0

Giáo án vật lí 8 cả năm hay

92 1,645 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 16:37

I Mục tiêu:1 Kiến thức: Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ. Nêu được tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. 2 Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức để giải các bài tập.3 Thái độ : Có ý thức trong giải quyết các vấn đề.           !"#$%&' !()*+ ,-*    !"   ,./ #$%"&$!' 012 ()*"+,&-$ 34*56./) !!76068* 0122&-!3& !!!9:; '< *=>?6 4+ 567897:97;2),<=>+?#&'+? @(A (,<B)<=>C 7DEFG97%HB97,H'97-&)! @ IJ.9!<K !<0*128* AB1;>?6CDE A,FGHIJ*=:;*KI8**:G? ALM:G? JK- ,=>+?+6F*L 46!<KC($E<+M+,NO+,>M!  H )+ K6"%$ P )>5!,QR/<  !,!<KS(=T #!<KC NO%&''!PN<!QR@! &!S"''!T' HOẠT ĐỘNG 1CU7VWXTìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên: JYCZ<[8Y0 !8Y0"Q  RIC\ 9DE]9^$9<$ +\" I/ Làm thế nào để biết được vật chuyển động hay đứng yên. HUIVHW@XYZ  JYC4]> ,))Q RIC.)>N _>,K%$ JYC`!<!,//9$<<ab  "Q  RIC(=<F!<<a+ \9<c+\b<a9// >,K<6) %/6" JYCJ&,RIF!<<F! !,  JYC(a+d\F!"  Q")H,! ,!%/Q RIC4+&F\K>NKe JY JYCZ<[6<<Y0 =R[f+ F!<<Q RICgE]+\9F!<<F!<c \ JYC.!,=F!"QF Y0Q  RIC`!%/>,K < Y0C\d+DE%/ >,KDE JYC`Y0<,=>+?  HOẠT ĐỘNG 2:(10’)4 !" JYC4+E,6578F&!&, =>6! JYCR[,CI,K! 6! %$ "Q4]> ,Q RICR!%$6! F! F!<< JYCI,K!6!%$  "Q4]> ,Q RICR!%$"6!F!F!< < JYCRKeRI+&F\(A RICU7XI,K! U8Xh"  JYCijRI+&F\'jakj !    RIC4+$9<c+\"    HOẠT ĐỘNG 3CDE"<> \c'C  JYCR[<><!E< ![F<>Y0,9 +^Q RICgE]9l<^$9%<dd JYC4+E,65!m],! (7C.n+  _>,K <E,\ 6>,K <=F! (8CZ<]DE+\6E< ^a\" (oCY%/>,K< =F!"Y0CYc+DE%/ >,KDE II/ Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. (:CR!%$K! 6 ! F!F!<< (;CI,K!6!%$"6 F!F!<F!<<!1 K!%$ (ACU7XI,K! U8Xh" (LC4+$^<c+\"  III/ Một số chuyển động thường gặp: (pC("CDE]q (,Cl<$ HUIVHW@XYZ &,=>+? HOẠT ĐỘNG 4C[DEYC  JYC4+E,+ 567:F&(, RI&,F(7V JYCrBs6!>,K !,9">,K!,Q RIC4+&F\ JYC(,RI&,F(77  JYC4E,E<6a)sa(77H  %/Q  RIC()> < +^- < (+^C%<dd !<<U)  (7VCt/">,K\F$9// >,K+ (77C) qF!H +^- < V/ HOẠT ĐỘNG 5C\DE(9Ke! 7 (C RF]%" ! (,RI&!'77>$!' 8 RKe!C #!@ =C R='jKIJ.9F!<#4777AI#4 h=<S)E< T #!>u'=CST v(ak>,]!  YF!6Q  (/" %!]"^B@"' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb     HUIVHW@XYZ    3  !<_` !()*+ ,-* *m  F!c+,>N 9<  ,./ Y/" n,  Y/"  >  =  012 (G<f9)*"+,=' 34*56C ./) !!76068* 01''+N- !3& !!!A9:; '0a+ #&'>w87IJ. 4+ 5688IJ. 88* ( F!<:)<9<B)<xn+ &FK&87!88IJ. !<A128* AB1;>?6CDE A,FGHI:*bCDE  JYCR['j%F!C(=Q4 DE]'+\6  ">,KaQR[f+ F!<< RIC4+&F\ JYCDl< y!7(H [!,F!<!"4+,!'E, ! >5) 9<!,Q4 !,!<K G? NO%&''!PN<!QR@! &!S"''!T'   HOẠT ĐỘNG 1CU7VWX"%$ <  JYC4+E,&'')FK&87 F& RICz >$ JYC($E<&,F!!, :!; RIC4&,F JYC`!<!,  9  <Q RIC{]K\ 6  9 )\ ]6< I/ Vận tốc là gì?    (7C{)\ ]F!  9 )\ ]F!<  HUIVHW@XYZ  JYC,RID']!,: JYCR[-[\>] +,7aQ RIC01/"Cz[\]| \ ] JYC(,RIF&!,; z[\|7>F!6Q JYC<]Cz&\]+ 7>=F! JYC(,>&,F!+&F\(o RICU7X U8X< UoXz[\U:Xn  HOẠT ĐỘNG 2CU}WX46</" C JYC(,RI='j!!,RI 'j!!,s RIC HOẠT ĐỘNG 3CU7VWX 46<n C 4+E,&88F& JYCZ<[n!,o < RIC`&N JYCJ&,RI'a !%   JYC)//F!oA%<|9DE]' 7V9L%<|9!k 7V<|>m F!6Q   RICY!k M// YDE]'k!k  JYCZ<[FY0+,> H 9$!,F!% HOẠT ĐỘNG 4:(7’)46<'j C JYC,RI&,F(A RIC&,F8'H JYC=RIF&)<u!& RICF&N JYC($RI%$F!<!,$' JYC(,RI&,F(} RIC&,F+,8'H JYCZ<!,)<u!!Q RIC`&)<u JYCZ<!,&!!Q RIC`&&($E<%$F!<!, $' JYC4NKeRI&(L (8C01-[\] , \ ]  (oChFKn<"  <  U7X U8X(< UoXz[\U:Xn II/ Công thức tính vận tốc: I Y~4+,)YC ICz[\ C\  III/ Đơn vị vận tốc: hnF!<l|aU<|>X %F/<E| U%<|X (:C (;CY//~!k  YDE]'k (AC4)<uC ~79;•>~L7%< 4~%<|9<|> J&C €'C ~>|~L7|79;~;:%<| ~7;<|> (}C4)<u ~:V'H~8|o ~78%<| J&C €'(4C~>|~•>~ ~78D8|o~L%< (LC4)<uC ~:%<|•~oV'H~‚\ 4>~Q J&C €'C~>|~•>~ ~:D‚~8U%<X V/ Hoạt Động 5CU;WX(RKeN= HUIVHW@XYZ 7 (C RF],=>P%" RKeRIF!<!'87I#4 8 RKeN=C  #!@ =C R='jSKIJ.T `!<!'@888;I#4  #!>u'=C(9%/ v(ak>,]!C hFKD$n!,Q 4!,F!!%/ <!cdefG bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb HUIVHW@XYZ g !"#$%&'%]"V"#$%&',h'%]" !()*+ ,-*C 2a!%/N !,%$< +6F!6!$D$n+6 ,./ g$n+6M< 4+6 <%/ 012 - Rèn luyện tính độc lập, tinh thần hợp tác trong học tập. - Tính trung thực trong báo cáo kết quả thực hành. Cẩn thận, tỉ mỉ. 4/ Tich h p: ./) !!76068* 4N<$'!&,F) III/9:; A '0a+ #&uu$K<9%>w&%-&<e&o7IJ. A 8* r<$9<$DE9<H]$9<dd !<0*128* A B1;>?6CiE A ,FGHIC[iE IA *b J$,CZ<['$%F !Y4`!<!'87I#4 R=>C+&F\ JYCDl!< :A @J*9:;*KI@*:G?A A G? Y,<" < 4N%E<DE]')'& ,c< Qh+?/< !,!S(! %/T NO%&''!PN<!QR@! &!S"''!T' HOT NG 1 U7VX 46<hC JYCijRI=!F+,o'H RIC4!= JYC(F!6Q RIC+&F\CsIJ. JYCR[FY0Q RIC.<dd9+$- b JYC(%/F!6Q RIC+&F\sIJ. I/ nh ngha: (F!<! )FK%/ _E,\ (%/F! <!)FK _E,\ (7C( +$DE+ <$F!%/ HUIVHW@XYZ    JYCR[FY0%/ Q RICgE]- <$b    JYC4+,! %/9!,36<Y0 Q RIC(%/ JYC(,RI- >$&o7IJ.!+& F\  a  kC  +  -[ \ !,  DE  FG !%/Q RIC+&F\ HOẠT ĐỘNG 2: (15' ) 46<+6  %/ JYC0N !,&o7E<[FK +6 +$DE+-[ \{!0 RIC+&F\ JYC4+$DE   <Q RIC+&F\ HOẠT ĐỘNG 3: (7' ) 46<KC JYC(,RI&,F(: RIC&,F+,o'H JYCZ<[F&)<u!& !!Q RIC`&N JYC(,RI&,F(; RIC4&,F+,8'H   JYCZ<!,F&)<u!&! !Q RIC`&N JYC($E<%$F!<!,$' JYCr,!!+,;\ KoV%<|4-[\! Q RIC`&N JYC(,RI&,F!N& (   + $ DE + -[ \^F]F! (8C CF! #99CF!%/ II/ Vận tốc trung bình của chuyển động không đều: (oCY ~V9V7}<|> Y~V9V;<|> Y~V9VL<|> III/ Vận dụng: (:C`!(h%/6// FH 9FH< ;V%<|F!+6 (;C4)<uC I7~78Vr97~oV> I8~AV<948~8:> Y7~Q•Y8~Q•Y~Q J&C Y7~78V|oV~:<|> Y8~AV|8:~89;<|> Y~I7†I8~78V†AV~ooU<|>X 7†8oV†8: (ACI~~oV;~7;V%< <K*Mj?kJ8*C\iE A K*M RF]P%" ! RKeRI&!'o7I#4 8 ?kJ8* C  #!@ =C HUIVHW@XYZ R=nm !$+6 `!<#4o89oo9o:I#4  #!>u'=C3FN v(ak>,]!C . FN!,Q `N3!,Q <!cdefG   HUIVHW@XYZ  3  lg  3  gg  !3!m"S!mno !()*+ 1/ Kiến thức $ FNF!< _!K  FNF!]FE $  FNaMF< -$ <F!6 FN< >$f9+9FG 2/ Kĩ năng #3FNME J&<>\c'F- K-$ h+ $F!<G< >$)F!&<< >$)]+,<>+\'  \>9%m 012 4+N9'$)< 34*56GXHWA ./) !!76068*A z >$9<9F'FF/%qn !!!9:; 7 '0a+ C A49$‡9DEFG9 <a<q97_>u 8A8* C "IJ. !<'= A B1;>?6CDE A ,FGHICDE  #!OC  JYC4!,F!Q!,F!