0

SKKN: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS

22 3,876 27
  • SKKN: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 16:41

Bác Hồ đã coi việc bồi dưỡng thế hệ Cách Mạng cho đời sau là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc. Bác đã dạy “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”. Vì thế, tại Nghị quyết TW 2 Khóa VIII Đảng ta đã xác định “Muốn tiến hành CNHHĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục – đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy, Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” nhằm góp phần hình thành đó là thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ có đủ tài đức “vừa hồng, vừa chuyên” đảm trách sứ mệnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS PHẦN I. MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan  ! "#$%"&'()*+,-./,.01 /,(+,./,-023(40%+56)789:,4;;; <=>5*?+@<ABC=C D.2 E%C)F%)?G="FC DH I(JK)%L26?M(+$>'C D 2N.&& O%&F%&3N.,CCM0 , P4+.%"&G"#$%,"- *Q%Q)R3=. -.>&)F"S>'( 7 IT.6%#$)D.0 'U.$&A (4$'U.$,%V,HF$ #FH C D/E>'%T,E2(7)R%.W "G.$.C I#H.VM6&.X=AT,&'5Y!%'KC /6?$I=CZ. 2)%C=&T% Y A?? F=%.>,.[I 5-%MC.\2"&'.= JRFFC2% ,F)H-I 5 &T#H>'6&.( <F 2%X+56)789/,]#.*<W .''CK!%R,0 )H-%. H^J%Y??F2%KC&%KCC0G "=&#$3( *7 !3.' )H??_C"&'(+))%  )H?,M5..'(V,D#)H,6'% >`"!$M)(4'#)H)SH#H Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 1 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS 2-!.)(R,%I2! .R2B 6,R' H&%??"!(4#H) J.'.?6" K%#?$0 ( 2. Lý do chủ quan 7 7a+b)H, R5>% ,U?M cddd!% ,!&'.Medf%G&)g/[WC H/,/T% 0'& O[H% 'K-"!I /[H(._hV&./. 6R2"! N2," (7  /,! !GJi7ajU[ /kC D%' S.DK'?>'(Y.))=.,,6Y KCY$%A$l(7 F.'?Y. $R  =0/BM.#.WY.5=J"H/>' C.=%  m%  K.O0 [  C, .W    M)   nnn((#=)?,%,=J #$0C D &! o#CQ^KFp R%6F=)%K #)A. qF H =CCH2- !7aN.,CCMY.%I/h,.[ ,-%DY. J J,O>'.'.2 -M(<,^!H)( I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU bR-^KFp%N.VF " 2-!6,0. =CC,CCMrs" .02&6=VC!Q$& D JI? >'( Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 2 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU @o5GJ/!"6=^h'2!   m)-( @t&OF 6=^%h2!J 7a @<H>#^=.'?CC/BC'2!  m )-J 7a )( III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 40R-,%RH)hR-J  7a+b)HG.( IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU !7a VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU @tGCCCK^K/!X RGJCKI/-H&. ^%2!I6D.?"<=%4T/<'<=% CC%uKL2%<H  !%T="'2<H >C%/YJ/vK!%7%7CO(((D.GJ/ ! D/'"H( @tGCC6FX wb%.% U%/=F2!J  7a+b)H T.!9ddx@9dcdMT.9dcd@9dcc(@7U// .6=^2( w:BCCGCC?/R%!%D=D,?%#BF N. =CCHF2!  )( Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 3 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS PHẦN B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 1.Cơ sở lí luận Giáo dục là gì? L2.'B>'%6 0',.2O%,/% =JF%"'%lF0C D&.^%^ -%&(y$,''%2.'')R">' N.0C D&"YI)RM">'  I5`#5(L2I [" FC D &(L2BD6 00C D&$= J"#='QRXQ %0%>'%Q.  FR%. &(+K)'2/GMh )H 2/-%.6 0.H'CKXL2-z2 Oz 2D#z2 Z..\z2'/\KUBC%$C( 7 ,2-B>Y.H=%? p 'FH.IA .W2/( Vy đo đc là gì? <-'0^->'%KCBCI)RA%6AN. Hh->`" 6$%$>'%$ FR W6/-1G(VBFJH. &%J )H?-."K>'( <-[.' I0$.#"^->'. IZ.F>'Hh" 6$/ $'i0%>,.%#C%&'W>'j(T- IZ.F#)%".{Y6.H %H/B.i-jHS2C=.( Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 4 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS 4K)-OICZ.#%&"%C=^-% 0=.%^O%%,6Y->`"! .?6I $FR%$>'%I=&!$/$O=& .0( Giáo dục đo đc là gì? L2-.'',U-%,.2O%,/N. IMZ.F% 5-%"&N.,CCMC D &".{&VZ)FC D'">'( b 02-  7aC=.!?,/v GHC%,T, .?6I$FR%$>' I$(+K-)&A)RA%)RM%Z.F  5->'o'"+S( 5,^-%0=.% %,6Y->` ?)(<DFBI)R M,6 02-,.2Xt DM-&z0 C D^--z m)^O%%,6Y->` -zC D 5-&YI5$ 5.OWg &'( 2. Cơ sở pháp lý 29H9|uKL2>5X*2R"2CUVC !C DH-% O%D#%Z..\/\TG=% C DTF&%OT'%0& 4+.>'"S%>&)F .&%Z5! C2!RW'?'%.>&)F=7U6?3( <H  !Y6)5?d|}9dd|}b<@Ly<7) d9}~}9dd|"' J'L2< qX*!B/D. % /6=!KC% m)Yb)>C!"'L2 Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 5 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS <3@ib)~dj(7 G4H•]"H653+.2" !3.e'#'!C= m)H-( 'K'*!KC.Y#.G-O3B< '<=6?M-o+56) D/& 'J#=#C% %# GJ2 CU( +K)&#B2-!