nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luện đạo đức học sinh thcs trong dạy học môn giáo dục công dân

20 1.5K 4
nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luện đạo đức học sinh thcs trong dạy học môn giáo dục công dân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 1. Nội dung 1: Đặt vấn đề………………………………………………………2 2. Nội dung 2: Tìm hiểu hiện trạng……………………………………………2 3. Nội dung 3: Tìm giải pháp thay thế…………………………………… … 3 4. Nội dung 4: Xác định vấn đề cần nghiên cứu………………………………4 5. Nội dung 5: Bắt đầu thiết kế……………………………………………… 4 6. Nội dung 6: Đo lường……………………………………………………… 6 7. Nội dung 7: Phân tích dữ liệu………………………………………………7 8. Nội dung 8: Kết quả…………………………………………………………8 9. Nội dung 9: Phụ lục………………………………………………………….9 NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC RÈN LUỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN * Người nghiên cứu:  Đặt vấn đề:   !"#$% &' ($) *+,--.,/01! !234%56)*+, %5&78239%585!:(; <:/8)5=%!($*+,/> 1 )?2!@A9B2C . DC4*?E!.FF+ <FGHF5H?I*1*/ J!.7C"KL!5$C )8MN/ O!.&JPQR*"S(< 9(,(M#!.!%5PDQ%J:,- 5%5:!.,)T,4"%5# B5%5/J@5) *?)1 <5!%5,)!%5,+%K C)U(K-#(KK(K7&%V5/ PS(*"4 (K))7**?WAC * )T5K585&)1$3)1) 85&)15/>?.2(,(M23M239 G$):!.%V5/X : -.")7).;&(K 2/Y+$8239!. )EZ+9!.,F)*+- .!.F[2-)7).;!.F *+:!.,78:1:5 N\,)&!/ 1. Hiện trạng: J2352=4*?S(!(2)C! .E>?.@]!' )*!: E ^ PS(*4+$/ ^ J&23;C/ ^ Q)@L/ ^ P52,2_5/ ^ 0LI<)1&/ 2 ^ ` 4[ )15/ ^ `@77&%5)3a PS(82(K23,(5E b1N+%5.5Icde dfI#4?JPQR,25! *+52I<!U")C+<',-%57/Q7 @ 524M1K$g:///Q))?2 7@K4:547L8?.@ ]!' )*!22:/hN#.5 I295 *%57<1N4($5 *)14!4[ c384!\(#/`@($1 '%5&1&' 8?.!)C-.) &' )*!/J *9@552C)C 3i @C37C *])1CD@ )T5SH?j771) 1)?2 7++4 <**])CCV)$C5k92 @@+- Cl#6]#) +2 :]M8)<C%54",5)///b  ]7&&23%592@5ki9K"2 (S(T[2!./ h(K)<CA4"+!57T[2! .E ^bC,(-S(EQ+l5&2 ?4G(< :E+T)C45 2 )C5K!)C ,-DK(///FN?*L*( *+,/// ^bC*55E0?.!@.)CF ($5,@C]5@@!2F(;2C2%5 4Kk$5F<A*"%55k&,F "m7N524:(;46)i$/// 3 ^bC*5&EQ8:  "K)1S(F(; 4**F($!2C$%592 @"-F A'@*!F)  "7#W? 5)@@46F ($ K<85(*!I.&F  ($*K*D485&5)/// ^bC*5EJ%5A :&!5($*,$<1K )1S(FK(KA(#)?<A,)TF"# n3$%54!4[F($*K*@D485&5 )/// 2.Giải pháp thay thế: J&!@*)!&!%5C .= n&b>5*"&*+5)C& )C+<**])C9()C!./ XPD23!2o>&.@)i/ >&@.)@p*"4Dq .E)K%5&/J23@*"5i< 9#/ J@5"!2@@,]*7M)8W? **?F4Dq7+4 V5)2C&@,%5 &S(F7(K))S?*7**?# S]SA/h@S2]*7M8A4" )C*!\!.).;2FMG$ )!.!)5F4 rV5) A,CD+G4:41)&/J,"92@$ 5S55)!75&S31*/ >A5 )3$ *"!2@@,@ ?.<rN3)5%5/Z"(58)  $*\*+,5<!.S()C "KL)8MN/s<*c8 4 2@!!SC: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân. 3.:  Xác định vấn đề nghiên cứu 5/J@5)"!2@@,[2! .S(JPQR@t 4/Q/J@5)"!2@@,(U[2 !.S(JPQR/ 4. Thiết kế: YK)14",@!2C1*)N4@/>1*L 5()7r9<1*%34",@S1*uvw +  3./J  @(;3.2  5 A(#xX/ J13@SeS()@]5S \1*uvwEJ&23;C52,2_5 7&23)*!KK!($C+%5)3) 1*#)@LaJ@4M9m*!8)) @]%5c7/Y,25!A(#=S5!x/O5 )*!746c+!4?!.7)'@  4/0)37!<".7 S)C@@,/R5)3(U*_74"$ ?m7'(5E   Y.     S  >8  )   5 4S >8  )  5  P1  M *  %5  4" ,  )3(UI*!1M*%5c7@54"$ ?m/> 71M*= ()C8) )*!