0

Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trường tiểu học đống đa - vĩnh yên - vĩnh phúc

51 1,391 2
  • Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trường tiểu học đống đa - vĩnh yên - vĩnh phúc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 21:58

Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Sống trong xã hội, con ngời không chỉ có quan hệ với thế giới sự vật hiện tợng mà còn quan hệ giữa con ngời với con ngời, con ngời với xã hội. Đó là quan hệ giao tiếp. Nhà tâm lí học Lômov cho rằng: Khi ta nghiên cứu lối sống của một cá nhân cụ thể, chúng ta không thể giới hạn ở sự phân tích xem nó làm cái gì và làm nh thế nào. ở mỗi độ tuổi, mỗi môi trờng tập thể khác nhau sẽ tạo ra những mục đích, nhu cầu giao tiếp khác nhau. ở lứa tuổi học sinh tiểu học, nhân cách đang đợc hình thành và phát triển. Lúc này giao tiếp có vị trí đặc biệt quan trọng bởi vì các phẩm chất của nhân cách chỉ đợc hình thành trong hoạt động học, hoạt động cùng nhau trong quá trình giao tiếp là điều kiện. Thông qua hoạt động giao tiếp, đứa trẻ tiếp thu lĩnh hội đợc kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài ngời và biến nó thành cái riêng của mình, biến nó thành những phẩm chất nhân cách của mình. ở giai đoạn đầu tiểu học, học sinh tiểu học phải thiết lập các mối quan hệ: mối quan hệ thầy trò với tính chất nghiêm túc, với sự kiểm tra đánh giá th- ờng xuyên, chặt chẽ; quan hệ với bạn bè với sự phối hợp cao trong những hoạt động chung, vị trí của học sinh tiểu học trong gia đình cũng có nhiều đổi khác Và trong môi trờng mới ấy, học sinh lớp 3 tuy đã dần quen với môi tr- ờng học tập nhng những khó khăn trong giao tiếp của trẻ vẫn tồn tại, nó cản trở hoạt động của các em. Nếu phát hiện và tháo gỡ những khó khăn đó thì hoạt động của các em sẽ đạt hiệu quả cao hơn và nhân cách đợc phát triển, hoàn thiện. Hơn nữa, những kĩ năng giao tiếp không mang tính chất bẩm sinh, nó chỉ đợc thông qua các quá trình tích luỹ, rèn luyện một cách thờng xuyên, liên tục và thực tế cho thấy việc rèn luyện chỉ có kết quả tốt nếu học sinh có ý thức rèn luyện và biện pháp rèn luyện phù hợp. Vì vậy, tôi nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc có ý nghĩa nhất định về mặt lí luận và thực tiễn, nhằm bổ sung thêm vào vốn tri thức tâm lí học lứa tuổi, giúp hiểu rõ hơn về lứa tuổi học sinh tiểu 1 học. Từ đó đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả trong giao tiếp của học sinh tiểu học, từ đó nâng cao kết quả học tập và rèn luyện cho học sinh, ảnh hởng tích cực tới sự phát triển nhân cách cho học sinh. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đã có rất nhiều nhà tâm lí học nghiên cứu về vấn đề giao tiếp và cỏc khía cạnh của giao tiếp. Tác giả Bùi Văn Huệ trong cuốn Giáo trình tâm lí học Tiểu học đã đa ra khái niệm chung về giao tiếp, chức năng giao tiếp nhng cha nghiên cứu những khó khăn trong giao tiếp của học sinh tiểu học. Một số tác giả nghiên cứu khó khăn trong giao tiếp của học sinh tiểu học nh: Tác giả Nguyễn Xuân Thức đã có công trình nghiên cứu Khó khăn tâm lí của trẻ đi học lớp 1. Tác giả đã nhận xét Trẻ gặp khó khăn trong việc thiết lập quan hệ giao tiếp với thầy cô bạn bè đặc biệt là giao tiếp với giáo viên. Bởi vì quan hệ cô - trò trong trờng Tiểu học mang tính chất công việc và nguyên tắc khác với quan hệ cô - trò ở mẫu giáo mang tính chất tình cảm. Tác giả Vũ Ngọc Hà và Lê Thị Thu Hà có công trình nghiên cứu về: Khó khăn tâm lí trong quá trình của học sinh lớp 1 ở 2 trờng Tiểu học tỉnh Sơn La. Tác giả Đào Thị Oanh đi sâu nghiên cứu Nội dung giao tiếp của học sinh cuối tiểu học .Tác giả nhận xét: Nội dung giao tiếp của học sinh cuối bậc tiểu học khá đa dạng và phong phú. Những vấn đề đợc các em quan tâm, trao đổi khi gặp nhau đợc nhóm lại và trải rộng từ lĩnh vực học tập đến chuyện trong gia đình, trờng lớp của mình và xã hội. Tuy nhiên đề tài Tìm hiểu những khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc cha có ai nghiên cứu. Vì vậy tôi nghiên cứu đề tài này. 3. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lí của học sinh của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Đề xuất thử nghiệm một số biện pháp tháo gỡ khó khăn mà học sinh gặp phải. 4. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 2 Đối tợng nghiên cứu: Những khó khăn tâm lí trong giao tip ca học sinh lớp 3. Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 5. Giả thuyết khoa học Học sinh lớp 3 đã dần quen với môi trờng học tập, với vai trò vị trí mới trong gia đình nhng các em vẫn gặp một số khó khăn trong giao tiếp ảnh hởng không nhỏ tới hoạt động học tập, vui chơi của các em Nếu phát hiện và khắc phục đợc những khó khăn đó sẽ có tác động tích cực đến hoạt động học tập và sự phát triển hoàn thiện nhân cách của học sinh. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu lí luận 6.2. Điều tra thực trạng những khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 6.3. Thử nghiệm một số biện pháp khắc phục những khó khăn tâm lí trong giao tiếp mà học sinh gặp phải 7. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Đề tài chỉ nghiên cứu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. 8. Phơng pháp nghiên cứu 8.1. Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm 8.2. Phơng pháp điều tra 8.3. Phơng pháp quan sát 8.4. Phơng pháp trò chuyện 8.5. Phơng pháp thống kê toán học 8.6. Phơng pháp tác động thực nghiệm 9. Dự kiến công trình nghiên cứu Phần 1: Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 3. Mục đích nghiên cứu 4. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 5. Giả thuyết khoa học 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phạm vi nghiên cứu 8. Phơng pháp nghiên cứu 9. Cấu trúc công trình nghiên cứu Phần 2: Nội dung Chơng 1. Cơ sở lí luận 1.1. Giao tiếp là gỡ? 1.2. Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học 1.3. Giao tiếp với sự hình thành nhân cách của học sinh tiểu học 1.4. Một số trở ngại trong giao tiếp Chơng 2. Thực trạng một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 2.1. Thực trạng một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 2.2. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Chơng 3. Một số tác động thử nghiệm nhằm giảm bớt khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 3.1. Mục tiêu thử nghiệm 3.2. Nội dung thử nghiệm 3.3. Kết qủa quá trình thử nghiệm Phần kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị 4 Nội dung Chơng 1. cơ sở lý luận 1.1. Giao tiếp là gì? Hiện nay có nhiều định nghĩa về giao tiếp. Tuỳ theo góc độ xem xét, vấn đề giao tiếp đợc phân tích theo các khía cạnh khác nhau (y học, xã hội học, tâm lí học ). Trong lĩnh vực tâm lí học, tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành các nhà nghiên cứu đã đa ra những định nghĩa giao tiếp khác nhau. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện từ góc độ tâm lí học liệu pháp (1991) định nghĩa: Sự giao tiếp là trao đổi giữa ngời với ngời thông qua một bộ mã. Ngời phát tin mã hoá một số tín hiệu, ngời tiếp nhận giải mã, một bên truyền một ý nghĩa nhất định để bên kia hiểu đợc[5, tr5]. Đó là mặt nhận thức, nhng bao giờ trong giao tiếp cũng có mặt cảm xúc tình cảm vai trò phát tin hay nhận tin cũng nh tình cảm của ngời tham gia giao tiếp luôn luôn thay đổi trong quá trình giao tiếp. Các nhà tâm lí học cấu trúc định nghĩa sự giao tiếp nh sau: Sự giao tiếp là cơ chế truyền đạt những thông điệp về nhận thức hay tình cảm thuộc về ý thức hay vô thức, nhờ một mạng lới hay hệ thống truyền thông tin giữa những ngời đối thoại[5, tr7]. Đối với các nhà tâm lí học ứng dụng Sự giao tiếp đợc xem là một tập hợp các quá trình nhằm truyền đạt và tri giác các thái độ, các niềm tin và các ý định dựa vào bộ máy sinh học - tâm lí chung của loài ngời để sao cho bên đối thoại hiểu đợc nhau và đạt đợc các mục tiêu giao tiếp[5, tr7]. Các nhà tâm lí học kinh doanh định nghĩa: Giao tiếp là một quá trình trong đó kích thích dới dạng một thông điệp đợc một bộ truyền phát đi nhằm tác động và gây ra một hiệu quả khi đi tới một bộ thu[5, tr7] Nhng ở đây tôi quan tâm đến vấn đề giao tiếp theo tâm lí học nhân cách và tâm lí học xã hội. Con ngời trong xã hội có nhiều mối quan hệ khác nhau: quan hệ ngời với ngời, quan hệ cộng đồng, quan hệ nhóm (gia đình, bạn bè, làng xã, phố ph- ờng). Đó là quan hệ giữa ngời này với ngời khác, gữa nhóm này với nhóm khác. Quan hệ này không thể thiếu đợc trong cuộc sống của con ngời. Muốn cho quan hệ này đợc vận hành phải có giao tiếp. 5 Giao tiếp là sự tiếp xúc gữa ngời với ngời, là hoạt động hình thành, phát triển mối quan hệ gữa ngời với ngời[3, tr29]. Nói đến giao tiếp là nói đến nhóm bởi lẽ không một ngời nào ngoài dân tộc, gia đình, phờng xã Ngay cả khi giao tiếp tự thân và giao tiếp với toàn bộ quá trình thấm cảm và phân cảm của một cá thể riêng lẻ cũng không thoát khỏi mối quan hệ đã trải qua những nhóm nhất định. Giao tiếp đợc xét với t cách là một khách quan xã hội, hình thái biểu hiện linh hoạt, phơng thức sinh hoạt rất đa dạng và phong phú của con ngời. Do đó giao tiếp vừa mang tính xã hội vừa mang tính cá nhân. Đặc điểm xã hội của giao tiếp thể hiện ở chỗ nó nảy sinh hình thành trong xã hội và sử dụng các phơng tiện do con ngời làm ra, đợc chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc điểm cá nhân thể hiện ở mặt nội dung, phạm vi, phong cách, kỹ năng giao tiếp của ngời này với ngời khác Cần nhấn mạnh giao tiếp có ba mặt quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự thông tin qua lại giữa con ngời với con ngời, sự tác động qua lại với nhau giữa những ngời tham gia giao tiếp, sự tri giác gữa con ngời với nhau. Giao tiếp có thể đợc thực hiện bằng nhiều phơng tiện nhng trong xã hội loài ngời, ngôn ngữ đợc sử dụng nh một công cụ để giao tiếp có tính toàn năng bởi nó tiện lợi nhất, có hiệu quả nhất trong điều kiện giao tiếp bình thờng (cha tính đến sự can thiệp của kĩ thuật viễn thông, kĩ thuật điều khiển từ xa). Nhu cầu giao tiếp là một loại nhu cầu tinh thần của con ngời thoả mãn nhu cầu trao đổi thông tin, trao đổi hiểu biết, trao đổi tình cảm, cảm xúc, thiết lập quan hệ với ngời khác. Đó là một trong những nhu cầu quan trọng và vĩ đại nhất của con ngời cần phải đợc thoả mãn để tồn tại và phát triển với t cách một nhân cách, một chủ thể. 1.2. Đặc điểm giao tiếp của học sinh tiểu học Cuộc sống tâm lí của con ngời bắt đầu từ nhu cầu giao tiếp với con ngời, trớc tiên là những ngời xung quanh. Giao lu sơ đẳng đã xuất hiện khi trẻ ba tuần tuổi. Từ khi biết nói thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ trở nên cực kì quan trọng trong đời sống tinh thần của đứa trẻ. Việc đi học ở trờng phổ thông là một bớc ngoặt trong đời sống của trẻ. Những mối quan hệ mới với ngời lớn (giáo viên), với các bạn cùng tuổi đợc hình thành, trẻ đợc đa vào hệ thống các tập thể (tập thể học sinh toàn trờng, 6 tập thể lớp, đội thiếu niên). Việc tham gia vào hoạt động chủ đạo mới - hoạt động học tập sẽ đề ra hàng loạt yêu cầu buộc trẻ phải làm cho cuộc sống của mình trong khuôn khổ, phục tùng tổ chức, quy tắc và chế độ sinh hoạt chặt chẽ. Tất cả ảnh hởng quyết định đến sự hình thành và củng cố các mối quan hệ với hiện thực xung quanh, với tập thể, với ngời lớn và bầu bạn. ở lứa tuổi học sinh tiểu học bằng hoạt động học tập và giao tiếp với thầy cô giáo, với ngời lớn, với bạn bè cùng tuổi mà học sinh tiếp thu lĩnh hội những chuẩn mực và quy tắc đạo đức xã hội, tạo nên ý thức đạo đức, ý thức tập thể, tình cảm đạo đức và hành vi thói quen đạo đức. Lứa tuổi học sinh tiểu học là lứa tuổi có nhiều khả năng để giáo dục những quan hệ đợc xây dựng trên nguyên tắc chủ nghĩa tập thể. Vai trò gơng mẫu, hớng dẫn và chỉ đạo hành vi của ngời lớn cho lứa tuổi này có vị trí đặc biệt quan trọng. ở lứa tuổi này những sai lệch thói h tật xấu và cả hành vi phạm pháp ở một số trẻ đều bắt nguồn từ quan hệ giao tiếp với nhóm tiêu cực không lành mạnh. Thụng qua giao tip tr dn dn hỡnh thnh ý thc t khng nh mỡnh ý thc v cỏi tôi tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về hứng thú, tình cảm, tính cách, những chuyển biến quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách chuẩn bị cho trẻ bớc vào giai đoạn bớc ngoạt quan trọng trong cuộc sống của chúng- lứa tuổi thiếu niên. Phạm vi giao tiếp của học sinh tiểu học cha rộng, chủ yếu trẻ quan hệ giao tiếp hàng ngày với những ngời thân trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp, cùng làng, cùng phố. Nội dung giao tiếp của trẻ ở lứa tuổi này tập trung xung quanh các vấn đề học tập và cuộc sống vui chơi, hoạt động tập thể trong nhà trờng hoặc ở địa phơng. Ngôn ngữ trẻ đang phát triển. Trong lĩnh vực giáo dục nội dung giao tiếp của học sinh tiểu học rất đa dạng và phong phú. Giao tiếp cảm xúc: học sinh có thái độ của mình với bạn bè xung quanh và tiếp nhận thái độ của bạn đối với mình; giao tiếp công việc nhằm phối hợp để giải quyết nhiệm vụ chung nào đó. Giao tiếp của học sinh tiểu học với nhau có ý nghĩa sống còn với đời sống tinh thần của chúng. Các em không thể sống thiếu vắng bạn bè. Nhu cầu giao tiếp của học sinh không đợc thoả mãn sẽ dẫn đến sự phát triển không bình thờng cả tâm lí và sinh lí, xã hội trong con ngời các em. 7 1.3. Giao tiếp với sự hình thành nhân cách của học sinh tiểu học 1.3.1. Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học 1.3.1.1. Tớnh ch thể và tính hồn nhiên trong quá trình phát triển Học sinh là một thực thể hồn nhiên tiềm ẩn khả năng tốt đẹp cho sự phát triển mà ở trong nó hiện tồn tại một nhân cách đang hình thành giữa những tác động muôn vẻ của giáo dục và đào tạo, của thực tại khác quan không ngừng đổi mới và sôi động. Đối với các em tất thảy những gì của cuộc sống đều mới mẻ. Trẻ em phải tham gia vào các mối quan hệ xã hội để chiếm lĩnh đối tợng vô cùng mới mẻ đó nhằm chuyển những nội dung ấy vào bên trong biến thành phẩm chất nhân cách của mình. Trong thực tiễn, trẻ em tuổi nhi đồng luôn bộc lộ những nhận thức, t t- ởng, tình cảm của mình một cách vô t hồn nhiên, thật thà và ngay thẳng. Trẻ em ở độ tuổi nhi đồng cũng rất dễ xúc động và sống bằng tình cảm. Đời sống tình cảm của học sinh tiểu học mang tính cụ thể trực quan và giàu cảm xúc. Tình cảm của các em dễ nảy sinh, thiếu tính ổn định và không bền vững. Tình cảm trí tuệ của trẻ đang phát triển. K.Đ. Urinxki đã cho rằng: các em tuổi nhi đồng đã biết suy nghĩ những hình ảnh, màu sắc âm thanh của đối tợng sống bằng cảm xúc mạnh của chính mình. Trẻ thích tìm hiểu những cái li kì mạo hiểm trong những truyện viễn tởng và nhạy cảm với thành tích và sự tiến bộ của mình cũng nh bạn bè. Tình cảm thẩm mỹ của trẻ đang phát triển mạnh, trẻ em thích cái đẹp của đối tợng. Các em rất thích cây, con trong tự nhiên, thích âm nhạc, hội hoạ, múa hát. Tình cảm đạo đức của các em đang phát triển và đợc thể hiện rõ trong nội dung ứng xử với mọi ngời. 1.3.1.2. Tính tiềm ẩn những khả năng cho sự phát triển tâm lí Nhân cách của trẻ em là sản phẩm đích thực của cả một quá trình phát triển trong những điều kiện nhất định của nề kinh tế văn hoá - xã hội bằng hoạt động và giao tiếp. Thông qua hai quá trình nhập tâm và xuất tâm của cơ chế di di sản mà nội dung của đối tợng trong nền kinh tế - văn hoá - xã hội đã đợc chuyển vào bên trong đời sống tinh thần của trẻ. Trên cơ sở đó chúng sẽ đợc cấu tạo lại thành những phẩm chất của các em. Nhìn chung ở mọi trẻ em với đời sống tâm lí bình thờng đều sẽ có tiềm năng cho sự phát triển của tâm lí. Cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, những khả năng tiềm ẩn trong sự phát triển nhân cách trẻ em, trẻ em ngày nay thông minh và có 8 điều kiện phát triển tâm lí tốt hơn so với trẻ em các thập kỷ trớc đây. Với nhịp độ phát triển của nền văn hoá xã hội trong phạm vi quốc gia và quốc tế của thế kỷ XXI, chắc rằng rồi đây trẻ sẽ có đợc sự phát triển tâm lí cao hơn so với học sinh tiểu học hiện nay. 1.3.1.3. Tính đang hình thành trong nhân cách của học sinh tiểu học Trẻ em tuổi học sinh tiểu học rất hồn nhiên, nhân cách của các em là một chỉnh thể trọn vẹn nhng cha đợc định hình. Nhân cách của các em đang trong quá trình hoàn thiện. Học sinh tiểu học là một thực thể đang lớn lên và phát triển. ở các em tổ chức cấu tạo cơ thể cũng có những chức năng tâm sinh lí cha đợc phát triển một cách hài hoà và tơng xứng nhau. Do vậy ở các em, các quá trình cũng nh thuộc tính và trạng thái tâm lí cũng có sự phát triển không đều. 1.3.2. Giao tiếp tác động tới hình thành nhân cách Giao tiếp là một trong những đặc trng, bản chất của tâm lí con ngời, của ý thức và nhân cách. Nếu sự phát triển tâm lí của cá nhân là quá trình lĩnh hội kinh nghiệm của loài ngời đã tích luỹ đợc (L.X. Vgôtxki, 1965; A.V. Ziaprogiet, Đ.N. Lêonchiev, 1965) thì giao tiếp phải là một nhân tố cơ bản của sự phát triển tâm lí đó. Xét quá trình phát triển của cá thể ngời thì giao tiếp là một nguồn quan trọng nhất của sự phát triển tâm lí đó. Thực vậy các nhà tâm lí học Liên Xô (trớc đây) đã chỉ ra rằng sự phát triển của trẻ về nguyên tắc với sự phát triển của động vật non đợc hình thành theo con đờng di truyền còn ở con ngời thì kinh nghiệm lịch sử của xã hội trớc đây để lại có ý nghĩa cơ bản. Kinh nghiệm này đợc củng cố, đợc truyền lại không bằng con đờng di truyền sinh học mà bằng con đờng bên ngoài, con đ- ờng vật hoá, con đờng đối tợng là quá trình hoạt động xã hội - lịch sử vào những sản phẩm do loài ngời sáng tạo ra, vào công cụ, vào đồ vật trong gia đình (C. Mác). Nếu không có sự lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử thì không thể có sự phát triển tâm lí nào. Muốn có sự lĩnh hội ấy thì nhất thiết phải có sự giao tiếp của trẻ em với ngời lớn. Quá trình xã hội hoá tức là sự gia nhập môi trờng xã hội thực sự thích ứng với nó, việc lĩnh hội có vai trò và chức năng đợc mỗi cá thể trẻ em lặp lại theo thế hệ đi trớc trong suốt tiến trình lịch sử hình thành loài ngời. Những tr- ờng hợp trẻ em bị thiếu giao tiếp hoặc bị giam giữ cách bức với cuộc sống xã hội đã xác nhận sự phát triển tâm lí và sinh lí của cơ thể ngời không giống 9 nhau. Não ngời vô cùng tinh vi và phức tạp so với não của động vật. Song nó chỉ chứa đựng khả năng để phát triển một chức năng tâm lí này hay tâm lí khác mà thôi. Chính sự tác động qua lại của con ngời trong giao tiếp là nhân tố quan trọng hàng đầu của sự hình thành nhân cách (E.D. Pargin). Bởi vì giao tiếp là nhu cầu của con ngời xuất hiện rất sớm, ở trẻ em việc thoả mãn nhu cầu giao tiếp cũng quan trọng nh không khí và ánh sáng. Theo A.V. Vedenup thì nhu cầu giao tiếp là nhu cầu xã hội ở con ngời trong quá trình phát triển cá thể. Nhà bác học Đức Noibe (1967) đã viết: Con ngời là một nhu cầu quan trọng của con ngời, con ngời sẽ bị mất mát nhiều nếu không thể so sánh mình với ngời khác! Nếu sự giao tiếp không đợc chú ý nghèo nàn về nội dung, trẻ bị đói giao tiếp sẽ ảnh hởng không tốt tới sự phát triển tâm lí. Tóm lại giao tiếp là sự phát triển quan trọng của sự hình thành bản thân con ngời nh là con ngời - xã hội, đồng thời là điều kiện tất yếu để con ngời tồn tại và phát triển. Đối với học sinh tiểu học, các phẩm chất nhân cách chỉ có thể hình thành đợc bằng hoạt động học, hoạt động cùng nhau trong giao tiếp là điều kiện để các em hớng tới mục đích chung mang ý nghĩa xa hơn, để các thành viên của lớp học phân công trách nhiệm liên đới với kết quả hoạt động cùng nhau, để các thành viên kiểm tra lẫn nhau, đánh giá về nhau tạo lên sự đồng cảm. Vì thế nên khi nghiên cứu giao tiếp còn có những ý kiến xem giao tiếp là dạng đặc biệt của hoạt động (Đ.N. Lêonchiev). Hoặc xem giao tiếp nh một phạm trù ngang hàng với hoạt động, hoạt động giao tiếp là hai mặt của cuộc sống con ngời (B.S. Lômov). Tuy vậy khi nói đến vai trò của giao tiếp thì họ đều thống nhất xem giao tiếp là điều kiện tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, sự hiểu ý, thông cảm, sự phối hợp hành động, sự thống nhất cử mục đích hoạt động cùng nhau. 1.4. Một số trở ngại trong giao tiếp Các trở ngại trong giao tiếp có thể là: - Sự quá chênh lệch giữa ngời phát và ngời thu. Bản thông điệp đợc xây dựng có nhiều nhợc điểm, nhiều yếu tố tâm sinh lí, làm cho ngời đối thoại không sẵn sàng giao tiếp, một số trở ngại do môi trờng không thuận lợi. - Sự quá chênh lệch giữa ngời phát và ngời thu (về tuổi tác, cơng vị, thu nhập, môi trờng xã hội, văn hoá) có thể là những yếu tố gây hiểu lầm hoặc không hiểu nhau. 10 [...]... bớt khó khăn tâm lý trong giao tiếp (với thầy (cô) giáo, với ngời thân trong gia đình và với bạn bè) cho học sinh giai đoạn đầu Tiểu học nói chung và học sinh lớp 3D trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc nói riêng 3. 2 Nội dung thử nghiệm Chọn 2 lớp ở khối 3: lớp 3D và lớp 3E trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, trong đó: Lớp 3E: lớp đối chứng (32 học sinh) Lớp 3D: lớp thực nghiệm (33 ... khi giao tiếp với ngời thân trong gia đình học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc vẫn còn cha dám bộc lộ hết thắc mắc, suy nghĩ, tình cảm của mình, vẫn cảm thấy sợ bố mẹ 2.2 Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học sinh lớp 3 Từ khó khăn tâm lý trong giao tiếp của trẻ là có thực và ảnh hởng tiêu cực của những khó khăn này gây ra cho học sinh, nên việc tìm hiểu. .. những khó khăn tâm lý trong giao tiếp mà học sinh gặp phải trên 65 học sinh của 2 lớp 3D và 3E trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc bằng hệ thống câu hỏi kết hợp với việc quan sát và trò chuyện với các em Kết quả thu đợc nh sau: 2.1 Biểu hiện khó khăn tâm, lý giao tiếp mà học sinh gặp phải 2.1.1 Biểu hiện khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học sinh với GV Bảng 1 Biểu hiện khó khăn tâm lý trong. .. nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lý trong giao tiếp của trẻ là việc làm cần thiết để từ đó tìm ra các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trên Để tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến khó khăn trong giao tiếp của học sinh tôi điều tra trên 24 giáo viên của trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 2.2.1 Nguyên nhân khách quan Bảng 4: Nguyên nhân khách quan dẫn đếnkhó khăn tâm lý trong giao. .. trung vào học tập của các em Và học sinh Tiểu học vẫn gặp khó khăn khi phối hợp với nhau trong các hoạt động tập thể và các hoạt động học tập 20 2.1 .3 Những khó khăn tâm lý trong hoạt động giao tiếp của học sinh Tiểu học với ngời thân trong gia đình Bảng 3 Biểu hiện khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học sinh với ngời thân trong gia đình Mức độ STT 1 2 3 4 5 6 Khó khăn Ngại kể chuyện ở lớp, ở trờng... bao giờ SL 1 % 1, 53 SL 5 % 7,69 SL 59 % 90,78 1 1, 53 0 0 64 98,47 9 13, 85 0 0 56 86,15 12 18,46 30 46,15 23 35 ,39 11 16,92 29 44,61 25 38 ,47 3 4, 63 15 20,07 47 72 ,30 9 13, 86 49 75 ,38 7 10,76 6 9, 23 46 70,76 13 20,01 Quan sát bảng 1, tôi thấy khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc không đồng đều nhau Có những khó khăn luôn luôn diễn... chính bản thân học sinh tiểu học cng tồn tại một số nguyên nhân gây cản trở hoạt động giao tiếp của các em, tác động tiêu cực đối với hoạt động học tập, vui chơi và sự hình thành phát triển nhân cách của các em 30 chơng 3 một số tác động thử nghiệm nhằm giảm bớt khó khăn tâm lý trong giao tiếp cho học sinh trờng tiểu học đống đa - vĩnh yên - vĩnh phúc 3. 1 Mục tiêu thử nghiệm áp dụng một số biện pháp... bình Nh vậy, khó khăn lớn nhất của học sinh trong giao tiếp với giáo viên là thiếu tự tin khi trả lời câu hỏi của giáo viên và lo lắng khi nhận nhiệm vụ mà giáo viên giao cho áp lực khi giao tiếp với giáo viên trong học tập là khá nặng nề với học sinh 2.1.2 Biểu hiện khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học sinh với bạn bè 16 Bảng 2 Biểu hiện khó khăn tâm lý trong giao tiếp của học sinh lớp 3 với bạn bè... của học sinh tiểu học là bạn bè Giao tiếp của học sinh tiểu học với bạn bè có ý nghĩa sống còn đối với đời sống tinh thần của chúng Các em không thể sống thiếu vắng bạn bè Nhu cầu giao tiếp của học sinh tiểu học với bạn bè không đợc thoả mãn sẽ dẫn đến sự phát triển không bình thờng cả tâm lý sinh lý trong con ngời các em Thực tiễn điều tra cho thấy khó khăn trong giao tiếp của học sinh lớp ba với bạn... bớt trong khi nhóm đối chứng hầu nh không có biến đổi 34 Kết quả thực nghiệm s phạm khẳng định biện pháp s phạm đợc chọn phù hợp với học sinh có giá trị là giảm bớt khó khăn trong quan hệ giữa giáo viên và học sinh tiểu học 3. 3.2 Kết quả thử nghiệm một số biện pháp khắc phục khó khăn trong giao tiếp của học sinh tiểu học vớibạn bè Cơ sở khoa học lựa chọn phơng pháp Đối tợng giao tiếp chủ yếu của học sinh . trạng một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 2.1. Thực trạng một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học. này. 3. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra những khó khăn tâm lí của. 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 2.2. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trờng Tiểu học Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Chơng 3. Một số tác động thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trường tiểu học đống đa - vĩnh yên - vĩnh phúc, Tìm hiểu một số khó khăn tâm lí trong giao tiếp của học sinh lớp 3 trường tiểu học đống đa - vĩnh yên - vĩnh phúc,

Từ khóa liên quan