#H#C  '2",%" 7a, R( 3. Cơ sở thực tiễn @<?$! 6 000 !OGY. O-B!KC m).'R.V#($ !.{ !B G'DC2%^-M)"HS2% . ?$''!KC m)".0( @7 . .$Y.C06>'% #$m>6BC D,5$ q (a%R, Y.MKFUF%C##D J!%. RI)%_C%l[I>#%=(), /!/rH!F%?H-./6I U? !" !)H!F%,-?l[(M Y.,-/?I!,->#CQI 'G>#%/Y.'Z.F-(Y.KC.',. R/O$.!%` $.!'"$C%"  (+0I!),I/?$.! XbK)C%!_m%U$M)%Oh!%/&Y' 6" %"$C%K.O$mn @7YI' RI',^-%K- 5(40 ."M)//s.CM6 !%R>Y. 2-!6 !(?F Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 6 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS ?)[rRC=/R 0%Hh%/ssDQ$?A VCY. J.'!%,%,-?(40K)D. FIA#"Y.0 % ,W6 ! R".( II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN 1. Đặc điểm của trường  HLy<<  %La(7 M7<.C&OX*t=#) NLy<</,G O20Ly<</,.'HG%,€(Ly<< / -.'.0.BsCQ=%#.&! .{)3( )  #6&.$Ly<<!l[ I.W "'?X!%p$M)%^-C# #/s.n,I!")/D.  $.WM)05D.#C%6) ,C%,2z,?zZ)>`D.(((Fp )(aF>?#C" -,H)R&% .'HH% $  .," EGLy<<Q/.$AC!V $&( . g$R)QMT.!C&O )R&l0 -!>?#C)D0.CG $N.?2=6).&lN0-1F%?B ! /r /T.![Cpnn(+)R&0, H%C=T U/5 %CFHC D/6 $%.KC2)>%W/6&.V T. 2&% m)??Y..0( %H/>', HU),'Q0%Q&(W "H Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 7 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS /.J`,Yr.!q%.>,.[I 5  )H??_C"V( w4HCO0XaF6&."01V( !H%?._hr>Y.BRD.%-/6&.>Y.G %!%G$(((?._6&./V1•.r% F6&.T.,".''CK._!0H /Y.? . /F%FKC5$%H 0?._..T%6K/,D [)$zK.O ,IY./5C.{BR"..C2)0OY. .C2)#AS".0 .._) %/)/BC2)=‚ T.FM)‚(((, #Ha 6K)C60.D0.$ qY. #G%?0=.% //B6&.P( w7  hV !H)/-._) -% /,V )-C=BWR R@‚7R!p%K !T‚(LR[=.?$!%G.l .C. 2z/6=%/YJ%/vK/6K NzF?#I2C. U-/  z FC?BC'I %0>'(((2H /D.- /H/>)R ?T.!%" )6'%Mh.O0-XM!?%!? D.Q9d(cc#)'.2&[>G-% '%MCGCC )H?% )H2.'HQR! .'O"!sC%'[ =YI/ $5€( bM) [1/ $H%R)K.O[s  /,!J&.^‚ ƒ>#.W‚(+ h6=^! Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 8 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS UWUH%[Y.F$I .?6R(<&)O/Y.5=JH#( <-  QHC%HC,/>#CQ^ -"!%.MhF?C,(:!C.0.s  OBAJ)OI!BAJHM/`U 0R".7UC2 ',CC2BCO(O 0%H!)M/I‚p‚%/,.'H- G=(L2&  7aM/,2 -(L&)%R,&.0.$[sC)-U %0.!/D?*30( w4HCO>'X7'"G5  FC&F #$?$ !%5=JJ,.rRF"mzC,% ,=$$FC D-"Y.();Y Y Yr.'..• !$I.Y/G O[.[/.C" Y.(+I „Y#.#.YY/sH! >  !(7 ! ?!G.Y)H(+I [GF =6)I#H '?N%/.M#.Y.Q $= J$F 7 IT.Q6%'L2Z).G 0 *23(*L23/hGM#C! .'M)" -.!.W '?.6 !GC=2& Y.(,• IT.Q6VhV !2/ -Y.._2-('#H.=J",1 /r$-!)),O&"  (<Z). &"  .'" G-VA"'Ly<7N.C )OOF%"'%"!(<,I M," R4+..$ Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 9 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS 7Q,#)6="C?BC/HI0E  E>'(<DVCY.%MC=,F''"0% > 'D{ B%5$Y.%VCY.F0K #H%FK- B&)H6 !#%JY.,FK-0.$F)U%-.! '" %0>'hI'R%=& Y./C0/,2( +K qB)R&,%R)QMT.! 6  L4+M6&.!HG%2Y.W•/ Y.C.Q.WO0-/I/TWB  "!.lOY.#).05?>`/=) &.O??%#.l!r!(LR'.M>Y/• 2-Y. ! 7QIT..".% V/.C=B/ /O[%J.J$!(UMR.6Y$$C,DrR.'? Y.%H/M16,0.D&.O"Y.(MR q6D." .0//YJ>`C. $$C%/RR5I! /%D'NDOY. DOY.1#).0B6&./5 C&?>` o#CQ00FH-%->`"! !G J.2DI$C=)%I!C>V(K#) NM C=KC 2-i%C?%,6Y(((((j! 6)2&%RFQ!%/BCI R'.%7UC2 ''rW6!'R $C"L4+(((((((…BCU-!KC% m)!Y"H HO 5@>'*+s_C )H? )H?"'Y.% Y.%6R Y.3%* "'R$/voo;3%*g. 3 Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 10 [...]... Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 18 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS dạy và học, góp phần thu hút học sinh bớt la cà các hàng quán, các nơi giải trí bi-a, điện tử, là nơi tiềm ẩn khá nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của các em PHẦN III KẾT LUẬN Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 19 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH. .. học sinh mà còn giáo dục cho các em những hành vi, cử chỉ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan khoa học Do vậy Giáo viên bộ môn đã có chú ý liên hệ giáo dục đạo đức học sinh thông qua bài Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 15 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS Đề tài học, tiết học Thường