0

nghiên cứu quản lý môi trường đô thị việt nam- báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước

55 574 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 18:47

CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẤT BẢN (JICA) NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nghiên cứu Quản lý Môi trƣờng Đô thị Việt Nam BÁO CÁO TIẾN ĐỘ (2) Tập 03 Báo cáo Nghiên cứu về cấp thoát nƣớc Tháng 3 năm 2011 NIPPON KOEI CO., LTD. YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước i Báo cáo tiến độ(2) Mục lục Danh mục các bảng iii Danh mục các hình iv Các từ viết tắt v CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1 1.1 Bối cảnh 1 1.2 Nghiên cứu ngành cấp nước, thoát nước 1 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 3 2.1 Toàn quốc 3 2.1.1 Tổng quan 3 2.1.2 Các đơn vị hành chính 3 2.1.3 Sử dụng đất 4 2.1.4 Dân số 4 2.1.5 Kinh tế 6 2.1.6 Các đô thị 7 2.2 Khu vực nghiên cứu 9 2.2.1 Tổng quan 9 2.2.2 Các đơn vị hành chính 11 2.2.3 Sử dụng đất 11 2.2.4 Dân số 12 2.2.5 Kinh tế 13 2.2.6 Các đô thị 15 CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN NGÀNH – CẤP NƢỚC ĐÔ THỊ 17 3.1 Tổng quan 17 3.1.1 Hiện trạng của cả nước 17 3.1.2 Các nguồn nước 17 3.1.3 Các nhà máy xử lý nước 19 3.1.4 Mạng lưới phân phối nước 19 3.1.5 Cải cách trong ngành 20 3.2 Các khung chính sách hiện hành 21 3.2.1 Khung pháp lý 21 3.2.2 Định hướng phát triển trong thập niên vừa qua 21 3.2.3 Các định hướng phát triển gần đây 21 3.2.4 Các kế hoạch cấp nước an toàn (WSP) 23 3.2.5 Chương trình quốc gia chống thất thoát và thất thu nước sạch (UFW/NRW) 23 3.2.6 Giá nước 24 3.2.7 Các tổ chức có liên quan 25 3.3 ODA 26 3.3.1 Ngân hàng Thế giới 26 3.3.2 ADB 27 3.3.3 Phần Lan 28 3.3.4 Nhật Bản 28 CHƢƠNG 4 TỔNG QUAN NGÀNH – THOÁT NƢỚC 30 4.1 Tổng quan 30 4.1.1 Hiện trạng của cả nước 30 4.1.2 Nước mưa 30 4.1.3 Nước thải 31 4.1.4 Vệ sinh 31 4.1.5 Cải cách trong ngành 32 4.2 Các khung chính sách hiện hành 33 4.2.1 Khung pháp lý 33 4.2.2 Các định hướng phát triển trong thập kỷ qua 33 4.2.3 Các định hướng phát triển gần đây 35 Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước ii Báo cáo tiến độ(2) 4.2.4 Phí nước thải 37 4.2.5 Các tổ chức có liên quan 39 4.3 ODA 40 4.3.1 Ngân hàng thế giới 40 4.3.2 ADB 42 4.3.3 Phần Lan 43 4.3.4 Nhật Bản 43 Tài liệu tham khảo 46 Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước iii Báo cáo tiến độ(2) Danh mục các bảng Bảng 2-1: Các đơn vị hành chính ở Việt Nam (2009) Bảng 2-2: Dân số đô thị và nông thôn ở Việt Nam vào năm Vietnam (2009) Bảng 2-3: Các loại đô thị tại Việt Nam Bảng 2-4: Số lượng các đô thị phân theo loại ở Việt Nam (tính đến 31 tháng 12 năm 2010) Bảng 2-5 Diện tích đất, dân số và GDP của cả nước và khu vực nghiên cứu Bảng 2-6 Các đơn vị hành chính trên khu vực nghiên cứu (2009) Bảng 2-7 Sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu (2009) Bảng 2-8 Dân số ở khu vực nghiên cứu (2009) Bảng 2-9 Tăng trưởng dân số tại khu vực thí điểm (2000-2009 Bảng 2-10 GDP theo giá cố định phân theo hoạt động kinh tế tại khu vực nghiên cứu (2007) Bảng 2-11 Các đô thị ở khu vực nghiên cứu Bảng 3-1 Các mục tiêu phát triển cấp nước đô thị Bảng 3-2 Khung giá nước Bảng 3-3 Giá nước hiện nay (VND/m3, bao gồm VAT) Bảng 3-4 Dự án về ngành nước do ADB tài trợ Bảng 4-1 Các nhà máy xử lý nước thải được vận hành ở Việt Nam Bảng 4-2 Hệ thống phí nước thải Bảng 4-3 Các dự án về ngành thoát nước do ADB tài trợ Bảng 4-4 Các dự án do Nhật Bản hỗ trợ tài chính trong ngành thoát nước Bảng 4-5 Hỗ trợ kỹ thuật cho SCFC (thành phố Hồ Chí Minh) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước iv Báo cáo tiến độ(2) Danh mục các hình Hình 2-1: Cơ cấu hành chính tại Việt Nam (2009) Hình 2-2: Cơ cấu sử dụng đất ở Việt Nam (2009) Hình 2-3: Dân số đô thị và nông thôn tại Việt Nam (2009) Hình 2-4: Tăng trưởng dân số và tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam (2000-2009) Hình 2-5: GDP theo giá hiện hành chi theo ngành kinh tế tại Việt Nam (2009) Hình 2-6 Tăng trưởng GDP và tỷ trọng theo ngành kinh tế của Việt Nam (2000-2009) Hình 2-7 Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam (2000-2010) Hình 2-8 Tỷ lệ dân số đô thị theo loại đô thị Hình 2-9 Diện tích đất, dân số và GDP của cả nước và khu vực nghiên cứu Hình 2-10 Sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu (2009) Hình 2-11 Dân số tại khu vực nghiên cứu (2009) Hình 2-12 GDP theo giá cố định phân loại theo hoạt động kinh tế ở khu vực nghiên cứu (2007) Hình 2-13 Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế (2000-2007) và GDP bình quân đầu người (2007) ở khu vực nghiên cứu Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước v Báo cáo tiến độ(2) Các từ viết tắt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á AUSAID Cơ quan phát triển quốc tế Australia BOO Xây dựng – Vận hành – Sở hữu BWACO Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu CDTA Hỗ trợ kỹ thuật phát triển năng lực COD Nhu cầu ô xy hoá học CSC Ban chỉ đạo D/D Thiết kế chi tiết DANIDA Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch F/S Nghiên cứu khả thi FINNIDA Cơ quan phát triển quốc tế Phần Lan GDP Tổng sản phẩm quốc nội GOF Chính phủ Phần Lan HAWACO Công ty TNHH cấp nước Hà Nội HPWSCO Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Hải Phòng HSDC Công ty thoát nước Hà Nội HUEWACO Công ty TNHH NN một thành viên cấp nước Huế IZ Khu công nghiệp JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JPP Chương trình cộng tác JICA M/P Quy hoạch tổng thể MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam MFF Cơ sở tài chính chia làm nhiều đợt MLIT Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Nhật Bản MOC Bộ Xây dựng, Việt Nam MOF Bộ Tài chính MOH Bộ Y tế MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư NRW Nước thất thu NRWF Quỹ nước quay vòng quốc gia O&M Vận hành và bảo trì ODA Viện trợ phát triển chính thức PPC Uỷ ban nhân dân tỉnh SADCO Công ty thoát nước đô thị SAWACO Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn SCFC Trung tâm chỉ đạo Chương trình kiểm soát lũ lụt đô thị, thành phố Hồ Chí Minh SOE Doanh nghiệp nhà nước T/A Hỗ trợ kỹ thuật TT-Hue Thừa Thiên Huế UDC Công ty thoát nước đô thị,thành phố Hồ Chí Minh UFW Nước thất thoát URENCO Công ty môi trường đô thị USD Đô la Mỹ VAT Thuế giá trị gia tăng VINACONEX Tổng công ty xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam VND Việt Nam Đồng VWSA Hiệp hội cấp nước Việt Nam WHO Tổ chức y tế thế giới WSC Công ty cấp nước WSP Kế hoạch cấp nước an toàn WSPST Chương trình cấp nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ WTP Nhà máy xử lý nước WWTP Nhà máy xử lý nước thải Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước vi Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước 1 Báo cáo tiến độ(2) CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh Việt Nam đã và đang đạt được sự phát triển kinh tế thành công sau khi chuyển đổi từ một nền kinh tế tập trung sang hệ thống kinh tế định hướng thị trường từ giữa thập niên 80. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao từ năm 2000 đến nay. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng bình quân 7.5%/năm trong giai đoạn 2000 – 2009. GDP bình quân đầu người tăng từ 402 USD vào năm 2000 đến 1064 USD vào năm 2009. Khoảng 70% GDP phát sinh tại các khu vực đô thị. Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, quá trình đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Trong tổng số 85,8 triệu dân tính đến năm 2009, có 25,4 triệu dân chiếm 30% dân số sống ở đô thị và con số này đã tăng liên tục từ mức 24% vào năm 2000. Tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân của người dân đô thị là 3.5%/năm trong giai đoạn 2000 – 2009. Theo dự báo, Việt Nam sẽ duy trì tốc độ đô thị hóa và kèm theo đó là sự gia tăng số lượng các cơ sở công nghiệp và thương mại để thu hút dân cư cũng như sự phát triển nhu cầu về cơ sở hạ tầng đô thị và các dịch vụ đô thị cơ bản. Sự đô thị hoá nói trên đã và đang gây ra những áp lực đối với môi trường đô thị. Sự phát triển của những ngành nghề khác nhau liên quan đến quản lý môi trường cần phải bắt kịp với tốc độ phát triển kinh tế tổng thể. Ngành cấp nước và vệ sinh ở đô thị tại Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể về phát triển cơ sở hạ tầng cũng như cải cách về pháp luật và thể chế với sự hỗ trợ của chính phủ và trợ giúp của các tổ chức/cơ quan phát triển. Ngoài ra, khung pháp lý về cung cấp nước và vệ sinh đô thị, cụ thể là Nghị định 117/2007/NĐ-CP và Nghị định 88/2007/ND-CP, nêu rõ định hướng thực hiện chính sách của chính phủ để khắc phục những vấn đề của ngành trong tương lai. Trong khi đó, có thể thấy tiến độ giải quyết các vấn đề của ngành cấp nước và vệ sinh cần được thúc đẩy để kịp ứng phó với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng và sự tăng trưởng kinh tế từ những năm 1990 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. 1.2 Nghiên cứu ngành cấp thoát nƣớc Nhật Bản đã và đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiều dự án hợp tác chung để cải thiện quản lý môi trường đô thị trong những ngành khác nhau. Chương trình hỗ trợ quốc gia của Nhật Bản, được xây dựng năm 2009, đã xác định quản lý môi trường đô thị là một trong những ngành cần được hỗ trợ. Tính đến nhu cầu bảo vệ môi trường khỏi sự suy thoái do quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá nhanh, chương trình hỗ trợ quốc gia đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý môi trường đô thị nhằm phát triển và phục hội cơ sở hạ tầng đô thị cũng như phát triển năng lực hành chính và chuyên môn để đóng góp cho môi trường đô thị tốt đẹp hơn Nghiên cứu Quản lý Môi trường Đô thị tại Việt Nam đang được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện nhằm nghiên cứu hiện trạng và vấn đề hiện nay để đưa ra những định hướng và phương pháp tiếp cận quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam và đặt trọng tâm vào những chương trình ODA tiếp theo của Nhật sẽ được xây dựng và thiết kế với sự cân nhắc hợp lý đến các nhu cầu ưu tiên tại Việt Nam. Kể từ thập niên 90 cho tới nay, JICA là một đối tác phát triển chính trong ngành cấp, thoát nước và nước thải ở Việt Nam và đang tìm kiếm những định hướng và phương pháp tiếp cận trong tương lai đối với những ngành này. Với vai trò là một bộ phần của Nghiên cứu đang tiến hành, báo cáo về ngành cấp nước, thoát nước và nước thải đang được biên soạn với những mục tiêu sau, JICA. Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước 2 Báo cáo tiến độ(2) 1) Ghi nhận hiện trạng cập nhật về ngành cấp thoát nước về mặt chính sách, quy hoạch, thực hiện, vận hành và bảo trì. 2) Xác định những vấn đề chủ yếu trong ngành cấp thoát nước 3) Xác định phương hướng phát triển của ngành cấp thoát nước đô thị 4) Nghiên cứu phương hướng hỗ trợ từ nguồn ODA cho ngành cấp thoát nước đô thị và nước thải đô thị Khu vực nghiên cứu bao gồm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, và thành phố Hồ Chí Minh, nơi nguồn vốn ODA chủ yếu được phân bổ. [...]... mình có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản 25 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý về hoạt động cấp nước cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp do mình quản lý Sở Xây dựng các tỉnh và Sở Giao thông... ứng với đô thị loại V Bảy (7) đô thị loại I và 12 đô thị loại II còn lại là các thành phố trực thuộc tỉnh Loại III bao gồm 36 thành phố thuộc tỉnh và 11 thị xã thuộc tỉnh Loại V bao gồm các thị trấn còn lại của các huyện 8 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Bảng 2-4 Loại đô thị Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Số lƣợng các đô thị phân theo loại ở Việt Nam... có sẵn trên trang web của từng SWC 24 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam 3.2.7 Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Các tổ chức có liên quan Nghị định 117/2007/ND-CP xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước như sau 1) Chính phủ sẽ thực hiện quản lý nhà nước thống nhất đối với các hoạt động cấp nước trên lãnh thổ Việt Nam; ban hành và chỉ đạo thực hiện... Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Tổng diện tích của khu vực nghiên cứu là 23.894 km2, chiếm 7% tổng diện tích cả nước (331.051 km2) Tổng số dân của khu vực nghiên cứu là 22,4 triệu, chiếm 26% tổng dân số đô thị của cả nước (85,8 triệu) Vì khu vực nghiên cứu bao gồm các đô thị chính của cả nước, tổng số dân đô thị tại khu vực Nghiên cứu lên đến... thiết bị lĩnh vực cấp nước 5) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6) Quản lý lĩnh vực cấp nước 7) Giáo dục và truyền thông 8) Hợp tác quốc tế 22 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam 3.2.4 Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Các kế hoạch cấp nƣớc an toàn (WSP) Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã và áp dụng các kế hoạch cấp nước an toàn (WSP) trên cả nước Từ hỗ trợ... nông thôn và thành thị cho thấy xu hướng đô thị hoá vẫn có xu hướng tiếp tục diễn ra ở Việt Nam Tốc độ đô thị hoá (= phần trăm của cư dân đô thị trong tổng số dân) đã tăng từ 24% năm 2000 đến 30% vào năm 2009 5 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước 100% 90 90% Dân số (triệu ngƣời) 80 70 60 Tổng 50 Nông thôn Đô thị 40 30 Phần trăm... phòng Tổng cục Thống kê Việt Nam 16 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN NGÀNH – CẤP NƢỚC ĐÔ THỊ 3.1 Tổng quan 3.1.1 Hiện trạng trên toàn quốc Theo thông tin gần đây được Bộ Xây dựng (MOC) công bố, hiện trạng cấp nước đô thị dựa trên số liệu năm 2009 như sau: 1) Hầu hết tất cả các đô thị thuộc tỉnh (63 tỉnh)... động cấp nước bền vững trên cơ sở khai thá tổi ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch; cung cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng, dịch vụ tốt và kinh tế 21 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước 3) Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính Ưu tiên khai thác các nguồn nước để cấp. .. loại III Ngoài ra, có năm (5) đô thị loại IV, bao gồm hai (2) thị xã thuộc tỉnh và ba (3) thị trấn 15 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Bảng 2-10 Thành phố/Tỉnh Đô thị 1) Loại 1) Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Các đô thị ở khu vực nghiên cứu Dân số (2009) 2) Nông Đô thị thôn Tổng 2.644.536 3.807.373 6.451.909 2.644.536 3.807.373 6.451.909 (66.517) (59.232)... phố Hồ Chí Minh Hệ thống cấp nước tại giếng Hóc Môn đã được phục hồi với công suất thiết kế là 72.000 m3/ngày 18 Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam 3.1.3 Tập 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước Các nhà máy xử lý nƣớc Thành phố Hà Nội được cấp nước chủ yếu từ nước ngầm với mức sản xuất trung bình là 600.000m3/ngày với 14 nhà máy xử lý nước (WTP) chính (công suất . xử lý nước WWTP Nhà máy xử lý nước thải Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước vi Báo cáo tiến độ(2) Nghiên cứu quản lý. hành, báo cáo về ngành cấp nước, thoát nước và nước thải đang được biên soạn với những mục tiêu sau, JICA. Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát. ngành thoát nước Bảng 4-5 Hỗ trợ kỹ thuật cho SCFC (thành phố Hồ Chí Minh) Nghiên cứu quản lý môi trường đô thị tại Việt Nam Tập. 03: Báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước iv Báo cáo tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu quản lý môi trường đô thị việt nam- báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước, nghiên cứu quản lý môi trường đô thị việt nam- báo cáo nghiên cứu về cấp thoát nước,

Trích đoạn