0

Giáo án Vật lí 8 Cả năm

21 585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 16:10

Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 4 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 6 tháng 9 năm 2007 Tiết 1: Chuyển động cơ học I- Mục tiêu: - Nêu đợc một số ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày. - Nêu đợc một số ví dụ về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái đối với mỗi vật so với vật mốc. - Nêu đợc trạng thái, các dạng chuyển động cơ học thờng gặp, chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn, II- Chuẩn bị: - Tranh vẽ hình 1.1 SGK, hình 1.2 SGK hình 1.3 SGK. III- Tổ chức tiến hành dạy học trên lớp Hoạt động 1: Giới thiệu chơng trình và tổ chức tình huống học tập - Giáo viên dành 3 phút giới thiệu chơng trình, - ĐVĐ: Nh SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên Giáo viên cho các nhóm học sinh trả lời câu hỏi C 1 GV: Chốt lại các phơng án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác. Trên cơ sở đã học em trả lời câu hỏi C 2 , C 3 I - Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên, Khi vị trí của vật thay đổi với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học ( gọi tắt là chuyển động)Câu C 1 Vật không thay đổi vị trí so với vật mốc thì đ- ợc coi làđứng yên so với vật mốc. Hoạt động 3: Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên Học sinh trả lời câu hỏi C 4 , C 5 . So với nhà ga thì hành khách chuyển động nhng so với tàu thì hành khách lại đứng yên. H: Qua các câu trên em có kết luận gì ? Trả lời câu hỏi C 6 . H: Tìm ví dụ trong thực té khẳng định chuyển động hay đứng yên có tính chất tơng đối II - Tính t ơng đối của chuyển động và đứng yên. Một vật là chuyển động so với vật này nhng lại là đứng yên so với vật khác ta nói chuyển động và đứng yên có tính chất tơng đối. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng HS: Trả lời câu hỏi C 8 . Hoạt động 4: Nghiên cứu một số chuyển động thờng gặp GV: Đa hình vẽ 1.3 cho HS quan sát chuyển động thẳng, chuyển động tròn, chuyển động cong. H: Em hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thờng gặp trong đời sống. III - Một số chuyển động th ờng gặp . Chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. Hoạt động 5: Vận dụng Củng cố H ớng dẫn về nhà HS: Trả lời câu hỏi C 10 , C 11 . IV - Vận dụng. Câu C 10 . Ô tô dứng yên so với ngời lái xe, chuyển động so với ngời đứng bên đ- ờng và cây cột điện. Ngời lái xe đứng yên so với ô tô, chuyển động so với ngời đứng bên đờng và cây cột điện. Ngời đứng bên đờng: Chuyển động so với ô tô và ngời lái xe, đứng yên so với cây cột điện, cây cột điện dứng yên so với ngời đứng bên đờng, chuyển động so với ngời lái xe và ô tô. Củng cố bài: - Thế nào là chuyển động cơ học ? - Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối ? - Trong thực tế ta thờng gặp các dạng chuyển động nào ? Dặn dò: - HS đọc thuộc phần ghi nhớ - Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6 SBT trang 3, 4. IV. Tự nhận xét sau tiết dạy: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 10 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 11 tháng 9 năm 2007 Tiết 2: Vận tốc I - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quãng đờng chuyển động trong một giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động ( gọi là vận tốc ). - Nắm vững công thức tính vận tốc v = t S và ý nghĩa của các khái niệm vận tốc. - Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s, km/h. Cách đổi đơn vị vận tốc, - Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đờng, thời gian chuyển động. II - Chuẩn bị. Bảng phụ bảng 2.1 và 2.2 III - Các bớc tiến hành dạy học trên lớp: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập 1 - Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên ? Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối? 2 . Nêu các dạng chuyển động thờng gặp ? Lấy ví dụ? Tổ chức tình huống học tập nh SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm vận tốc là gì? (15') GV: Đa bảng phụ kẻ sẵn hình 2.1. HS: Trả lời câu hỏi C 1 , C 2 . GV: Quãng đờng đi đợc trong một giây gọi là vận tốc. HS: Trả lời câu hỏi C 3 . I. Vận tốc là gì ? Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. Độ lớn của vận tốc cho biết quãng đờng vật đi đợc trong một đơn vị thời gian. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính vận tốc (2') GV Đa ra công thức tính vận tốc II. Công thức tính vận tốc. v = t s v là vận tốc s là quãng đờng vật đi đợc. t là thời gian vật đi hết quãng đờng đó. Hoạt động 4: Xét đơn vị vận tốc (5') GV: Thông báo đơn vị tính vận tốc tuỳ thuộc đơn vị quãng đờng đi đợc và đơn vị thời gian đi hết quãng đờng đó, giới thiệu thêm các đơn vị vận tốc, III. Đơn vị vận tốc. Đơn vị vận tốc thờng dùng là km/h, m/s. Hoạt động 5: Vận dụng Củng cố H ớng dẫn về nhà HS: Đọc và trả lời câu hỏi C 5 . C 5 : a) 1 giờ ô tô đi đợc 36 km. 1 giờ xe đạp đi đợc 10,8 km. 1 giây tà hoả đi đợc 10 m. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Câu C 6 . t = 1,5 h. S = 81 km. V = ? km/h = ? m/s Câu C 7 : t = 40 phút. V = 12km/h. s = ? Câu C 8 : v = 4km/h, t= 30 phút, s = ?. b) 36 km/h = sm /10= 3600 36000 10,8 km/h = sm /3= 3600 10800 . Vậy ô tô và tầu hoả nhanh nh nhau, xe đạp chậm nhất. Câu C 6 : Vận tốc của tàu là: v = smhkm /./ , 15= 3600 54000 =54= 51 81 54 >15 . Chú ý khi so sánh vận tốc ta phải chú ý cùng loại đơn vị, khi nói 54 > 15 không có nghĩa là hai vận tốc khác nhau. Câu C 7 : 40 phút = h 3 2 = 60 40 Quãng đờng đi đợc là: s = vt = 12. km8= 3 2 . t = 30 phút = h 2 1 = 60 30 . Quãng đờng từ nhà đến nơi làm việc là: s = vt = 4. km2= 2 1 . Dặn dò: Làm bài tập trong SBT. Học thuộc phần ghi nhớ. IV. Tự nhận xét sau tiết dạy: . . Ngày soạn: 15 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 17 tháng 9 năm 2007 Tiết 3: Chuyển động đều, chuyển động không đều I- Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng - Phát biểu đợc định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không đều và nêu đợc những thí dụ về chuyển động đều thờng gặp , chuyển động không đều. - Vận dụng tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng. II- Chuẩn bị: Bảng phụ. III- Các bớc tiến hành dạy, học trên lớp. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (5') ? Viết công thức tính vận tốc của chuyển động, giải thíc các ký hiệu các đại l- ợng có trong công thức? ? Nêu tên các đơn vị vận tốc thờng dùng? ? Đổi 54 km/h ra m/s. Hoạt động 2: Định nghĩa (20') GV: Đa thông báo định nghĩa : Da bảng phụ vẽ các vị trí của xe lăn chuyển động trên máng nghiêng và trên đờng nằm ngang. HS: Trả lời câu hỏi C 1 . Trên đoạn đờng AB, BC, CD là chuyển động không đều. Trên đoạn đờng DE, DF là chuyển động đều Câu C 2 : Chuyển động a là đều, chuyển động b,d,e là không đều. H: Trên các đoạn đờng AB, BC, CD trung bình 1 giây xe lăn đợc bao nhiêu m ? 1. Định nghĩa. - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Hoạt động 3: Nghiên cứu vận tốc trung bình của chuyển động không đều Y/C HS đọc SGK. ? Trên quãng đờng AB, BC, CD chuyển động của bánh xe có đều không? ? Có phải trên đoạn AB vận tốc của vật cũng có giá trị bằng v AB không? 2. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều. AB AB AB t s v = BC BC BC t s v = CD CD CD t s v = CDBCAB CDBCAB AD ttt sss v ++ ++ = Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành D C B A F E Trờng THCS Tân Trờng ? v AB chỉ có thể gọi là gì? ? Tính vận tốc trung bình trên các đoạn đờng AB, BC, CD? ? Muốn tính vận tốc trung bình ta làm thế nào? GV: Đa ra công thức tính vận tốc trung bình. Chú ý: v tb khác trung bình cộng vận tốc (v= n vvv n +++ 21 . ) v t b = t s = n n ttt sss +++ +++ 21 21 . . s là quãng đờng t là thời gian đi hết quãng đờng đó Hoạt động 4: Vận dụng Củng cố H ớng dẫn về nhà HS: Đọc và trả lời câu hỏi C 4 , C 5 . Vận dụng. C 4 : Chuyển động của ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì trong các khoảng thời gian nh nhau thì quãng đờng đi đợc khác nhau. Khi nói ô tô chạy với vận tốc 50km/h là nói tới vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đờng C 5 : s 1 = 120m , s 2 = 60m , t 1 = 30s, t 2 = 24s. tính v tb . V TB1 = 1 1 t s = sm /4= 30 120 . V TB2 = sm t s /,52= 24 60 = 2 2 V TB = sm tt SS /,33= 54 180 = 24+30 60+120 = + + 12 21 C 6 : Quãng đờng tàu đi là: s = v tb .t = 30.5 =150km. Dặn dò: Làm bài thực hành câu C 7 . Học thuộc phần ghi nhớ và làm các bài tập trong SBT. IV. Tự nhận xét sau tiết dạy: Ngày soạn: 15 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 17 tháng 9 năm 2007 Tiết 4: Biểu diễn lực I - Mục tiêu: - Nêu đợc ví dụ cụ thể thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành T 1 S 1 S 2 T 2 Trờng THCS Tân Trờng - Nhận biết đợc lực là đại lợng vec tơ. II - Chuẩn bị: xe lăn, giá, nam châm, quả bóng cao xu, tranh vvẽ hình 4.3 và 4.4 SGK. III - Các b ớc tiến hành dạy học trên lớp. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (5') ? Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều ? ? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều, nêu ký hiệu của các đại lợng có mặt trong công thức? ? Làm bài tập 3.6 SBT. Hoạt động 2: Ôn lại khái niệm về lực HS: Đọc câu hỏi thắc mắc phần mở bài. ? Nhắc lại tác dụng của lực ở lớp 6 . GV: Làm thí nghiệm hình 4.1 và 4.2 SGK. HS: Trả lời câu hỏi C 1 . I- Ôn lại khái niệm lực. - Lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Hoạt động 3: Biểu diễn lực ? Lực tác dụng của nam châm vào xe có phơng và chiều nh thế nào? ? Lực tác dụng của ngón tay vào quả bóng có phơng và chiều nh thế nào? GV: Thông báo : Những đại lợng vừa có phơng, chiều và độ lớn gọi là đại l- ợng véc tơ. GV: Đa hình vẽ 4.3 cho học sinh phân tích các yếu tố về điểm đặt, phơng, chiều và độ lớn của các lực. II- Biểu diễn lực: 1- Lực là đại l ợng vec tơ. Lực là đại lợng vừa có phơng, chiều và độ lớn lực là đại lợng véc tơ. 2- Các cách biểu diễn lực. a. Biểu diễn lực bằng mũi tên có: - Gốc là điểm đặt lực. - Phơng và chiều của mũi tên là phơng và chiều của lực. - Độ bài mũi tên biểu diễn cờng độ của lực theo tỷ xích cho trớc. b. Ký hiệu vec tơ lực: F Hoạt động 4: Vận dụng Củng cố H ớng dẫn về nhà GV: Đa tranh vẽ hình 4.4 trả lời câu hỏi C 3 . III- Vận dụng: Câu C 3 : Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Câu C 2 : Học sinh tự lên bảng làm H c : Lực tác dụng vào điểm C có phơng xiên góc 30 0 so với phơng nằm ngang, chiều hớng lên và có độ lớn F 3 = 30N. m=5kg P= 50N A F F H a : Lực tác dụng vào điểm A có phơng thẳng đứng, chiều từ dới lên trên và có độ lớn F 1 = 20N. H b : Lực tác dụng vào điểm B có phơng nằm ngang, chiều từ trái sang và có độ lớn F 2 = 30N Củng cố: ? Qua bài em ghi nhớ điều gì? Để biểu diễn lực ta làm thế nào? Tại sao nói lực là đại lợng vec tơ? Dặn dò: Học thuộc phần ghi nhớ và làm các bài tập SBT. IV. Tự nhận xét sau tiết dạy: . Ngày 29 tháng 9 năm 2007 Tiết 5: Cân bằng lực - Quán tính I - Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng - Nêu đợc một số thí dụ về hai lực cân bằng, nhận biết đợc đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị hai lực cân bằng bằng vec tơ lực. - Từ dự đoán về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: " Vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vẫn chuyển động thẳng đều" - Nêu đợc một số ví dụ về quán tính, giải thích đợc hiện tợng quán tính. II - Chuẩn bị: - xe lăn, búp bê, máy A tút. III - Tổ chức dạy - học trên lớp. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Tổ chức tình huống học tập 1. Kiểm tra bài cũ: ?1 Véc tơ lực đợc biểu diễn nh thế nào? Chữa BT 4.4 SBT. ?2 Tại sao nói lực là bđại lợng vec tơ? Mô tả cách biểu diễn lực bằng vec tơ lực? ?3 Biểu diễn các véc tơ lực của các lực tác dụng lên quả cầu có trọng lợng 5N treo trên sợi chỉ tơ tỷ xích tuỳ chọn. 2. Tổ chức tình huống học tập Nh SGK Hoạt động 2: Nghiên cứu lực cân bằng GV: Từ các câu hỏi 2 bài cũ cho học sinh nhận xét độ lớn, phơng, chiều của hai lực cân bằng, GV: Cho học sinh nhắc lại tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang đứng yên. ? Dự đoán tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động? GV: Cho các nhóm học sinh làm thí nghiệm với máy A Tút, và trả lời câu hỏi C2; C3; C4 và C5 ? Qua thí nghiệm em rút ra kết luận gì? ? Dới tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động vât nh thế nào? I - Lực cân bằng. 1/ Hai lực cân bằng là gì ? - Hai lực cân bằng là hai lực có cùng độ lớn, phơng cùng nằm trên một đờng thẳng, chiều ngợc nhau. 2/ Tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động. a- Dự đoán. b- Thí nghiệm kiểm tra. c- Kết luận: Dới tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động vẫn cứ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Hoạt động 3: Nghiên cứu quán tính là gì? Yêu cầu HS đọc nhận xét và nêu thí dụ chứng minh nhận xét đó. II - Quán tính. 1- Nhận xét: Mọi vật đều không thay đổi vận tốc một cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán tính. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng - GV thông báo: M lớn quán tính lớn khó thay đổi vận tốc Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố - hớng dẫn về nhà ? Trả lời câu C 6 làm thí nghiệm chứng minh. ? Trả lời câu C 7 làm thí nghiệm chứng minh. HS: Đọc và trả lời câu C 8 . III. Vận dụng: Câu C 6 : Búp bê ngã về phía sau vì chân búp bê chuyển động theo xe nhng thân cha kịp chuyển động theo nên ngã về phía sau. Câu C 7 : Búp bê ngã về phía trớc vì chân búp bê không chuyển động theo xe nhng thân vẫn chuyển động theo nên ngã về phía sau. HS hoạt động theo nhóm câu hỏi C 8 Củng cố dặn dò: - Hai lực cân bằng là 2 lực có đặc điểm nh thế nào? - Vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ nh thế nào? - Vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ nh thế nào? - Vì sao mọi vật không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột đợc? - Giải thích một số hiện tợng chuyển động theo quán tính/ Dặn dò: - Học thuộc phần ghi nhớ và làm các bài tập SBT. - Đọc mục Có thể em cha biết IV. Tự nhận xét sau tiết dạy: . Ngày 6 tháng 10 năm 2007 Tiết 6: Lực ma sát. I- Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành [...]... mặt đất là 8cm2 Tính áp suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất II - Đáp án và biểu điểm Câu 1: 1- Chọn đúng phơng án d cho 2 điểm, ngoài phơng án d chọn thêm một phơng án sai khác trừ 0,5 điểm 2- Chọn đúng phơng án c cho 2 điểm, ngoài phơng án c chọn thêm một phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng 3- Chọn đúng phơng án b cho 2 điểm, ngoài phơng án b chọn... thêm một phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Câu 2: 4 điểm + Tính đợc khối lợng cả gạo và ghế (1điểm) 60 + 4 = 64 kg + Tính đợc áp lực của cả gạo và ghế tác dụng lên mặt sàn (1điểm) F = P = 64.10 = 640N + Tính đợc diện tích tiếp xúc (mặt bị ép) (1điểm) S = 8. 4 = 32cm2 + Tính đợc áp suất (1điểm) P = F 640 = = 200000 N / m 2 S 0,0032 Nếu học sinh tính ra đơn vị N/cm2 đúng cũng cho điểm tối đa Giáo viên: Nguyễn... h2 h1 - GV ghi vào bảng phụ F2 = F1 h2 h1 ? So sánh độ lún trong trờng hợp (1) và S2 S1 (2) ? Trong hai trờng hợp đại lợng nào thay - Trả lời các câu hỏi của GV đổi, đại lợng nào cố định? Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng ? Trong trờng hợp 1 và 3 độ lún nào lớn hơn? Trong hai trờng hợp này so sánh đại lợng p và S ? Từ bảng 7.1 hãy so sánh và rút ra kết luận ? Vậy Muốn tăng tác dụng... Ngày 23 tháng 11 năm 2007 Tiết 8: áp suất chất lỏng - bình thông nhau I- Mục tiêu: - Mô tả đợc thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp xuất trong lòng chất lỏng - Viết đợc công thức tính áp suất trong lòng chất lỏng, nêu đợc tên đơn vị của các đại lợng có mặt trong công thức - Vận dụng đợc công thức tính áp xuất trong lòng chất lỏng giải thích đợc một số bài tập đơn giản Giáo viên: Nguyễn Trọng... vàpB=dhB; hA >hB Lớp nớc D sẽ ? Lớp nớc D chịu những áp suất nào? D chuyển động từ nhánh A sang nhánh B - Trờng hợp b tơng tự ? So sánh pA và pB? - Trờng hợp c: - hA = hB pA= pB Chất lỏng đứng yên Tơng tự yêu cầu HS chứng minh trờng hợp b Kết luận: và c Trong bình thông nhau chứa cùng chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở các nhánh luôn có GV: Hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm 3 cùng một độ cao ? Rút ra kết... cố: ? Tại sao mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển? ? Tại sao đo po= pHg trong ống? ? Đọc phần ghi nhớ Hớng dẫn về nhà: - Làm câu C9 và bài tập trong SBT - Chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết IV Tự nhận xét sau tiết dạy: Ngày 04 tháng 11 năm 2007 Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết I - Đề bài Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng Giáo viên: Nguyễn... hiện khi một vật trợt - Cho học sinh làm thí nghiệm tác dụng trên mặt một vật khác vào xe lăn trên bàn ? Xe lăn chậm dần rồi dừng lại, đã có lực - Lấy ví dụ về lực ma sát trợt nào tác dụng vào xe? 2/ Ma sát lăn ? Lực ma sát lăn sinh ra khi nào? - Làm TN theo nhóm Y/c Hs trả lời nhân câu C2 - Hãy phân tích hình 6.1 và trả lời câu Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn C3 trên mặt một vật khác - Y/C... cầu HS nghiên cứu C8 III- Vận dụng: Câu C8: Ma sát giữa chân và nền nhà nhỏ nên dễ bị trợt, ma sát này có lợi - Ma sát giữa lốp xe và mặt đờng nhỏ - Y/C HS đọc và trả lời câu C9 nên dễ bị trợt, ma sát này có lợi Củng cố: Qua bài em ghi nhớ điều gì? Dặn dò: Đọc thuộc phần ghi nhớ Làm các bài tập trong SBT IV Tự nhận xét sau tiết dạy: Ngày 14 tháng 10 năm 2007 Tiết 7:... ngời không thể chịu đợc áp suất này C7: h1= 1.2m; h2= 1.2m-0.4m = 0.8m p1=?; P2=? - Yêu cầu HS tóm tắt đề bài - Gọi HS lên chữa bài áp suất của nớc tác dụng lên đáy thùng là: p1 = - GV nhận xét và chuẩn lại cách trình bày của dh1 = 10000 1,2 = 12000N/m2 HS áp suất của nớc tác dụng lên điển cách đáy thùng 0,4 m là: p2=dh2=10000.0 ,8= 80 00N/m2 C9: Dựa vào nguyên tắc bình thông nhau, mực chất lỏng trong... Hớng dẫn về nhà: - Các bài tập trong SBT; Đọc phần có thể em cha biết IV Tự nhận xét sau tiết dạy: Ngày 27 tháng 10 năm 2007 Tiết 9: áp suất khí quyển I- Mục tiêu: - Giải thích đợc sự tồn tại lớp khí quyển, áp suất khí quyển Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng - Giải thích đợc thí nghiệm Tô - ri - xe - li và một số hiện tợng đơn giản thờng gặp - Hiểu . phơng án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 10 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 11 tháng 9 năm 2007 Tiết 2: Vận tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lí 8 Cả năm, Giáo án Vật lí 8 Cả năm,

