Giáo án tự chọn Vật lý lớp 11 hay

74 4K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 16:17

Tiết 1 BÀI TẬP ĐIỆN TÍCHĐỊNH LUẬT COULOMB.THUYẾT ELECTRON ĐLBT ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích. + Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính. 2.Kỹ năng: +Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích . +Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc, cọ xát và hưởng ứng. 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với môn học. TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2014 Tiết 1 BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH-ĐỊNH LUẬT COULOMB.THUYẾT ELECTRON ĐLBT ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích. + Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính. 2.Kỹ năng: +Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích . +Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc, cọ xát và hưởng ứng. 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với môn học. II.CHUẨN BỊ 1. Giáo Viên: Một số bài tập định tính và định lượng. 2. Học sinh: Làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. kiểm tra bài cũ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Yêu cầu HS viết biểu thức độ lớn và biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích q 1  0 và q 2  0 -Yêu cầu HS trình bày nội dung thuyết electron. → Giải thích hi ện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và do tiếp xúc - Yêu cầu HS trả lời câu : 1.3; 2.6; trang 5,6 sách bài tập. -Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích : 12 F  ↑ ↓ 21 F  và hướng ra xa nhau. -Độ lớn: 2 21 r qq kF ε = ( F 12 =F 21 = F) - Tr ình b ày n ội dung thuy ết electron. → vận dụng giải thích …………- 1.3D ; 2.6 A 2. Bài mới Hoạt động 1 Xác định phương ,chiều , độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích H Đ CỦA GIÁO VIÊN H Đ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG - Cho HS đọc đề , tóm tắt đề và làm việc theo nhóm để giải bài 8/10sgk và bài tập làm thêm: cho độ lớn q 1 = q 2 = 3.10 -7 (C) cách nhau một khỏang r trong không khí th ì h úc nhau m ột lực 81.10 - 3 (N).x ác đ ịnh r? Biểu diễn l ực húc và cho b íet d ấu của các điện tích? -Các nhóm dọc ,chép và tóm tắt đề. -Thảo luận theo nhóm từ giả thuyết , áp dụng công thức , suy ra đại lượng cần tìm. -Biểu diễn lực húc và suy luận dấu của các điện tích. Bài8/10sgk Độ lớn điện tích của mỗiquảcầu: ADCT: 2 21 r qq kF ε = = k 2 2 r q ε (1) q = k rF 2 ε = … =10 -7 ( C Nguyễn Văn Thỏa - 1 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 -Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải. -Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 1.6/4 sách bài tập. - Cho HS thảo luận và là theo nhóm (có sự phân công giữa các nhóm) -Gợi ý: công thức F ht ? → ω -Công thức tính F hd ? -Các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải. - Đọc và tóm tắt đề bài. -Thảo luận và tiến hành làm theo sự phân công của giáo viên. -L ập tỉ số F đ v à F hd ) Bài tập làm thêm Từ CT (1):r = F kq ε 2 = = 10 cm - 12 F  ↑ ↓ 21 F  → q 1 〈 0 và q 2 〉 0 Bài 1.6/4 sách bài tập e q = p q = 1,6.10 -19 ( C) a/ F = 5,33.10 -7 ( N ) b/ F đ = F ht → 9.10 9 2 2 2 r e = mr 2 ω → ω = 3 29 210.9 mr e = 1,41.10 17 ( rad/s) c/ F hd = G 2 21 r mm → hd d F F = 21 29 210.9 