0

SKKN nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường

38 1,711 1
  • SKKN nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 11:07

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng nhằm tạo cơ sở ban đầu để hình thành nhân cách con người, phẩm chất năng lực của công dân, đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai theo hướng toàn diện, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức và ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường MỤC LỤC Trang Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1- Cơ sở lý luận 2 5 1.1 Vai trò của giáo dục 5 1.2 Vai trò của việc nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH 6 1.3 Vai trò của công tác xã hội hoá giáo dục 7 1.4 Nội dung của công tác xã hội hoá giáo dục 9 2- Cơ sở thực tiễn 10 2.1 Nhưng thành tựu giáo dục của cả nước trong mấy năm qua 10 2.2 Những tồn tại trong công tác xã hội hoá giáo dục ở nước ta hiện nay 13 Chương II THỰC TRẠNG GIÁO DỤC CỦA VÙNG SÂU, VÙNG CAO TÂN HỢP 1 - Đặc điểm tình hình 15 1.1 Tình hình địa phương 15 1.2 Tình hình chung của nhà trường 17 2 - Quá trình thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục tại Tân Hợp trong thời gian qua 2.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân 17 2.2 Những hạn chế còn tồn tại 22 2.3 Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 24 Chương III MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TỪ NAY ĐẾN NĂM 2013 1 - Mục tiêu 26 2 - Một số giải pháp cơ bản 27 Kết luận 35 PHỤ LỤC 36 1 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TẠI XÃ TÂN HỢP, HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY MỞ ĐẦU Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ IX xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, nhằm chuẩn bị tốt nhất về nguồn lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, “đổi mới giáo dục phổ thông nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị nguồn lực về con người, nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chuẩn bị tiềm lực để xây dựng nền kinh tế tri thức”. Văn kiện Đại hội X, báo cáo Chính trị tiếp tục chỉ rõ: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - coi trọng hàng đầu việc bảo đảm và nâng cao chất lượng dạy và học, điều chỉnh và khắc phục tình trạng quá tải và thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông có tính khoa học, đại chúng và phổ cập, phù hợp tâm lý lứa tuổi và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Hoàn thiện hệ thống đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, phấn đấu đến năm 2010 năng lực khoa học và công nghệ nước ta đạt trình độ các nước trong khu vực và đến năm 2020 cơ bản nước ta trở thành nước công nghiệp”. Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng nhằm tạo cơ sở ban đầu để hình thành nhân cách con người, phẩm chất năng lực của công dân, đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai theo hướng toàn diện, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức và ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước ta là một quốc gia có nhiều thành phần dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết trong quá trình dựng nước và giữ nước. Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa thông thường là địa bàn cư trú của các đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các thành phần dân tộc ở nước 2 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường ta vẫn có sự chênh lệch. Vì vậy phải chú ý hơn nữa đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc ít người. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội. Đảng ta đã xác định: “Sự nghiệp giáo dục là của nhà nước và của toàn dân”, vì vậy công tác xã hội hoá giáo dục càng có tầm quan trọng và ý nghĩa vô cùng to lớn trong giai đoạn hiện nay. Là người cán bộ quản lý trường tiểu học, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc dạy và học của một nhà trường vùng sâu, vùng xa. Tôi càng thấy mình cần xác định rõ hơn trọng trách, đầu tư hơn về tâm huyết, công sức, trí tuệ. Không ngừng nâng cao học tập để đưa nhà trường ngày một đi lên. Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường nhằm xây dựng đơn vị từng bước đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước đề ra. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Với chủ trương đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, thực hiện chính sách công bằng xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan trọng: Chính sách “xoá đói, giảm nghèo”, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bằng chương trình 135, dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa và cộng đồng (chương trình CBRIP) đã làm cho bộ mặt các xã miền núi thay đổi căn bản. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, khắc phục được hạn chế từ bao nhiêu đời nay của nông thôn miền núi. Có ý nghĩa hết sức quan trọng và nổi bật. Đó là điều kiện có ý nghĩa quan trọng, quyết định và hết sức cơ bản để đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục tiểu học vùng cao vươn tới. Tuy vậy, việc đầu tư vẫn thiếu tính trọng điểm, còn dàn trải, mỗi hạng mục công trình một ít. Vì thế phát huy tính hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, việc huy động nội lực của nhân dân để tham gia đóng góp trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng lại đạt kết quả rất thấp mà nguyên nhân căn bản vẫn là tính trông chờ, ỷ lại dai dẳng của thời kỳ quan liêu bao cấp còn sót lại mà chưa bứt phá lên được của mỗi người dân nơi đây. Công tác xã hội hoá vì thế mà còn kém phát triển. Là người quản lý nhà trường, việc đi sâu nghiên cứu và đề ra được những giải pháp mang tính thực tiễn và có khả năng thực thi để huy động tốt mọi nguồn lực cùng xây dựng nhà trường ngày cảng phát triển, vừa bảo đảm phù 3 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường hợp với đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, vừa mang tính đột phá, lại vừa là cơ sở thực tiễn đòi hỏi trong giai đoạn hiện nay. Có như thế mới đảm bảo được yêu cầu mới đối với người quản lý giáo dục và là con đường ngắn nhất đưa nhà trường tiến tới đạt chuẩn quốc gia, tạo được uy tín và niềm tin của xã hội. Đề tài chỉ giới hạn đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác xã hội hoá giáo dục của một nhà trường vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó đề ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng bậc học, chủ yếu là công tác vận động quần chúng cùng tham gia làm công tác giáo dục, nhằm đưa nhà trường tiến tới đạt các tiêu chuẩn của một nhà trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Nhìn nhận, đánh giá đồng thời có những giải pháp hữu hiệu chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Thúc đẩy giáo dục cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện ổn định phổ cập giáo dục tiểu học; góp phần hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Tạo niềm tin vững chắc cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương. Cùng huyện nhà đưa nền giáo dục tiến kịp các huyện vùng xuôi trong xu thế phát triển của quốc gia và khu vực. Đề án về công tác xã hội hoá giáo dục ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn giữ vai trò, ý nghĩa rất to lớn đối với công tác lãnh đạo và chỉ đạo của người hiệu trưởng tiểu học bao gồm các mục đích sau: - Phát triển và nâng cao nhu cầu về giáo dục trong cộng đồng dân cư, từ đó có tác động tích cực trong việc tự giác của chính quyền và đoàn thể, của mỗi người dân trong việc tham gia đóng góp nội lực để xây dựng trường sở, huy động con em tới trường, duy trì số lượng học sinh và trên hết là cùng nhà trường ngày một nâng cao chất lượng dạy và học. - Nâng cao thời lượng học tập và giáo dục tại trường. - Bảo đảm nâng cao chất lượng dạy và học các tiết học và buổi học. - Giúp hiệu trưởng có cơ sở thực tiễn để xây dựng kế hoạch đúng đắn, phù hợp, hiệu quả mà không để cho trí tưởng tượng bay bổng. Đề ra những chỉ tiêu, những biện pháp vừa sức, trong tầm tay. Tạo được niềm tin ở khả năng thực hiện của mọi thành viên trong tập thể sư phạm, trong lãnh đạo chính quyền, đoàn thể địa phương và của mỗi người dân. - Từng bước đưa các phương tiện kỹ thuật vào nhà trường, làm giảm nhẹ lao động sư phạm, lao động quản lý và những cán bộ giúp việc. - Tạo ra nhà trường văn minh, sạch, đẹp trong cơ sở vật chất, trong quan hệ, làm cho học sinh yêu trường, yêu thầy, mến bạn, thêm ham thích hoạt động. 4 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường - Tạo sự phân công, phân cấp cụ thể, tạo đủ quyền hạn và ý thức trách nhiệm của những người cộng sự. - Giúp hiệu trưởng vạch được kế hoạch, tham mưu có hiệu quả, đề ra được lộ trình và bước đi thích hợp trong từng giai đoạn. Cũng từ đây, hy vọng sẽ đẩy nhanh hơn một bước để xây dựng nhà trường đạt chuẩn. Góp phần xây dựng bậc học “ổn định, lành mạnh và phát triển”. Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1 - Cơ sở lý luận 1.1 Vai trò của giáo dục Vai trò của giáo dục lớn tới mức, nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một dân tộc. Vì sao vậy? Vì giáo dục chính là trụ cột của một quốc gia để tạo dựng, giữ gìn và phát triển hệ giá trị xã hội. Nền giáo dục có tốt thì mới góp phần tạo dựng, bảo vệ được một hệ giá trị nhân bản, phù hợp với đặc trưng tốt đẹp của dân tộc và vì vậy đủ sức mạnh làm nền tảng cho xã hội phát triển, hưng thịnh; ngược lại, với nền giáo dục kém và hệ quả đi kèm với nó, hệ giá trị yếu thì dân tộc đó khó có sức bật đi lên. Trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay, nhiều quốc gia phương Tây càng chú trọng phát triển giáo dục, coi đấy như một nhiệm vụ quan trọng của nhà nước trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Họ ý thức rất rõ rằng trong thế giới ngày càng trở nên “phẳng” và mọi thứ đều giống nhau, một dân tộc muốn “nhận diện” được so với các dân tộc khác chỉ có thể dựa vào bản sắc dân tộc và nếu bản sắc dân tộc không còn thì điều đó đồng nghĩa với thảm họa dân tộc ấy sẽ bị xóa sổ, hòa tan. Mặt khác, ngoài chức năng bao trùm trên, giáo dục còn mang một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là đảm bảo sự tồn tại và phát triển hay cụ thể hơn là hiện thực hóa quyền bình đẳng về cơ hội vào đời và tạo dựng cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội. Bởi, để đạt được điều đó thì họ phải có cơ hội, ai cũng như ai, tiếp thu những giá trị, tri thức và kỹ năng mà nền giáo dục đã đưa lại cho họ. 5 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường Với ý nghĩa này, Hiến pháp của nước ta cũng coi “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân” (điều 35); “học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân” (điều 59). Cần lưu ý rằng trách nhiệm biến những chức năng ấy của giáo dục thành hiện thực thuộc về trọng trách của Nhà nước và của toàn dân. 1.2 Vai trò của việc nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác xã hội hoá giáo dục giữ vai trò rất quan trọng: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xu hướng phát triển của các nước trên thế giới. Đó cũng là con đường phát triển tất yếu của nước ta để đi lên mục tiêu "Xã hội công bằng văn minh, dân giàu nước mạnh" công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ là công cuộc xây dựng kinh tế mà chính là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc với lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, khoa học của con người…) làm cho xã hội phát triển lên một trạng thái mới về chất. Sự thành công của quá tình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi ngoài môi trường chính trị ổn định, phải có nguồn lực cần thiết như nguồn lực con người, vốn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật. Các nguồn lực này quan hệ chặt chẽ với nhau. Cùng tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức độ tác động vào vai trò của chúng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá không giống nhau, trong đó nguồn nhân lực phải đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Nói cách khác nguồn nhân lực phải trở thành động lực phát triển. Nguồn nhân lực phát triển thì tất yếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu đó. Để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta phải sử dụng đúng nguồn lực trong đó nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất. Để tạo ra sự thay đổi căn bản về chất lượng trong nguồn lực con người cần có hàng loạt những giải pháp thích ứng nhằm phát triển tốt yếu tố của con người trong sự nghiệp đi lên của đất nước. Chăm sóc đào tạo phát huy nguồn lực con người phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá tập trung thành vấn đề quan trọng bậc nhất trong "kết cấu hạ tầng xã hội, 6 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường kinh tế" tức là một trong những tiền đề cơ bản để phát triển xã hội, đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội VIII của Đảng ta là đại hội công nghiệp hoá, hiện đại hoá mở ra bước ngoặt lịch sử đưa nước ta tiến lên một thời kỳ phát triển toàn diện mỗi "Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". Vì vậy cần được tập trung và chăm sóc bồi dưỡng, đào tạo phát huy sức mạnh của con người Việt Nam thành lực lượng lao động xã hội, lực lượng sản xuất có đủ bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc hợp tác cạnh tranh trong kinh tế thị trường mở cửa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh của con người và các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Phải thể hiện thành sức mạnh của đội ngũ nhân lực, trong đó có bộ phận nhân tài trên nền dân trí với cốt lõi là nhân cách nhân phẩm đậm đà bản sắc dân tộc của từng người, từng nhà cộng đồng, giai cấp và cả dân tộc. 1.3 Vai trò của công tác xã hội hoá giáo dục Bản thân thuật ngữ “xã hội hoá” (socialization - Tiếng Anh) không có nghĩa hiểu xã hội hoá theo cách dùng hiện nay trong tiếng Việt. Xã hội hoá dịch vụ công truyền thống có thể hiểu theo nghĩa sau: + Nhà nước giảm bớt tương đối cai trò của mình trong cung cấp dịch cụ công ở những lĩnh vực mà người dân có thể kham được; + Xã hội hoặc người dân (private sector) nhận lấy phần trách nhiệm cung cấp dịch vụ, lượng người tham gia cung cấp dịch vụ tăng lên; + Chia sẻ chi phí (cost sharing) giữa công và tư; + Quyền lợi và trách nhiệm của người dân gia tăng hay nói cách khác quyền tự chủ của người dân gia tăng; + Về tổng thể người dân có nhiều cơ hội sử dụng các dịch vụ công do Nhà nước và các thành phần kinh tế tư nhân cung cấp; + Chịu tác động của quy luật giá cả và quy luật cung - cầu. Do chi phí được chia sẻ dẫn đến xu hướng người dân có quyền quyết định hoặc từ chối một dịch vụ mà không chịu lệ thuộc vào dịch vụ như trước kia. + Sự độc quyền của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ truyền thống bị giảm đi; Như vậy, xã hội hoá thực chất là một quá trình huy động nguồn lực trong xã hội để phát triển các dịch vụ công và làm cho nhiều người hơn được 7 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường hưởng lợi từ các dịch vụ đó cũng như chịu trách nhiệm nhiều hơn khi sử dụng dịch vụ. Trong điều kiện nền kinh tế kế hoạch tập trung, người dân tham gia vào các hoạt động giáo dục do Nhà nước quản lý rất hạn chế. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong thời gian đó, doanh nghiệp nhà nước giúp được nhiều hơn đối với giáo dục trong việc tạo cơ sở cho học sinh thực tập mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào. Đến ngày nay, người dân lại có điều kiện để tham gia vào quá trình giáo dục và tổ chức giáo dục nhiều hơn. Xã hội hoá giáo dục không chỉ là những đóng góp vật chất mà cả những ý kiến góp ý của người dân cho quá trình đổi mới giáo dục. Xã hội hoá giáo dục là cách tiếp cận mang tính dân chủ nhiều hơn. Như vậy, có thể xem xã hội hoá giáo dục là sự huy động nguồn lực trong xã hội để làm giáo dục, để đấu tranh với nghèo nàn và lạc hậu, là tạo điều kiện tốt hơn cho người dân được hưởng dịch vụ giáo dục có chất lượng và nhiều cơ hội học tập, đóng góp sáng kiến với giáo dục Ngược lại, lạm dụng cái gọi là xã hội hoá để huy động tối đa đóng góp người dân, chuyển gánh nặng ngân sách sang cho người dân, trong khi chất lượng dịch vụ không tăng tương xứng, ngân sách dành cho giáo dục cắt giảm là không đúng với chính sách của Đảng và Nhà nước trong xã hội hoá giáo dục. Đã không ít nhà trường chỉ hiểu một chiều về sự đóng góp của người dân, “tăng thu” các kiểu phí trong nhà trường và một số người đã lên tiếng phê phán mang tính một chiều của chủ trương xã hội hoá . Một số nước phát triển cũng huy động sự đóng góp của lĩnh vực tư cho giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học dưới dạng hiến tặng (endowment) với số tiền rất lớn hàng tỷ USD và điều này dường như đã trở thành văn hoá của người dân và doanh nghiệp. Ở ta, quá trình mới chỉ bắt đầu những đóng góp như thế và quá trình xã hội hoá đang vận động đòi hỏi một sự định hướng và khuyến khích rất lớn từ phía nhà nước. Dù gì đi chăng nữa, xã hội hoá giáo dục cần đảm bảo các nguyên tắc: Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục không giảm, chất lượng giáo dục và số người được đi học tăng, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục. Điều này đã được ngành giáo dục khẳng định tại Hội nghị tổng kết năm học vừa qua. Tóm lại, xã hội hoá là một cách tiếp cận đến kinh tế thị trường và thực chất là quá trình phi công lập hoá, làm cho người sử dụng dịch vụ có trách 8 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường nhiệm chia sẻ chi phí của các dịch vụ, làm tăng cơ hội tiếp cận của người dân đến các dịch vụ công. Xã hội hoá không có nghĩa là Nhà nước bị loại mất vai trò quản lý của mình, ngược lại vai trò quản lý nhà nước cần tăng lên khi thiết lập lại vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công. Sự thiếu vắng vai trò quản lý nhà nước và bỏ mặc theo kiểu “khoán trắng” có thể dẫn đến sự mất ổn định trong cung ứng dịch vụ công và làm cho quá trình xã hội hoá thiếu tính bền vững, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Đặc biệt, trong những lĩnh vực trước đây Nhà nước nắm độc quyền hoặc những dịch vụ do “cầu” vượt quá “cung” (như lĩnh vực giáo dục đại học chẳng hạn) dẫn đến sự độc quyền tự nhiên trong cung ứng dịch vụ, thì vai trò quản lý Nhà nước là vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển xã hội trên cơ sở huy động nguồn lực lại vừa phải đảm bảo quá trình xã hội hoá diễn ra theo quy luật của thị trường. 1.4 Nội dung của công tác xã hội hoá giáo dục - Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội, làm cho nền giáo dục trở thành một nền giáo dục cho mọi người. - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội. Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân đối với giáo dục. - Đa dạng hoá các loại hình giáo dục. - Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát huy giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông cần phải có cơ sở vật chất đạt chuẩn để đảm bảo việc dạy và học trong nhà trường. Vậy xã hội hóa giáo dục là gì? Nói một cách nôm na, đó cũng chỉ là một trong những phương cách để nhà nước thực hiện nhiệm vụ hiến định là tạo điều kiện cho con em của mọi tầng lớp trong xã hội đều được đến trường và mọi cái gì cản trở nó đều không phải xã hội hóa giáo dục. Nói cách khác, xã hội hóa giáo dục (hay không xã hội hóa) dù kiểu nào đi chăng nữa đều phải nhằm đạt được những mục tiêu thiết yếu của giáo dục và nhà nước, trong mọi trường hợp, luôn luôn phải chịu trách nhiệm chính, không thể chuyển giao trách nhiệm của mình cho ai khác. Càng không thể lợi dụng xã hội hóa để biến giáo dục, nhiệm vụ chính danh của nhà nước, thành một ngành kinh doanh lấy lợi nhuận làm mục tiêu thay thế. 9 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường Điển hình cho quan niệm như trên về phát triển giáo dục là CHLB Đức. Học sinh, sinh viên ở đây từ cấp phổ thông đến đại học đều được hưởng chế độ miễn học phí. Ngoài ra, riêng những học sinh, sinh viên nghèo (không đủ điều kiện vật chất sống tối thiểu) còn được nhà nước trợ cấp, “bù” thêm tài chính để họ có thể an tâm sống và học tập. Ngoài hệ thống trường công lập, tại Đức có tới 2.500 trường tư. Trong số ấy, theo quy định của pháp luật, bất kỳ trường tư nào được nhà nước công nhận văn bằng có giá trị tương đương trường công thì nhà nước có nghĩa vụ cung cấp toàn bộ tài chính cho hoạt động của trường đó. Điều này cho thấy giáo dục trong mọi trường hợp là nhiệm vụ không thể tách rời của nhà nước, kể cả khi giáo dục được xã hội hóa và cho tư nhân tham gia. Tuy nhiên, không nên hiểu xã hội hóa giáo dục một cách đơn giản dưới góc độ huy động nguồn vốn đầu tư mà phải mở rộng ra nhiều góc độ, phạm vi khác nhau. Trước hết, là dưới góc độ của người đi học. Xã hội hóa giáo dục ở đây có nghĩa tạo điều kiện để làm sao cho người đi học được tham gia vào việc quản lý của trường cũng như xây dựng chương trình học tập, giảng dạy. Ở một góc độ khác, xã hội hóa giáo dục nhìn từ phía thầy giáo, nhà trường chính là nhằm mục tiêu đảm bảo quyền tự do giảng dạy của họ hơn nữa. Ví dụ, ở Đức trước đây nhà nước đặt ra chương trình giảng dạy cố định, bắt thầy giáo phải dạy theo chương trình đó, kể cả phương pháp sư phạm. Với quá trình xã hội hóa, từng trường, từng địa phương, từng đối tượng học sinh được quyền có chương trình cũng như cách thức giảng dạy riêng cho phù hợp. Còn dưới góc độ phụ huynh, xã hội hóa giáo dục là nhằm đảm bảo cho họ quyền tự do lựa chọn nơi học tập cho con em của họ. Có những gia đình giàu có, muốn con em của họ vào học ở những trường tốt hơn thì nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức mở những cơ sở giáo dục tiện nghi, chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu. Nhưng, một lần nữa xin lưu ý xã hội hóa giáo dục không có nghĩa là nhà nước chuyển giao hay phó thác nhiệm vụ hiến định của mình cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, mà là tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia vào giáo dục, sao cho nó đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội, sao cho ai cũng được đến trường, ai cũng có điều kiện hưởng cơ hội vào đời như nhau. 2 – Cơ sở thực tiễn 2.1 Những thành tựu giáo dục của cả nước trong mấy năm qua 10 [...]... trọng nâng cao và phát triển nhu cầu về giáo dục của nhân dân Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên để từng 26 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường bước hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong đó không ngừng nâng cao về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ II - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN + Phát triển và nâng cao nhu cầu giáo dục trong. .. lại quá lớn trong nhân dân kể cả chính quyền các cấp, sự bứt phá, dám nghĩ, dám làm còn hạn chế Do đó công tác xã hội hoá nói chung, công tác xã hội hoá giáo dục nói riêng còn quá nhiều bất cập 14 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường Chương II THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÙNG SÂU, VÙNG CAO TÂN HỢP 1 - Đặc điểm tình hình 1.1 Tình hình địa phương Tân Hợp là xã cùng cao nằm phía... nhiệm đối với giáo dục nên chưa dành ưu tiên thỏa 13 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường đáng tạo điều kiện phát triển giáo dục Một số địa phương còn sử dụng ngân sách giáo dục vào những hoạt động không phục vụ mục đích giáo dục Tư duy giáo dục chậm đổi mới, chưa thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế Trong khi... cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên và học sinh Nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2013 và PCGDTH-ĐĐT chất lượng cao 34 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường KÕt luËn Trong công cuộc đổi mới hiện nay của Đảng ta, xã hội hóa về giáo dục có ý nghĩa quan trọng, vừa là mục đích vừa là động lực trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân... của nhà trường trong xã hội, coi như là sự khẳng định thương hiệu để nhân dân và chính quyền tin tưởng 27 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, tạo sự đồng thuận nhất trí từ trên xuống dưới, xây dựng nhà trường tiên tiến và các đoàn thể đạt danh hiệu TTXS Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhà. .. tuyên truyền mọi chính sách chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục làm cho họ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp kinh phí cũng như việc cùng với nhà trường quản lý phối kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục con em mình được tốt hơn 28 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường - Tập trung được sức mạnh của cộng đồng, của các ngành,... cho giáo dục đã đạt được những kết quả bước đầu Các lực lượng xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc huy động trẻ đến trường, giám sát, đánh giá và hiến kế cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường học, đầu tư mở trường, đóng góp 11 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường kinh phí cho giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục. .. bộ trong xã bằng việc làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục để con em nhân dân chăm chỉ, ngoan ngoãn, học hành có kết quả, đạo đức tiến bộ Làm tốt một số công tác xã hội đem đến lợi ích thiết thực cho đồng bào địa phương 29 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường Chính thông qua những thực tế này mà cán bộ và nhân dân cũng hiểu thêm vai trò tích cực của giáo dục, của nhà. .. sinh Nhà trường được đặt ở trung tâm xã, địa thế bằng phẳng, cao ráo và thoáng mát thuận tiện cho học sinh tới trường học tập Trường có công trình vệ sinh, có cổng, biển trường, tường bao và bờ rào cây sống bảo vệ Không có hàng quán trong khu vực nhà trường Các điều kiện 19 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường về vệ sinh được nhà trường đảm bảo tốt, cảnh quan môi trường. .. hút các em tới trường, chăm lo cái đẹp đang có ở trường mình - Thực hiện xã hội hoá giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đúng yêu cầu mục đích công tác tổ chức nhà trường đề ra cho công tác giáo dục - Xuất phát từ chính nhiệm vụ của ngành giáo dục, của Đảng, của nhà nước, từ thực trạng xã hội, tình hình đạo đức của học sinh trong thời mở cửa nhà trường xây dựng tổ chức giáo dục đạo đức cho . quán trong khu vực nhà trường. Các điều kiện 19 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường về vệ sinh được nhà trường đảm bảo tốt, cảnh quan môi trường sạch sẽ. Nhà trường. PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TỪ NAY ĐẾN NĂM 2013 1 - Mục tiêu 26 2 - Một số giải pháp cơ bản 27 Kết luận 35 PHỤ LỤC 36 1 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường MỘT. Những thành tựu giáo dục của cả nước trong mấy năm qua 10 SKKN: Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường 2.1.1 Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường, SKKN nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường, SKKN nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường

Từ khóa liên quan