xuyên nhắc nhở uốn nắn những sai phạm của học sinh. .. đạo đức học sinh Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 16 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS và coi giáo dục đạo đức là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, của Đội, Ban Giám hiệu nhà trường - Còn đâu đó một vài giáo viên chủ nhiệm chưa có tâm huyết với công tác giáo dục đạo đức, tác dụng giáo dục chưa cao, trong lớp vẫn còn học sinh chưa tiến... dẻo và có sự thông cảm gần gũi với học sinh + Mỗi lớp cần xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, đội cờ đỏ nhiệt tình, năng động và gương mẫu về mọi mặt Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 17 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS + Thường xuyên nhận xét đánh giá phong trào thi đua của từng cá nhân học sinh, từng tổ với sự đánh giá khách quan,... Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 14 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS - Rèn luyện đạo đức thông qua các phong trào thi đua trong nhà trường là biện pháp tác động tâm lý rất quan trọng nhằm thúc đẩy các động cơ kích thích bên trong của học sinh, làm cho các em phấn đấu vươn lên trở thành người có đạo đức tốt Liên đội thường tổ chức cho học sinh lao... thầy cô đồng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 21 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS 1 Nghiệp vụ quản lý trường THCS – tập 4- trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh Năm 2003 2 Lý luận quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường THCS- tập 2- trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí... xung quanh” Vì “mục tiêu của giáo dục là dạy Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 12 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS chữ, dạy người nhằm phát triển nền tảng nhân cách cho các em, nên giáo dục đạo đức là việc làm hết sức quan trọng Bây giờ, chẳng xa lạ gì cảnh học sinh gặp thầy cô giáo không thèm ngả mũ chào hỏi, thấy thầy cô giáo... tin ở chính bản thân mình thì các em Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 20 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS sẽ mất tất cả Hãy đến với các em bằng tình thương, sự đồng cảm hơn là một người giáo dục Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, phạm vi nghiên cứu chỉ là một trường THCS nên có nhiều vấn đề chưa được nhìn nhận một cách toàn... học sinh đánh nhau và tăng cường phối hợp nắm vững tâm lý thanh thiếu niên học sinh Mời phụ huynh đến làm việc Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào nhà trường buộc học sinh thôi học vì đuổi học là hình thức quá nặng, vô tình chúng ta đẩy học sinh đó ra ngoài xã hội mà không hề Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 13 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC... tôi nhờ chính bạn bè của các em cùng quan tâm giúp đỡ nhắc nhở lẫn nhau mỗi khi mình lỡ quên Ngoài ra tôi phối kết hợp chặt Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 11 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS chẽ với cha mẹ giúp các em hiểu được hành vi của mình là không văn hóa để chính các em tự từ bỏ dần dần Sau mỗi tuần thi đua, số điểm bị . Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 3 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS PHẦN B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 1.Cơ sở lí luận Giáo dục là gì? L2.'B>'%6. JI? >'( Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 2 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU @o5GJ/!"6=^h'2! . )H?,M5..'(V,D#)H,6'% >`"!$M)(4'#)H)SH#H Phan Thị Thúy Hằng Trường THCS Ngô Quyền - Thị Xã Buôn Hồ Trang 1 Đề tài GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS 2-!.)(R,%I2! .R2B
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS, SKKN: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS,

Từ khóa liên quan