0

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

87 1,005 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 23:10

LỚP 8 Cả năm : 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết Học kì I : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: Bài 1: Chuyển động cơ học Tiết 2: Bài 2: Vận tốc Tiết 3: Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều Tiết 4: Bài 4: Biểu diễn lực Tiết 5: Bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính Tiết 6: Bài 6: Lực ma sát Tiết 7: Bài 7: p suất Tiết 8: Bài 8: p suất chất lỏng - Bình thông nhau Tiết 9: Bài 9: p suất khí quyển Tiết 10: Kiểm tra Tiết 11: Bài 10: Lực đẩy Acsimét Tiết 12: Bài 11: Thực hành và kiểm tra thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Acsimét Tiết 13: Bài 12: Sự nổi Tiết 14: Bài 13: Công cơ học Tiết 15: Bài 14: Đònh luật về công Tiết 16: Bài 15: Công suất Tiết 17: Kiểm tra học kì I Tiết 18: Ôn tập giáo án vật8 HỌC KÌ II Tiết 19: Bài 16: Cơ năng: Thế năng, động năng. Tiết 20: Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Tiết 21: Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chung I: Cơ học. Tiết 22: Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? Tiết 23: Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Tiết 24: Bài 21: Nhiệt năng. Tiết 25: Bài 22: Dẫn nhiệt. Tiết 26: Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt. Tiết 27: Kiểm tra. Tiết 28: Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng. Tiết 29: Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt. Tiết 30: Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Tiết 31: Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. Tiết 32: Bài 28: Động cơ nhiệt. Tiết 33: Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học. Tiết 34: Kiểm tra học kì II. Tiết 35: Ôn tập. ---------- Tuần 1 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 1 Ngày dạy: …… / …… / Bài 1 giáo án vật8 CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I- Mục tiêu: - Nắm được những ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống và hàng ngày. - Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên đặc biệt biết xác đònh trạng thái của vật đối với mỗi vật được chọn làm mốc. - Nêu được ví dụ về các dạng chuyển động thường gặp: chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. II- Chuẩn bò: - Tranh vẽ (H1.1) phục vụ cho bài giảng và bài tập. - Tranh vẽ (H1.3) về một số chuyển động thường gặp. III- Hoạt động trên lớp: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung Hoạt động:(2’) Tổ chức tình huống học tập - Nghe giới thiệu - Đọc SGK trang 3 - Một học sinh đọc to các nội dung cần tìm hiểu - Ghi đầu bài Hoạt động 2:(13’) Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên? Giới thiệu chương Tạo tình huống học tập - Trong cuộc sống hằng ngày ta thường nói một vật là đang chuyển động hay đứng yên. Vậy theo em căn cứ vào đâu để nói vật đó chuyển động hay vật đó đứng yên? - Hãy nêu 2VD về vật đang chuyển động và 2VD về vật đang đứng yên. I- Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên. Khi vật trí của vật so với vật làm mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc chuyển động này gọi là chuyển động cơ học. - Gọi 2 học sinh trình bày ví dụ giáo án vật8 - nhân trình bày lập luận chứng tỏ vật trong ví dụ đang chuyển động hay đứng yên. - Tại sao nói 2 vật đó đang chuyển động. - nhân trả lời câu 1 Yêu cầu học sinh trả lời câu 1 - Hs khá đưa ra nhận xét khi nào biết được vật chuyển động hay đứng yên. - Giáo viên chuẩn lại câu phát biểu của học sinh nếu học sinh phát biểu còn thiếu. - Học sinh kém đọc lại kết luận. - nhân thực hiện C 2,3 Hoạt động 3:(10’) - Tính tương đối của chuyển động và đứng yên Xem tranh Trả lời câu 4,5,6 rồi điền từ thích hợp vào nhận xét. - Học sinh lấy 1 VD bất kỳ xác đònh vật chuyển động so với vật nào và đứng yên so với vật nào. Trả lời câu 8 - Đề nghò học sinh thực hiện C 2,3 Treo tranh 1.2 lên bảng GV đưa ra thông báo hành khách đang ngồi trên 1 toa tàu đang rời khỏi nhà ga. Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ và trả lời C 4,5,6 Lưu ý học sinh mỗi nhận xét phải yêu cầu học sinh chỉ ra vật làm mốc II- Tính tương đối của chuyển động và đứng yên Vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào vật làm mốc Ta nói: Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối Hoạt động 4 (5’) Giới thiệu một số chuyển động thường gặp. - Học sinh trả lời được . Quỹ đạo chuyển động là đường mà vật chuyển Yêu cầu nghiên cứu tài liệu để trả lời các câu hỏi: + Quỹ đạo chuyển động là gì + Nêu các quỹ đạo chuyển III- Một số chuyển động thường gặp là chuyển động thẳng; chuyển động cong; chuyển động tròn. giáo án vật8 động vạch ra. . Quỹ đạo: Thẳng, cong, tròn - nhân thực hiện C 9 động mà em biết - Đề nghò học sinh thực hiện C 9 Hoạt động 5 (15’) Vật dụng - nhân thực hiện C 10,11 - Học sinh khác tham gia thảo luận C 10,11 Đề nghò học sinh thực hiện C 10,11 - Giáo viên nhận xét cuối cùng + Thế nào là chuyển động cơ học + Thế nào là tính tương đối của chuyển động + Nêu một số chuyển động thường gặp + Làm bài tập từ 1.1 -> 1.6 và BT (về nhà)  Công việc về nhà: -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mới IV- Rút kinh nghiệm: giáo án vật8 Tuần 2 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 2 Ngày dạy: …… / …… / Bài 2 VẬN TỐC I- Mục tiêu: - Từ VD so sánh quãng đường chuyển động trong 1s của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh của chuyển động đó. - Nắm vững công thức tính vận tốc: V= T S và ý nghóa khái niệm vận tốc. - Đơn vò chính của vận tốc m/s; km/h, và cách đổi đơn vò vận tốc. - Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đường, thời gian của chuyển động. II- Chuẩn bò: - Cho cả lớp bảng phụ ghi sẵn nội dung bảng 2.1 SGK. - Tốc kế. III- Hoạt động trên lớp: Hoạt động của HS Trợ giúp của giáo viên Nội dung Hoạt động 1 (5’) Hoạt động 1: (5’) Kiểm tra tổ chức tình huống học tập - 2 hs thực hiện theo yêu cầu của giáo viên + Kiểm tra chuyển động cơ học là gì? Vật đứng yên là như thế nào? Lấy VD và nói rõ vật chọn làm mốc + Tính tương đối của chuyển động và đứng yên là gì? Nêu ví dụ và nói rõ vật làm mốc giáo án vật8 Hoạt động 2: (25’) Tìm hiểu về vận tốc - nhân đọc thông tin - Thảo luận nhóm để trả lời C 1,2,3 và rút ra nhận xét. + Tổ chức như SGK + Yêu cầu học sinh đọc thông tin trên bảng 2.1 + Hướng hs về vấn đề so sánh sự nhanh chậm của bạn nhờ số đo quãng đường chuyển động trong một đơn vò t. I- Vận tốc là gì? Vận tốc: Quãng đường đi được trong 1 đơn vò thời gian. - Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động. + Cùng một quãng đường chuyển động học sinh nào chạy ít thời gian hơn thì nhanh hơn. + So sánh độ dài đoạn đường chạy được mỗi học sinh trong cùng một đơn vò thời gian để hình dung sự nhanh chậm. - Học sinh nắm được công thức tính vận tốc, đơn vò vận tốc. - nhân trả lời câu 4 + Yêu cầu học sinh trả lời câu 1, 2, 3 để rút ra kinh nghiệm về vận tốc chuyển động. - Thông báo công thức tính vận tốc và đơn vò. - Giáo viên giới thiệu tốc kế. II- Công thức tính vận tốc V: Vận tốc S: Là quãng đường t: Thời gian Đơn vò vận tốc m/s hoặc km/h Hoạt động 3: (15’) Vận dụng và củng cố - nhân nêu ý nghóa các con số - Cả lớp theo dõi cách đổi - Đề nghò học sinh thực hiện câu 5 . Nêu ý nghóa các con số 36km/h; 10,8km/h; 10m/s . So sánh V 1 , V 2 , V 3 GV hướng dẫn cách đổi từ km/h ra m/s hoặc ngược lại. III- Vận dụng: giáo án vật8 V= t S nhân tóm tắt đề - Một học sinh lên bảng giải. - Vài học sinh nhận xét - Một học sinh so sánh V 1 với V 2 - nhân tóm tắt đề - Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên - Yêu cầu học sinh nêu tóm tắt đề toán - GV hướng dẫn học sinh tóm tắt khi cần. - Gọi học sinh lên bảng tính V 1 và V 2 - Yêu cầu 1 học sinh so sánh V 1 với V 2 . - Hướng dẫn học sinh cách trình bày một bài giải - Yêu cầu học sinh tóm tắt đề. - Nhận xét về các đơn vò. - Hãy đổi 40’ ra giờ. - Nêu công thức tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian. . Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì? . Nêu công thức tính vận tốc. . Đơn vò vận tốc  Công việc về nhà: -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mới IV- Rút kinh nghiệm: giáo án vật8 Câu 6 trang 10 Tóm tắt T= 1,5h S= 81km V 1 =? Km/h So sánh V 1 với V 2 . Giải: Vận tốc của tàu. Ta có công thức V 1 = t S = 5,1 81 => V 2 = s m 3600 54000 V 2 =15m/s Ta thấy V 1 > V 2 Câu 7 trang 10 Tóm tắt. t= 40’= h 3 2 V= 12km/h S=? Giải Quãng đường xe đạp đi được. Từ công thức V= t S => S= V.đ = 12x 3 2 => V 1 =54km/h S=8km Tuần 3 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 3 Ngày dạy: …… / …… / Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I- Mục tiêu: - Phát biểu được đònh nghóa chuyển động đều và nêu được những VD về chuyển động đều. - Nêu được những VD về chuyển động không đều thường gặp. Xác đònh được dấu hiệu đặc trưng của chuyển động này là vận tốc thay đổi theo thời gian. - Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên 1 đoạn đường. - Mô tả thí nghiệm H3.1 SGK và dựa vào các dữ liệu đã ghi ở bảng 3.1 trong thí nghiệm để trả lời những câu hỏi trong bài. II- Chuẩn bò: Mỗi nhóm, 1 bộ thí nghiệm: máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ. Giáo viên: hướng dẫn học sinh tập trung xét 2 quá trình chuyển động trên 2 đoạn AD và DF. III- Hoạt động trên lớp: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung Hoạt động 1:(5’) Kiểm tra Kiểm tra và tổ chức tình huống học tập 1- Độ lớn của vận tốc được xác đònh như thế nào? Biểu thức? Đơn vò các đại lượng giáo án vật8 - Gọi lần lượt 2 học sinh trả lời. + Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động. Đặt vấn đề: Vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. Hoạt động 2: (20’) Đònh nghóa: nhân tự đọc tài liệu 2.b) - Trả lời và lấy VD theo yêu cầu của giáo viên Thực tế khi các em đi xe đạp có phải luôn nhanh hoặc chậm như nhau không? Bài hôm nay giải quyết vấn đề có liên quan. GV yêu cầu học sinh đọc tài liệu, trả lời các câu hỏi. - Chuyển động đều là gì? Lấy một ví dụ về chuyển động đều trong thực tế. I- Đònh nghóa: - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. - Phương pháp: Chuyển động không đều. - Tìm ví dụ thực tế về chuyển động đều và chuyển động không đều, chuyển động nào dễ tìm hơn? Vì sao? - Nhóm nhận dụng cụ và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên. - Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời 1,2 - Giáo viên phát dụng cụ + treo bảng phụ - Cho học sinh đọc C1 - Hướng dẫn học sinh cứ 3giây là đánh dấu. Điền kết quả vào bảng. - Yêu cầu nhóm thực hiện C1,2 Hoạt động 3: (10’) Nghiên cứu vận tốc trung bình của chuyển động không đều. II- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. Vận tốc trung bình của giáo án vật8 [...]... của vật thay đổi (nhanh dần ) B- Vật đang chuyển động sẽ đứng lại C- Vật đang chuyển động đều sẽ chuyển động với vận tốc biến đổi D- Vật đang đứng yên sẽ đứng yên hoặc vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi Câu 4: Vật sẽ như thế nào khi chòu tác dụng của 1 lực ? Hãy chọn câu trả lời đúng A- Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần ( vận tốc tăng dần ) B- Vật đang chuyển động sẽ dừng... F1 => S1 P1≈ 226667N/m2 So sánh áp suất của xe tăng và ôtô Ta có công thức: F2 P2 = S2 => P2= 80 0.000N/m2 Ta thấy: P2>P1  Công việc về nhà: giáo án vật8 -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mới IV- Rút kinh nghiệm: Tuần 8 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 8 Ngày dạy: …… / …… / Bài 8 giáo án vật8 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAU I- Mục tiêu: - Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại áp... diện tích lên bề mặt tiếp xúc Câu 6: càng lên cao thì áp suất khí quyển A- Càng tăng B- Càng giảm C- Không thay đổi D- Có thể tăng và cũng có thể giảm Câu 7: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bò nghiên người sang phải chứng tỏ xe A- Đột ngột giảm vận tốc B- Đột ngột tăng vận tốc C- Đột ngột rẽ sang phải D- Đột ngột rẽ sang trái Câu 8: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào... lên Cường độ lực F=20N b) F : Điểm đặt B Phương nằm ngang 1 2 giáo án vật8 Chiều từ trái đến phải Cường độ lực F=30N c) F3: Điểm đặt C Phương nghiêng 1 góc 30o so với phương nằm ngang Chiều từ dưới lên Cường độ lực F=30N Câu 2: A B I2 F1  Công việc về nhà: -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mới IV- Rút kinh nghiệm: giáo án vật8 Tuần 5 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 5 Ngày dạy: …… / ……... độ lớn của áp suất khí quyển - nhân đọc thí Đề nghò học sinh đọc thí nghiệm Jorixenli nghiệm Jorixenli Lưu ý học sinh cột thủy ngân trong ống - Trả lời C5,6,7 đứng cân bằng độ cao 76cm và phía trên ống là chân không II- Độ lớn của áp suất khí quyển p suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Jorixenli do đó người - Yêu cầu học sinh dựa ta dùng mmHg làm vào thí nghiệm để trả lời đơn... tác dụng của 2 suy nghó và ghi nhớ dấu xét và nêu ý kiến của mình lực cân bằng 1 vật giáo án vật8 hiệu của quán tính về nhận xét đó Nêu thêm đang đứng yên sẽ tiếp VD để chứng minh ý kiến tục đứng yên đang đó chuyển động sẽ tiếp tục thẳng đều Chuyển động này là chuyển động theo quán tính Hoạt động 4: (8 ) Vận - GV kết lại những ý chính - Khi có lực tác dụng yêu cầu học sinh ghi nhớ dụng mọi vật không... sát - nhân quan sát hình - Yêu cầu học sinh thực 6.4 và nêu nhận xét hiện câu 7 - nhân nêu cách làm - Hãy quan sát H6.4 và cho tăng lực ma sát biết Fms có tác dụng như thế - Thực hiện theo yêu nào? cầu của gv - Làm thế nào để tăng Fms - Yêu cầu nhân thực hiện C8,9 sgk + Có VD lấy loại lực ma sát? Kể ra  Công việc về nhà: -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT giáo án vật8 -Xem bài mới IV-... tìm giáo án vật8 thêm VD về áp lực trong đời sống Hoạt động 3: (20’) Nghiên cứu áp suất II- p suất GV nêu vấn đề và Là độ lớn của áp lực trên 1 hướng dẫn học sinh làm đơn vò diện tích bò ép - nhân trả lời câu thí nghiệm về sự phụ thuộc của P và F và S hỏi của giáo viên F( N ) 2 - Muốn biết sự phụ P(N/m ) = S (m ) thuộc của P và S phải làm thí nghiệm như thế Đơn vò P là paxcan nào? 1Pa= 1N/m2... của giáo viên Nội dung - Véctơ lực được biểu diển giáo án vật8 học tập 2 học sinh trả bài như thế nào? Chữa bài 4.4 - Biểu diễn véctơ lực sau: Trọng lực của vật 1500N Tỉ xích tự chọn Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu về 2 lực cân Yêu cầu học sinh quan sát bằng H5.2 về quả cầu treo trên dây, đặt trên bàn các vật Căn cứ vào những câu này đang đứng yên vì chòu hỏi của giáo viên để trả tác dụng của hai lực... nhánh khác nhau đều ở cùng 1 độ cao  Công việc về nhà: -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mới giáo án vật8 IV- Rút kinh nghiệm: Tuần 9 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 9 Ngày dạy: …… / …… / Bài 9 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I- Mục tiêu: - Giải thích được sự tồn tại của lớp khí quyển và áp suất khí quyển - Giải thích được cách đo áp suất khí quyển của thí nghiệm Jorixenli và một số hiện tượng đơn giản . nào. Trả lời câu 8 - Đề nghò học sinh thực hiện C 2,3 Treo tranh 1.2 lên bảng GV đưa ra thông báo hành khách đang ngồi trên 1 toa tàu đang rời khỏi nhà. án vật lý 8 Câu 6 trang 10 Tóm tắt T= 1,5h S= 81 km V 1 =? Km/h So sánh V 1 với V 2 . Giải: Vận tốc của tàu. Ta có công thức V 1 = t S = 5,1 81 => V
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN VAT LI 8 ca nam, GIAO AN VAT LI 8 ca nam,