0

ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh trong môn giáo dục công dân

14 1,351 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:01

MỤC LỤC 1. Nội dung 1: Đặt vấn đề………………………………………………………2 2. Nội dung 2: Tìm hiểu hiện trạng……………………………………………2 3. Nội dung 3: Tìm giải pháp thay thế…………………………………… … 3 4. Nội dung 4: Xác định vấn đề cần nghiên cứu………………………………4 5. Nội dung 5: Bắt đầu thiết kế……………………………………………… 4 6. Nội dung 6: Đo lường……………………………………………………… 6 7. Nội dung 7: Phân tích dữ liệu………………………………………………7 8. Nội dung 8: Kết quả…………………………………………………………8 9. Nội dung 9: Phụ lục………………………………………………………….9 1 NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC RÈN LUỆN ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Đặt vấn đề:   !"#$% &' ($)* +,--.,/01!! 234%56)*+,%5&7 8239%585!:(;<:/8 )5=%!($*+,/>)?2!@ A9B2C .DC4*?E !.FF+<FGHF5 H?I*1*/J!.7C" KL!5$C)8MN/ O!.&JPQR*"S(< 9(,(M#!.!%5PDQ%J:,- 5%5:!.,)T,4"%5# B5%5/J@5) *?)1<5 !%5,)!%5,+%KC)U(K- #(KK(K7&%V5/PS(*"4 (K) )7**?WAC *)T5K5 85&)1$3)1)85&)15/>?. 2(,(M23M239G$):!. %V5/X :-.")7) .;&(K2/Y+$8239 !.)EZ+9!.,F) *+-.!.F[2-)7).;! .F*+:!.,78:1:5 N\,)&!/ 1. Hiện trạng: J2352=4*?S(!(2)C!.E >?.@]!' )*!:E ^ PS(*4+$/ ^ J&23;C/ ^ Q)@L/ ^ P52,2_5/ ^ 0LI<)1&/ ^ ` 4[ )15/ ^ `@77&%5)3a PS(82(K23,(5E b1N+%5.5Icde dfI#4?JPQR,25!*+ 52I<!U")C+<',-%57/Q7@ 52 4M1K$g:///Q))?27@K4:5 47L8?.@]!' )*! 22:/hN#.5I295 *%57< 1N4($5 *)14!4[c384!\ 2 (#/`@($1'%5&1&' 8?. !)C-.)&' )*!/J *9@552C)C 3i@ C37C *])1CD@)T 5SH?j771) 1)?27++4  <**])CCV)$C5k92@@+- C l#6]#)+2 :]M8 )<C%54",5)///b ]7&&23%592 @5ki9K"2(S(T[2 !./ h(K)<CA4"+!57T[2!.E ^bC,(-S(EQ+l5&2 ?4G(<:E +T)C45 2 )C5K!)C,-D K(///FN?*L*(*+, /// ^bC*55E0?.!@.)CF($ 5,@C]5@@!2F(;2C2%54Kk $5F<A*"%55k&,F"m 7N524:(;46)i$/// ^bC*5&EQ8:  "K)1S(F(; 4**F($!2C$%592@ "-F A'@*!F) "7 #W? 5)@@46F ($K<85 (*!I.&F ($*K*D485 &5)/// ^bC*5EJ%5A :&!5($*,$<1K)1S (FK(KA(#)?<A,)TF"#n 3$%54!4[F($*K*@D485&5)/// 2.Giải pháp thay thế: J&!@*)!&!%5C .=n &b>5*"&*+5)C&)C+< **])C9()C!./ XPD23!2o>&.@)i/>& @.)@p*"4Dq.E)K %5&/J23@*"5i<9# / J@5"!2@@,]*7M)8W?** ?F4Dq7+4 V5)2C&@,%5&S (F7(K))S?*7**?#S]SA/ h@S2]*7M8A4")C*!\!. ).;2FMG$)!.! )5F4 rV5)A,CD+G4:41 )&/J,"92@$5S55)! 75&S31*/>A5 )3$ *" !2@@,@?.<rN3)5%5/Z" (58) $*\*+,5<!.S ()C"KL)8MN/s<*c 3 82@!!SC: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân. 3.:  Xác định vấn đề nghiên cứu 5/J@5)"!2@@,[2!. S(JPQR@t 4/Q/J@5)"!2@@,(U[2!. S(JPQR/ 4. Thiết kế: YK)14",@!2C1*)N4@/>1*L5( )7r9<1*%34",@S1*uvw+  3./J  @(;3.2  5A(#xX/ J13@SeS()@]5S\1* uvwEJ&23;C52,2_57& 23)*!KK!($C+%5)3)1*# )@LaJ@4M9m*!8))@]%5c7/ Y,25!A(#=S5!x/O5)*!746c +!4?!.7)'@ 4/0)37! <".7S)C@@,/R5)3 (U*_74"$?m7'(5E Y.S >8) 54S >8  )  5  P1M* %54", )3(UI*!1M*%5c7@54"$?m/ > 71M*= ()C8))*!%5 )3(U174I()/J *77I* !8)9CB(K2%54",/R5 )3&*2S54"I*)5 +7$ 78)9CB/)3(U(I7r2)4)C *272/Y,25!=S5!X/ Q$+E)3!<"8)*!%57J9OK bA)=y2zY,25!x{/R57bA!8 .7S)C@@,/)3(U5'4"$ ?m7bA$C)74"3/ • J!8)9CB(K2%57bA E |`@,2_5)14!/ |`@;C/ |`@7&/ |X 77&%5)3)%541* |`@)*!%5&1*/ |QL*m*)1S&a 4 Jc4"$?m)3(U&*27bA S4"$? m)8)9CB2(5*2(U5 8 )7bA.5CB/J *7)3(U7bA 2+(I7r2 *85)3)1*2/R5 )3 *\)11*# *m*!8)%5 7bA)=de285,25!52=S5 !X)5(AD  (5E bA  Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 5!A(#zx{5!zX{ J *7A$5!8)*!%57b=O505 )=f2/Q$K7bA/R5705M !8)9CB(K2(5E >8)9CB(K2%5705E |QL*m*)192@5k |Q<.!8C/ |`@,2_5/ |`@)*!&1*/ |J,%7:%5)3)41*/ |`@M&&a R5)3 &*2 +5 8)705 .5(UCB)705i2+(I7r2  *85)3)*2/R5)3 *\)11*# * m*!8)%57 05)=dd285,25!52=S5! X)5(AD  (5E  5 05 Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 5!A(#zx{5!zX{ |J7(ADK)17bA5!1BCB"c e}~^•f~/>#5!BCB%57bAd}}~/ |JA$K)17055!1BCB"c e}~^ef~/>#5!BCB%5705id}}~/ 5. Đo lường: Q@3.2(;)m*!8) %557S(1)(5/h3A4"%53 .252I78))@]%557S (/0)?2*m* !8&)%557S( 5)m*%51*# *)1)3/Y,2tỉ lệ điều chỉnh ))/J3.2)3Bm*!8 )&(5)3(U !8)&%557S (++5.CB33.2@4 +5(;+?*8*)3./ P))%57bA1)(5E Số ngày Giai đoạn cơ sở (A) Giai đoạn có tác động (B) y29 b*!e}9 f2 *7  b*!d}9 y2 *7 b*!€9 e2 *7 `@)*! 6 P))%57051)(5E Số ngày Giai đoạn cơ sở (A) Giai đoạn có tác động (B) f29 b*!ee9 y2 *7  b*!d•9 y2 *7 b*!€9 e2 *7 `@)*! 6. Phân tích dữ liệu: JBCB))%557bA) 054+:1!&D:+))%55 75!A(#)5!/> )CB %557 4]5(U<2&D:#5!5A &D:#5!A(#/J&*2])?2/Q]5i <26@*m*+.(;++5 " ]5B5(&D:+]5 "/ bA  Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 5!A(#zx{5!zX{  7 05 Tyû leä ñieàu chænh 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 5!A(#zx{5!zX{ 7. Kết quả: O5(&D:5<25S(($52I)C8 )9CB%54",/Q78)& /Q"57C52I)&%5K A5!()15!A(#/ Q]52)&D:4+: "CB) %57bA/5!A(#my2(K9)*!%57 bA=C)*!e}9y2/`+c2.f#@5 @@,+7:8)9CB(5  *)1*25 \)1(I7r27bA4M 9($52I/>]5<2(54M97bA 99($52I)C)&%5) * 7))];2)192@4! 4[/ JA$K)17055(&D:]5i<2($52 K)&%5(5/ J *m*)7r@?<2"57bA)05C 52I?.%5EQ78&@ @@=4:&nc+5@=,2_)14!4  7&)3)41*A/Jc@<2 "S?*%557 i 4A/ 0)?246)@5.%5@@, *\ (I7r)1*22]552I) &%57S(/ 8 8. Phụ lục Y5(K)3!)C)S()@I.W?/J7 @77&)3/YCC)C)!. S(474",@?<23.2(U]*S( ")&%54",7/ >3.$1*85eS(\)*!K 5/•1*#(U&7r$ *I)52I) %5e4!)*!/)3@$ *7r&5 (5($m*%51*#$5))3(UB(;5)& %57:*&5]*7KM:*&8(5(/ O5(1*S@?<2)3&5+CB )&%5S()&531*!'  !7M(59)C)&%5K\)*!)C! ./0)?2@5@@,@2)S(UI3C S(")C)&%5/ bC*9  @*9+c7(5E X"$?m%57bAE Y.S >8) 54S >8)5  P1M *%54", ^•L x4 " A Q=7 &/> K@/Q= M&& /Q= )@La Z"L*m*)1 S&/Y *m*)Cn/ `@7/ ^J@SW? ‚5&7 @)[n/ >BS *m*/ Q=)3 &S/Q= ,2_4!/ >2 &S/`@7 &41*/Q= a `@)*!  &/>77 ($*,@%5 1*#/ `@) 3& S/`@ / ^RK5=5 )1S& Q5$5 5@) %51*/J&,2 _)14!/RK @=5D)1 4!a `@,2_)1 S&/J5 5K! %51* &/ ^•:($ : X M7 & Q6 @I;B(_ `@/ Q:($ 9 (/Q= )1S&/ • X"$?m%5705E Y.S >8) 54S >8)5  P1M *%54", ^•L/ X 9e52 &1  Q=M5 )3/> @4 !5/ Q= @7&a Y*m*45 k)Cn/ `@7/ ^J@SW? >BS *m*/ Q=,2_ 4!/>2 &S/ `@7& 41*/Q= a YS]&/ >77($ *,@%51* #/`@ 2 &S/`@ / ^RK5=5 )1S& J554I 5 J&K@ )(/J& ,2_)14!/ `@,2_)1 S&/J5 5K! %51* &/ ^•:($ : J&\5))1 4! Q=Sk 4!8/Q= `@/ X &: )1S&/ Z9m*%51*#E ƒYK)17bAEm*df2/ J1E>8)*!E |>f9,2_)14!e9K@BS@ 2&Sf9K)("&41*)3 &S•94!/ R5E|f29E>y9"&1*#)3 &Se92&S•9K@/ |y2 *7E>e9"&1*#)3&S e92&Se9/ |e2 *7E`@)*!/ ƒYK)1705Em*df2/ J1E>8)*!E 10 [...]... ……………………………………………………………………………… 3.Xếp loại: Diên phước, ngày… tháng……năm…… HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐÁNH GIÁ ……………………… 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIÊN KHÁNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân Người nghiên cứu: Đỗ Thị Mỹ Hà Diên Phước , ngày 10 tháng 3 năm 201 13 14 ... các bạn, nói trống không _ 2 ngày tiếp theo: Không vi phạm Người viết 11 BẢN NHẬN XÉT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Của Hội đồng chuyên môn nhà trường Tên đề tài: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân Phạm vi áp dụng: Bản điểm đánh giá 1 các tiêu chí: T/C.1 T/C.2 T/C.3 T/C.4 T/C.5 T/C.6 T/C.7 T/C.8 T/C.9... cải nhau với bạn 2 lần, làm việc riêng trong giờ học 3 lần, trốn làm vệ sinh 2 lần, nói trống không * Sau tác động: _ 4 ngày đầu: Nói tục 6 lần, làm việc riêng trong giờ học 2 lần, trốn làm vệ sinh, nói trống không, gây gỗ với các bạn, cải nhau với các bạn 2 lần _ 4 ngày tiếp theo: Nói tục 4 lần, làm việc riêng trong giờ học, gây gỗ với các bạn, nói . *!E 03*12a//aaTaa Pj†‡J‚…ˆ> >…‰jYŠ>PjŠ aaaaaaaaa/ 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIÊN KHÁNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân . NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Của Hội đồng chuyên môn nhà trường Tên đề tài: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân. Z!)*E X"+d3E JvQ/d. $**+,5<!.S ()C"KL)8MN/s<*c 3 82@!!SC: Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh THCS trong dạy học môn giáo dục công dân. 3.:  Xác định vấn đề nghiên cứu 5/J@5)"!2@@,[2!. S(JPQR@t 4/Q/J@5)"!2@@,(U[2!. S(JPQR/
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh trong môn giáo dục công dân, ảnh hưởng của việc rèn luyện đạo đức học sinh trong môn giáo dục công dân,

Từ khóa liên quan