%5)3(U174I()/J *7 5 7I*!8)9CB(K2%5 4",/R5)3&*2S54"I*) 5 +7$78)9CB/)3(U(I 7r2)4)C*272/Y,25! =S5!X/ Q$+E)3!<"8)*!%57J9 OKbA)=y2zY,25!x{/R57bA !8.7S)C@@,/)3(U 5'4"$?m7bA$C)74"3/ • J!8)9CB(K2%57 bAE |`@,2_5)14!/ |`@;C/ |`@7&/ |X 77&%5)3)%541* |`@)*!%5&1*/ |QL*m*)1S&a Jc4"$?m)3(U&*27bA S4" $?m)8)9CB2(5*2(U 5 8)7bA.5CB/J *7)3(U 7bA2+(I7r2 *85)3)1 *2/R5)3 *\)11*# *m* !8)%57bA)=de285,25 !52=S5!X)5(AD  (5E bA 6  Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5!A(#zx{5!zX{ J *7A$5!8)*!%57b=O505 )=f2/Q$K7bA/R57 05M!8)9CB(K2 (5E >8)9CB(K2%5705E |QL*m*)192@5k |Q<.!8C/ |`@,2_5/ |`@)*!&1*/ |J,%7:%5)3)41*/ |`@M&&a R5)3 &*2 +5 8)7 05.5(UCB)705i2+(I7r 2 *85)3)*2/R5)3 * \)11*# *m*!8)%57 05)=dd285,25!52=S 5!X)5(AD  (5E  7 05 Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5!A(#zx{5!zX{ |J7(ADK)17bA5!1BCB "ce}~^•f~/>#5!BCB%57 bAd}}~/|JA$K)17 055!1BCB"ce}~^ef~/># 5!BCB%5705id}}~/ 5. Đo lường: Q@3.2(;)m*!8 )%557S(1)(5/h3A4" %53.252I78))@ ]%557S(/0)?2*m* !8&) %557S(5)m*%51*# *)1 )3/Y,2tỉ lệ điều chỉnh ))/J3.2 )3Bm*!8)&(5)3(U ! 8)&%557S(++5.CB 8 33.2@4+5(;+?* 8*)3./ P))%57bA1)(5E Số ngày Giai đoạn cơ sở (A) Giai đoạn có tác động (B) y29 b*!e}9 f2 *7  b*!d} 9 y2 *7 b*!€9 e2 *7 `@) *! P))%57051)(5E Số ngày Giai đoạn cơ sở (A) Giai đoạn có tác động (B) f29 b*!ee9 y2 *7  b*!d• 9 y2 *7 b*!€9 e2 *7 `@) *! 6. Phân tích dữ liệu: JBCB))%557bA )054+:1!&D:+)) %5575!A(#)5!/> ) CB%557 4]5(U<2&D:#5! 5A&D:#5!A(#/J&*2] )?2/Q]5i<26@*m*+.(; 9 ++5 "]5B5(&D:+]5  "/ bA  Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 5!A(#zx{5!zX{  05 10 [...]... ……………………………………………………………………………… 3.Xếp loại: 17 Diên phước, ngày… tháng…… năm…… HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐÁNH GIÁ ……………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIÊN KHÁNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 18 Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân Người nghiên cứu: Đỗ Thị Mỹ Hà 19 Diên Phước , ngày 10 tháng 3 năm 201 20 ... Không vi phạm Diên phước, ngày 10 tháng 3 năm 2011 Người viết Đỗ Thị Mỹ Hà 15 16 BẢN NHẬN XÉT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Của Hội đồng chuyên môn nhà trường Tên đề tài: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân Phạm vi áp dụng: Bản điểm đánh giá 1 các tiêu chí: T/C.1 T/C.2 T/C.3 T/C.4 T/C.5 T/C.6 T/C.7 T/C.8... đức tính của môn giáo dục công dân kết hợp cùng sổ theo dõi với phụ huynh hàng ngày chúng ta đã làm thay đổi được hành vi, thái độ, lời nói của các em học sinh 8 Phụ lục Đa số các giáo viên lo ngại về việc học sinh vô tổ chức, kỷ luật Thích nói leo, không nghe theo lời giáo viên Đã có nhiều đề tài nói về việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt... sót Quan sát trong một lớp học tôi nhận thấy giáo viên ít có thời gian để điều chỉnh hành vi, lời nói của học sinh được vì thời gian trên lớp có hạn do đó dẫn đến tình trạng các em mắc sai lầm về hành vi, lời nói của mình cuối cùng là vi phạm về đạo đức Do vậy thông qua môn giáo dục công dân tôi hy vọng sẽ hổ trợ thêm cho nhiều học sinh cải thiện... luật không vượt đèn đỏ riêng trong giờ nội qui nhà Nghỉ học có xin học Còn gây gỗ trường Nghe phép đánh bạn Nói theo sự phân chuyện trong giờ công của lớp học Không nghe trưởng Không lời cán bộ lớp Còn làm việc riêng nói tục… trong giờ học - Sống chan hòa Chưa tích cực Không nói tục Không gây gỗ với mọi người tham gia các công với mọi việc của lớp người.Tham... Vương: Ghi chép trong 15 ngày * Trước tác động: Những vi phạm: 14 _ Nói tục 5 lần, gây gỗ với các bạn 2 lần, nói trống không, nghỉ học không lí do, nói chuyện trong giờ học 5 lần, trốn làm vệ sinh, cải lời cán bộ lớp, làm việc riêng trong giờ học 3 lần, đánh bạn * Sau tác động: _ 5 ngày đầu: Nói tục 4 lần, cải lời lớp trưởng, làm việc riêng trong giờ học... cải nhau với bạn 2 lần, làm việc riêng trong giờ học 3 lần, trốn làm vệ sinh 2 lần, nói trống không * Sau tác động: _ 4 ngày đầu: Nói tục 6 lần, làm việc riêng trong giờ học 2 lần, trốn làm vệ sinh, nói trống không, gây gỗ với các bạn, cải nhau với các bạn 2 lần _ 4 ngày tiếp theo: Nói tục 4 lần, làm việc riêng trong giờ học, gây gỗ với các bạn, nói... viên Đã có nhiều đề tài nói về việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt nhưng theo bản thân tôi nhận thấy nghiên cứu này sẽ giúp học sinh cải thiện được hành vi, lời nói của bản thân các em Nghiên cứu được thực hiện trong một lớp giữa 2 học sinh có cùng vi phạm giống nhau Lớp trưởng sẽ là người theo dõi trực tiếp hổ trợ cho việc thay đổi hành vi,... nhìn vào đường đồ thị biểu thị kết quả điều chỉnh hành vi, thái độ của em Vương Giai đoạn cơ sở kéo dài 4 ngày trong đó số lần vi phạm của em Vương còn nhiều vi phạm 20 lần trong 4 ngày Kể từ ngày thứ 5 trở đi thông qua môn giáo dục công dân để em xác định những việc mình cần điều chỉnh, sau đó kết hợp với phụ huynh kí cam kết cùng với sổ theo dõi... cải lời lớp trưởng, làm việc riêng trong giờ học 2 lần , nói chuyện trong giờ học 3 lần, nói trống không _ 4 ngày tiếp theo: Nói tục 2 lần, cải lời lớp trưởng, làm việc riêng trong giờ học 2 lần, nói chuyện trong giờ học 2 lần _ 2 ngày tiếp theo: Không vi phạm + Đối với em Danh: Ghi chép trong 15 ngày * Trước tác động: Những vi phạm: _ Gây gỗ với các bạn . TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Của Hội đồng chuyên môn nhà trường Tên đề tài: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân. . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIÊN KHÁNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 18 Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân . dung 9: Phụ lục………………………………………………………….9 NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC RÈN LUỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN * Người nghiên cứu:  Đặt vấn đề: 

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan