0

nghiên cứu, ứng dụng hệ thống gis, gps và gmsk vào xây dựng hệ thống dẫn đường

135 362 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 18:34

Ĉ͛ án t͙t nghi͏p NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 1 LӠI NÓI ĈҪU Qua năm năm hӑc tұp và rèn luyӋn tҥi ÿҥi hӑc Bách Khoa Hà Nӝi, vӟi ÿӗ án tӕt nghiӋp, chúng em thӵc sӵ muӕn vұn dөng nhӳng kiӃn thӭc mình ÿѭӧc hӑc ÿӇ giҧi quyӃt mӝt bài toán thӵc tӃ. Vӟi sӵÿӏnh hѭӟng cӫa thҫy giáo hѭӟng dүn, chúng em chӑn ÿӅ tài quҧn lý phѭѫng tiӋn giao thông là trӑng tâm. Trong quá trình hoàn thành ÿӗ án, không nhӳng vұn dөng kiӃn thӭc mình ÿѭӧ c hӑc vào thӵc tӃ, chúng em ÿã hӑc ÿѭӧc thêm nhiӅu kӻ năng cҫn thiӃt trong công viӋc và cuӝc sӕng. Khҧ năng làm viӋc theo nhóm, hӑc hӓi ÿӇ giҧi quyӃt các bài toán cө thӇ là nhӳng ÿiӅu chúng em ÿѭӧc rèn luyӋn rҩt nhiӅu. Thêm vào ÿó là tѭ duy cӫa mӝt nhà kӻ thuұt, tѭ duy thӵc nghiӋm là ÿiӅu chúng em tӵ hào khi hӑc ÿѭӧc tӯ các thҫy, các anh chӏ và bҥn bè. ĈӇ hoàn thành ÿѭӧc ÿӗ án này, chúng em ÿã nhұn ÿѭӧc sӵ quan tâm, giúp ÿӥ cӫa rҩt nhiӅu ngѭӡi. Trѭӟc hӃt, chúng em xin gӱi lӡi cҧm ѫn chân thành tӟi các thҫy giáo hѭӟng dүn là thҫy giáo VNJ Văn Yêm và thҫy giáo NguyӉn Xuân QuyӅn, các thҫy ÿã chӍ dүn cho chúng em rҩt nhiӅu vӅ mһt kiӃn thӭc, kӻ thuұt ÿӗng thӡi ÿѭa ra cho chúng em nhiӅu ÿӏnh hѭӟng, ý tѭӣ ng và tҥo mӑi ÿiӅu kiӋn tӕt nhҩt vӅ mһt thiӃt bӏ, ÿӏa ÿiӇm giúp em làm viӋc. Thêm vào ÿó là các anh chӏ có nhiӅu kinh nghiӋm trong các lƭnh vӵc có liên quan: anh Bùi Huy Tuҩn, anh Vѭѫng Hҧi Tú, anh NguyӉn Minh Hҧi, anh Ĉào ViӋt Hùng. Các bҥn cùng khóa cNJng giúp ÿӥ chúng em rҩt nhiӅu nhѭ bҥn Trҫn Ĉӭc Khoa, NguyӉn Ĉӭc ViӋt. Hà Nӝi, tháng 5 năm 2010 Sinh viên thӵc hiӋn Nguy͍n Hoài Linh Nguy͍n Trung Kiên Ĉ͛ án t͙t nghi͏p NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 2 BҦNG PHÂN CHIA CÔNG VIӊC NguyӉn Hoài Linh NguyӉn Trung Kiên ThiӃt kӃ và chӃ tҥo phҫn cӭng. ThiӃt kӃ và xây dӵng phҫn mӅm quҧn lý trung tâm. Lұp trình vi ÿiӅu khiӇn. Lұp trình vi ÿiӅu khiӇn. Xây dӵng và thӱ nghiӋm thuұt toán ÿa truy nhұp. Nghiên cӭu vӅ hӋ thông tin ÿӏa lý GIS và phҫn mӅm mã nguӗn mӣ MapServer. Nghiên cӭu phѭѫng pháp ÿiӅu chӃ sӕ GMSK. Xây dӵng và thӱ nghiӋm thuұt toán ÿa truy nhұp Xây dӵng hӋ thӕng Nghiên cӭu vӅ hӋ thӕng ÿӏnh vӏ toàn cҫu GPS, module GPS. Nghiên cӭu phѭѫng pháp ÿiӅu chӃ GMSK. ViӃt ÿӗ án Chѭѫng 1, chѭѫng 2, chѭѫng 3, phҫn kӃt luұn. Chѭѫng 2, chѭѫng 4, chѭѫng 5, phҫn mӣÿҫu Ĉ͛ án t͙t nghi͏p NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 3 TÓM TҲT ĈӖ ÁN Ĉӗ án tұp trung ÿѭa ra giҧi pháp, xây dӵng hӋ thӕng phөc vө bài toán quҧn lý, dүn ÿѭӡng cho phѭѫng tiӋn giao thông nhѭ quҧn lý taxi, quҧn lý tҫu cá cӥ nhӓ…bҵng viӋc nghiên cӭu hӋ thӕng thông tin ÿӏa lý GIS, công nghӋÿӏnh vӏ toàn cҫu GPS và kӻ thuұt ÿiӅu chӃ sӕ GMSK. HӋ thӕng ÿҧm bҧo liên lҥc hai chiӅu giӳa trung tâm và phѭѫng tiӋn nhӡ bӝÿàm làm viӋc ӣ băng t ҫn VHF. Các thông tin cӫa phѭѫng tiӋn ÿѭӧc thu nhұn nhӡ module GPS, các cҧm biӃn và ÿѭӧc ÿóng gói vào mӝt bҧn tin, truyӅn vӅ trung tâm. Tҥi ÿây, thông tin cӫa phѭѫng tiӋn ÿѭӧc xӱ lý bӣi phҫn mӅm bҧn ÿӗ sӕ viӃt bҵng ngôn ngӳ C# trên hӋÿiӅu hành MS Windows. Thông qua giao diӋn trӵc quan và dӉ sӱ dөng, trung tâm có thӇ gӱi các thông tin quҧn lý trӣ lҥi cho phѭѫng tiӋn. HӋ thӕng ÿѭӧc thӱ nghi Ӌm vӟi bài toán cө thӇ là quҧn lý xe taxi trong ÿӏa bàn thành phӕ Hà Nӝi. Qua ÿó, bѭӟc ÿҫu ÿã ÿѭa ra ÿѭӧc thuұt toán chia sҿ kênh truyӅn, tiӃn hành thӱ nghiӋm vӟi 3 user, ÿánh giá ÿѭӧc tӹ lӋ lӛi bit khi truyӅn ӣ khoҧng cách xa. ABSTRACT This thesis concentrates to give the solution and build a system for management and navigation problem for vehicle as well as taxi management, small ship management by studying of Geographic Information System, Global Positioning System and GMSK modulation technique. The system insures mutual communicating information between supervising centre and mobile vehicles by walkie-talkie which operates on VHF band. The information of vehicle is received by GPS module, sensors then packaged into a message and transmitted forward to the centre. Here the information of vehicle is processed by digital map software which written by C# programming in MS Windows OS. Through friendly interface, easy to use, centre operator can send the management information backward to vehicles. System was implemented with taxi management problem in Ha Noi City. Through it, we also presented the channel sharing algorithm, performed