Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính casio – lớp 8

41 3.2K 4
Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính casio – lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ I: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ SỐ THẬP PHÂN A. Mục tiêu: HS nắm được các dạng toán cơ bản về phân số, công thức đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn về phân số. Thực hiện thành thạo dạng toán tính giá trị của các biêủ thức đại số. Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động trong học tập.

Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 CHUYÊN ĐỀ I: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ - SỐ THẬP PHÂN A. Mục tiêu: - HS nắm được các dạng toán cơ bản về phân số, công thức đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn về phân số. - Thực hiện thành thạo dạng toán tính giá trị của các biiêủ thức đại số. - Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động trong học tập. B. Phương tiện: - GV: giáo án, tài liệu Casio. - HS: Máy tính Casio. C. Nội dung bài giảng: I.LÍ THUYẾT: 1. Công thức đổi STPVHTH (số thập phân vô hạn tuần hoàn) ra phân số: ( ) ( ) ( ) { { 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 , , 99 900 0 n m n m n n m c c c A b b b c c c A b b b c c c= + Ví dụ 1: Đổi các số TPVHTH sau ra phân số: +) ( ) 6 2 0, 6 9 3 = = +) ( ) 231 77 0, 231 999 333 = = +) ( ) 18 7 0,3 18 0,3 990 22 = + = +) ( ) 345 6,12 345 6,12 99900 = + Ví dụ 2: Nếu F = 0,4818181 là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 81. Khi F được viết lại dưới dạng phân số thì mẫu lớn hơn tử là bao nhiêu? Giải: Ta có: F = 0,4818181 = ( ) 81 53 0,4 81 0,4 990 110 = + = Vậy khi đó mẫu số lớn hơn tử là: 110 - 53 = 57 Ví dụ 3: Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn 3,15(321). ĐS : 16650 52501 Giải: Ta đặt 3,15(321) = a Hay : 100.000 a = 315321,(321) (1) 100 a = 315,(321) (2) Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta có : 99900 a = 315006 Vậy 315006 52501 99900 16650 a = = Đáp số: 52501 16650 Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 1 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 Khi thực hành ta chỉ thực hiện phép tính như sau cho nhanh: 315321 315 315006 52501 99900 99900 16650 − = =  Chú ý: Khi thực hiện tính toán ta cần chú ý các phân số nào đổi ra được số thập phân ta nên nhập số thập phân cho nhanh.  Ví dụ: 4/5 = 0,8 II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: I. Tính giá trị của biểu thức: Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức: a) ( ) ( ) 4 2 4 0,8: 1,25 1,08 : 4 5 25 7 1,2.0,5 : 1 1 2 5 0,64 6, 5 3 .2 25 4 17 A     − −  ÷  ÷     = + +   − −  ÷   Đáp số: A = 53 27 − b) B = ( ) ( ) ( ) ( ) 21 4 : 3 2 15,2557,28:84,6 481,3306,34 2,18,05,2 1,02,0:3 :26 +       − − + + − x x B = 26 1 27 − c) C = [ ] 3 4 :) 3 1 2 5 2 () 25 33 : 3 1 3(:)2(,0)5(,0 xx − C = 293 450 − Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức(chỉ ghi kết quả): a) A 321930 291945 2171954 3041975= + + + b) 2 2 2 2 (x 5y)(x 5y) 5x y 5x y B x y x 5xy x 5xy   + − − + = +  ÷ + + −   Với x = 0,987654321; y = 0,123456789 Đáp số: A = Đáp số: B = BÀI TẬP ÁP DỤNG: 1. Bài 1: ( ) ( ) − + − = 2 2 1986 1992 1986 3972 3 .1987 A 1983.1985.1988.1989 ( )   − +   =   + −  ÷   1 7 6,35 : 6,5 9,899 . 12,8 B 1 1 1,2 : 36 1 : 0,25 1,8333 .1 5 4 A =1987 5 12 B = Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 2 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 a) Tính 2,5% của   −  ÷   7 5 2 85 83 : 2 30 18 3 0,04 b) Tính 7,5% của 7 17 2 8 6 : 2 55 110 3 2 3 7 : 1 5 20 8   −  ÷     −  ÷   a) 11 24 b) 9 8 2. Bài 2: a) Cho bốn số A = [(2 3 ) 2 ] 3 , B = [(3 2 ) 3 ] 2 ; C = 3 2 3 2 ; D = 2 3 2 3 . Hãy so sánh A với B; C với D b) E = 0,3050505… là số thập phân vô hạn tuần hoàn được viết dưới dạng phân số tối giản. Tổng của tử và mẫu là (đánh dấu đáp số đúng) A. 464 B. 446 C. 644 D. 646 E. 664 G. 466 3. Bài 3: a) Tính giá trị của biểu thức: 3 2 1 3 4 6 7 9 21 : 3 . 1 3 4 5 7 8 11 5 2 8 8 11 12 3 . 4 : 6 5 13 9 12 15 A         + − +    ÷  ÷  ÷           =         + + −  ÷  ÷  ÷           KQ: A ≈ 2.526141499 4. Bài 4: Tính giá trị của biểu thức a) A = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2. 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 x+       −       − + −       − b) B = 80808080 91919191 343 1 49 1 7 1 1 27 2 9 2 3 2 2 : 343 4 49 4 7 4 4 27 1 9 1 3 1 1 182 xx −+− +++ −+− +++ c) C = [ ] 3 4 :) 3 1 2 5 2 () 25 33 : 3 1 3(:)2(,0)5(,0 xx − d) S = )2008(00,0 5 )2008(0,0 5 )2008(,0 5 ++ 5. Bài 5: Cho 5312,1= α tg . Tính ααααα ααααα sin2sin3sincoscos cos2cossincos3sin 323 233 +−+ −+− =A Trả lời: A = -1,873918408 Cho hai biểu thức P = 1003020065 142431199079 23 2 −+− ++ xxx xx ; Q = 5 2006 2 − + + + x c x bax Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 3 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 1) Xác định a, b, c để P = Q với mọi x ≠ 5. 2) Tính giá trị của P khi 2006 2005 =x . Trả lời: 1) a = 3 ; b = 2005 ; c = 76 (4 điểm) 2) P = - 17,99713 ; khi 2006 2005 =x (4 điểm) 6. Bài 6: Thực hiện phép tính. a) 082008200820 072007200720 . 200.197 17.1414.1111.8 399 4 63 4 35 4 15 4 3333 2222               ++++ ++++ =A . b) 109 4.33.22.1 ++++= B c) 0020072008,0 2008 020072008,0 2007 20072008,0 2006 ++= D 7. Bài 7: a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân : N= 321930+ 291945+ 2171954+ 3041975 b) Tính giá trị của biểu thức M với α = 25 0 30', β = 57 o 30’ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 M= 1+tgα 1+cotg β + 1-sin α 1-cos β . 1-sin 1-cos β α     (Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân) Kết quả: a) N = 567,87 1 điểm b) M = 1,7548 2 điểm 8. Bài8: Tính tổng các phân số sau: a) 49.47.45 36 7.5.3 36 5.3.1 36 +++= A . b) . 10000 1 1 16 1 1. 9 1 1. 3 1 1       −       −       −       −= B ==================== CHUYÊN ĐỀ I: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ - SỐ THẬP PHÂN ( tiếp theo) A. Mục tiêu: - HS tiếp tục được củng cố các phép toán về phân số, số thập phân. Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 4 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 - Thực hiện thành thạo dạng toán tính giá trị của các biiêủ thức có điều kiện, bài toán tìm x. - Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động trong học tập. B. Phương tiện: - GV: giáo án, tài liệu Casio. - HS: Máy tính Casio. C. Nội dung bài giảng: II. Tính giá trị biểu thức có điều kiện: 1. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: ( ) ( ) ( ) 2 3 2 2 2 2 4 . 3 5 4 2 . 4 2 6 . 5 7 8 x y z x y z y z A x x y z − + + − + + − = + − + + tại 9 4 x = ; 7 2 y = ; 4z = 2. Bài 2: a) Tính gần đúng giá trị của biểu thức M = a 4 + b 4 + c 4 nếu a + b + c = 3, ab = -2, b 2 + c 2 = 1 b) Cho ( ) = < < 0 0 cos 0,8157 0 90x x . Tính x theo độ , phút , giây và cotg x ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) ? r 1 = r 2 = x = cotg x = Bài tập áp dụng: 1. Bài 1: 1) Tính giá trị của biểu thức: A(x) = 3x 5 -2x 4 +2x 2 -7x-3 tại x 1 =1,234 x 2 =1,345 x 3 =1,456 x 4 =1,567 2) Tìm nghiệm gần đúng của các phương trình: a/ 02)12(3 2 =−−+ xx b/ 02552 23 =−−+ xxx Giải: 1) Ghi vào màn hình: 37223 245 −−+− XXXX ấn = - Gán vào ô nhớ: 1,234 SHIFT STO X , di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức rồi ấn = được A(x 1 ) (-4,645914508) Tương tự, gán x 2 , x 3 , x 4 ta có kết quả” A(x 2 )= -2,137267098 A(x 3 )= 1,689968629 A(x 4 )= 7,227458245 2) a/ Gọi chương trình: MODE MODE 1 2→ Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 5 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 Nhập hệ số: ( ) 3 2 1 2= − = − = 03105235,1;791906037,0( 21 −≈≈ xx ) b/ Gọi chương trình: MODE MODE 1 3→ Nhập hệ số: 2 5 5 2= = − = − = ( 710424116,0;407609872.1;1 321 −≈−≈= xxx ) 2. Bài 2: a/ Tìm số dư khi chia đa thức 743 24 +−− xxx cho x-2 b/ Cho hai đa thức: P(x) = x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m Q(x) = x 4 +4x 3 -3x 2 +2x+n Tìm giá trị của m và n để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x-3 Giải: a/ Thay x = 2 vào biểu thức x 4 - 3x 2 - 4x + 7 ⇒ Kết quả là số dư Ghi vào màn hình: X 4 - 3X 2 + 4X + 7 Gán: 2 Shift STO X di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức, ấn = Kết quả: 3 b/ Để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x-3 thì x=3 là nghiệm của P(x) và Q(x) Ghi vào màn hình: X 4 +5X 3 -4X 2 +3X ấn = -Gán: 3 Shift STO X , di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức và ấn = được kết quả 189 ⇒ m = -189 3. Bài 3: a) Cho X = 3 3 33 538 57 201264538 +× −+− ; Y = 34 3 43 3 812 992 23 29 − − + + − Tính X.Y chính xác đến 0,001 ? b) Tính C = )2005(00,0 5 )2005(0,0 5 )2005(,0 5 ++ 4. Bài 4: a) Tính : D = 0,3(4) + 1,(62) : 14 1 1 7 90 2 3 : 11 0,8(5) 11 + − Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 6 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 b) Cho biết 13,11; 11,05; 20,04a b c = = = . Tính giá trị của biểu thức M biết rằng: M = (a 2 - bc) 2 + (b 2 - ca) 2 + (c 2 - ab) 2 + (ab + bc + ca) 5. Bài 5: a) Tính giá trị của biểu thức M = − + 2 1,25 11 z x y chính xác đến 0,0001 với: =   − −  ÷ +   1 6400 0,21 1 0,015 6400 55000 x = + + +3 2 3 3 3y   +  ÷   = × × + 2 1 3 1,72 :3 4 8 3 150 0,94 5 5 3: 4 7 9 z b) Tính gần đúng giá trị của biểu thức : N = + + − − + 4 3 3 3 13 2006 25 2005 3 4 2006 2005 4 1 2 Ghi kết quả vào ô vuông M = N = 6. Bài 6: a) Tính = 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 2A . b) Tính C = 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913 7. Bài 7: a) Tính = + − + − × 3 3 2007 243 108 5 243 108 5 72364A b) Cho α = 3 sin 5 .Tính + + = + 2 2 2 2cos 5sin2 3tan 5tan 2 6 t2 x x x B x co x 8. Bài 8: a) Tính 3 4 8 9 2 3 4 8 9A = + + + + +L b) Cho α =tan 2,324 . Tính − + = − + 3 3 3 2 8cos 2sin tan3 2cos sin sin x x x B x x x Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 7 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 c) Tính giá trị biểu thức: + + = + + + + − − 3 2 1 1 1 1 1 x x C x x x x với x = 9,25167 Tính và ghi kết quả vào ô vuông . III. Tìm x biết: 1 . Ví dụ 1: Tìm x biết: ( ) 2,3 5: 6,25 .7 4 6 1 5 : :1,3 8,4. . 6 1 7 7 8.0,0125 6,9 14 x   +    + − =     +        Đáp số: x = -20,38420 2. Ví dụ 2: Tính giá trị của x từ phương trình sau 3 4 4 1 0,5 1 1,25 1,8 3 7 5 7 2 3 5,2 2,5 3 1 3 4 15,2 3,15 2 4 1,5 0,8 4 2 4 : : : x× × × × ×       − − +  ÷  ÷           = −  ÷     − +  ÷   Đáp số: x = −903,4765135 Đáp số: Nghiệm của phương trình viết dưới dạng phân số: 70847109 1389159 64004388 1254988 x = = ====================================== CHUYÊN ĐỀ II: DẠNG TOÁN TÌM SỐ VÀ CHỮ SỐ A. Mục tiêu: - HS nắm được các phương pháp cơn bản về dạng toán tìm chữ số như tìm chữ số hàng trăm, hàng đơn vị… của một số. - Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính vào dạng toán này. - Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động trong học tập. B. Phương tiện: - GV: giáo án, bài tập, tài liệu Casio. - HS: Máy tính Casio. C. Nội dung bài giảng: I. DẠNG TÌM CHỮ SỐ: Bài 1: a) Tìm chữ số hàng đơn vị của số: 2006 103N = b) Tìm chữ số hàng trăm của số: 2007 29P = Giải: a) Ta có: Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 8 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 1 2 3 4 5 103 3(mod10); 103 9(mod10); 103 3 9 27 7(mod10); 103 21 1(mod10); 103 3(mod10); ≡ ≡ ≡ × = ≡ ≡ ≡ ≡ Như vậy các luỹ thừa của 103 có chữ số tận cùng liên tiếp là: 3, 9, 7, 1 (chu kỳ 4). 2006 2(mod 4) ≡ , nên 2006 103 có chữ số hàng đơn vị là 9. b) Tìm chữ số hàng trăm của số: 2007 29P = 1 2 3 4 5 6 29 29( 1000); 29 841(mod1000); 29 389(mod1000);29 281(mod1000); 29 149(mod1000);29 321(mod1000); Mod≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ( ) 2 10 5 2 20 2 40 80 29 29 149 201(mod1000); 29 201 401(mod1000); 29 801(mod1000);29 601(mod1000); = ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 100 20 80 29 29 29 401 601 1(mod1000);= × ≡ × ≡ ( ) 20 2000 100 20 2007 2000 6 1 29 29 1 1(mod1000); 29 29 29 29 1 321 29(mod1000) 309(mod1000); = ≡ ≡ = × × ≡ × × = Chữ số hàng trăm của số: 2007 29P = là 3 Bài 2: Từ 10000 đến 99999 có bao nhiêu số chia hếùt cho 3 mà không chia hết cho 5. Tính tổng tất cả các số này Giải: * Các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 10000 đến 99999 là10002; 10005 ; . . . . . ; 99999. Tất cả có : (99999 – 10002) : 3 + 1 = 30000 số Tổng của tất cả các số này là : 10002 + . . . . . + 99999 = 1650015000 * Các số vừa chia hết cho 3 và cho 5 trong khoảng từ 10000 đến 99999 là 10005 ; 10020 ; . . . . .; 99990 Tất cả có : (99990 – 10005) : 15 + 1 = 6000 số Tổng của tất cả các số này là : 10005 + . . . . . + 99990 = 329985000 Vậy từ 10000 đến 99999 có 30000 – 6000 = 24000 số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 5 Tổng của tất cả các số này là :1650015000 – 329985000 = 1320030000. Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 9 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 Bài 3: Tìm 2 số tự nhiên nhỏ nhất thỏa: 4 ( )ag a g = ∗∗∗∗∗ Trong đú ***** là những chữ số khụng ấn định điều kiện Giải: ĐS : 45 ; 46 ( ) 4 *****ag a g= gồm 7 chữ số nên ,ta có : 999.999.9)(000.000.1 4 ≤≤ ag 5731 <<⇒ ag .Dùng phương pháp lặp để tính ta có : Aán 31 SHIFT STO A Ghi vào màn hình : A = A + 1 : A ^ 4 ấn = . . . = để dò Ta thấy A = 45 và 46 thoả điều kiện bài toán ĐS : 45 ; 46  Hay từ 31 57ag< < ta lí luận tiếp ( ) 4 *****ag a g= ⇒ g chỉ có thể là 0 , 1 , 5 ,6 do đó ta chỉ dò trên các số 31, 35, 36, 40, 41, 45, 46, 50, 51,55, 56 ĐS : 45 ; 46  Dùng toán lí luận (lời giải của thí sinh Lê Anh Vũ – Học Sinh Trường Thực Nghiệm Giáo Dục Phổ Thông Tây Ninh), ta có 5731 << ag 53 <<⇒ a 5999999)(3000000 4 ≤≤⇒ ag 5041 <<⇔ ag 4 =⇒ a Kết hợp với g chỉ có thể là 0 , 1 , 5 ,6 nên có ngay 45 ; 46 là kết quả ĐS : 45 ; 46 Bài 4: a) Tìm chữ số thập phân thứ 2007 13 sau dấu phẩy trong phép chia 250000 19 ÷ b) Khi ta chia 1 cho 49. Chữ số thập phân thứ 2005 sau dấu phẩy là chữ số nào? c) Tìm chữ số thập phân thứ 2007 sau dấu phẩy của phép chia 5 cho 61 d) Chữ số thập phân thứ 2002 sau dấu phẩy là số nào khi chia 1 cho 17 Giải: a) Ta có 250000 17 13157 19 19 = + Vậy chỉ cần tìm chữ số thứ 2007 13 sau dấu phẩy trong phép chia 17 ÷ 19 Ấn 17 ÷ 19 = 0,894736842 ta được 8 số thập phần đầu tiên sau dấu phẩy là: 89473684 (không lấy số thập phân cuối cùng vì có thể máy đã làm tròn ) Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 10 Trường THCS Quảng Đông [...]... 12 Trng THCS Qung ụng Giỏo ỏn BDHSG gii toỏn trờn mỏy tớnh Casio Lp 8 810 182 4(mod10000) 8 20 182 4 2 6976(mod10000) 8 40 6976 2 4576(mod10000) 85 0 = 8 40 ì 81 0 4576 ì 182 4 6624(mod10000) 8 200 = (85 0 ) 4 6624 4 6624 2 ì 6624 2 7376 ì 7376 5376(mod10000) V ta cú : 83 6 = ( 81 0 ) ì 86 182 43 ì 86 4224 ì 2144 6256 ( mod10000 ) 3 236 200 36 Cui cựng : 8 = 8 ì 8 5376 ì 6256 2256 ( mod10000... ỏn BDHSG gii toỏn trờn mỏy tớnh Casio Lp 8 Ta tớnh tip 17 19 ì 89 473 684 EXP 8 = 4 ì 10 8 Tớnh tip 4 ì 10 ữ 19 = 2.1052631 58 ì 10 Ta c 9 s tip theo l : 210526315 4 ì 10 8 19 ì 210526315 ì 10 16 17 = 1.5 ì 10 8 9 16 18 1,5 ì 10 ữ 19 = 7 .89 473 684 2 ì 10 Suy ra 9 s tip theo na l : 789 473 684 17 Vy : 19 = 0 ,89 473 684 210526315 789 473 684 1 4 4 4 2 4 4 44 4 3 18 17 l s thp phõn vụ hn tun hon cú chu kỡ l 18. .. ca s 7677 583 l: 83 + 92501 = 92 584 b) Ta cú: 12705 11 = 26565 23 Vy SCLN(12705; 26565) = 12705 ữ 11 = 1155 USCLN: 1155 AìB Ta cú E = BCNN ( A, B ) = UCLN(A,B) = 12705 x 26565 = 292215 1155 Vy BSCNN: 292215 c) Ta cú: 82 467 17 = 211 988 7 437 Vy SCLN (82 467, 211 988 7) = 82 467ữ 17 = 485 1 USCLN: 485 1 AìB Ta cú E = BCNN ( A, B ) = UCLN(A,B) = Giỏo viờn: Nguyn Quc Huy 82 467 x 211 988 7 = 36 0 38 079 485 1 Trang... 23 b CLN (A; B) = A : a = 20 986 5: 17 = 12345 BCNN (A; B) = A b = 20 986 5.23 = 482 689 5 ỏp s: (A; B)= 12345 ; [ A; B ] = 482 689 5 Ta cú Gi D = BCNN(A,B)= 482 689 5 D3 = 482 689 53 t a = 482 6 D3 = ( a 103 + 89 5 ) = ( a 103 ) + 3 ( a 103 ) 89 5 + 3 ( a 103 ) ( 89 5 ) + ( 89 5 ) 3 3 2 2 3 b) Vớ d 2: Tỡm UCLN ca 40096920, 9474372 v 511354 38 Gii: (Nờu c c s lý thuyt v cỏch gii 2 im; Kt qu 3 im) Do mỏy ci sn chng... phõn ca S l: 187 1,4353 4 Bi 4: Tớnh giỏ tr ca biu thc sau: A = 200720 082 v B = 5555566666 ì 7777 788 888 A = B = a- Tớnh kt qu ỳng ca cỏc tớch sau: M = 3333355555 ì 3333366666 N = 20052005 ì 20062006 b) Tớnh C = 1 ì 1! + 2 ì 2! + 3 ì 3! + + 16 ì 16! c) Tớnh kt qu ỳng ca tớch A = 2222 288 888 ì 2222299999 c) Tớnh kt qu ỳng ca tớch A = 20 082 0092 d) Tớnh B = 22 h 25 18 ì 2,6 + 7h 4753 9 h 281 6 Giỏo viờn:... SCLN(1356 ; 511354 38 ) Aỏn: 1356 ữ 511354 38 = 2 ữ 75421 Kt lun: SCLN ( 9474372 ; 40096920 ; 511354 38 )= 1356 ữ 2 = 6 78 S : 6 78 7 Bi 7: a) Tỡm tng cỏc c s l ca s 7677 583 b) Tỡm c s chung ln nht v Bi s chung nh nht ca hai s 12705, 26565 USCLN: 1155 BSCNN: 292215 c) Tỡm c s chung ln nht v Bi s chung nh nht ca hai s 82 467, 211 988 7 USCLN: 485 1 BSCNN: 36.0 38. 079 Gii: a) Ta cú (7677 583 ) = { 83 ;92501} Tng cỏc... 6 987 : 29570 SCLN ca 9474372 v 40096920 l 9474372 ữ 6 987 = 1356 Ta ó bit : SCLN(a ; b ; c ) = SCLN(SCLN( a ; b ) ; c ) Do ú ch cn tỡm SCLN(1356 ; 511354 38 ) Giỏo viờn: Nguyn Quc Huy Trang 18 Trng THCS Qung ụng Giỏo ỏn BDHSG gii toỏn trờn mỏy tớnh Casio Lp 8 n 1356 : 511354 38 = Ta c: 2 : 75421 Kt lun : SCLN ca 9474372 ; 40096920 v 511354 38 l : 1356 ữ 2 = 6 78 S : 6 78 c) Vớ d 3: Cho ba s A = 1193 984 ... = 10 38 ; b = 471 Khi ú D = 10 384 713 = ( a.103 + b ) = ( a.103 ) + 3 ( a.103 ) b + 3 ( a.103 ) b 2 + b3 3 3 2 = a 3 109 + 3.a 2b.106 + 3a.b 2103 + b3 Lp bng giỏ tr ta cú: ( a.10 ) 3 ( a.10 ) b 3 ( a.10 ) b 3 3 1 1 1 3 3 8 6 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 4 2 8 3 7 2 0 0 0 0 0 0 6 3 2 8 9 0 8 1 2 8 7 4 0 0 1 0 4 4 8 7 1 1 9 9 1 2 8 9 3 6 1 1 1 D = 10 384 713 =1119909991 289 361111 0 1 1 2 b3 D 1 1 1 9 9... 1010 + 2XY.105 + Y 2 Tớnh trờn mỏy kt hp vi giy ta cú: X2.1010 2XY.105 Y2 A = 1 8 4 4 6 1 6 6 0 1 = 5 7 8 0 5 = = 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 Giỏo viờn: Nguyn Quc Huy Trang 24 0 9 4 3 0 1 5 7 0 8 2 0 0 0 8 9 0 8 7 5 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0 6 6 Trng THCS Qung ụng Giỏo ỏn BDHSG gii toỏn trờn mỏy tớnh Casio Lp 8 Vy A = 184 46744073709551616 Vớ d 3: Cho x1000 + y1000 = 6,912; x2000 + y2000 = 33,76244... + b2 ) 2 ( a + b) ỏp s : A = 184 ,9360067 4) Vớ d 4: Cho: P(x) =ax17 + bx16 + cx15 + + m bit: P(1) = 1; P(2) = 2; ; P(17) = 17 Tớnh P( 18) Bi tp: 1 Bi 1: Tớnh kt qu ỳng ( khụng sai s ) ca cỏc tớch sau: a) P = 123456 789 2 ; Q = 20 082 0 08. 20092009 b) Gii: a) Ta cú: P = ( 12345.104 + 6 789 ) 2 P = ( 12345.104 ) + 2.12345.104.6 789 + 6 789 2 = 2 b) Q = ( 20 08. 104 + 20 08 ) ( 2009.10 4 + 2009 ) = 2 Bi . 6,5 9 ,89 9 . 12 ,8 B 1 1 1,2 : 36 1 : 0,25 1 ,83 33 .1 5 4 A =1 987 5 12 B = Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 2 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 a) Tính. Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 - Thực hiện thành thạo dạng toán tính giá trị của các biiêủ thức có điều kiện, bài toán tìm x. - Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động. 89 473 684 (không lấy số thập phân cuối cùng vì có thể máy đã làm tròn ) Giáo viên: Nguyễn Quốc Huy Trang 10 Trường THCS Quảng Đông Giáo án BDHSG giải toán trên máy tính Casio – Lớp 8 Ta tính

Ngày đăng: 02/09/2014, 14:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 7. Bài 7:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan