0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường khu công nghiệp tây bắc

174 556 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:18

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN oOo NGUYỄN THỊ THỦY LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ : 60.85.10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 - NĂM 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯC HOÀN THÀNH TẠI 2 VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH oOo Cán bộ hướng dẫn khoa học: TSKH Bùi Tá Long (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vò và chữ ký) Cán bộ chấm nhận xét 1: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vò và chữ ký) Cán bộ chấm nhận xét 2: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vò và chữ ký) LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐƯC BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngày Tháng Năm (Tài liệu này có thể tham khảo tại thư viện Viện Môi Trường và Tài Nguyên) 3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc oOo NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CAO HỌC Họ và tên : NGUYỄN THỊ THỦY Phái : Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1982 Nơi sinh: Hải Phòng Chuyên ngành : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khóa : 17 I. TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản lùý các vấn đề môi trường áp dụng cho Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. 2. Đề xuất cơ sở dữ liệu các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. 3. Ứng dụng phần mềmä TISEMIZ phục vụ quản lý môi trường cho Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. 4. Đánh giá kết quả ứng dụng phần mềm TISEMIZ. III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 01/04/2008 IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 01/10/2008 V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TSKH. BÙI TÁ LONG Cán bộ hướng dẫn VI. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ NHẬN XÉT: (Ghi họ tên và chữ ký) Cán bộ phản biện 1 Cán bộ phản biện 2 Đề cương Luận văn Cao học đã được thông qua Hội Đồng Chuyên Ngành Ngày Tháng năm PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH PHÒNG CHUYÊN MÔN CHỦ NHIỆM NGÀNH 4 LỜI CÁM ƠN Em xin gửi lời biết ơn đến tập thể các Thầy Cô Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. HCM đã trang bò kiến thức, quan tâm và tạo điều kiện cho em được tiếp thu những kiến thức mới trong suốt quá trình học vừa qua. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Bùi Tá Long, người hướng dẫn khoa học, đã quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bản Luận văn Tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn đến khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ban Quản lý các KCX - KCN TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc cung cấp thông tin về công tác quản lý môi trường khu công nghiệp tập trung trên đòa bàn thành phố và cung cấp các số liệu có liên quan đến đề tài. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên Phòng Tin học Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên Tp Hồ Chí Minh đã hỗ trợ em trong quá trình tiếp cận phần mềm tin học TISEMIZ. Em xin chân thành cảm ơn anh chò Phòng Quản lý Môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác và tạo mọi điều kiện cho em trong thời gian thực hiện Luận văn này. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, những người thân yêu nhất đã hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện Luận văn này. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả. Nguyễn Thò Thủy 5 TÓM TẮT Để thực hiện mục tiêu của Quyết đònh số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và đònh hướng đến năm 2020 là “Tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường”, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước phát triển và đưa ra nhiều nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cũng đã thu được một số kết quả nhất đònh, đặc biệt là các nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý môi trường Khu công nghiệp tập trung và khu vực ngoài khu công nghiệp đã hỗ trợ rất lớn cho các nhà quản lý trong công tác lưu trữ, công tác nhập, tra cứu và xử lý một khối lượng lớn các dữ liệu môi trường cũng như công tác làm báo cáo thống kê một cách kòp thời, hỗ trợ trong các bài toán ra các quyết đònh, chính sách quản lý phù hợp. Cũng xuất phát từ mục tiêu đó, luận văn này đã kế thừa và phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh theo hướng ứng dụng sang một Khu công nghiệp khác với đặc điểm, hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường khác nhau nhằm hoàn thiện đề tài ứng dụng công nghệ tin học để quản lý cơ sở dữ liệu môi trường Khu công nghiệp tập trung, đáp ứng được nhu cầu quản lý môi trường hiện nay. Kết quả nổi bật của luận văn là đưa vào ứng dụng phần mềm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone), phục vụ 6 công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Trong quá trình ứng dụng, trong Luận văn đã đưa ra phần bổ sung cho TISEMIZ so với phiên bản đầu tiên. Bên cạnh đóù, luận văn đi sâu phân tích hiện trạng môi trường, hiện trạng công nghệ tin học tại các Khu công nghiệp, đánh giá hiệu quả ứng dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng phần mềm TISEMIZ trong công tác quản lý môi trường khu công nghiệp nói chung và khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi nói riêng. 7 SUMMARY In order to implement the objectives of Decision No 179/2004/QD-TTg dated 06/10/2004 of the Prime Minister on information technology development and application strategy of natural resources and the environment in 2015 and orientations 2020 is "SBI sate administration management system on resources and environment are appropriate with standards for e-Government of Viet Nam, improving the quality and effectiveness of resource and environmental management", in the last years, Ho Chi Minh City has gradually developed and launched lofs of infomation technology applicaton researches in environmental management in order to improve the efficiency of management and also gained some certain results, especially in research to build the database for environmental management in industrial zone and the area outside the industrial parks have great support for management in working storage, work in, look up and process a large volume of the environmental data as well as work done statistical reports in a timely manner, support the items in the accounting decisions, policies appropriate management. Also departing from that goal, was inherited and develop application research of information technology support environmental management work in Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh district in the direction of applications to another Zone with other characteristics, different production and environment current status to perfect the infomation application theis to manage the Industrial Zone environmetal database, to meet currently environmetal management demand. The main result of this thesis is the application TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone) software in practically 8 environmental management work of Northwest Cu Chi Industrial Zone. Software has been made on the basis of applying GIS technology and environmental database technology. On that basis, the thesis go deep into analyzing environment and infomation technologies status of the industrial zone, evaluate the effectiveness of application and proposed some solutions to enhance the software application TISEMIZ in environmental management of industrial zones in general and the North-West Cu Chi in particular. 9 MỤC LỤC TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Phương pháp chung 6.2. Phương pháp nghiên cứu ứng dụng cho từng nội dung luận văn 7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIẾN 7.1. Ý nghóa khoa học 7.2. Ý nghóa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ KCN TÂY BẮC CỦ CHI, TP.HCM 1.1. Vò trí đòa lý 1.2. Điều kiện tư nhiên 1.3. Hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội 1.3.1. Tình hình đầu tư và hoạt động của KCN 1.3.2. Hạ tầng cơ sở và các thông tin kỹ thuật của KCN 10 1.3.3. Tiện ích công cộng 1.3.4. Dòch vụ trong Khu công nghiệp 1.3.5. Các lónh vực đầu tư 1.4. Hiện trạng hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường 1.4.1. Hiện trạng hoạt động sản xuất 1.4.2. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường 1.4.2.1 . Hiện trạng hệ thống tổ chức quản lý môi trường KCN sau khi luật BVMT năm 2005 có hiệu lực 1.4.2.2 . Nội dung công tác quản lý môi trường 1.4.2.3 . Hiện trạng môi trường KCN 1.5. Hiện trạng công nghệ tin học trong quản lý môi trường KCN 1.5.1 Hạ tầng công nghệ thông tin 1.5.2. Cơ sở dữ liệu môi trường 1.5.3. Nguồn nhân lực 1.6. Các văn bản pháp lý về quản lý môi trường 1.7. Kết luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN TÂY BẮC CỦ CHI 2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 2.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường KCN Tây Bắc Củ Chi 2.2.1. Xây dựng các thông tin cơ bản và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp 2.2.2. Xây dựng các thông tin liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường [...]... Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 19 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường cho khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi nhằm theo dõi, xem xét hiện trạng chất lượng môi trường của từng doanh nghiệp trong khu công nghiệp trợ giúp các nhà quản lý có biện pháp quản lý. .. các doanh nghiệp, hiện trạng môi trường, hiện trạng hệ thống quản lý môi trường, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: Sử dụng kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản lý môi trường cho KCN và sử dụng phương... phục vụ quản lý môi trường cho Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi 4 Đánh giá hiệu quả của ứng dụng phần mềm TISEMIZ ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác quản lý môi trường trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi Trên cơ sở đó, nghiên cứu cơ sở khoa học và hệ thống thông tin môi trường để ứng dụng phầm mềm tin học phục vụ 20 quản lùý môi trường cũng như đánh... NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu trên, các nội dung nghiên cứu cần thực hiện trong Luận văn gồm: - Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản lý các vấn đề môi trường cho khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Đề xuất, bổ sung cơ sở dữ liệu các Doanh nghiệp phù hợp với văn bản pháp lý và đặc thù của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - Ứng dụng phần mềm TISEMIZ phục vụ quản lý môi. .. vực nghiên cứu khác nhau, đó là quản lý môi trường và tin học môi trường để tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn - Ứng dụng phần mềm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Environmental Management for Industrial Zone) vào thực tiễn công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi Phần mềm này được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS, công nghệ cơ sở dữ liệu môi trường. .. đánh giá hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp -khu chế xuất tập trung cũng như lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp Trước tình hình trên, thiết nghó phải xây dựng một chương trình quản lý môi trường cho các khu công nghiệp -khu chế xuất tập trung, trợ giúp cho công tác quản lý môi trường của các nhà quản lý, đáp ứng nhu cầu quản lý được khối lượng lớn các dữ liệu môi trường Đây cũng là... giúp hỗ trợ cho công tác lưu trữ dữ liệu môi trường một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nhập, tra cứu và xử lý các dữ liệu về hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi cũng như công tác làm báo cáo giám sát chất lượng môi trường đònh kỳ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm - Việc sử dụng công cụ tin học để lưu trữ dữ liệu môi trường được coi là một công cụ quản lý hiệu quả nhằm... môi trường hiện nay – Đề tài sử dụng module mô hình hóa để tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN – Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin cho KCN Tây Bắc Củ Chi với những đặc thù khác biệt với các KCN khác được quản lý Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ các nhà quản. .. lực quản lý môi trường trong Khu công nghiệp cũng như cho các cơ quan quản lý môi trường 8 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI – Đề tài đã kế thừa một số nghiên cứu trước đây, đặc biệt là phần mềm TISEMIZ đã được ứng dụng cho KCN Lê Minh Xuân Bên cạnh đó mở rộng, bổ sung một số module quản lý dữ liệu của phần mềm nhằm hoàn 24 thiện dần tính năng ứng dụng của phần mềm để có thể đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý môi. .. thuật cho việc phân tích các lớp thông tin môi trường và hiển thò các mối quan hệ theo không gian và thời gian 6.2 Phương pháp nghiên cứu ứng dụng cho từng nội dung luận văn Phương pháp nghiên cứu ứng dụng với từng nội dung được trình bày tóm tắt như sau: - Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản lùý môi trường cho khu công nghiệp: sử dụng phương pháp điều tra khảo sát . Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 19 Ứng dụng công nghệ thông tin. : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khóa : 17 I. TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh II. NHIỆM VỤ. VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN oOo NGUYỄN THỊ THỦY LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường khu công nghiệp tây bắc, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường khu công nghiệp tây bắc,

Từ khóa liên quan