0

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

40 561 4
  • PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 11:03

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNHPHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNHPHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNHPHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNHPHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH   !"#$%&#' ()*  !+%,%&-%,./%, 0..1% &2 3&4 2%&)%&5&60%&,0.&7 (89%,.0.$4%3&: &;<$4% 6/%,(=%&>.0..&? @A#B#$%&#' .;".0.$4%3&: &;<$4%6/%,(=%&689.6B!"C.0.&%,&@%,D >EA*..0.%&)$4% FA7 #)5 !".&7 (89%,$4%3&4%,&@.&?%& &G.&H%>6D.EH ().0.$4%3&: &;<$4%6/%,(=%&FA7 5&:AIJK#L #$%&#' .05&4%M%,,N<6*.#),N<EH%& !A<B%%&O!7 %,A<&I0..&? @A#$%&#' .1%5 !"6P#Q$4% 3&: &;<$4%6/%,(=%&E"+,RS 1. T%,$P#$%&#' &2A5&U 2. T%,$P.+(V+! 3. PW$.&X!.&".+( 4. P$ "3&<(+.+ A$"A!XA$ 5. P"(+%X((" 6. P&,X((" PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH (không chỉ kiểm tra vi sinh mà còn kiểm tra hóa học, kiểm tra cảm quan)   !"# 4.1.1.1.  89%,YA5O !"(/&)%, Z< &A*.#)+ [%,$4%3&:.\ &>%&8%,5&/%,689.U &]%<@A.1A5%,&HI ^%,#Q [%,(+= &G.3&:5_ &X+* (89%,F0.6`%&$a689.,Q&=%* $P(89%,#$%&#' %&7 6`%&.&+3&b3 R% = !+%,D &)%,6cI&/%, &8d%, &L6P#Q#$%&#' ,N<EH%&><@A.1A6D !"()e5&/%,.cf&+D.e5&/%,3&0 &H%f !+%,* 5&P(89%, &G.3&:F0.6`%&I %&'%E2 .0.YA &G.3&:5&/%,6= <@A.1A>%,8d " &8d%, &G.&H%(7<YA#),&%&'%52 gA4 &X+.0..73 6*6h689. &2 ('3%&8$"AS 73CS.0.&(7<YA.T6%> !+%,6c#H.60%&,052 gA45%,&H.&?iG" !@%* ,0 !`iA<%&7 .;"YAI 73jS52&+=.&(7<YA(+=j689.iZ%,.&+.0. &k%,&H U%&#$%&#' ,N<EH%&I2 gA4689..+()5&/%,6= 5&*  !+%,$P T%,$PYA6h(7<E`3&0 &H%.c#$%&#' ,N<EH%&I 73lS s2 gA46= <@A.1A5&S ' 6*#$%&%&m&]% &/%,$P,Q&=%i8Qn.c &@6BA5H%oI ' 6*#$%&(Q%&]% &/%,$P,Q&=%i8Q#)%&m&]% &/%,$P,Q&=% !@%I s2 gA45&/%,.&73%&'%5&' 6*#$%&."+&]%,Q&=% !@%I &/%, &8d%,,Q&=% !@%."+&]%U %&7 Cp(1%$+#Q,Q&=%i8QI  89%,YA3&46;63&N% U.&> &/%, &8d%, !q%,(89%,YA P &A689.gA6`%&%&8$"AS r=%,!s%n3&1% &` oSjpp,I r=%,(m%,n%8Q.iZ%, !+%,.&2E2%oStpp(I 4.1.1.2.!"#$%%& !"# (7<YA&+D.5&AKE"+EL>.7% &2 3&4$ki\%,S &8]%, H%3&Z&93I r\%,.\689..&2 [#' (HAiO()$=.&>iO5&k !Z%,>5&/%, 0.6*%,(@%YA&+D.E`YA 0.6*%,I Q.0.(+= &G.3&:5&/%,E"+,c>3&4iZ%,i\%,.\#/ !Z%,6(7<YAI !+%, &d,"%(7<YA>%2A.1% &2 iZ%,62%%&H 52> &L3&4$ki\%,.0.%&H 52.&A:%#QE@%6*lpuCpp + .c v..&U%&F0. ± C + I '%%& r\%,.\.&v"YA3&4E4+#H689.YA !0%&E`%&O#) !0%&.0. &"<6Ti+.0.<2A P(w&q.>&+0&q.>$%&&q.>x ,N<!"I rZ%,.0.EL%&.&v"Ey%, &;< %&> z%&G">&*3%&G"&+D.5(+=.&A<@%i\%,I!8d%,&93.1% &2 > &L.0.i\%, .\%)<3&4,s% &@%&H 5266+%&H 6*E@% !+%,5&62%3&{%, &U%,&HI Q.0.YA &G.3&:"A&8&m%, &L3&4iZ%,%&-%, &Z%,.0.&(I r\%,.\.&v"YA3&45&/>$=.&>#/ !Z%,#).c5U.& &8Q.6;(Q%6.&v"689.(89%,YA62%jpp,I &.1% &2 iZ%,EM%,5X+6i0% &Z%,.&v"YA &L%@%iZ%,EM%,iU%&6;.&s.65&/%,() &"<6TYAE@% !+%,I 4.1.1.3. ( H.(7<YA3&4i+%&-%,%,8d &=+./%, 0.(7<YA &G.&H%I&N%#@%3&N% U.& =3&{%, &U%,&H.|%,3&4 .c%&-%,52% &v..1% &2 #B5} &A' (7<YA6.c%&-%,5&A<2%.0+3&Z&93 !+%, !8d%,&93#H.(7<YA689. &G. &H%EK%&-%,%,8d5&/%,.&A<@%I &(7<YA.1%3&464E4+%&-%,YA(7<"%, U%&6=iH%.&+(/&)%,&+D..&+&+= 6*%,.1%5 !"#)(89%, YA(7<6;6 2%&)%&#H.3&N% U.&I &8d%,YA689.(7<* .0.&%,YA%&@%#)E7 5~I YA5 [ &G.3&:5&/%,E"+,c&+D.YA.;"* (/&)%,(Q%.1%689..N%(7<U %&7 jpp,&+D.5&/%,(7<U &]%j6]%#`$4%3&:I Q$4%3&:E"+,c>3&4(7<%&-%,YAE"+EL.&8"KI (") !8Q.5&(7<YA%8Q..1%3&4F0.6`%&#` !U(7<YAI &G.&H%S rZ%,6_%.R%6P %&•FA%,gA"%&H%,#{%8Q.65&k !Z%,I K#"%.&+%8Q..&4<5&+4%,j3&z >6BA.&?%&#"%$"+.&+%8Q..&4<61<H%,#{>5&/%,Es% A%, cXI rZ%,EL%&F` .R%5&k !Z%, "<I rZ%,6_%.R%6P %&•FA%,gA"%&H%,EL%& &;< %&.&v"YAnEL%&3&4689.5&k !Z%, !8Q.5&(7<YAoI K%s3EL%&>%&"%&.&c%,&v%,%8Q. [#{>(89%,%8Q.#)+5&+4%,j€l & U.&EL%&.&v">5&/%,6%8Q..&4< !)% !"H%,&+D.Es%!"%,+)>#D%5U%%s3EL%&I rZ%,.R%5&k !Z%,EL%&6h.&v"YA!R.&+EL%&#)+ zW#/ !Z%,I& &•6%&'%iH%YA#)#{%8Q.>.&+ &•#)+ z.&A%,#Q EL%&.&v"YAIJA*.5U%H%, zEy%,iN< &A%&+D.E7Ey%,5E7I &+YA#)+ &Z%,.0.&%&H .c.&v"60F"<%&m3&;gA"%& zYAI((*+ ,-$. / ‚0.6`%&#` !U#) &d6(7<YA !8Q.5& 2%&)%&S  /%,6+=% &d6(7<YA C 23%&'%%,A<@%(HA ,A<@%(HA$"A5& 23%&'% [6=(w> .&8"gA"!k"$]E*I j 0../%,6+=%!k" "A5&!k"F+%,>6"%,6!0+%8Q.I l 0../%,6+=%.&2E2% 7<YA%,"< !+%,5&6"%,$4%FA7 I ƒ /%,6+=%F235&A/% !+%,.0.5&A/%6hF23$4%3&:I t 0../%,6+=%.c,"%&H !8Q.#)€&+D.$"A5&,"%&H >$"A5& ()%,A*I „ /%,6+=%.&d6/%, !8Q.> !+%,#)€&+D.$"A5&.&d6/%,I &G.&H%S rZ%,.R%5&k !Z%, "<%&N%#@%(7<YAI rZ%,5•3#/ !Z%,>(7<* 5&P(89%,YA%&7 6`%&.&+ zW>5&/%,6YA.&=#)+H%, zIrZ%,5E7 E75U%H%, zI & @%YA#)./%,6+=%(7<YA#)+ &•%&'%iH%YAIrZ%,5E7E7 &•%)<#)+H%, z.&v"YAI "A6c>.4YA#) &•689..&+.&A%,#)+*  zW5&0.>.* 5U%H%, zEy%,iN< &A%&+D.E75U%Ey%,5 E7I &+ zYA#)+ &Z%,.0.&%&H >.&+60F"<%&m3&;gA"%& zYAI (0 ‚0.6`%&#` !U#) &d6(7<YA !8Q.5& 2%&)%&S ` !US.1%.&zw%&-%,5&A#G..cv.6*/%&O."+I &d6(7<YAS !8Q.#)€&+D. !+%,5&6"%,$4%FA7 I &G.&H%S rZ%,.R%5&k !Z%, "<#)EBD #` !U.1%(7<YAI D 6…"X !.c.&v"/ !8d%, &=.& &U.&&93n6h5&k !Z%,o#)+#` !U.1%(7<YAI&K&+)% +)%60<6…"#),0. ,d%s3(@%,d60<6…"X !I "A5&+4%, &d,"%gA<6`%&nCtulp3&z o>6'<%s3(=>.&+6…"#)+ zW#/ !Z%,IrZ%,5E7E75U%H%, zI &%&'% &d,"%#)6`"6(7<YA#)+ &•%&'%iH%YAIrZ%,5E7E7 &•%)<#)+H%, z.&v"YAI "A6c>.4YA#) &•689..&+.&A%,#)+*  zW5&0.>.* 5U%H%, zEy%,iN< &A%&+D.E75U%Ey%,5 E7I &+ zYA#)+ &Z%,.0.&%&H >.&+60F"<%&m3&;gA"%& zYAI ,+)%&-%,(+=YA689.(7<%&8 !@%> Z< &A*.#)+gA<6`%&.;"†FU%,&H3>.{%.c & 2%&)%&(7<%&-%,(+= YA%&8S "<€,M%, "<./%,%&N%‡EBD i\%,.\> &2 E` 23Fz. !G. 23#Q$4%3&:‡x 4.1.1.4.123# 12- YA.1%689.,&%&h%%,"< !8Q.&+D.$"A5&(7<YAI &h%3&4,&.&+3&Z&93#Q&R$](7<YAI &h%,&3&4.&`A689.0%&$0%,>5&/%, &7%8Q.I &h%6h,&5&/%,689. &"<6T#) :<F+0 !+%, &d,"%EP.F23>E4+gA4%#)#'%.&A<%I &h%3&4.c5U.& &8Q.6;(Q%6,&%&'%q &/%, %.1% &2 I 12-4$% !@%#' i\%,.&A<%YA>%&h%.1%689.,&S @%>6`".&?>$P6H% &+=.;"%,8d%&'%I2A.1%,k(=> @%%,8d,k.|%,3&4689.,& !@%%&h%I 0..&zw.1% &2 5&0.%&8Si#ˆ> &G.3&:.1% !-(=%&>YA5%,&H>D  @%>x (53# †YA3&4689.6U%&5_ &X+* &R$]YA>F0.6`%&!‰YA3&Z &93#Q%&h%,& !@%YA&+D. &Z%,.&v"YAI R$]YA689..+()&93(H5&.c.&-5w.;"%,8d(7<YA#)%,8d.&;(/&)%, &G.3&:.cYA689.(7<I R$]YA.1%.c%&-%, &/%, %$"AS ,8d<@A.1A3&{%, &U%,&H &G.&H%(7<YA63&N% U.&S @%>6`".&?>$P6H% &+=>II @%>6`".&?>$P6H% &+=.;"%,8d(7<YAI `"6#) &d,"%(7<YAI &/%, %#B &G.3&:689.(7<YAS U%&.&7  &G.3&:>%,)<$4%FA7 > &d&=%$ki\%,>6BA5H%E4+gA4%>i=%, E"+EL>x ,A<@%%&N%(7<YAS5 !">E`5&2A%=>x &8]%,3&03(7<YAS(7<%,YA%&@% !+%,(/&)%,>(7<%,YA%&@% [$PYA.c$Š%>x 0..&? @A.1%3&N% U.&S67897897: ,+)!".{%.c &@%&BA &/%, %5&0.I 4.1.1.5.;4*<=< YA$"A5&(7<>.1%.&A<%#B3&{%, &U%,&H.)%,%&"%&.)%, P I&#'%.&A<%>E4+gA4%.1%64E4+$"+.&+ 5&/%,.cE2%6T60%,5%)+F4<!" !8Q.5&3&N% U.&IYA.1%689.E4+gA4% P 6.&P%,(=$G%&O5&A:%#) %&-%, &"<6T !+%, &)%&3&1%#$%&#' IR%, &d#H.#'%.&A<%YA.1% &AF23$"+.&+YA#B62%3&{%, &U %,&H !+%,#{%,C‹,d#)%&8#'<#H.3&N% U.&.c &Es 61A !+%,#{%,jƒ,d5 [5&(7<YAI P#Q%&-%,YA &G.3&:"A&8&m%, &L.1%689.#'%.&A<%%&"%&>E4+gA4% !+%,%&-%, &Z%,.0.&(6c%, 5U%.c5_ &X+3&8]%, H%()(=%&&+D. &Z%,%&G".&v"60n&+D.EM%,5&/ j !s%o6iA< !L %&H 6*.;"YAn%&H 6*YA.)%, &73.)%, P oI!0%&6YA 23Fz. !G. 23#Q60&"<EM%,65&/%,E`6/%,60I P#Q.0.YA&)%,6/%,(=%&>.1%689.68"#)+.0.EL%&.&v"6h()(=%& [ !8Q.#),- !+%, !+%,%,M%60%,"< $"A5&(7<YAI&z%,689..&A<%6 !+%,.0. &Z%,.0.&(I2A &d,"%#'%.&A<%gA0(NA()F4<!"&H% 89%,!h 6/%,>.1%iZ%,EM%,5&/().&7 &=%&H I [...]... cụ thể tuỳ từng phương pháp) Dùng pipetman cấy chuyển vào môi trường thích hợp Có thể pha loãng mẫu nếu cần Sau khi lấy mẫu và xử lý sơ bộ, mẫu cần được phân tích càng sớm càng tốt, thời gian phân tích tối đa trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu 4.2 Quá trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật Sau đây là một số vi sinh vật thường được kiểm tra trong hàng thủy sản: 4.2.1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí 4.2.1.1... mẫu trong 30 giây với mẫu dễ dập và 1 phút với mẫu khó dập 1 ml dịch pha loãng tương đương với số vi sinh vật trên 1 / 100 bề mặt đã chọn (1 ml ứng với 0,1 cm 2 khi bề mặt lấy mẫu là 10 cm2) và có thể dùng để cấy vào trong hoặc lên trên các cơ chất tương ứng 4.1.3.3 Xác định hệ vi sinh vật trong các loại thực phẩm lỏng Trộn mẫu bằng cách đảo ngược chai 10 lần (hoặc theo hướng dẫn cụ thể tuỳ từng phương. .. các đĩa trên mặt phẳng ngang cho thạch đông đặc Lật ngược và ủ các đĩa trong tủ ấm ở nhiệt độ 30 ± 1oC trong 72 giờ 4.3.1.3.3 Cách tính kết quả Chọn các đĩa có số đếm từ 25 - 250 khuẩn lạc để tính kết quả Mật độ tổng vi sinh vật hiếu khí trong 1g hay 1ml mẫu được tính như sau: A (CFU / g hay CFU / ml) = N / ( n1Vf1 + …+ niVfi) Trong đó: A: số tế bào vi khuẩn trong 1g hay 1ml mẫu N: tổng số khuẩn lạc... rã đông mẫu,…nên mẫu cần được xử lí sơ bộ trước khi tiến hành phân tích 4.1.3.1 Xác định hệ vi sinh vật bên trong các loại thực phẩm rắn Khử trùng bề mặt sản phẩm bằng bản kim loại đốt nóng hoặc ngọn lửa Dùng dụng cụ vô trùng gỡ bỏ các nhãn hiệu trên bề mặt Lấy một lượng mẫu bên trong, ít nhất khoảng 10 g Chuyển mẫu vào bao, rót dịch pha mẫu và cân, tỷ lệ mẫu : dịch pha mẫu là 1 : 9 Đồng nhất mẫu trong. .. (+) trong canh EC và khuẩn lạc E coli giả định trên môi trường EMB cho kết quả thử nghiệm IMViC là + + - - là ống có E coli (+) Ghi nhận ống nghiệm có E coli (+) cùng với độ pha loãng 4.2.2.2.4 Cách đọc kết quả Tra bảng MPN để tính mật độ vi sinh vật trong mẫu và biểu diễn dưới dạng trị số MPN / g hay MPN / ml mẫu ban đầu chưa pha loãng 4.2.2.3 Định lượng Coliforms, Coliforms phân bằng phương pháp. .. huyết tương và ủ ở 37oC trong 24 giờ để thử phản ứng đông kết Thực hiện thêm một ống đối chứng không được cấy dịch vi sinh vật Mẫu được kết luận là có S aureus khi thử nghiệm coagulase (+) (có sự xuất hiện của khối đông trong khi ống đối chứng không có) 4.2.3.4 Định lượng S aureus bằng phương pháp đếm khuẩn lạc 4.2.3.4.1 Đồng nhất mẫu và pha loãng Cân chính xác 10 ± 0,1 g mẫu ttrong túi PE vô trùng,... aureus bằng phương pháp MPN Phương pháp này được dùng để định lượng mẫu có mật độ S aureus thấp nhưng mật độ vi sinh vật cạnh tranh cao Dung dịch mẫu được pha loãng ở 3 mức: 10 -1, 10-2, 10-3; thực hiện với hệ thống 9 ống nghiệm (3 lần lặp lại ở mỗi độ pha loãng) Cấy 1 ml dịch mẫu có độ pha loãng khác nhau vào ống nghiệm có chứa 10 ml môi trường canh MSB, ủ ở 37 oC trong 48 giờ Chọn các ống (+) (môi... hầu hết các chủng đều sinh H2S Salmonella khi phân tích định tính được phát hiện qua 4 bước: Ÿ Bước tăng sinh: tuỳ theo đặc tính của mẫu, cần chọn qui trình tăng sinh phù hợp Thông thường tỉ lệ giữa mẫu và môi trường tăng sinh là 1 : 9 (tuỳ từng trường hợp cụ thể tỷ lệ này có thể thay đổi) Ÿ Bước tăng sinh chọn lọc: các môi trường tăng sinh chọn lọc thường để phát hiện Salmonella trong mẫu thực phẩm là... không, cần kiểm tra kỹ tình trạng chân không trong mẫu: có khí tạo ra trong các bao bì kín không, bao bì có hở, thủng hoặc nứt không, điều kiện lý tính bên trong có bình thường không,… Ÿ Nếu bao bì bị hư hỏng cần ghi nhận vào báo cáo phân tích Trong trường hợp nhận thấy bằng cảm quan mẫu đã bị hỏng hoặc bị nhiễm trong thời gian vận chuyển có thể xem xét và từ chối nhận mẫu, trừ khi muốn thẩm tra lại kết... Coliforms tổng số: s Dùng que cấy vòng cấy sang các ống chứa môi trường BGBL s Ủ các ống nghiệm ở 37 ± 1oC trong 24 - 48 giờ s Kết quả khẳng định (+) khi Coliforms tăng trưởng làm đục môi trường và sinh hơi trong ống Durham Ÿ Trường hợp khẳng định Coliforms phân: s Dùng que cấy vòng cấy sang các ống chứa môi trường EC s Ủ các ống nghiệm ở 44oC trong 24 - 48 giờ s Các khuẩn lạc cho kết quả (+) trên EC được . A$"A!XA$ 5. P"(+%X((" 6. P&,X((" PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH (không chỉ kiểm tra vi sinh mà còn kiểm tra hóa học, kiểm tra cảm quan)  
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

Từ khóa liên quan