mGm e = 1,14.10 39 Vậy : F hd 〈 〈 F đ Ngày soạn: / /2011 Nguyễn Văn Thỏa - 2 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Tiết 2 BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH-ĐỊNH LUẬT COULOMB.THUYẾT ELECTRON ĐLBT ĐIỆN TÍCH (Tiếp) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích. + Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính. 2.Kỹ năng: +Xác định được phương , chiều, độ lớn của lực tương tácgiữa hai điện tích . +Giải thích được sự nhiễm điện do tiếp xúc, cọ xát và hưởng ứng. 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với mơn học. II.CHUẨN BỊ 1. Giáo Viên: Một số bài tập định tính và định lượng. 2. Học sinh: Làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Hoạt động 1 Vận dụng thuy ết electron gi ải th ích s ự nhiễm đi ện do cọ xát H Đ của giáo viên H Đ của học sinh Nội Dung -u cầu HS đọc , thảo luận làm bài 2.7 /6 s ách bài t ập. - Cho mỗi nhóm cử đại diện lên trả lời. - v ận dụng thuy ết electron thảo luận để trả lời bài 2.7. -Các nh óm lầ lượt trả lời và nhận x ét phàn trả lời của nhau. B ài 2.7/6 s ách b ài tập Khi xe chạy dầu sẽ cọ xát vào vỏ thùng xe và ma sát giữa khơng khí với vỏ thùng xe làm vỏ thùng bị nhiễm điện.Nếu NĐ mạnh thì c ó thể sinh ra tia lửa đi ện gây bốc cháy. vì vậy ta phải lấy 1 xích sắt nối vỏ thùng với đất để khi điện tích xuất hiện thì sẽ theo sợi dây xích truyền xuống đất. Hoạt động 2 Giải bài tập H Đ của giáo viên H Đ của học sinh Nội Dung Cho đọc và tóm tắt đề. Cho viết biểu thức đònh luật Coulomb, suy ra, thay số để tính q 2 và độ lớn của điện tích q. đọc và tóm tắt (nhớ đổi đơn vò về hệ SI). Viết biểu thức đònh luật Coulomb, suy ra, thay số để tính q 2 và |q|. => |q| = 2,7.10 -9 (C) b) Ta có : F 2 = k 2 2 2 r q => r 2 2 = 4 189 2 2 10.5,2 10.1,7.10.9 . − − = F qk = Nguyễn Văn Thỏa - 3 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Cho h/s tự giải câu b. Cho đọc và tóm tắt. Cho vẽ hình biểu diễn các lực thành phần. Cho tính độ lớn của các lực thành phần. Cho vẽ hình biểu diễn lực tổng hợp. Hướng dẫn để h/s tính độ lớn của lực tổng hợp. Cho h/s tự giải câu b. Viết biểu thức đònh luật Coulomb, suy ra, thay số để tính r 2 và r. Đoc, tóm tắt. Vẽ hình biểu diễn các lực A F và B F . Tính độ lớn của các lực A F và B F . Dùng qui tắc hình bình hành vẽ lực tổng hợp F . Tính độ lớn của F . Thay số tính F 2,56.10 -4 => r 2 = 1,6.10 -2 (m) Bài 8 a) Các điện tích q A và q B tác dụng lên điện tích q 1 các lực A F và B F có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn : F A = F B = 22 2 2 2 xd qk AM qk + = Lực tổng hơp do 2 điện tích q A và q B tác dụng lên điện tích q 1 là : BA FFF += có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn : F = 2F A cosα = 2F A 22 xd d + = 322 2 )( .2 xd dqk + b) Thay số ta có : F = 17.28 (N) 3 Củng cố Dặn dò : Giải các bài tập còn lạitrong SBT Ngày soạn: / /2011 Nguyễn Văn Thỏa - 4 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Tiết 3 BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Tính được cường độ điện trường của một điện tích điểm tại một điểm bất k ì. + Xác định được các đặc điểm về phương , chiều, độ lớn của vect ơ cường độ điện trường và vẽ được vectơ cường độ đi ện trường. 2.Kỹ năng: +Vận dụng được nguyên lí chồng chất của điện trường để giải một số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh điện.