Hình ảnh liên quan

Bảng phụ bảng 2.1 và 2.2 - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Bảng ph.

ụ bảng 2.1 và 2.2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng phụ. - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Bảng ph.

Xem tại trang 5 của tài liệu.
xe lăn, giá, nam châm, quả bóng cao xu, tranh vvẽ hình 4.3 và 4.4 SGK. - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

xe.

lăn, giá, nam châm, quả bóng cao xu, tranh vvẽ hình 4.3 và 4.4 SGK Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu C2: Học sinh tự lên bảng làm - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

u.

C2: Học sinh tự lên bảng làm Xem tại trang 8 của tài liệu.
? Trong hình vễ 6.3 hãy mô tả tác hại của lực ma sát và nêu các tác hại đó.  Biện pháp làm giảm ma sát đó là gì? - Sau khi HS làm xong GV chốt lại tác  hại của ma sát và cách làm giảm ma sát - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

rong.

hình vễ 6.3 hãy mô tả tác hại của lực ma sát và nêu các tác hại đó. Biện pháp làm giảm ma sát đó là gì? - Sau khi HS làm xong GV chốt lại tác hại của ma sát và cách làm giảm ma sát Xem tại trang 12 của tài liệu.
? Từ bảng 7.1 hãy so sánh và rút ra kết luận. - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

b.

ảng 7.1 hãy so sánh và rút ra kết luận Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Bình nhựa hình trụ có đáy cao xu, thành bìng có hai lỗ bịt màng cao su. Bình thông nhau, chậu thuỷ tinh hoặc nhựa trong. - Giáo án Vật lí 8 Cả năm

nh.

nhựa hình trụ có đáy cao xu, thành bìng có hai lỗ bịt màng cao su. Bình thông nhau, chậu thuỷ tinh hoặc nhựa trong Xem tại trang 16 của tài liệu.