%/Q !%/Q  INxn >,!<KC A G?C3DE (H [%$<FNFN3!,Qh+?9 /<  !,!<K NO%&''!PN<!QR@! &!S"''!T' HỌAT ĐỘNG 1: (7’) tF]%$<FNC JYCJ=RI='j!IJ. !,0fG>J*  (7CR:7U`NH  <a< HUIVHW@XYZ [...]... 10.000.h2 =12.000Pa h2 = h1 –h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: Ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nước hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta biết được mực nước trong bình 4 Củng cố - GV:Hệ thống lại nội dung bài học Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT 5 Hướng dẫn về nhà Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT * ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ... m => P2 = d.h2 = 10.000 x 0 ,8 = 80 00 Pa C8: Ấm có vòi cao hơn đựng nhiều nước hơn C9: Nhìn vào ống trong suốt ta biết được mực nước trong bình V/ Củng cố - hướng dẫn tự học 1 Củng cố: Sơ lược ôn lại kiến thức của bài Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT 2 Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT b Bài sắp học: Áp suất... gì? HS: Là 2 lực cùng đặt lên vật có cường độ bằng nhau, cùng phương ngược chiều GV: Các vật đặt ở hình 5.2 nó chịu những lực nào? HS: Trọng lực và phản lực, 2 lực này cân bằng nhau GV: Tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật có làm vận tốc vật thay đổi không? HS: Không GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK HS: trả lời GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK HS: dự đoán: vật có vận tốc không đổi GV: Làm... trường NỘI DUNG I TÁC DỤNG CHẤT LỎNG LÊN MỘT VẬT ĐẶT TRONG NÓ C1: Chứng tỏ khi nhúng trong nước, vật chịu một lực đẩy từ dưới lên C2: Kết luận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ dưới lên II ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SIMÉT: 1.Dự đoán: Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ 2.Thí nghiệm (SGK) C3: 3.Công... hãy trả lời câu hỏi đầu bài? HS: Nổi GV: Hướng dẫn hs trả lời tiếp câu C9 b Vật lơ lửng c Vật nổi lên II/ Độ lớn của lực đẩy Ácsimét khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng: C3: Vì trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước C4: P = FA III/ Vận dụng: C6: - Vì V bằng nhau Khi dv >d1: Vật chìm CM: Khi vật chìm thì FA < P  d1.V < dv.V d1 < dv Tương tự chứng minh d1 = dv và dv . 9FH< ;V%<|F!+6 (;C4)<uC I7~78Vr97~oV> I8~AV<9 48~ 8: > Y7~Q•Y 8 ~Q•Y~Q J&C Y7~78V|oV~:<|> Y 8 ~AV |8: ~ 89 ;<|> Y~I7†I8~78V†AV~ooU<|>X 7† 8 oV† 8: (ACI~~oV;~7;V%< <K*Mj?kJ 8* CiE A. , %/l C4)<uC ˆD~o:VVVV ID~79;< 8 ˆ/~8VVVV I•~ 8; V< 8 ~V9V8;< 8 J&C€'>DEGC ˆDo:VVVV 2D~ID~79;~ 88 AAAA9A|< 8 €'>// ˆ/8VVVV 2/~I/~V9V8;~LVVVVV|< 8 Y6$'>. =  012 (G<f9)*"+,=' 34*56C ./) !!7606 8*  01''+N- !3& !!!A9:; '0a+ #&'>w 8 7IJ. 4+ 56 8 8 IJ.  8  8*  (
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 8 cả năm hay, Giáo án vật lí 8 cả năm hay,