( Xác định đươc vectơ cường độ điện trường do 2 điện tích cùng gây ra tại một điểm) 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với môn học. IICHUẨN BỊ 1. Giáo Viên: Một số bài tập và phiếu học tập. 2. Học sinh: Nắm vững lí thuy ết (đặc điểm của vectơ cường độ điện trường,…)làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.kiểm tra bài cũ :Phát phiếu học tập cho học sinh làm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Phiếu1: điện trường là gì? làm thế nào để nhận biết điện trường? -Xác định vectơ cường độ điện trường do đi ện tích Q 〉 0 gây ra tại điệm M. * Phiếu2: Phát biểu nội dung nguyên lí chồng chất điện trường? -Xác định vectơ cường độ điện trường do điện tích Q 〈 0 gây ra tại điệm M. -Để nhận biết điện trường ta đặt 1 điện tích thử tại 1điểm trong không gian nếu điện tích nàychịu tác dụng lực điện thì điểm đó có điện trường. 2.Bài mới Hoạt động 1 Xác định phương ,chiều , độ lớn của vectơ cường độ điện trường do 1 điện tích gây ra tại 1 điểm và vận dụng nguyên lí chồng chất điện trường. H Đ của giáo viên H Đ của h ọc sinh ND bài tập - Bài tập1 : Cường độ điện trường do 1 điện tích điểm +4.10 -8 (C) gây ra tại một điểm A cách nó một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi 2 bằng 72.10 3 (V/m).xác định r? Vẽ E A ? -Các nhóm chép và tóm tắt đề. -Thảo luận theo nhóm từ giả thuyết , áp dụng công thức , suy ra đại lượng cần tìm. -Biểu diễn E A Bài tập 1 E = 2 r qk ε → r = ε E qk = 5.10 -2 m Nguyễn Văn Thỏa - 5 - ⊕ Q E M M ⊖ Q E M M TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 -Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải. -Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 13/21 sgk. - Cho HS thảo luận nêu hướng làm (GV có thể gợi ý) - Cho đại diện các nhóm lên trình bày. -Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 12/21 sgk. - Cho HS thảo luận nêu hướng làm (GV có thể gợi ý : từ điều kiện phương ,chiều , độ lớn của E 1 , E 2 suy luận vị trí điểm C ) - Cho đại diện các nhóm lên trình bày. -Các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải. Đọc và tóm tắt đề bài: q 1 = +16 . 10 -8 (C) q 2 = -9 . 10 -8 (C);AB= 5cm AC=4cm; BC = 3cm E C ? -Thảo luận và tiến hành lành theo nhóm: *Xác định E 1 , E 2 do q 1 , q 2 g ây ra t ại C. -AD qui tắc hình bình hành để xác định phương, chiều của E C - Dựa vào giả thuyết tính độ lớn của E C -Đọc và tóm tắt đề bài: q 1 = +3 . 10 -8 (C); ε =1 q 2 = -4 . 10 -8 (C); r= 10cm E C = 0 → C ? -Thảo luận và tiến hành lành theo nhóm suy lu ận t ìm v ị tr í điểm C. -Dựa vào E 1 = E 2 đ ể tìm x Bài 13/21 sgk * E 1 : -phương : trùng với AC - Chiều: hướng ra xa q 1 - Đ ộ lớn: E 1 =k 2 1 AC q = 9.10 5 (V/m) * E 2 : -phương : trùng với BC - Chiều: hướng về phía q 2 -Đ ộ lớn: E 2 =k 2 2 BC q = 9.10 5 (V/m) E 1 vuông gốc E 2 ( ABC vuông tại C) Nên E C là đường chéo của hình vuông có 2 cạnh E 1 , E 2 → E C có phương song song với AB,có độ lớn: E C = 2 E 1 = 12,7. 10 5 (V/m) Bài 12/21 sgk Gọi C là vị trí mà tại đó E C do q 1 , q 2 g ây ra b ằng 0. *q 1 , q 2 g ây ra t ại C : E 1 , E 2 ta có : E C = E 1 + E 2 = 0 → E 1 , E 2 phải cùng phương , ngược chiều ,cùng độ lớn → C thuộc đường thẳng nối q 1 ,q 2 cách q 1 một khoảng x (cm)và cách q 2 một khoảng Nguyễn Văn Thỏa - 6 - Q ⊕ q E A A TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 x +10 (cm) Ta c ó : E 1 = k 2 1 x q = k ( ) 2 2 10+x q = E 2 → 64,6(cm) 3. Củng cố dặn dò H Đ của giáo viên H Đ của học sinh - Yêu cầu HS về làm bài tập trong sách bài tập. - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện. Ngày soạn: / /2011 Nguyễn Văn Thỏa - 7 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Tiết 4 BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG (Tiếp) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Tính được cường độ điện trường của một điện tích điểm tại một điểm bất k ì. + Xác định được các đặc điểm về phương , chiều, độ lớn của vect ơ cường độ điện trường và vẽ được vectơ cường độ đi ện trường. 2.Kỹ năng: +Vận dụng được nguyên lí chồng chất của điện trường để giải một số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh điện.( Xác định đươc vectơ cường độ điện trường do 2 điện tích cùng gây ra tại một điểm) 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với môn học. IICHUẨN BỊ 1. Giáo Viên: Một số bài tập và phiếu học tập. 2. Học sinh: Nắm vững lí thuy ết (đặc điểm của vectơ cường độ điện trường,…)làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.kiểm tra bài cũ : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Yêu cầu HS viết biểu thức định luật coulomb và nêu ý nghiã các đại lượng trong biểu thức. - Dưa quả cầu A tích điện âm lại gần quả cầu kim loại B trung hoà về điện thì kết quả B sẽ như thế nào?giải thích ? - Yêu cầu HS nêu cách xác định vectơ cđđt do 1 điện tích gây ra tại một điểm. nêu nội dung nguyên lí chồng chất điện trường. -Biểu thức : 2 21 r qq kF ε = - Kết quả : quả cầu B sẽ nhiễm điện do hưởng ứng : Đầu gần A nhiễm điện điện dương,đầu xa A nhiễm điện âm.( vận dụng thuyết electron giải thích …………) - Thực hiện yêu cầu cầu cuả giáo viên. 2. Bài mới Hoạt động 1 Xác định được các đại lượng trong biểu thức định luật coulomb . H Đ của giáo viên H Đ của học sinh Nội Dung -Cho HS chép đ ề :Cho hai điện tích điểm giống nhau,đặt cách nhau một khoảng 2cm trong chân không tương tác nhau một lực -Lớp chép và tóm tắt đề,đổi đơn vị. -Thảo luận theo nhóm từ giả thuyết , áp dụng công thức , suy ra đại lượng cần Bài 1 a/Độ lớn của mỗi điện tích: ADCT: 2 21 r qq kF ε = = k 2 2 r q ε Nguyễn Văn Thỏa - 8 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 1,8.10 -4 N. a/ Tìm độ lớn mổi điện tích. tìm. -Từ biểu thức ĐL coulomb rut1 ra công thức tính q và r. q = k rF 2 ε = ( ) 9 2 24 10.9 10.2.10.8,1 −− 1 q = 2 q =2.10 -9 ( C ) b/Tính khoảng cách giữa hai điện tích nếu lực tương tác giưã chúng 4.10 -3 N. -Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên nêu hướng giải và trình bày bài giải. -Các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải. b/ Khoảng cách giưã hai điện tích khi lực tương tác F’ = 4.10 -3 N : r’ = ' .10.9 29 F q r’= 3 189 10.4 10.4.10.9 − − = 3.10 -3 m Hoạt động 2: Xác định phương ,chiều , độ lớn của vectơ cường độ điện trường do 1 điện tích gây ra tại 1 điểm và vận dụng nguyên lí chồng chất điện trường. H Đ của giáo viên H Đ của học sinh ND bài tập -Tại hai điểm A,B cách nhau 3cm trong không khí có hai điện tích điểm q 1 = -q 2 = 8.10 -8 (C); xác định cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại M cách A , B :3cm. - Cho HS thảo luận nêu hướng làm (GV có thể gợi ý) - Cho đ ạ i diệncác nhóm lên trình bày. -Lớp chép và tóm tắt đề,đổi đơn vị. -Thảo luận và tiến hành lành theo nhóm: *Xác định E 1 , E 2 do q 1 , q 2 g ây ra t ại M. -AD qui tắc hình bình hành để xác định phương, chiều của E C - Dựa vào giả thuyết tính độ lớn của E C -Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày và nhận xét bài giải Bài 2: * E 1 : -phương : trùng với AM - Chiều: hướng ra xa q 1 - Đ ộ lớn: E 1 =k 2 1 AM q = 8.10 5 (V/m) * E 2 : -phương : trùng với BM - Chiều: hướng về phía q 2 -Đ ộ lớn: E 2 =E 2 = 8.10 5 (V/m) E 1 hợp với E 2 một góc 120 0 (ABM đều)Nên E C là đường chéo của hình thoi có 2 cạnh E 1 , E 2 → E C có phương song song với AB,có chiều hướng từ A → B,có độ lớn: E M = E 1 = E 2 = 8. 10 5 (V/m) 3. Củng cố dặn dò H Đ của giáo viên H Đ của học sinh - Yêu cầu HS về làm bài tập trong sách bài tập. - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện. Nguyễn Văn Thỏa - 9 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Tiết 5 BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG (Tiếp) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Tính được cường độ điện trường của một điện tích điểm tại một điểm bất k ì. + Xác định được các đặc điểm về phương , chiều, độ lớn của vect ơ cường độ điện trường và vẽ được vectơ cường độ đi ện trường. 2.Kỹ năng: +Vận dụng được nguyên lí chồng chất của điện trường để giải một số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh điện.( Xác định đươc vectơ cường độ điện trường do 2 điện tích cùng gây ra tại một điểm) 3. Thái độ: HS chú ý theo dõi GV giảng bài, có ý thức tham gia xây dựng bài, cảm thấy hứng thú với môn học. IICHUẨN BỊ 1. Giáo Viên: Một số bài tập và phiếu học tập. 2. Học sinh: Nắm vững lí thuy ết (đặc điểm của vectơ cường độ điện trường,…)làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.kiểm tra bài cũ : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh + y/c học sinh viết công thức và nêu đặc điểm công cuả lực điện trong sự di chuyển cuả một điện tích trong một điện trường đều? + công thức tính công thức tính điện thế ,hiệu điện thế và công thức liên hệ giưã hiệu điện thế với công cuả lực điện và cường độ điện trường cuả một điện trường đều? + Cho học sinh trả lời câu 4/25 và 5/29 sgk -A = qEd Đặc điểm: không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối cuả đường đi trong điện trường. - V M = q A M∞ ; U MN = V M - V N = q A MN E = q A MN = d U ( U = E.d) - 4D ; 5C 2.Bài mới Hoạt động 1: Xác định công cuả lực điện làm di chuyển một điện tích. Hoạt động cuả giáo viên Hoạtđộng cuả học sinh Nội dung -Cho HS đọc ,tóm tắt đề và đổi đơn vị. Cho:s =1cm = 10 -2 m E = 10 3 V/m; 1/Bài5/25sgk Ta có: A = qEd với d = -1 cm Nguyễn Văn Thỏa - 10 - [...]... thực hiện các bài tập trong SBT/33,34 Ngày soạn: / /2 011 Nguyễn Văn Thỏa - 32 - Hoạt động cuả học sinh -Về nhà thực hiện u cầu cuả giáo viên TT GDTX – Văn Lãng Lớp dạy: 11A Tiết: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Lớp dạy: 11B Tiết: Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày dạy: / / Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: Ngày dạy: / / Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng:... VM = U = 72V( điện thế tại bản âm =0) 3 Củng cố dặn dò H Đ của giáo viên - u cầu HS về làm bài 4.7 /10 và bài 5.6 ;5.9/12 sách bài tập Nguyễn Văn Thỏa - 11 - H Đ của học sinh - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT 6 CƠNG... 220 ≈ 0,092 A = R 2402 P1 = I21.R ≈ 4,1W ; P2 = I22.R ≈ I1 = I 2 = 16,4W → P2 ≈ 4P1 vậy đèn 2 sáng hơn đèn 1 TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 nhóm và nêu nhận xét Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT 11: BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: + Nắm chắc nội dung định luật... 0,3A RN + r 6+2 +Cơng suất tiêu thụ cuả bóng đèn: PĐ = RĐ.I2 = 6.0,3752 = 0,84W Vậy đèn còn lại sẽ sáng hơn lúc trước Hoạt động cuả học sinh -Về nhà thực hiện u cầu cuả giáo viên - 24 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT13 BÀI TẬP TỔNG HỢP GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH... và nhận xét kết quả trình bày 3 Dặn dò Hoạt động cuả giáo viên - Y/c học sinh về thực hiện các bài tập:7.13;7.14;7.15;7.16/21 sách bài tập Nguyễn Văn Thỏa - 18 - Hoạt động cuả học sinh -Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: Tiết... 8,9.10 −6.96500.2 = AI 6,4.10 − 2.10 −2 =2680s 3 Dặn dò Hoạt động cuả giáo viên -Y/c học sinh về thực hiện các bài tập trong SBT/33,34 Nguyễn Văn Thỏa - 34 - Hoạt động cuả học sinh -Về nhà thực hiện u cầu cuả giáo viên TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT 18: BÀI TẬP... dung cuả bộ tụ? 3 Dặn dò H Đ c ủa gi áo vi ên H Đ c ủa h ọc sinh - u cầu HS về làm bài 6.7;6.8 /14 sách - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện bài tập Nguyễn Văn Thỏa - 15 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: Tiết 9 BÀI TẬP DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI- GHÉP ĐIỆN TRỞ I MỤC... 2.1,5 = I ‘= = 0,214A R Đ + 2r 12 + 2 Hiệu điện thế hai đầu cuả đèn lúc này: UĐ’= I’.RĐ = 0,214 12 = 2,568V Do: UĐ’ 〉 Uđm nên đèn còn lại sáng mạnh TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT14 BÀI TẬP TỔNG HỢP GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ - ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH... quả thảo bài giải luận Nguyễn Văn Thỏa - 30 - 20mn 20.20 = = 10 A 20n + m 20.1 + 20 U N: ξ IR R 2 = = =50% I ( R + rb ) R + rb 2 + 2 TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: TIẾT 15: DỊNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: +Nắm được tính chất điện chung cuả kim loại,sự... có: UAC = E.dAC = 0(đường đi AC vng góc với đường sức) UBC = E.dBC =E.BC = 104 0,03= 300V UAB = E.dAB = E.CB = 104.(- 0,03) = -300V TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: sĩ số: vắng: vắng: Tiết 7: TỤ ĐIỆN + TỤ PHẲNG,GHÉP TỤ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: +Vận dụng được cơng thức định nghiã điện . - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện. Nguyễn Văn Thỏa - 11 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Ngày soạn: / /2 011 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp. - Đánh dấu các bài tập về nhà thực hiện. Ngày soạn: / /2 011 Nguyễn Văn Thỏa - 7 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp. 〈 〈 F đ Ngày soạn: / /2 011 Nguyễn Văn Thỏa - 2 - TT GDTX – Văn Lãng Giáo Án Tự Chọn Lý 11 Năm Học 2013- 2014 Lớp dạy: 11A Tiết: Ngày dạy: / / sĩ số: vắng: Lớp dạy: 11B Tiết: Ngày dạy: / / sĩ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan