0

Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thuộc thành phố bắc ninh

108 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 08:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VIỆT GIANG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở VÙNG CÓ ĐẤT ĐƯỢC THU HỒI XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 31 10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. ĐỖ KIM CHUNG Hµ néi - 2012 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chưa từng được sử dụng trong bất cứ công trình nghiên cứu nào. Tôi xin cam đoan, mọi việc giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, tháng 05 năm 2012 TÁC GIẢ Nguyễn Việt Giang Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. ii LỜI CẢM ƠN   *   Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Viện sau Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND Tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh; Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố Bắc Ninh và các thày, cô giáo đã đào tạo giúp đỡ, cung cấp tài liệu giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt là GS.TS Đỗ Kim Chung đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, viết và hoàn thiện luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các tập thể, cá nhân, bạn bè và gia đình đã quan tâm và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và viết luận văn này. Hà Nội, tháng 05 năm 2012 TÁC GIẢ Nguyễn Việt Giang Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. iii DANH MỤC VIẾT TẮT DDI : Vốn đầu tư trong nước ĐH : Đại học DN : Doanh nghiệp FDI : Vốn Đầu tư nước ngoài GDP : Tổng thu nhập quốc dân HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp LĐ : Lao động LĐTBXH : Lao động thương binh xã hội PTNT : Phát triển nông thôn SXHH : Sản xuất hàng hóa THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTCN : Tiểu thủ công nghiệp TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục viết tắt iii Mục lục iv Danh mục các bảng vii 1 MỞ ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở VÙNG CÓ ĐẤT ĐƯỢC THU HỒI CHO XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 4 2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 4 2.1.1 Khái niệm “giải pháp tạo việc làm” cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị? 4 2.1.2 Vai trò của giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi 5 2.1.3 Đặc điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 7 2.1.4 Nội dung của nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 13 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thực hiện giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi 15 2.2 Cơ sở thực tiễn về giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 20 2.2.1 Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa 20 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. v 2.2.2 Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước 24 2.2.3 Một số bài học rút ra trong việc thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người lao động vùng có đất thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị 35 2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 36 3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 42 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 43 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 43 3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 44 3.2.4 Phương pháp phân tích 44 3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 44 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Thực trạng các giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh 45 4.1.1 Thực trạng đào tạo nghề cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh 45 4.1.2 Yêu cầu các doanh nghiệp, chủ dự án sử dụng đất được thu phải tuyển dụng lao động địa phương 50 4.1.3 Thực trạng thực hiện giải pháp “Cấp đất giãn dân, đất dịch vụ tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh” 55 4.1.4 Thực trạng thực hiện giải pháp “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa ở thành phố Bắc Ninh” 57 4.1.5 Thực trạng thực hiện giải pháp “Đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở thành phố Bắc Ninh” 63 4.1.6 Thực trạng thực hiện giải pháp “Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động ở thành phố Bắc Ninh” 66 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. vi 4.1.7 Thực trạng thực hiện “Giải pháp giữ nguyên nghề cũ” 68 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thực hiện giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh 72 4.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp đào tạo nghề 72 4.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp các doanh nghiệp, chủ dự án sử dụng đất thu hồi phải sử dụng lao động địa phương 74 4.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp cấp đất giãn dân, đất dịch vụ 76 4.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa ở thành phố Bắc Ninh 77 4.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động 79 4.2.6 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động 80 4.2.7 Nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp giữ nguyên nghề cũ 82 4.3 Định hướng hoàn thiện các giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh trong những năm tới 83 4.3.1 Định hướng hoàn thiện giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh theo sáu nhân tố ảnh hưởng 83 4.3.2 Định hướng hoàn thiện bảy giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi ở thành phố Bắc Ninh 89 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 So sánh mức độ đô thị hóa của các nước giai đoạn 1950 – 2000 21 2.2 Số lao động địa phương được tuyển dụng vào các công ty 27 3.1 Tình hình dân số và nguồn lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn 2008 - 2010 38 3.2 Tình hình lao động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 39 3.3 Cơ cấu kinh tế các ngành của Thành phố 40 3.4 GDP bình quân đầu người của thành phố Bắc Ninh (Theo giá cố định năm 1994) 40 4.1 Kết quả đào tạo nghề ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 46 4.2 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp đào tạo nghề ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 48 4.3 Nhu cầu đào tạo nghề của lao động trong các nhóm hộ điều tra 49 4.4 Số lao động đang sử dụng và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 53 4.5 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp các chủ doanh nghiệp, 53 4.6 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp cấp đất giãn dân, đất dịch vụ ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 56 4.7 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 59 4.8 Sự thay đổi ngành nghề theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của người lao động trước và sau khi bàn giao đất ở các hộ điều tra 61 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. viii 4.9 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 64 4.10 Kết quả lao động có việc làm từ giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động ở thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 67 4.11 Kết quả lao động có việc làm từ giải giữ nguyên nghề cũ ở thành phố Bắc Ninh 4 năm 2007 - 2010 69 4.12 Ý kiến của lao động về các giải pháp đã thực hiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đến năm 2010 72 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 1 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Giải quyết việc làm cho người lao động giúp họ ổn định đời sống đó là vấn đề cốt yếu để đảm bảo sự phát triển bền vững của bất kỳ một quốc gia, một chế độ chính trị nào. Ở Việt Nam, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế (từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI), cơ cấu lao động, vấn đề việc làm của người lao động đã có những thay đổi đáng kể: tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp giảm (do diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp), tỷ trọng lao động các ngành phi nông nghiệp tăng. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một tỷ lệ không nhỏ lao động thiếu và không có việc làm. Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, đặt trung tâm tỉnh lỵ tại thị xã Bắc Ninh. Kể từ đó đến nay, vấn đề phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Bắc Ninh (trước là thị xã Bắc Ninh) nhất quán chỉ đạo thực hiện. Thực tế hơn 10 năm qua việc phát triển nhanh chóng các khu đô thị, khu công nghiệp tại nơi đây đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của thành phố Bắc Ninh. Từ khi tách tỉnh đến nay, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, thành phố đã thu hồi trên 2000 ha đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng khu công nghiệp và đô thị. Việc thu hồi đất đã kéo theo một lượng lao động khá lớn mất và không có việc làm. Theo số liệu điều tra, thành phố Bắc Ninh có khoảng 15.959 lao động không có việc làm (thất nghiệp), chiếm 9,8% dân số và hơn 10% số lao động trong độ tuổi. Hiện nay, mỗi năm, tổng số lao động không có việc làm ở thành phố Bắc Ninh khoảng 5.600 người, phát sinh từ các nguồn: lao động mất đất nông nghiệp, bộ đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học Trong đó, số lao động thất nghiệp bình quân ở các vùng bị mất đất cho xây dựng KCN và đô thị là 15người/ha. Do không có việc làm hoặc việc làm không thường xuyên nên một bộ phận lao động đã mắc vào các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, mại dâm, lô đề gây mất trật tự, an ninh xã hội ở địa phương. [...]... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở VÙNG CÓ ĐẤT ĐƯỢC THU HỒI CHO XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 2.1.1 Khái niệm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị? - Giải pháp: Là biện pháp, cách giải. .. dựng KCN và đô thị có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn Khi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thu c thành phố Bắc Ninh , tác giả mong muốn góp một hướng đi hiệu quả và thiết thực trong giải quyết việc làm cho lao động vùng được thu hồi đất cho xây dựng KCN và đô thị ở Thành phố Bắc Ninh Đồng thời,... cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị của địa phương đến năm 2015 và 2020 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát là lực lượng lao động nông thôn được thu hồi đất trong độ tuổi lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị hoá thu c thành phố Bắc Ninh Tập trung ở một số xã, phường như: Kinh Bắc, ... sở lý luận và thực tiễn liên quan đến việc làm cho lao động vùng thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp và đô thị; - Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị hóa thu c Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………… 2 thành phố Bắc Ninh; - Đề xuất hoàn thiện giải pháp tạo việc làm. .. đồng và xã hội - Giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị: Là tìm ra các biện pháp, cách thức giải quyết vấn đề việc làm cho lao động ở khu vực được thu hồi đất, phục vụ cho xây dựng KCN và đô thị Các giải pháp tạo việc làm đó phải phù hợp với đối tượng đặc thù ở khu vực này (ở nhiều lứa tuổi, trình độ khác nhau) Mặt khác, các giải pháp đó... tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 2.1.4.1 Nội dung các giải pháp việc làm của lao động ở vùng có đất được thu hồi Trên cơ sở định hướng của chiến lược phát triển kinh tế đất nước nói chung, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, nhóm giải pháp tạo việc làm cho người lao động vùng có đất được thu hồi đã được hình thành, ... các doanh nghiệp và toàn xã hội Từ những khái niệm về việc làm và giải pháp nêu trên, chúng tôi đưa ra khái niệm về giải pháp việc làm và giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng KCN và đô thị như sau: - Giải pháp việc làm: Chính là tìm ra các biện pháp, cách thức giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động; để người lao động có việc làm và tăng thu nhập,... an ninh ở địa phương và góp phần sớm đưa thành phố Bắc Ninh đạt mục tiêu trở thành đô thị loại II trước năm 2015 Mặc dù, tỉnh và thành phố đã có nhiều giải pháp về việc làm cho người lao động, nhưng khi đưa vào thực tế thì còn nhiều điều chưa thực sự phù hợp và chưa mang lại hiệu quả như mong muốn Việc nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho nông dân ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng KCN và đô thị. .. các loại thu c có độ độc cao, tuân thủ thời gian phun thu c bảo vệ thực Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………… 6 vật, phân hóa học một cách hợp lý… 2.1.3 Đặc điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị * Đặc trưng vùng có đất được thu hồi cho xây dựng KCN và đô thị Đô thị hóa gắn với công nghiệp hoá,... điểm các giải pháp Nội dung này là thực hiện chỉ ra các ưu, nhược điểm của các giải pháp tạo việc làm ở các vùng có đất được thu hồi cho khu công nghiệp và đô thị Trong bảy nhóm giải pháp đã được thực hiện trên địa bàn nhằm tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất thu hồi thì trong từng giải pháp, cần được chỉ rõ đâu là ưu điểm, đâu là nhược điểm Trên cơ sở đó nhìn lại những điểm mạnh của giải pháp, duy . Ở VÙNG CÓ ĐẤT ĐƯỢC THU HỒI CHO XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 4 2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị. điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị 7 2.1.4 Nội dung của nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được. điểm giải pháp tạo việc làm cho lao động vùng có đất được thu hồi cho xây dựng khu công nghiệp và đô thị * Đặc trưng vùng có đất được thu hồi cho xây dựng KCN và đô thị Đô thị hóa gắn với công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thuộc thành phố bắc ninh, Nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho lao động ở vùng có đất được thu hồi xây dựng khu công nghiệp và đô thị thuộc thành phố bắc ninh,

Từ khóa liên quan