implementing three users, and valuated bit error ratio when transmitting at long distance. Mͭc lͭc NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 4 MӨC LӨC LӠI NÓI ĈҪU 1 BҦNG PHÂN CHIA CÔNG VIӊC 2 TÓM TҲT ĈӖ ÁN 3 MӨC LӨC 4 DANH SÁCH HÌNH VӀ 7 DANH SÁCH BҦNG BIӆU 10 DANH SÁCH CÁC TӮ VIӂT TҲT 11 PHҪN MӢĈҪU 12 Ý tѭӣng vӅÿӅ tài 12 Xác ÿӏnh phҥm vi ӭng dөng cӫa ÿӅ tài 13 Mөc tiêu cӫa ÿӅ tài 13 Cҩu trúc ÿӅ tài 14 CHѬѪNG I. Hӊ THӔNG THÔNG TIN ĈӎA LÝ GIS VÀ Hӊ THӔNG Vӊ TINH ĈӎNH Vӎ TOÀN CҪU GNSS 15 1.1 HӋ thӕ ng thông tin ÿӏa lý GIS (Geographic Information System) 15 1.1.1 Lӏch sӱ phát triӇn 15 1.1.2 Phҫn mӅm GIS 17 1.1.3 NӅn tҧng 17 1.1.4 Xây dӵng dӳ liӋu 18 1.1.5 Thu thұp dӳ liӋu 18 1.1.6 Dӳ liӋu ÿӏa lý 19 1.1.7 Dӳ liӋu phi không gian 19 1.1.8 BiӇu diӉn dӳ liӋu 19 1.1.9 Biên dӏch Raster sang Vector 22 1.1.10 ChiӃu bҧn ÿӗ và các hӋ tӑa ÿӝ 23 1.1.11 Mã hóa ÿӏa lý các ÿӏa chӍ 24 1.1.12 Thӕng kê 24 1.1.13 Bӝÿӑc GIS 25 1.1.14 Web API 25 1.1.15 Phҫn mӅm GIS mã nguӗn mӣ và miӉn phí 25 1.1.16 Các thành phҫ n cӫa GIS 26 1.2 HӋ thӕng vӋ tinh ÿӏnh vӏ toàn cҫu GNSS 27 1.2.1 Phân hӋ không gian 29 1.2.2 Phân hӋ Ngѭӡi sӱ dөng 29 1.2.3 Phân hӋĈiӅu khiӇn 30 1.2.4 Cҩu trúc tín hiӋu GPS 31 1.2.5 Các hӋ thӡi gian 33 1.2.6 Các nguӗn gây lӛi và sai lӋch vӏ trí trong GPS 34 Mͭc lͭc NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 5 1.2.6.1 Lӛi lӏch thiên văn 35 1.2.6.2 Khҧ năng chӑn lӑc 35 1.2.6.3 Lӛi ÿӗng hӗ vӋ tinh và máy thu 37 1.2.6.4 Lӛi ÿa ÿѭӡng 38 1.2.6.5 BiӃn ÿәi tâm pha anten 40 1.2.6.6 NhiӉu ÿo lѭӡng máy thu 40 1.2.6.7 TrӉ tҫng ÿiӋn ly 41 1.2.6.8 TrӉ tҫng ÿӕi lѭu 43 1.2.6.9 Sai sӕ khoҧng cách tѭѫng ÿѭѫng 44 1.2.7 Khӕi thu GPS 45 1.2.7.1 Sѫ lѭӧc vӅ NMEA 0183 45 1.2.7.2 Ĉӏnh dҥng chung cӫa bҧn tin 46 1.2.7.3 IC thu tín hiӋu GPS GPM1315 48 CHѬѪNG II. THI ӂT Kӂ H ӊ THӔNG 51 2.1 Sѫÿӗ hӋ thӕng tәng quát 51 2.2 Cҩu trúc và chӭc năng hӋ thӕng 52 2.3 Thuұt toán ÿiӅu khiӇn 54 2.3.1 Giҧi thuұt chia sҿ kênh truyӅn 54 2.3.2 Hoҥt ÿӝng 55 2.3.2 Lѭu ÿӗ thuұt toán 56 2.3.3 Thuұt toán truyӅn ÿӗng bӝ 57 CHѬѪNG III. THIӂT Kӂ CÁC MODULE ĈҪU CUӔI 61 3.1 ThiӃt kӃ trҥm di ÿӝng MS (Mobile Station) 61 3.1.1 Vi ÿiӅu khiӇn 62 3.1.1.1 Lӵa chӑn vi ÿi Ӆu khi Ӈn 62 3.1.1.2 Giӟi thiӋu Vi ÿiӅu khiӇn AVR Atmega128 62 3.1.1.3 Giao tiӃp USART 64 3.1.2 Khӕi ÿiӅu chӃ và giҧi ÿiӅu chӃ GMSK 71 3.1.2.1 Phѭѫng pháp ÿiӅu chӃ sӕ khoá dӏch pha tӕi thiӇu GMSK 71 3.1.1.2 Bӝ phát GMSK 75 3.1.2.3 IC ÿiӅu chӃ và giҧi ÿiӅu chӃ GMSK 77 3.1.3 Khӕi khuӃch ÿҥi RF 81 3.1.4 ThiӃt bӏ thu phát FM 83 3.1.5 Các khӕi phө khác 88 3.1.5.1 Khӕi hiӇn thӏ 88 3.1.5.2 Khӕi ÿӑ c thҿ tӯ 90 3.1.5.3 Khӕi cҧm biӃn 91 3.1.6 Nguӗn nuôi hӋ thӕng 91 3.2 ThiӃt kӃ trҥm trung tâm BS (Base Station) 92 3.3 ChӃ tҥo các module phҫn cӭng 95 3.4 Phҫn mӅm vi ÿiӅu khiӇn 96 3.4 Tәng kӃt 99 CHѬѪNG IV. THIӂT Kӂ PHҪN MӄM QUҦN LÝ TRUNG TÂM 100 4.1 Xӱ lý, hiӇn thӏ dӳ liӋu bҧn ÿӗ 100 4.1.1 HӋ quy chiӃu trҳc ÿӏa 100 Mͭc lͭc NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 6 4.1.2 Phҫn mӅm GIS 102 4.1.3 MapServer 103 4.1.4 Thӵc hiӋn giҧi pháp 105 4.2. BiӇu diӉn vӏ trí không gian trên bҧn ÿӗ 107 4.2.1 Xác ÿӏnh vӏ trí các phѭѫng tiӋn 107 4.2.2 BiӇu diӉn vӏ trí và thông tin chi tiӃt cӫa phѭѫng tiӋn 108 4.3. Xây dӵng cѫ sӣ dӳ liӋu 109 4.3.1 ThiӃt kӃ cѫ sӣ dӳ liӋu và sѫÿӗ quan hӋ 109 4.3.2 Thӫ tөc quҧn lý các phѭѫng tiӋ n và lái xe 111 4.4 Quҧn lý kӃt nӕi truyӅn thông nӕi tiӃp (COM) 111 4.4.1 Cài ÿһt và ÿiӅu khiӇn kӃt nӕi 111 4.4.2 TruyӅn và nhұn dӳ liӋu 112 4.5. Cұp nhұt thông tin ÿӏnh vӏ 112 4.6 Chӭc năng tìm kiӃm 113 4.7 Chӭc năng gӱi thông tin ÿӃn xe 113 CHѬѪNG V. KӂT QUҦ THӰ NGHIӊM VÀ HѬӞNG PHÁT TRIӆN TRONG TѬѪNG LAI 114 5.1 Ҧnh hѭӣng nguӗn nhiӉu tӯ anten 114 5.2 Xây dӵng và thӱ nghiӋ m hӋ thӕng 115 5.2.1 Thӱ nghiӋm hӋ thӕng 115 5.2.3 Thӱ nghiӋm hӋ thӕng truy cұp nhiӅu user 121 5.3 Hѭӟng phát triӇn ÿӅ tài 121 KӂT LUҰN 124 TÀI LIӊU THAM KHҦO 126 PHӨ LӨC 1. SѪĈӖ MҤCH THIӂT Kӂ 127 PHӨ LӨC 2. HÌNH ҦNH SҦN PHҬM PHҪN CӬNG 132 PHӨ LӨC 3. QUYӂT ĈӎNH SӔ 05/2007/QĈ-BTNMT NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2007 – SӰ DӨNG Hӊ THӔNG THAM SӔ TÍNH CHUYӆN GIӲA Hӊ TӐA ĈӜ QUӔC Tӂ WGS- 84 VÀ Hӊ TӐA ĈӜ QUӔC GIA VN-2000 134 Danh sách hình vͅ, b̫ng bi͋u và các tͳ vi͇t t̷t NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 7 DANH SÁCH HÌNH VӀ Hình 1.1 BiӇu diӉn dӳ liӋu trong GIS 20 Hình 1.2 Các thành phҫn cӫa mӝt hӋ thӕng thông tin ÿӏa lý GIS 26 Hình 1.3 HӋ thӕng vӋ tinh ÿӏnh vӏ toàn cҫu GNSS 27 Hình 1.4 Các thành phҫn cӫa GPS 28 Hình 1.5 Phân hӋ không gian 29 Hình 1.6 Phân hӋ ngѭӡi sӱ dөng 30 Hình 1.7 Phân hӋÿiӅu khiӇn 31 Hình 1.8 Nguӗn gây lӛi và sai lӋch vӏ trí GPS 34 Hình 1.9 Sӵ thay ÿәi vӏ trí cӫa máy thu GPS ÿӭng yên khi có SA 36 Hình 1.10 Sӵ thay ÿәi vӏ trí cӫa máy thu GPS ÿӭng yên sau khi chҩm d ӭt SA 37 Hình 1.11 Ҧnh hѭӣng cӫa phân tұp ÿa ÿѭӡng 39 Hình 1.12 IC thu GPS GPM1315 48 Hình 2.1 Sѫÿӗ hӋ thӕng tәng quát 51 Hình 2.2 Sѫÿӗ khӕi hӋ thӕng (trҥm MS) 52 Hình 2.3 Sѫÿӗ khӕi hӋ thӕng (trҥm BS) 53 Hình 2.4 Lѭu ÿӗ thuұt toán trҥm MS 56 Hình 2.5 Lѭu ÿӗ thuұt toán trҥm BS 57 Hình 2.6 Giao tiӃp giӳa vi ÿiӅu khiӇn và GMSK modem 58 Hình 2.7 BiӇu ÿӗ thӡi gian ÿӗng bӝ 58 Hình 2.8 Test lӛi ÿѭӡng truy Ӆn 59 Hình 2.9 Khung dӳ liӋu tәng quát 60 Hình 3.1 Sѫÿӗ khӕi trҥm MS 61 Hình 3.2 Vi ÿiӅu khiӇn Atmega128 63 Hình 3.3 Sѫÿӗ khӕi bӝ USART 65 Hình 3.4 Thanh ghi dӳ liӋu vào/ra UDR 66 Hình 3.5 Thanh ghi UCSRnA 67 Hình 3.6 Thanh ghi UCSRnB 68 Hình 3.7 Thanh ghi UCSRnC 69 Hình 3.8 Các thanh ghi UBRRnL và UBRRnH 70 Danh sách hình vͅ, b̫ng bi͋u và các tͳ vi͇t t̷t NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 8 Hình 3.9 Ĉáp ӭng xung bӝ lӑc Gaussian vӟi BT=0.3 và BT=0.5 72 Hình 3.10 Mұt ÿӝ phә cӫa MSK và GMSK 73 Hình 3.11 Mұt ÿӝ phә công suҩt cӫa tín hiӋu GMSK 74 Hình 3.12 BӝÿiӅu chӃ GMSK sӱ dөng trӵc tiӃp máy phát FM 75 Hình 3.13 Sѫÿӗ khӕi ÿiӅu chӃ hai ÿiӇm 76 Hình 3.14 Sѫÿӗ khӕi cӫa ÿiӅu chӃ I và Q 77 Hình 3.15 Sѫÿӗ chân và mҥch ngoҥi vi cho CMX589A 78 Hình 3.16 IC khuӃch ÿҥi thuұt toán LM358 81 Hình 3.17 Mҥ ch khuӃch ÿҥi thuұn và lһp ÿiӋn áp (khuӃch ÿҥi ÿӋm) 81 Hình 3.18 Mҥch cӝng ÿiӋn áp 82 Hình 3.19 Bӝÿàm KENWOOD TM271A 84 Hình 3.20 Mһt trong bӝÿàm KENWOOD TM271A 86 Hình 3.21 Màn hình LCD 16x2 88 Hình 3.22 Mҥch ghép LCD vӟi vi ÿiӅu khiӇn 89 Hình 3.23 Module quét thҿ tӯ chuҭn giao tiӃp USB 90 Hình 3.24 Mӝt sӕ cҧm biӃn hӗng ngoҥi thông dөng 91 Hình 3.25 Sѫÿӗ khӕi trҥm BS 92 Hình 3.26 Vi ÿiӅu khiӇn Atmega16 93 Hình 3.27 Mҥch ÿҫu cu ӕi tҥi phѭѫng tiӋn MS ÿang ÿӑc dӳ liӋu GPS 95 Hình 3.28 Mҥch ÿҫu cuӕi tҥi phѭѫng tiӋn MS nhұn dӳ liӋu GPS thành công 95 Hình 3.29 Mҥch trung tâm BS 96 Hình 3.30 Tín hiӋu sau module ÿiӅu chӃ GMSK 96 Hình 4.1 BiӇu diӉn toҥÿӝ trên bҧn ÿӗ 107 Hình 4.2 Cұp nhұt xe lên bҧn ÿӗ 109 Hình 4.3 Cѫ sӣ dӳ liӋu 110 Hình 4.4 Giao diӋn quҧn lý nhân viên 111 Hình 4.5 Giao diӋn thiӃt lұp cәng COM 112 Hình 4.6 Chӭc nă ng tìm kiӃm và gӱi thông tin 113 Hình 5.1 Tҫn sӕ thӱ nghiӋm 114 Hình 5.2 Tín hiӋu ÿiӅu chӃ GMSK bӏ nhiӉu do tҫn sӕ cao 114 Hình 5.3 Ĉӏa ÿiӇm ÿһt mҥch MS 115 Danh sách hình vͅ, b̫ng bi͋u và các tͳ vi͇t t̷t NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 9 Hình 5.4. Các thiӃt bӏ tҥi trҥm MS 116 Hình 5.5 ThiӃt bӏ trung tâm ÿang xӱ lí dӳ liӋu và chuyӇn ÿi 116 Hình 5.6 Tín hiӋu GMSK ÿiӅu chӃ trѭӟc khi ÿѭӧc ÿѭa vào bӝÿàm 117 Hình 5.7 Bӝÿàm ÿàm ӣ chӃÿӝ hoҥt ÿӝng 117 Hình 5.8 Vӏ trí ÿһt khӕi trung tâm BS 118 Hình 5.9 Tín hiӋu thu vӅ tҥi khӕi xӱ lý trung tâm 118 Hình 5.10 Các thiӃt bӏӣ khӕi quҧn lý trung tâm 119 Hình 5.11 Module xӱ lý các dӳ liӋu ӣ trung tâm trѭӟ c khi ÿѭa lên máy tính 119 Hình 5.12 Cұp nhұt vӏ trí xe lên bҧn ÿӗ 120 Hình 5.13 Gӱi lӋnh ÿiӅu khiӇn ÿӃn phѭѫng tiӋn 120 Hình 5.14 Ӭng dөng cӫa bҧn ÿӗ sӕ Google Earth 122 Hình 5.15 Module GMSK ÿѭӧc tách riêng khӓi bo mҥch 122 Hình 5.16 ViӋc phân kênh theo thӡi gian giӳa nhiӅu user 123 Danh sách hình vͅ, b̫ng bi͋u và các tͳ vi͇t t̷t NguyӉn Hoài Linh – NguyӉn Trung Kiên 10 DANH SÁCH BҦNG BIӆU Bҧng 1.1 Cҩu trúc bҧn tin NMEA0183 47 Bҧng 1.2 Thông sӕ các chân GPM1315 49 Bҧng 1.3 Các thông sӕ kӻ thuұt 50 Bҧng 3.1 Thông sӕ hoҥt ÿӝng cӫa CMX589A 78 Bҧng 3.2 Tín hiӋu ÿiӅu khiӇn mҥch thu phát sóng cӫa CMX589A 80 Bҧng 3.3 Mӝt sӕ thông sӕ kӻ thuұt cӫa TM271A 84 Bҧng 3.4 Các cәng thông tin cӫa TM271A 855 Bҧng 3.5 Mӭc vào/ra cӫa ÿҫu cuӕi dӳ liӋu 87 Bҧng 3.6 Mô tҧ các chân LCD 89 Bҧng 3.7 Các thông s ӕ trong bҧn tin RMC 97 Bҧng 3.8 Cҩu trúc gói tin gӱi tӯ trҥm MS 98 [...]... GPS là thang th i gian liên t c Th i gian GPS c t ngang b ng v i th i gian UTC vào ngày 6/1/1980 Tuy nhiên, do các giây nh y trong thang th i gian UTC, th i gian GPS ã nhanh h n UTC 13 giây vào ngày 1/1/1999 S khác bi t gi a th i gian GPS và UTC c cho trong b n tin d n Nguy n Hoài Linh – Nguy n Trung Kiên ng GPS i u này cho th y r ng, ng h 33 Ch ng I Các h th ng thông tin GIS và GNSS c a c v tinh và. .. phòng M d ng h th ng tiên u t nghiên c u và xây nh v toàn c u GPS (Global Positioning System) V tinh GPS c phóng vào tháng 2 n m 1978 và t u nh ng n m 1990, GPS b t s d ng trong dân s Chính ph M dành riêng m c quân ã u u c nh v chính xác cao nh t cho i, tuy nhiên h c ng ã phát tri n mã thu thô C/A cho m c ích dân d ng i u này giúp b t c ai c ng có th s d ng GPS b tc âu và b t c khi nào Nga, v i k thu... nhà thiên v n h c và v t lý h c v i Galileo Galilei) H th ng GALILEO d ki n a vào s d ng trong kho ng n m 2009-2010 Trong t lai ba h th ng GPS , GLONASS và GALILEO s tích h p cho trong tr xác tr c ti p t c c ng c hoàn thi n và chính xác cao Chúng ta th y ngày càng nhi u ng d ng GPS/ GNSS i s ng hàng ngày Các máy i n tho i c m tay GPS ã ng t n m 2002 và ngày càng nhi u máy d n nh v trí và b n ng ng c tung... này c kh i t o vào 0 gi ngày ch nh t hàng tu n Sáu o n còn l i tr cho các m c ích khác Nh v y, m i v tinh GPS th ng c xác d nh b i m t o n 1 tu n duy nh t c a mã P Ví d , m t v tinh GPS v i s nh n d ng là PRN 20 t c là v tinh này c gán o n c a tu n th 20 c a mã PRN P Mã P ban thi t k ch y u cho m c ích quân s là chính Sau ó, nó ng i dùng vào ngày 31/1/1994 Vào th i i m ó, mã P thêm vào nó m t mã W... hi n nh k , vào ngày 30 tháng 6 ho c ngày 31 tháng 12 Tháng 7 n m 2001, giây nh y sau cùng c th c hi n vào ngày 1/1/1999 làm cho IAT và UTC sai khác nhau 32 giây (IAT nhanh h n UTC) Th i gian GPS là thang th i gian dùng toán d a trên thang th i gian t o ra b i các tham chi u tín hi u GPS Nó c tính ng h nguyên t trên các tr m giám sát và trên v tinh GPS Không có giây nh y trong th i gian GPS, i u ó có... li u c óng vào 1 khung b n tin 60 bytes, i u ch s GMSK Tín hi u này nh n, d li u Th 2, user ho t c thu th p t các c m bi n, t c gi i i u ch , c a vào b c i u ch theo ph àm, i u t n a vào vi i u khi n ng pháp phát i n i x lý m c liên k t d li u, xây d ng thu t toán chia s kênh truy n cho nhi u ng cùng lúc, ánh giá c hi u qu s d ng thu t toán Th 3, xây d ng ph n m m qu n lý ph n ng hi n th và i u khi... ng web và h ng c bi t ng d ch v web n bao g m GRASS GIS, Quantum GIS, Mapserver, uDig, OpenJump, gvGIS và nhi u ph n m m khác S phát tri n GIS trên mã ngu n m t p trung vào vi c t o ra các th vi n cung c p hàm ch c n ng cho các ng d ng c a bên th 3 Các th vi n này Nguy n Hoài Linh – Nguy n Trung Kiên c s d ng 25 Ch ng I Các h th ng thông tin GIS và GNSS nh nhau b i c các ph n m m mã ngu n m và các... tàu v tr Sau khi a d li u vào GIS, d li u th ng yêu c u c ch nh s a, lo i b l i và th c hi n các phép x lý sâu h n Nguy n Hoài Linh – Nguy n Trung Kiên 18 Ch ng I Các h th ng thông tin GIS và GNSS 1.1.6 D li u a lý M t d li u a lý là m t c s d li u v i các ph n m r ng cho vi c l u tr , ánh ch m c, truy v n và thao tác trên thông tin khi m t vài c s d li u vi c x lý a lý và d li u không gian Trong... th i gian GPS, gây ra l i ng h v tinh và máy thu 1.2.6 Các ngu n gây l i và sai l ch v trí trong GPS o kho ng cách gi và pha sóng mang b nh h ng b i nhi u lo i nhi u ng u nhiên và sai l ch (l i h th ng) Nh ng l i này có th c phân lo i thành l i b t ngu n t v tinh, l i b t ngu n t máy thu, l i do truy n sóng (khúc x t ng khí quy n) Hình 2.8 cho th y các l i và sai l ch Hình 1.8 Ngu n gây l i và sai l... thu t phóng v tinh khá t t, Nga c ng ã xây d ng thành công h th ng v tinh d n ng qu o toàn c u, vi t t t GLONASS (Global Orbital Navigation Satellite System) vào n m 1995 Hai h th ng này ban s là chính, và hi n nay ã c u ph c v cho m c ích quân a vào s d ng cho các m c ích dân s Liên hi p Nguy n Hoài Linh – Nguy n Trung Kiên 27 Ch ng I Các h th ng thông tin GIS và GNSS Âu Châu c ng ã kh i công cho d . GIS và phҫn mӅm mã nguӗn mӣ MapServer. Nghiên cӭu phѭѫng pháp ÿiӅu chӃ sӕ GMSK. Xây dӵng và thӱ nghiӋm thuұt toán ÿa truy nhұp Xây dӵng hӋ thӕng Nghiên cӭu vӅ hӋ thӕng ÿӏnh vӏ toàn cҫu GPS, . ThiӃt kӃ và chӃ tҥo phҫn cӭng. ThiӃt kӃ và xây dӵng phҫn mӅm quҧn lý trung tâm. Lұp trình vi ÿiӅu khiӇn. Lұp trình vi ÿiӅu khiӇn. Xây dӵng và thӱ nghiӋm thuұt toán ÿa truy nhұp. Nghiên cӭu. 3.1.2 Khӕi ÿiӅu chӃ và giҧi ÿiӅu chӃ GMSK 71 3.1.2.1 Phѭѫng pháp ÿiӅu chӃ sӕ khoá dӏch pha tӕi thiӇu GMSK 71 3.1.1.2 Bӝ phát GMSK 75 3.1.2.3 IC ÿiӅu chӃ và giҧi ÿiӅu chӃ GMSK 77 3.1.3 Khӕi
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu, ứng dụng hệ thống gis, gps và gmsk vào xây dựng hệ thống dẫn đường, nghiên cứu, ứng dụng hệ thống gis, gps và gmsk vào xây dựng hệ thống dẫn đường,

Từ khóa liên quan