công việc làm ăn, chạy theo sự cuốn hút của đồng tiền họ đâu biết rằng trẻ đang rất cần sự quan tâm của cha, mẹ hay bầu không khí thắm tình cha con, mẹ con. Từ những nguyên nhân nêu trên dẫn đến trẻ con ngày càng bị sa sút về mặt đạo đức. 2. Thực trạng dạy đạo đức hiện nay : - Thực trạng 1. Trong giảng dạy giáo viên thEờng sử dụng các khuôn mẫu ứng xử có sẵn, một chiều. Ví dụ: Khi dạy bài 1 Em là học sinh lớp 5. Hoạt động 1: Các em hãy quan sát tranh và thảo luận để thấy đEợc vị thế mới của học sinh lớp 5, vui và tự hào vì đã là học sinh lớp 5. Giáo viên cứ theo khuôn mẫu nhE thế cho học sinh quan sát và thảo luận: Tại sao giáo viên không suy nghĩ và đặt một hệ thống câu hỏi, liên hệ ngay trong từng em, trong lớp học, để từ vốn kinh nghiệm thói quen của các em, các em tự khám phá và chiếm lĩnh tri thức mới. - Thực trạng 2: Dạy học đạo đức tiểu học nói chung và dạy học đạo đức lớp 5 nói riêng, việc sử dụng các phEơng pháp hiện đại nhE: Đóng vai, đóng tiểu phẩm thì giáo viên còn xem nhẹ hoặc bỏ qua. Chẳng hạn khi dạy bài Tình bạn (tiết 2). Hoạt động 1: Đóng vai bài 1 (Sách GK) Đáng lẽ ra giáo viên phải tổ chức cho các em theo các bEớc: + Nêu chủ đề, chia nhóm giao tình huống, yêu cầu đóng vai cho từng nhóm, quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai mỗi nhóm. + Các nhóm thảo luận đóng vai. + Các nhóm lên thể hiện và giao lEu với lớp. + Cả lớp nhận xét và thảo luận. NhEng trong giảng dạy hàng ngày, hoạt động này giáo viên thEờng xem nhẹ hoặc bỏ qua. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 5 - Thực trạng 3: Một số tiết dạy đạo đức lớp 5 giáo viên chEa chú ý đến việc tổ chức nhiều loại trò chơi khác nhau nhE: Đố vui, ghép hoa, ghép chữ, phóng viên. Ví dụ khi dạy bài: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc ( tiết 2) ở hoạt động 1: Tổ chức cho các em chơi một trong các trò chơi nêu trên, song hoạt động này giáo viên chỉ thuyết trình hoặc đàm thoại, giảng giải. - Thực trạng 4. ChEơng trình đạo đức lớp 5 dành 3 tiết để các trEờng giảit quyết các vấn đề đạo đức cần quan tâm ở địa phEơng nhE: + Phòng chống tệ nạn xã hội + Bảo vệ môi trEờng. + Thực hiện Luật giao thông. . Trong quá trình dạy đạo đức, phần này giáo viên cũng chEa đầu tE đầy đủ. Tóm lại: Việc sử dụng dạy các phEơng pháp đạo đức lớp 5 còn nhiều lúng túng và hiệu quả chEa cao. 3. Nguyên nhân: - Giáo viên chEa xác định đúng mục tiêu của từng hoạt động, mục tiêu của từng bài. - ChEa chú trọng đến việc sử dụng linh hoạt các hoạt động giáo dục đạo đức mà còn rập khuôn, xuôi chiều. - Nhiều giáo viên rất ngại đầu tE cho tiết học đạo đức, chEa quan tâm đầy đủ đến các phEơng pháp truyền thụ kiến thức đạo đức cho các em. - Thời gian dành cho tiết đạo đức còn quá ít. Từ những thực trạng và nguyên nhân trên tôi đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lEợng dạy học đạo đức tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng. III. Biện pháp: Giáo dục đạo đức là một mặt của công tác giáo dục nói chung và đạo đức là một môn học quan trọng của học sinh lớp 5 đEợc dạy thành những tiết học riêng. Dạy học đạo đức là quá trình chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm, niềm tin và hành vi đạo đức của học sinh. Điều đó chỉ có thể đạt đEợc khi học sinh hứng thú và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình dạy học. Do đó giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu của bài đạo đức, căn cứ vào trình độ học sinh, vào sở trEờng của giáo viên, căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của lớp, của trEờng, của địa phEơng mà thiết kế các tiết học thành các hoạt động phù hợp. Đồng thời tổ chức hEớng dẫn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 6 học sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm, thói quen đạo đức đã có, qua đó các em có thể tự khám phá và chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng mới qua các hoạt động nhE: - Phân tích các thông tin, các tình huống, các truyện kể - Quan sát phân tích tranh ảnh. - Phân tích, đánh giá các hành vi, ý kiến, quan điểm, thái độ. - Đóng vai, đóng tiểu phẩm. - Chơi trò chơi. - Tìm hiểu các vấn đề thực tiễn trong lớp học, trong nhà trEờng và ở địa phEơng, đất nEớc có liên quan đến chủ đề bài học. . Dạy học môn đạo đức cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng phải gắn với cuộc sống của học sinh, các truyện kể, tình huống, tấm gEơng sử dụng để dạy học đạo đức phải gần gũi với cuộc sống thực của học sinh. Đồng thời giáo viên phải hEớng dẫn học sinh liên hệ và tự liên hệ; phân tích đánh giá hành vi của bản thân và những ngEời xung quanh theo các chuẩn mực hành vi đã học; hEớng dẫn học sinh điều tra qua tìm hiểu, phân tích, đánh giá các sự kiện trong đời sống đạo đức của lớp học, của trEờng, của địa phEơng. Dạy đạo đức theo tinh thần đổi mới phEơng pháp khuyến khích sử dụng những tình huống truyện kể, đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi với kết cục "mở" để học sinh đEa ra các giải pháp, tự đánh giá kết quả các giải pháp, so sánh lựa chọn đEợc phEơng pháp tối Eu, hạn chế việc sử dụng các khuôn mẫu có sẵn, một chiều. Trong thực tế môn học này giáo viên chEa chịu khó đầu tE đầy đủ, thích đáng nhE các môn học khác ( toán, tiếng việt) trong khi lên lớp một số giáo viên còn chEa biết hoặc ngại soạn ra những phiếu học tập, các câu hỏi thảo luận theo hEớng phát huy tính tích cực của học sinh. Vậy làm thế nào để giờ học đạo đức của học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng thêm phong phú, gần gũi, sống động với trẻ và các em tích cực tham gia vào các hoạt động để tự chiếm lĩnh tri thức mới một cách nhẹ nhàng, tự nhiên mà đem lại hiệu quả cao? Điều đó làm tôi trăn trở và suy nghĩ, cùng với vốn kinh nghiệm của bản thân, hoàn cảnh của lớp, của trEờng, của địa phEơng tôi đã đEa ra các giải pháp cụ thể nhE sau góp phần vào việc dạy học đạo đức lớp cuối cấp tiểu học. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 7 Sự kết hợp giáo dục tay 3 giữa gia đình - nhà trEờng - xã hội. Tôi thấy rằng ba môi trEờng này có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau để giáo dục các em có đEợc hành vi đạo đức tốt. 1. Đối với gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội, vai trò của gia đình rất quan trọng, gia đình có một vị trí đặc biệt đối với mỗi con ngEời. Đó là mái ấm, là chiếc nôi nuôi dEỡng cả đời ngEời. Hiện nay cơ chế thị t rEờng làm cho thu nhập của đa số gia đình tăng lên đáng kể, nhEng do dòng xoáy của cơ chế thị trEờng mà nhiều bậc làm cha làm mẹ ít có thời gian, sức lực dành cho việc chăm sóc, kiểm tra giáo dục con cái. Bên cạnh đó do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, cha mẹ phải tập trung công việc làm ăn dẫn đến cha mẹ và con cái ít có thời gian trò chuyện, tâm sự với nhau. Chính vì lẽ đó mà dần dần dẫn đến mối liên kết gia đình trở nên lỏng lẻo, rời rạc hoặc có trEờng hợp ông bà cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức không muốn con làm bất cứ việc gì trong gia đình nên chúng chỉ biết hEởng thụ mà không biết quan tâm, chăm sóc ngEời khác. Để hình thành các chuẩn mực hành vi đạo đức cho con cái trong gia đình, cha mẹ cần phải giáo dục để các em hiểu đEợc giá trị đạo đức nhE khoan dung, lễ độ , biết tôn trọng bản thân và tôn trọng ngEời khác, hiếu thảo, siêng năng, chia sẻ cha mẹ cần biết rằng không chỉ dùng roi đòn hay nói suông trong việc giáo dục con cái mà cần giáo dục cho các em bằng các tình huống cụ thể. Ví dụ: Khi khách đến nhà thì phải làm sao? Khi đi đâu, đi chơi về phải thế nào? Hiện nay các bậc phụ huynh đều cho rằng một đứa con ngoan tức là học giỏi, nhiều thành tích, điểm cao vì vậy các bậc cha mẹ ra sức lao động cung cấp cho con đi đến "thành tài" mà quên đi việc "thành nhân" nhE vậy là chEa đúng. Bác Hồ đã nói: " Có tài mà không có đức là ng)ời vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" Vì vậy cần phải chú ý kết hợp cả tài năng, nhân đức và cách học làm ngEời. Nói tóm lại trong gia đình cần phải biết: - Cha mẹ là tấm gEơng sáng để con cái noi theo đó là từng lời ăn tiếng nói, cách xEng hô, cách sắp xếp công việc - Trò chuyện lắng nghe ý kiến, lời yêu cầu, đề nghị của con cái. - Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ, nêu cao tấm gEơng tiêu biểu. - Sắp xếp thời gian hợp lý để các em giúp đỡ gia đình những việc vừa sức và học tập đầy đủ. - Cho các con biết những khó khăn của cha mẹ, của gia đình. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 8 Phối hợp với nhà trEờng trong việc giáo dục con cái, thEờng xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. Cùng thầy cô giáo kịp thời uốn nắn khuyết điểm hoặc động viên khen thEởng khi con đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Nhờ thầy cô giảng giải, thuyết phục cho con cái hiểu đEợc trách nhiệm của mình đối với gia đình. Tình huống: Trong lớp có một bạn bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm không tốt. TrEớc một tình huống nhE vậy, là giáo viên chủ nhiệm tôi phải xử lý nhE thế nào? vì em là một học trò giỏi, gia đình có điều kiện, nếu để thế thì em sẽ hE hỏng và sa vào tệ nạn xã hội. Hay chỉ nhắc nhở chung chung trEớc lớp? Hoặc làm ngơ nhE không biết, nhEng thế thì không đEợc. Tôi suy nghĩ em bị kẻ xấu rủ rê chắc phải có lý do nào đó. Sau khi tìm hiểu kỹ tôi đEợc biết do bố mẹ bận công việc buôn bán nên không có thời gian chăm sóc con cái. Chỉ biết con xin cái gì là cho ngay kể cả những thứ đắt tiền. Ngay cả họp phụ huynh cũng nhờ ngEời đi họp thay. Tôi đã đến gặp bố mẹ em đó trao đổi, gặp riêng em tâm sự, hỏi han và giải thích để em hiểu rồi cử một số bạn khuyên ngăn, giúp đỡ cùng em đi học, cùng em làm bài, cùng em thảo luận bài Còn bố mẹ của em khi biết đEợc tình hình của con mình nhE thế đã giành nhiều thời gian để động viên, quan tâm con và thEờng xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, với các bạn trong lớp. Kết quả em học sinh đó đã hiểu và không đi theo kẻ xấu để đánh điện tử. Bố mẹ em cũng thấm nhuần việc giáo dục con cái là không thể phó mặc cho nhà trEờng. Mà trẻ em rất cần sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ của tổ ấm gia đình vì tổ ấm gia đình là không gì sánh đEợc. 2. Đối với nhà trKờng: Giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện là trách nhiệm của ngành nói chung và của mỗi nhà trEờng, mỗi giáo viên nói riêng. Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh là mối quan hệ tế nhị, nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Mối quan hệ này không phải qua một buổi học hay một tuần học mà phải trải qua một năm học, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và nó phụ thuộc vào nghệ thuật sE phạm, cách ứng xử của ngEời giáo viên của mỗi nhà trEờng đối với học sinh. Trong lớp tôi có một em học khá song vì ham chơi nên em học ngày một sa sút. Ngày nào cũng vậy, trEớc mỗi buổi dạy tôi toàn nhận đEợc những thông tin đó là: Bạn Tâm đánh em, bạn Tâm không tập hợp, bạn Tâm không đội mũ ca lô tôi rất lo lắng cho Tâm . Tôi nghĩ vai trò của nhà trEờng đối với việc giáo dục học sinh lúc này là rất quan trọng. Thế là tôi bắt tay ngày vào việc uốn nắn em bằng nhiều hình thức. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 9 Tôi dành thời gian gần gũi em, tâm sự cùng em, kể chuyện cho em nghe rồi phân công các bạn trong lớp luôn luôn quan tâm nhắc nhở Tâm nhE trEớc giờ học thì kiểm tra trang phục đội viên của Tâm, nhắc bạn tập hợp, giảng bài cho bạn còn tôi luôn luôn theo dõi, động viên khuyến khích em bằng những lời chân tình: " Tâm giỏi lắm, em đã tiến bộ nhiều " Trong giờ tập đọc (học thuộc lòng) tôi gọi em đứng dậy đọc thuộc bài " Bầm ơi" mặc dù yêu cầu là học thuộc lòng cả bài nhEng em chỉ đọc thuộc một khổ thơ đầu. Khi em đọc xong tôi và cả lớp đều vỗ tay biểu dEơng, khen ngợi em, nhìn nét mặt em rất phấn khởi, rồi em ngồi xuống và tôi thấy em chăm chú học thuộc bài tiếp chứ không nói chuyện nhE mọi hôm. Điều tôi và cả lớp bất ngờ là sau một thời gian ngắn lại thấy Tâm giơ tay phát biểu để học thuộc lòng cả bài, em đọc lại rất diễn cảm nữa. Thấy Tâm đã vâng lời thầy cô, nghe các bạn, tôi cứ trông đến buổi chào cờ đầu tuần để nhờ giáo viên trực tuần, giáo viên tổng phụ trách và thầy hiệu trEởng biểu dEơng trEớc trEờng những tiến bộ của Tâm . Và rồi giờ chào cờ cũng đã đến, Tâm đEợc biểu dEơng, khen ngợi, em vui lắm, từ đó trở đi tôi và các bạn trong lớp rất vui vì Tâm lại chăm học, học giỏi, không ham chơi nữa, còn bố mẹ em rất vui lòng khi thấy con mình đEợc sự đùm bọc, giúp đỡ của trEờng, của giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp. 3. Đối với xã hội: Làm cho các em thấy xã hội rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ, vì trẻ em là tEơng lai của đất nEớc và vai trò của xã hội cũng không kém phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Ví dụ: Tổ chức cho các em đội viên tham gia cắm trại vào các ngày lễ: 2/9; 15/8 (âm lịch). Tổ chức cho các em nghe truyền thống yêu nEớc của nhân dân ta, kể các mẩu chuyện về những anh hùng dân tộc, các mốc lịch sử vào dịp 22/12 (do Cựu chiến binh tổ chức) Tổ chức cho các em sinh hoạt hè ở địa phEơng, vệ sinh đEờng làng ngõ xóm vào chiều thứ 7 hàng tuần Tổ chức cho các em tham gia hái hoa dân chủ vào các ngày lễ lớn hay khi các em đEợc học bài đạo đức "em tìm hiểu về liên hiệp quốc" qua các hoạt động nhE tìm hiểu thông tin, bày tỏ thái độ, trò chơi phóng viên, triển lãm nhỏ cũng qua bài tập đọc " Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" Thông qua các loại hình hoạt động trên các em đEợc vui chơi, lao động, tìm hiểu qua các bài tập đọc, bài đạo đức. Các em thấy rõ mình là những ngEời học sinh ngồi dEới mái trEờng xã hội chủ nghĩa đang đEợc nhiều tổ chức xã hội quan tâm, PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 10 giáo dục. Nên bản thân mỗi em phải cố gắng học tập tốt, trau dồi đạo đức để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hEơng đất nEớc giàu mạnh. 4. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gKơng sáng cho học sinh noi theo: Mỗi giáo viên tiểu học là một tấm gEơng tuyệt diệu, một hình ảnh sáng ngời cho học sinh noi theo. Giáo viên phải chú ý cả tài cả đức, tài là văn hóa chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gEơng mẫu, nhất là đối với trẻ em ( Bài nói chuyện của Bác tại lớp học chính trị của giáo viên. 1959 TT8 . 1989. Trang 469) Giáo viên cần phải giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, cán bộ giáo dục. Tích cực xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, có lối sống lành mạnh trong sáng, trung thực, tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với ngEời học, thẳng thắn đấu tranh với mọi sai phạm, tiêu cực. ThEờng xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phEơng pháp giảng dạy, phEơng pháp công tác của bản thân. 5. Giáo viên phải xác định đúng mục tiêu và chuẩn kiến thức của từng bài, từng hoạt động: Mỗi giáo viên chúng ta đều biết khâu quan trọng đầu tiên là phải xác định đEợc yêu cầu của bài dạy. Trọng tâm của bài dạy là cái gì? Việc tìm cho đEợc yêu cầu, trọng tâm, kiến thức chuẩn đó là công việc hết sức vất vả "Lao tâm khổ tứ" cần phải có năng lực, có thời gian suy nghĩ. Nắm chắc chEơng trình, nội dung bài dạy. Cần phải thực sự am hiểu đối tEợng học sinh, đặc điểm địa phEơng nơi mình công tác thì giáo viên mới có cơ sở xác định đúng mục tiêu bài dạy phù hợp. Những giáo viên giỏi là giáo viên phải biết sử dụng đEợc những nét đặc thù riêng của mình và có cách chuyển tải, thời gian chuyển tải nhanh nhất, hay nhất và sâu sắc nhất đối với trò. Để khắc phục tình trạng trên khi xác định mục tiêu chuẩn kiến thức giáo viên cần chú ý một số đặc điểm sau: - Nắm chắc yêu cầu của sách. - Đối chiếu nội dung bài với mục tiêu tiết dạy để biết: + Vấn đề nào đã có trong mục tiêu và trong sách giáo khoa. + Vấn đề nào mới chỉ đề cập ở mục tiêu mà chEa có ở sách. + Vấn đề gì có ở mục tiêu nhEng giáo viên đọc không hiểu. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com [...]... vậy, người giáo viên có tác động giáo dục học sinh bằng toàn bộ nhân cách của mình Trẻ nhìn người giáo viên một cách tổng quát "Tấm gương bao giờ cũng có giá trị hơn là lời giáo huấn" Những vấn đề nghiên cứu trên nó đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình giảng dạy đạo đức cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng Những học sinh tôi trực tiếp phụ trách trong quá trình học tập và... thành và hoàn thành xuất sắc D Kết luận chung: Giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục và đào tạo Đặc biệt là bậc học tiểu học là bậc học của nền móng, bậc học nền tảng Dạy học môn đạo đức là một khoa học, là một nghệ thuật sư phạm, chính vì vậy phải có phương pháp khoa học, ở các bậc học càng thấp thì vai trò của phương pháp lại càng... ở lớp, ở gia đình, ở chi đội, ở nơi công cộng Giáo viên đã biết khơi dậy trong học sinh những tình cảm trong sáng, thôi thúc các em làm việc tốt, có thái độ bất bình trước những hành vi xấu xa Tạo được môi trường sư phạm tốt trong trường học, xây dựng mối đoàn kết, không khí thân mật trong nhà trường từ giáo viên đến học sinh Giáo viên thực sự là người tổ chức hoạt động học tập cho học sinh Học sinh. .. dạy học đang hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp Môn đạo đức là môn học được xem là môn học có vai trò đặc biệt trong việc hình thành nhân cách học sinh tiểu học Bởi thế cho nên chương trình giao dục phổ thông năm 2000, đặc biệt là chương trình sách giáo khoa tiểu học đã biên soạn và đầu tư thêm nhiều vấn đề, thiết kế bài học và việc sử dụng phương pháp dạy học mang tính phát huy tích cực của người học. .. các chuẩn mực đạo đức cần đạt Tiến hành bài học với các phương pháp hiện đại, giáo viên đã tổ chức đi đúng quy trình đảm bảo mục tiêu từng hoạt động, từng bài học Giờ học đạo đức thực sự diễn ra nhiều hoạt động phong phú, giáo viên cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái 2 Về phía học sinh: Học sinh tiếp thu bài tốt, kỹ năng diễn đạt trước lớp, cách tổ chức các hoạt động để hợp tác với nhau trong học tập, trong... để giải quyết các bài học một cách sinh động, sách giáo khoa, sách giáo viên đã được thiết kế một cách thiết thự và "mở" để phù hợp với từng tình hình thực tế của lớp, của trường, của địa phương nhằm dảm bảo chất lượng dạy và học Học sinh tiểu học đến trường để học cách sống, học cách học, người giáo viên thực sự là người mẹ thứ 2 của các em, trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn cho trẻ bằng nhiều phương... của cô giáo chủ nhiệm Hai bạn Thu và Hải đã vượt qua những khó khăn để vươn lên và hai bạn ấy đã có hai bộ vở sach, đẹp để tham gia trong cuộc thi"Giữ vở sạch, viết chữ đẹp" vừa rồi Hai bạn có kết quả cao làm cho cô giáo và lớp rất vui mừng, phấn khởi 7 Giáo dục cho học sinh biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống thể hiện tình cám kính già, yêu trẻ: Tình huống 1: Trên đường đi học về... xóm, tớ mượn cho cậu một chiếc xe đạp có đủ đèn chiếu sáng, đèn phản quang để đi về, mai đi học cậu đem đến đây đổi lại xe thế được chưa? - An: Ôi thế thì tuyệt quá! tớ cám ơn cậu nhiều Qua hai nhóm lên thể hiện tôi thấy tiết học đạo đức giáo viên cần chú trọng dành đủ thời gian quy định, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy thì đem lại hiệu quả cao IV Kết quả: Qua quá trình dạy học môn đạo đức theo các... đã học; biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống và biết thực hiện các chuẩn mực đã học vào trong cuộc sống hàng ngày Yêu quê hương, đất nước, biết ơn tổ tiên, đoàn kết hợp tác với bạn bè và người xung quanh, có ý thức vượt khó Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm 100% học sinh được xếp loại đạt (Đ) 100% học sinh xếp loại môn đạo đức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc D Kết luận chung: Giáo. .. đi ngay Sáng thứ 2 đến lớp, tôi bảo với cả lớp: - Các em ạ, Sơn và Cường hai em cần tham gia vệ sinh với các bạn trong thôn, vì đó là việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm, đó cũng là thể hiện tình yêu quê hương, đất nước 10 Dạy học môn đạo đức cần đi từ quyền của trẻ em đến bổn phận, trách nhiệm của học sinh: Ví dụ khi dạy bài "Em yêu hòa bình" Qua các hoạt động của bài học như: Tìm hiểu thông . Biện pháp: Giáo dục đạo đức là một mặt của công tác giáo dục nói chung và đạo đức là một môn học quan trọng của học sinh lớp 5 đEợc dạy thành những tiết học riêng. Dạy học đạo đức là quá trình. 1 GIáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 Đinh KIM Lộc Tiểu học thanh chi A. Đặt vấn đề: Giáo dục đạo đức là một mặt giáo dục cần phải đặc biệt coi trọng, nhất. của lớp, của trEờng, của địa phEơng nên tôi đi sâu nghiên cứu vấn đề: " ;Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5& quot; và ngay từ những ngày đầu của năm học tôi luôn luôn chú trọng giáo dục đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5, SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan