Tài liệu bồi dưỡng hsg thi giải toán trên máy tính casio thcs

64 2.7K 1
Tài liệu bồi dưỡng hsg thi giải  toán trên máy tính casio  thcs

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO THCS PHẦN: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY PHẦN 2: DẠNG TOÁN TÌM SỐ VÀ CHỮ SỐ I. DẠNG TÌM CHỮ SỐ: Bài 1: a) Tìm chữ số hàng đơn vị của số: b) Tìm chữ số hàng trăm của số: Giải: a) Ta có: Như vậy các luỹ thừa của 103 có chữ số tận cùng liên tiếp là: 3, 9, 7, 1 (chu kỳ 4). , nên có chữ số hàng đơn vị là 9.

TI LIU BI DNG HSG THI GII TON TRấN MY TNH CASIO - THCS GII TON TRấN MY TNH CASIO - THCS PHN: HNG DN S DNG MY TNH CM TAY 1. Cỏc loi phớm trờn mỏy tớnh: 1.1 Phớm chung: Phớm Chc Nng ON M mỏy SHIFT OFF Tt mỏy < > Cho phộp di chuyn con tr n v trớ d liu hoc phộp toỏn cn sa 0 1 . . . 9 Nhp tng s . Nhp du ngn cỏch phn nguyờn vi phn thp phõn ca s thp phõn. + - x ữ Cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia. AC Xoỏ ht DEL Xoỏ kớ t va nhp. ( ) Du tr ca s õm. CLR Xoỏ mn hỡnh. 1.2 Phớm Nh: Phớm Chc Nng RCL Gi s ghi trong ụ nh STO Gỏn (Ghi) s vo ụ nh A B C D E F X Y M Cỏc ụ nh, mi ụ nh ny ch nh c mt s riờng, Riờng ụ nh M thờm chc nng nh do M+; M- gỏn cho M + M Cng thờm vo s nh M hoc tr bt ra s nh M. 1.3 Phớm c BIt: Phớm Chc Nng SHIFT Chuyn sang kờnh ch Vng. ALPHA Chuyn sang kờnh ch MODE n nh ngay t u Kiu, Trng thỏi, Loi hỡnh tớnh toỏn, Loi n v o, Dng s biu din kt qu . . . cn dựng. ( ; ) Mở ; đóng ngoặc. EXP Nhân với luỹ thừa nguyên của 10 Nhp s ,,,o ,,, suuu o Nhp hoc c ; phỳt; giõy DRG > Chuyn n v gia , raian, grad Rnd Lm trũn giỏ tr. nCr Tớnh t hp chp r ca n Nguyn c Tun - THCS Qung ụng 1 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS nPr Tính chỉnh hợp chập r của n 1.4 Phím Hàm : Phím Chức Năng sin cos tan TÝnh TSLG: Sin ; cosin; tang 1 sin − 1 cos − 1 tan − TÝnh sè ®o cña gãc khi biÕt 1 TSLG:Sin; cosin; tang. log ln Lôgarit thập phân, Lôgarit tự nhiên. x e . 10 e Hàm mũ cơ số e, cơ số 10 2 x 3 x Bình phương , lập phương. 3 n Căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc n. 1 x − Số nghịch đảo ∧ Số mũ. !x Giai thừa % Phẩn trăm Abs Giá trị tuyệt đối /ab c ; /d c Nhập hoặc đọc phân số, hỗn số ; Đổi phân số ra số thập phân, hỗn số. CALC Tính giá trị của hàm số. /d dx Tính giá trị đạo hàm . Dấu ngăn cách giữa hàm số và đối số hoặc đối số và các cận. dx ∫ Tính tích phân. ENG Chuyển sang dạng a * n 10 với n giảm. ENG suuuuu Chuyển sang dạng a * n 10 với n tăng. Pol( Đổi toạ độ đề các ra toạ độ cực Rec( Đổi toạ độ cực ra toạ độ đề các Ran # Nhập số ngẫu nhiên 1.5 Phím Thống Kê: Phím Chức Năng DT Nhập dữ liệu ; Dấu ngăn cách giữ số liệu và tần số. S SUM− Gọi 2 x ∑ ; x ∑ ; n S VAR− Gäi x ; n δ n Tổng tần số x ; n δ Sè trung b×nh; §é lÖch chuÈn. x ∑ Tæng c¸c sè liÖu 2 x ∑ Tổng bình phương các số liệu. Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 2 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS LÍ THUYẾT - DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: PHẦN 1: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ - SỐ THẬP PHÂN: I. LÍ THUYẾT: 1. Công thức đổi STPVHTH (số thập phân vô hạn tuần hoàn) ra phân số: ( ) ( ) ( ) { { 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 , , 99 900 0 n m n m n n m c c c A bb b c c c A bb b c c c= + Ví dụ 1: Đổi các số TPVHTH sau ra phân số: +) ( ) 6 2 0, 6 9 3 = = +) ( ) 231 77 0, 231 999 333 = = +) ( ) 18 7 0,3 18 0,3 990 22 = + = +) ( ) 345 6,12 345 6,12 99900 = + Ví dụ 2: Nếu F = 0,4818181 là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 81. Khi F được viết lại dưới dạng phân số thì mẫu lớn hơn tử là bao nhiêu? Giải: Ta có: F = 0,4818181 = ( ) 81 53 0,4 81 0,4 990 110 = + = Vậy khi đó mẫu số lớn hơn tử là: 110 - 53 = 57 Ví dụ 3: Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn 3,15(321). ĐS : 16650 52501 Giải: Ta đặt 3,15(321) = a Hay : 100.000 a = 315321,(321) (1) 100 a = 315,(321) (2) Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta có : 99900 a = 315006 Vậy 315006 52501 99900 16650 a = = Đáp số: 52501 16650 Khi thực hành ta chỉ thực hiện phép tính như sau cho nhanh: 315321 315 315006 52501 99900 99900 16650 − = =  Chú ý: Khi thực hiện tính toán ta cần chú ý các phân số nào đổi ra được số thập phân ta nên nhập số thập phân cho nhanh.  Ví dụ: 4/5 = 0,8 II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: I. Tính giá trị của biểu thức: Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức: a) ( ) ( ) 4 2 4 0,8: 1,25 1,08 : 4 5 25 7 1,2.0,5 : 1 1 2 5 0,64 6, 5 3 .2 25 4 17 A     − −  ÷  ÷     = + +   − −  ÷   Đáp số: A = 53 27 − b) B = ( ) ( ) ( ) ( ) 21 4 : 3 2 15,2557,28:84,6 481,3306,34 2,18,05,2 1,02,0:3 :26 +       − − + + − x x B = 26 1 27 − Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 3 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS c) C = [ ] 3 4 :) 3 1 2 5 2 () 25 33 : 3 1 3(:)2(,0)5(,0 xx − C = 293 450 − Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức: a) 1 3 3 1 3 4 : 2 4 7 3 7 5 7 3 2 3 5 3 : 8 5 9 5 6 4 A        + − +  ÷  ÷ ÷          =         + + −  ÷  ÷  ÷           b) 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 sin 35 .cos 20 15 40 . 25 3 sin 42 : 0,5cot 20 4 tg tg B g + =  Đáp số: A = . . . . . . . . . . . Đáp số: B = . . . . . . . . . . Ví dụ 3: Tính giá trị của biểu thức(chỉ ghi kết quả): a) A 321930 291945 2171954 3041975= + + + b) 2 2 2 2 (x 5y)(x 5y) 5x y 5x y B x y x 5xy x 5xy   + − − + = +  ÷ + + −   Với x = 0,987654321; y = 0,123456789 Đáp số: A = Đáp số: B = Ví dụ 4: Tính giá trị của biểu thức: a) 1 3 3 1 3 4 : 2 4 7 3 7 5 7 3 2 3 5 3 : 8 5 9 5 6 4 A        + − +  ÷  ÷ ÷          =         + + −  ÷  ÷  ÷           b) 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 sin 35 .cos 20 15 40 . 25 3 sin 42 : 0,5cot 20 4 tg tg B g + = Đáp số: A = ? Đáp số: B = BÀI TẬP ÁP DỤNG: 1. Bài 1: ( ) ( ) − + − = 2 2 1986 1992 1986 3972 3 .1987 A 1983.1985.1988.1989 ( )   − +   =   + −  ÷   1 7 6,35 :6,5 9,899 . 12,8 B 1 1 1,2 :36 1 : 0,25 1,8333 .1 5 4 A =1987 5 12 B = a) Tính 2,5% của   −  ÷   7 5 2 85 83 :2 30 18 3 0,04 b) Tính 7,5% của 7 17 2 8 6 : 2 55 110 3 2 3 7 :1 5 20 8   −  ÷     −  ÷   a) 11 24 b) 9 8 2. Bài 2: a) Cho bốn số A = [(2 3 ) 2 ] 3 , B = [(3 2 ) 3 ] 2 ; C = 3 2 3 2 ; D = 2 3 2 3 . Hãy so sánh A với B; C với D b) E = 0,3050505… là số thập phân vô hạn tuần hoàn được viết dưới dạng phân số Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 4 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS tối giản. Tổng của tử và mẫu là (đánh dấu đáp số đúng) A. 464 B. 446 C. 644 D. 646 E. 664 G. 466 3. Bài 3: a) Tính giá trị của biểu thức: 3 2 1 3 4 6 7 9 21 : 3 . 1 3 4 5 7 8 11 5 2 8 8 11 12 3 . 4 : 6 5 13 9 12 15 A         + − +    ÷  ÷  ÷           =         + + −  ÷  ÷  ÷           KQ: A ≈ 2.526141499 4. Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau a) A = ( ) ( ) ( ) ( ) 21 4 : 3 2 15,2557,28:84,6 481,3306,34 2,18,05,2 1,02,0:3 :26 +       − − + + − x x b) B = (649 2 + 13x180 2 ) 2 - 13x(2x649x180) 2 c) D = ( ) 11 90 : )5(8,0 3 1 2 1 11 7 14:)62(,143,0 + −+ d) C = 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 7 +−+−+− (Chính xác đến 6 chữ số thập phân) 5. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức a) A = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2. 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 x+       −       − + −       − b) B = 80808080 91919191 343 1 49 1 7 1 1 27 2 9 2 3 2 2 : 343 4 49 4 7 4 4 27 1 9 1 3 1 1 182 xx −+− +++ −+− +++ c) C = [ ] 3 4 :) 3 1 2 5 2 () 25 33 : 3 1 3(:)2(,0)5(,0 xx − d) S = )2008(00,0 5 )2008(0,0 5 )2008(,0 5 ++ 6. Bài 6: (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2005-2006- Hải Dương) Cho 5312,1= α tg . Tính ααααα ααααα sin2sin3sincoscos cos2cossincos3sin 323 233 +−+ −+− =A Trả lời: A = -1,873918408 Cho hai biểu thức P = 1003020065 142431199079 23 2 −+− ++ xxx xx ; Q = 5 2006 2 − + + + x c x bax 1) Xác định a, b, c để P = Q với mọi x ≠ 5. 2) Tính giá trị của P khi 2006 2005 =x . Trả lời: 1) a = 3 ; b = 2005 ; c = 76 (4 điểm) 2) P = - 17,99713 ; khi 2006 2005 =x (4 điểm) 7. Bài 7: Thực hiện phép tính. Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 5 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS a) 082008200820 072007200720 . 200.197 17.1414.1111.8 399 4 63 4 35 4 15 4 3333 2222               ++++ ++++ =A . 109 4.33.22.1 ++++= B c d) 0020072008,0 2008 020072008,0 2007 20072008,0 2006 ++= D 8. Bài 8: Tính giá trị của biểu thức a) A = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2. 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 x+       −       − + −       − b) B = 80808080 91919191 343 1 49 1 7 1 1 27 2 9 2 3 2 2 : 343 4 49 4 7 4 4 27 1 9 1 3 1 1 182 xx −+− +++ −+− +++ c) C = [ ] 3 4 :) 3 1 2 5 2 () 25 33 : 3 1 3(:)2(,0)5(,0 xx − 9. Bài 9: Tính giá trị của các biểu thức sau a) A = ( ) ( ) ( ) ( ) 21 4 : 3 2 15,2557,28:84,6 481,3306,34 2,18,05,2 1,02,0:3 :26 +       − − + + − x x b) B = (649 2 + 13x180 2 ) 2 - 13x(2x649x180) 2 c) D = ( ) 11 90 : )5(8,0 3 1 2 1 11 7 14:)62(,143,0 + −+ d) C = 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 7 +−+−+− ( Chính xác đến 6 chữ số thập phân) 11. Bài 11: THI KHU VỰC GIẢI MÁY TÍNH TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2007 a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân : N= 321930+ 291945+ 2171954+ 3041975 b) Tính giá trị của biểu thức M với α = 25 0 30', β = 57 o 30’ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 M= 1+tgα 1+cotg β + 1-sin α 1-cos β . 1-sin 1-cos β α     (Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân) Kết quả: a) N = 567,87 1 điểm b) M = 1,7548 2 điểm 12. Bài 12: Tính tổng các phân số sau: a) 49.47.45 36 7.5.3 36 5.3.1 36 +++= A . b) . 10000 1 1 16 1 1. 9 1 1. 3 1 1       −       −       −       −= B Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 6 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS c)    n C 333 333 3333333333 +++++= . II. Tính giá trị biểu thức có điều kiện: 1. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: ( ) ( ) ( ) 2 3 2 2 2 2 4 . 3 5 4 2 . 4 2 6 . 5 7 8 x y z x y z y z A x x y z − + + − + + − = + − + + tại 9 4 x = ; 7 2 y = ; 4z = 2. Bài 2: a) Tính gần đúng giá trị của biểu thức M = a 4 + b 4 + c 4 nếu a + b + c = 3, ab = -2, b 2 + c 2 = 1 b) Cho ( ) = < < 0 0 cos 0,8157 0 90x x . Tính x theo độ , phút , giây và cotg x ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) ? r 1 = r 2 = x = cotg x = Bài tập áp dụng: 1. Bài 1: 1) Tính giá trị của biểu thức: A(x) = 3x 5 -2x 4 +2x 2 -7x-3 tại x 1 =1,234 x 2 =1,345 x 3 =1,456 x 4 =1,567 2) Tìm nghiệm gần đúng của các phương trình: a/ 02)12(3 2 =−−+ xx b/ 02552 23 =−−+ xxx Giải: 1) Ghi vào màn hình: 37223 245 −−+− XXXX ấn = - Gán vào ô nhớ: 1,234 SHIFT STO X , di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức rồi ấn = được A(x 1 ) (-4,645914508) Tương tự, gán x 2 , x 3 , x 4 ta có kết quả” A(x 2 )= -2,137267098 A(x 3 )= 1,689968629 A(x 4 )= 7,227458245 2) a/ Gọi chương trình: MODE MODE 1 2→ Nhập hệ số: ( ) 3 2 1 2= − = − = 03105235,1;791906037,0( 21 −≈≈ xx ) b/ Gọi chương trình: MODE MODE 1 3→ Nhập hệ số: 2 5 5 2= = − = − = ( 710424116,0;407609872.1;1 321 −≈−≈= xxx ) 2. Bài 2: a/ Tìm số dư khi chia đa thức 743 24 +−− xxx cho x-2 b/ Cho hai đa thức: P(x) = x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m Q(x) = x 4 +4x 3 -3x 2 +2x+n Tìm giá trị của m và n để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x-3 Giải: a/ Thay x = 2 vào biểu thức x 4 - 3x 2 - 4x + 7 ⇒ Kết quả là số dư Ghi vào màn hình: X 4 - 3X 2 + 4X + 7 Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 7 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS Gán: 2 Shift STO X di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức, ấn = Kết quả: 3 b/ Để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x-3 thì x=3 là nghiệm của P(x) và Q(x) Ghi vào màn hình: X 4 +5X 3 -4X 2 +3X ấn = -Gán: 3 Shift STO X , di chuyển con trỏ lên dòng biểu thức và ấn = được kết quả 189 ⇒ m = -189 3. Bài 3: (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2005-2006 - Cẩm Giàng) a) Cho X = 3 3 33 538 57 201264538 +× −+− ; Y = 34 3 43 3 812 992 23 29 − − + + − Tính X.Y chính xác đến 0,001 ? b) Tính C = )2005(00,0 5 )2005(0,0 5 )2005(,0 5 ++ 4. Bài 4: a) Tính GTBT: C = xyzzyyzxzx xyzzxyzxyx −−+ −+− 3222 422222 432 2745 Với x= 0,52, y =1,23, z = 2,123 C = 0.041682 b) Tính GTBT:C = 3222 422222 432 745 zyyzxzx zxyzxyx −+ +− Với x = 0,252, y = 3,23, z = 0,123 C = 0.276195 5. Bài 5: a) Tính : D = 0,3(4) + 1,(62) : 14 1 1 7 90 2 3 : 11 0,8(5) 11 + − b) Cho biết 13,11; 11,05; 20,04a b c = = = . Tính giá trị của biểu thức M biết rằng: M = (a 2 - bc) 2 + (b 2 - ca) 2 + (c 2 - ab) 2 + (ab + bc + ca) 6. Bài 6: a) Tính giá trị của biểu thức M = − + 2 1,25 11 z x y chính xác đến 0,0001 với: =   − −  ÷ +   1 6400 0,21 1 0,015 6400 55000 x = + + +3 2 3 3 3y   +  ÷   = × × + 2 1 3 1,72 :3 4 8 3 150 0,94 5 5 3: 4 7 9 z Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 8 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS d) Tính gần đúng giá trị của biểu thức : N = + + − − + 4 3 3 3 13 2006 25 2005 3 4 2006 2005 4 1 2 Ghi kết quả vào ô vuông m = A = B = 7. Bài 7: Cho ϕ = 20 cot 21 . Tính ϕ ϕ ϕ ϕ + = − 2 2cos cos 3 sin 3sin2 2 B đúng đến 7 chữ số thập phân . a) Tính giá trị biểu thức D với x = 3,33 ( chính xác đến chữ số thập phân thứ tư ) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 6 7 12 9 20 11 30 D x x x x x x x x x x x x = + + + + + + + + + + + + + + + + Tính và ghi kết quả vào ô vuông . A = B = C = D = 8. Bài 8: b) Tính giá trị biểu thức D với x = 8,157 2 1 1 1 1 1 x x x x D x x x x x x    + + = − −  ÷ ÷  ÷ ÷ − + + +    Tính và ghi kết quả vào ô vuông . A = B = r = D = 9. Bài 9: a) Tính giá trị biểu thức     = + −  ÷  ÷  ÷  ÷ + − + − −     1 2 1 : 1 1 1 x x D x x x x x x với = 9 4 x b) Tính gần đúng giá trị của biểu thức : N = + + − − + 4 3 3 3 13 2006 25 2005 3 4 2006 2005 4 1 2 10. Bài 10: a) Tính = 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 2A . b) Tính C = 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913 11. Bài 11: a. Tính ( )   × + × − × +  ÷   = + × + 2 4 22 4 10,38 7,12 10,38 1,25 1,25 32,025 35 7 9 11,81 8,19 0,02 : 13 11,25 A b. Tính C = 2 2 2 0,(1998) 0,0(1998) 0,00(1998) + + 12. Bài 12: a) Tính = + − + − × 3 3 2007 243 108 5 243 108 5 72364A Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 9 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS b) Cho α = 3 sin 5 .Tính + + = + 2 2 2 2cos 5sin2 3tan 5tan 2 6 t2 x x x B x co x 13. Bài 13: a) Tính 3 4 8 9 2 3 4 8 9A = + + + + +L b) Cho α =tan 2,324 . Tính − + = − + 3 3 3 2 8cos 2sin tan3 2cos sin sin x x x B x x x c) Tính giá trị biểu thức: + + = + + + + − − 3 2 1 1 1 1 1 x x C x x x x với x = 9,25167 Tính và ghi kết quả vào ô vuông . 14. Bài 14: Cho A = 20 202020 ++++ ; B = 3 3 3 3 24 242424 ++++ Mỗi số đều có 2005 dấu căn. Tìm [ ] BA + ? ( Trong đó [ ] BA + là phần nguyên của A+B ) III. Tìm x biết: 1 . Ví dụ 1: Tìm x biết: ( ) 2,3 5: 6,25 .7 4 6 1 5 : :1,3 8,4. . 6 1 7 7 8.0,0125 6,9 14 x   +    + − =     +        Đáp số: x = -20,38420 2. Ví dụ 2: Tính giá trị của x từ phương trình sau 3 4 4 1 0,5 1 1,25 1,8 3 7 5 7 2 3 5,2 2,5 3 1 3 4 15,2 3,15 2 4 1,5 0,8 4 2 4 : : : x× × × × ×       − − +  ÷  ÷           = −  ÷     − +  ÷   Đáp số: x = −903,4765135 3. Ví dụ 3: Tìm x biết: a) 1 3 1 4 : 0,003 0,3 1 1 2 20 2 : 62 17,81:0,0137 1301 1 1 2 1 20 3 2,65 4 : 1,88 2 20 5 55 8 x x x x       − −  ÷  ÷         − + =       − +  ÷  ÷         b)       −+       −− = − 25,3 2 1 58,02,3 5 1 1 2 1 2: 66 5 11 2 44 13 7,14:51,4825,02,15 x x x x 4. Ví dụ 4: Tìm nghiệm của phương trình viết dưới dạng phân số: 4 1 2 4 1 8 2 1 1 9 3 2 4 4 2 1 4 1 1 2 7 5 1 8 x + = +   + +  ÷   +  ÷  ÷  ÷ + − +  ÷  ÷  ÷ + +  ÷   +  ÷   Đáp số: Nghiệm của phương trình viết dưới dạng phân số: 70847109 1389159 64004388 1254988 x = = Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 10 [...]... số dư r khi chia 17762003 cho 4000 Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 15 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS II DẠNG TÌM SỐ: Bài 1: : (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2005-2006 - Cẩm Giàng) a) Tìm các số nguyên x để 199 − x 2 − 2 x + 2 là một số chính phương chẵn? (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2005-2006- Hải Dương) b) Tìm số tự... ±15; ±20; ±24; ±30; ±40; ±60; ±120} V TÍNH CHÍNH XÁC GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ: Lí thuyết:  Ví dụ 1: (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2004-2005- Hải Dương) Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 31 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS Bài 5(2, 0 điểm) Tìm giá trị chính xác của 10384713 Giải: 10384713 = (138.103+471)3 tính trên giấy cộng lại: 10384713 =1119909991289361111... 1,0522 Làm tương tự như trên và thay đổi giá trị đầu ( ví dụ -1.1 ) ta được nghiệm còn lại ĐS : 1,0522 ; -1,0476 ( Nếu chọn giá trị đầu không thích hợp thì không tìm được 2 nghiệm trên ) Ví dụ 3: (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2005-2006 – Cẩm Giàng) 70 45 20 12 Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 35 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS a) Tìm x biết: n... ở vị trí đầu tiên trong chu kì gồm 18 chữ số thập phân Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 13 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS Kết quả : số 8 b) (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 2004-2005- Hải Dương) Khi ta chia 1 cho 49 Chữ số thập phân thứ 2005 sau dấu phẩy là chữ số nào? Giải: 1 chia cho 49 ta được số thập phân vô hạn tuần hoàn chu kỳ gồm 42 chữ... 4: Tính giá trị của biểu thức sau: A = 200720082 và B = 5555566666 × 7777788888 ⇒ ⇒ A = B = Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 26 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS a- Tính kết quả đúng của các tích sau: M = 3333355555 × 3333366666 N = 20052005 × 20062006 b) Tính C = 1 × 1! + 2 × 2! + 3 × 3! + …… + 16 × 16! c) Tính kết quả đúng của tích A = 2222288888 × 2222299999 e) Tính. .. và y = 20 khi x = 2 Hỏi khi y = 2005 thì x bằng bao nhiêu ? ( Trình bày cách tính và tính ) 0 0 c) Cho cos x = 0,8157 ( 0 < x < 90 ) Tính x theo độ , phút , giây và cotg x ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) ? Giải: 3 Bài 3: Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 18 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS a) Tìm số tự nhiên n ( 1010 ≤ n ≤ 2010 ) sao cho với mỗi số đó thì an = 20203... 20082008.20092009 Giải: a) Ta có: P = ( 12345.104 + 6789 ) 2 P = ( 12345.104 ) + 2.12345.104.6789 + 67892 = … 2 Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 25 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS 4 4 b) Q = ( 2008.10 + 2008 ) ( 2009.10 + 2009 ) = 2 Bài 2: Tính kết quả đúng ( không sai số ) của các tích sau a) P = 13032006 × 13032007 b) Q = 3333355555 × 3333377777 Giải: a) Đặt a = 1303... định điều kiện Giải: ĐS : 45 ; 46 ( ag ) = a ***** g gồm 7 chữ số nên ,ta có : 4 1.000.000 ≤ (ag ) 4 ≤ 9.999.999 ⇒ 31 < ag < 57 Dùng phương pháp lặp để tính ta có : Aán 31 SHIFT STO A Ghi vào màn hình : A = A + 1 : A ^ 4 ấn = = để dò Ta thấy A = 45 và 46 thoả điều kiện bài toán ĐS : 45 ; 46 Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 12 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS  Hay từ... Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 19 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS Bài 4: Có 3 thùng táo có tổng hợp là 240 trái Nếu bán đi hai và 2 3 thùng thứ nhất ; thùng thứ 3 4 4 thùng thứ ba thì số táo còn lại trong mỗi thùng đều bằng nhau Tính số táo lúc đầu 5 của mỗi thùng ? Điền các kết quả tính vào ô vuông : Thùng thứ nhất là 60 Thùng thứ hai là Thùng thứ ba là Giải: Gọi số... 2005.104 + 2005 ) ( 2006.104 + 2006 ) = 2 Bài 2: Tính kết quả đúng ( không sai số ) của các tích sau a) P = 13032006 × 13032007 b) Q = 3333355555 × 3333377777 Giải: Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 32 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS a) P = 169833193416042 b) Q = 11111333329876501235 3 Bài 3:   1  1 1  1 1    1 1 1 1 1  Tính S = 1 + ÷1 + + ÷1 + + + ÷ 1 + + . . Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 13 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS Kết quả : số 8 b) (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 200 4-2 00 5- Hải Dương) . Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 15 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS II. DẠNG TÌM SỐ: Bài 1: : (Đề thi HSG giải toán trên máy tính casio lớp 9 - Năm 200 5-2 006 - Cẩm Giàng) . phương các số liệu. Nguyễn Đức Tuấn - THCS Quảng Đông 2 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS LÍ THUYẾT - DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: PHẦN 1: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ - SỐ THẬP PHÂN: I.

Ngày đăng: 02/09/2014, 15:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 11. Bài 11: THI KHU VỰC GIẢI MÁY TÍNH TRÊN MÁY TÍNH CASIO 2007

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan