0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT

56 13,607 83

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 09:18

Để THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Bài 1: ( 5 điểm) Trong điều kiện nôi cấy vi khuẩn Samonella typhinrium ở nhiệt độ 37 0 C người ta đếm được: Sau sáu giờ có 6,31.10 6 tế bào /cm 3 Sau 8 giờ có 8,47.10 7 tế bào /cm 3 Hằng số tốc độ sinh trưởng (u) và thời gian 1 lứa (g) của trủng vi khuẩn này ? A. 1,75 và 31’ B. 1,875 và 32’ C. 1,65 và 32’ D. 1,875 và 31’ Bài 2: (5 diểm) khi theo dõi sự hình thành giao tử của 1 cá thể ở 1 loài sinh vật ngừi ta nhận thấy loại giao tử đực chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố trong cặp NST tương đồng là 45 . a. Số giao tử cái của loài chứa 3 NST có nguồn gốc từ mẹ trong các cặp tương đồng A. 110 B.220 C.120 D.240 b. tỉ lệ hợp tử sinh ra được di truyền 2 NST có nguồn gốc từ đời ông nội và 2 NST có nguồn gốc từ đời bà ngoại A. 5400/2 10 B. 540/2 11 C. 2400/2 10 D.5400/2 11 Bài3: (5 diểm) Trong quá trình tổng hợp prôtêin có nhiều phân tử tARN tới ribôxôm để giải mã . Xét 1 phân tử tARN có chiều dài 272 A 0 . trên phân tử tARN có 4 loại nuclêôtit với hiệu số tỷ lệ A-G = 10% . Ở cấu trúc bậc hai của phân tử này hình thành các liên kết hydrô trong đó tỷ lệ U và X tham gia hình thành các liên kết hydrô là ¾ số nuclêôtit mỗi loại .Tông số liên kết hydrô trong cấu trúc bậc hai là 81.Biết răng tổng bình phương giữa U và X tham gia liên kết hydrô ở cấu trúc bậc hai là 522. Tính số nuclêôtit loại A và G trên phân tử tARN nói trên. A. 24 và 28 B. 12 và 16 C. 24 và 28 D. 12 và 24 Bài 4: (5 diểm) Ba hợp tử A,B,C thuộc cùng một loài nguyên phân phân một số đợt đã tạo ra 112 tế bào con .Hợp tử A môi trường cung cấp 2394 NST đơn .Số NST đơn mới hoàn toàn chứa trong các tế bào con tạo ra từ hợp tử B là 1140.Tổng số NST có trong các tế bào con ở trạng thái chưa nhân đôi tạo ra từ hợp tử C là 608.Biết rằng tốc độ nguyên phân của hợp tử A là nhanh dần đều ,của hợp tử B giảm dần đều .Còn hợp tử C là không đổi . Biết rằg thời gian nguyên phân đầu tiên của mỗi hợp tử đều là 8 phút và chênh lệch thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp ở hợp tử A và B đều bằng 1/10 thời gian của lần nguyên phân đầu tiên. Thời gian mguyên phân của mỗi hợp tử A và B và C lần lượt là: A. 32,34,48 B. 36, 48 , 32 C. 36, 38, 32 d. 18, 24, 36 Bài 5: (5 diểm)Khi lai cây ngô di hợp tử cả 3 cặp gen với cây đồng hợp tử lặn cả 3 cặp gen ở F 1 thu được: A-B-D - = 113 cây aabbD- = 64 cây aabbdd = 105 cây A-B-dd = 70 cây A-bbD- = 17 cây aaB-dd = 21 cây Trật tự sắp xếp các gen trong NST và khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu đơn vị trao đổi chéo: A. A. Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: B A D 9,7% 34,4% B. Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: A B D 9,7% 34,4% C. Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: B D A 9,7% 34,4% D. Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: D A B 9,7% 34,4% Bài 6: (5 diểm) Một phân tử AND dài 1,02mm có 12.10 5 ađênin. Phân tử đó bị mất đi một đoạn dài 5100A 0 với timin bằng 20% vậy : a Đoạn phân tử AND còn lại tự nhận đôi thành hai đoạn mới đã cần đến từng loại nuclêôtit tự do của môi trường nội bào bằng bao nhiêu ? A. A=T=1189400 nu ; G=X=1799100 nu B. A=T=1189400 nu G=X=17991000 nu C. A=T=1199400 nu ; G=X=17991000 nu D. A=T=1199400 nu G=X=1799100 nu b. Một gen của đoạn phân tử AND còn lại sao mã hai lần cần môi trường nội bào cung cấp 450ađênin , 750uraxin và nếu trong bản mã sao G = A = X thì số lượng từng loại ribonuclêôtit trong mỗi bảng sao bằng bao nhiêu ? A. A= 255 r nu ;U=375 rnu; G=225 rnu; X=675 rnu B. A= 225 r nu ;U=385 rnu; G=225 rnu; X=675 rnu C. A= 225 r nu ;U=375 rnu; G=235 rnu; X=665 rnu D. A= 225 r nu ; U=375 rnu ; G=225 rnu ; X=675 rnu Bài 7: (5 diểm) Biết rằng 1 phân tử glucôzơ tích được 2870 kJ và 1 ATP tích được 31kJ .Tính hiệu xuất năng lượng giai đoạn Glucôzơ biến đổi thành axit piruvic và hiệu xuất năng lượng toàn bộ quá trình hô hấp hiếu khí từ 1 phân tử Glucôzơ . A. 2,1603% và 41,0453% B. 2,16003% và 41,0453% C. 2,16013% và 41,0453% D. 2,1603% và 41,00453% . Bài 8: (5 diểm) Hai bố mẹ đều là dị hợp tử về 1 gen bệnh lặn có 1 trong bốn nguy cơ con của họ mắc bệnh.không may ,các nhà tư vấn di truyền thường nghe những ông bố bà mẹ như vậy nói đây không phải là vấn đề vì họ kế hoạch chỉ có ba đứa con thôi. Giả sử hai đứa con đầu lòng của họ không mắc bệnh thì khả năng đứa thứ ba mắc bệnh là bao nhiêu: A. 0,125 B. 0,25 C. 0,225 D. 0,45 Bài 9: (5 diểm) Thúc cá trắm cỏ đẻ mhân tạo ,thu được 8010 hợp tử ,về sau nở được 8010 cá con .Biết rằn hiệu suất thụ tinh của trứng là 45% của tinh trùng là 18% .hãy tính số tế bào sinh trứng và tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh . A. 11125 B. 111125 C. 1125 D. 22250 Bài 10: (5 diểm) Ở ngô tính trạng bạch tạng là do gen lặn b qui định ,gen B qui định tính trạng bình thường .Trên đồng ngô huện lâm Thao quan sát thấy cây bệch tạng chiếm 25 phần vạn .Hãy tính tần số các gen B , b và tần số kiểu gen BB,Bb trên cánh đồng huyện lâm Thao. A. 0,095 b. 0,045 C. 0,05 D, 0,065 Bài 1 Cách giải kết quả số lần phân chia n = (log8,47.10 7 – log 6,31.10 6 ) = 3,15 log2 - Hằng số tốc độ sinh trưởng: u = n( t- t 0 ) = 3,75/(8-6) =1,875 - Thời gian thế hệ ;g = 1/u = 1/1,875 = 8/15 giờ = 32 phút u = 1,875 g = 32 phút mỗi ý 2,5 điểm BÀI 2 c ách gi ải k ết qu ả a- bộ NST 2n -Số giao tử đực chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố : C 2 n = n! / 2 ! (n ! – 1) ! = 1.2.3…(n-2)(n-1) / 1.2[1.2.3 ,(n-2) ] = (n-1)n/2 = 45 N 2 – n – 90 = 0 giải phương trình : n= 10 vậy 2n = 20 b-số giao tử cái chứa 3NST có nguồn gốc từ mẹ: C 3 n = C 3 10 = 10! / 3!(10-3)! = 120 b- tỷ lệ hợp tử sinh ra… số hợp tử sinh ra được di truyền 2 nST có nguồn gốc từ ông nội và 3 NST từ đời bà ngoại là : 45.120 = 5400 vậy tỷ lệ là = 5400/ 2 10 .2 10 = 5400/2 20 a- 2n =20 b- B- s ố giao t ử c ái ch ứa 3 NST c ó ngu ồn g ốc t ừ m ẹ l à :120 c- tỷ lệ : 5400/2 20 -a. lập được phương trình 1điểm giải pt 1 đ kết quả 0,5đ b.mỗi ý 1,25 đ d- Bài 3 Cách giải kết quả gọi x,y,z,t lần lượt là A,U,G,X trên phân tử tARN -số lượng Nu trên tARN là : 272/3,4 = 80 -ta có x + y +z +t = 80 (1) - theo giả thiết ta có : x/80 - y /80 = 10/100 (2) 2(3/4y )+ 3(3/4) = 81 A =24 U =12 G =16 X =28 3 1 (3/4y) 2 + (3/4t) 2 =522 -giải hệ ta được : y = 12, t = 28 từ (1) và (2) ta được : x+z = 40 x - z = 8 giải ta được : x = 24 , z = 16 vậy số lượng Nu mỗi loại trên tARN là : A= 24,U =12 , G = 16 ,X = 28 mỗi ý 0,5 điểm Bài 14 Cách giải kết quả a- bộ NST 2n Gọi a,b,c là số lần nguyên phân của mỗi hợp tử A,B,C -ở hợp tử A: số NST môi trường cung cấp : (2 a -1). 2n = 2394 Số NST chứa trong các tế bào con của hợp tử A: 2 a .2n =2394+2n -Ở hợp tử B : Số NST đơn mới hoàn toàn trong các tế bào con : (2 b -2). 2n = 1140 Số NST chứa trong các tế bào con của hợp tử B: 2 b .2n =1140+4n -Ở h ợp t ử C: Số NST chứa trong các tế bào con của hợp tử C : 2 c .2n= 608 T ổng s ố NST c ó trong c ác t ế b ào con t ạo ra t ừ ba h ợp t ử A,B,C l à: 2394 +2n +1140 +4n +608 = 112 .2n 2n = 38 b- Th ời gian nguy ên ph ân c ủa m ỗi h ợp t ử - S ố l ần nguy ên ph ân của mỗi hợp tử Hợp tử A: 2 a .2n =2394+2n suy ra : 2 a = 2 6 a = 6 Hợp tử B: 2 b .2n =1140+4n suy ra : 2 b = 2 5 b = 5 Hợp tử C : 2 c .2n= 608 suy ra : 2 c = 2 4 c =4 - Thời gian nguyên phân của mỗi hợp tử ; Thời gian nguyên phân của hợp tử C: 8 phút x 4 = 32 phút Thời gian nguyên phân của hợp tử A và B là một cấp số cộng nên ta có : Thời gian nguyên phân = x/2 [2u 1 + (x-1)d ] x :Số lần nguyên phân u 1 : thời gian nguyên phân đầu tiên + 8 phút d : hiệu số thời gian của lần nguyên phân sau so với lần nguyên phân liền trước nó. Ở hợp tử A: d = -1/10 .8 = -0,8 phút Ở hợp tử B c ó: d = 1/10.8 = 0,8 ph út Vậy thời gian nguyên phân của A = 6/2[2.8 + (6-1)- 0,8 ] = 36 phút Vậy thời gian nguyên phân của B = 5/2[2.8 + (5-1)0,8 ] = 48 phút a- 2n = 38 b- Thời gian nguyên phân của hợp tử : A= 36 phút B= 48 phút C = 32 phút a. mỗi ý cho 0,5 đ b. mỗi ý cho 0,5 đ c- Cau 5Cách giải kết quả - theo đề bài đây là dạng di truyền liên kết không hoàn toàn. - thế hệ sau thu được tổng số cây là: 113+64+105+70+174+21 =390 = 100% - kiểu hình thu được :A-B-D- và aabbdd chiếm tỷ lệ lớn hình thành do giao tử liên kết chiếm tỷ lệ ; (113+105)/390 . 100% = 55,9% - các kiểu hình còn lại sảy ra do trao đổi chéo có khoảng cách giữa hai đầu mút là : 100% - 55,9 = 44,1% -Nếu trật tự sắp xếp là A-B-D thì cho các giao tử từ kiểu gen ABD/abd là; ABD , abd là giao tử liên kết Abd, aBD giao tử do chéo A/B kh ông s ảy ra Abd, abD giao tử do chéo B/D AbD, aBd giao tử do chéo 2 ch ỗ không phù hợp - Vậy trật tự các gen phải là B-A-D hoặc D-A-B - khoảng cách giữa B-A là : (17+21)/390 . 100% = 9,7% - khoảng cách giữa A-D là : (70+64)/390 . 100% = 34,4% - khoảng cách giữa B-D là : 9,7%+ 34,4% + 44,1% trật tự sắp xếp của genvà khoảng cách là: B A D 9,7% 34,4% - Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: B A D 9,7% 34,4% mỗ ý 0,25 đ Cau 5Cách giải kết quả - theo đề bài đây là dạng di truyền liên kết không hoàn toàn. - thế hệ sau thu được tổng số cây là: 113+64+105+70+174+21 =390 = 100% - kiểu hình thu được :A-B-D- và aabbdd chiếm tỷ lệ lớn hình thành do giao tử liên kết chiếm tỷ lệ ; (113+105)/390 . 100% = 55,9% - các kiểu hình còn lại sảy ra do trao đổi chéo có khoảng cách giữa hai đầu mút là : 100% - 55,9 = 44,1% -Nếu trật tự sắp xếp là A-B-D thì cho các giao tử từ kiểu gen ABD/abd là; ABD , abd là giao tử liên kết Abd, aBD giao tử do chéo A/B kh ông s ảy ra Abd, abD giao tử do chéo B/D AbD, aBd giao tử do chéo 2 ch ỗ không phù hợp - Vậy trật tự các gen phải là B-A-D hoặc D-A-B - khoảng cách giữa B-A là : (17+21)/390 . 100% = 9,7% - khoảng cách giữa A-D là : (70+64)/390 . 100% = 34,4% - khoảng cách giữa B-D là : 9,7%+ 34,4% + 44,1% - Vậy trật tự sắp xếp 3 gen là: B A D 9,7% 34,4% trật tự sắp xếp của genvà khoảng cách là: B A D 9,7% 34,4% mỗ ý 0,25 đ Bài 6 c ách gi ải k ết qu ả Đoạn phân tử AND còn lại nhân đôi - Phân tử AND = 6.10 6 nu A – T = 12.10 5 nu 0,25đ G = X = 18.10 5 nu 0,25đ - Đoạn phân tử bị mất : 3000nu A = T = 600 nu 0,25đ G = X = 900 nu 0,25đ - Số lượng từng loại nu mà môi trường nội bào cung cấp cho đoạn phân tử AND còn lại tự nhân đôi : A = T = 12.10 5 – 600 = 1199400 nu 0,25đ G = X = 18.10 5 – 900 = 1799100 nu 0,25đ b. Số lượng từng loại ribônu trong bản mã sau : A = = 225 r nu 0,25đ U = = 375 r nu 0,25đ G = 225 r nu X = 225.3 = 675 r nu a.A=T=1199400 nu G=X=1799100 nu b.A= 225 r nu U=375 rnu G=225 rnu X=675 rnu a.mỗi ý 0,5 đ b. mỗi ý 0,5 đ 7. Cách giải kết quả - Giai đoạn đường phân là giai đoạn Glucôzơ biến đổi thành axit piruvic thu được 2ATP v ậy hi ệu xu ất l à : 31x 2/ 2870 . 100% ≈ 2,1603 % - Khi có ôxy axits piruvic ôxy hóa hoàn toàn thu được số ATP là : 36 ATP vậy tổng số ATP thu được là :2ATP + 36ATP = 38 ATP - hiệu xuất năng lượng toàn bộ quá trình hô hấp hiếu khí từ 1 phân tử Glucôzơ l à : 38 x 31 /2870 .100% ≈ 41,0453% -xuất năng lượng giai đoạn Glucôzơ biến đổi thành axit piruvic:2,1603% -hiệu xuất năng lượng toàn bộ quá trình hô hấp hiếu kh í l à : 41,0453% - mỗi ý 0,5 đ - kết quả 1 đ 2 450 2 750 Cách giải kết quả - Cả hai bố mẹ di hợp tử có kiểu gen Aa , nên mỗi bên bố mẹ đều có 50% cơ hội truyền gen lăn a cho bất kỳ đứa con nào - Xắc suất con của họ mắc bệnh aa là: 0,5 x 0,5=0,25 - Xắc suất 1 đứa con không bệnh là :1 – 0,25 = 0,75 - xắc suất để không đứa trẻ nào mắc bệnh: 0,75 x 0,75 x0,75 = 0,4220 a. xắc suất để ít nhất 1 đứa trẻ mắc bệnh trong ba đứa trẻ của họ là: 1- 0,4220 = 0,5780 B, Khả năng đứa con thứ ba của họ mắc bệnh là : 0,25 ( vì mỗi đứa trẻ là độc lập với đứ trẻ khác ) a. xác suất để ít nhất 1 trong 3 đúa trẻ mắc bệnh là :0,5780 b.khả năng 1 đứa mắc bệnh :0,25 mỗi ý 0,25 đ a,0,25đ b.0,25đ 9Cách giải kết quả - số trứng đã thụ tinh= số tinh trùng đã thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 8010 - số trứng cần thiết = 8010 x 100 / 45 =17800 trứng - số tế bào sinh trứng = số trứng cần thiết = 17800 tế bào - số tinh trùng cần thiết = 8010 x100/ 18 = 44500 tinh trùng - số tế bào sinh tinh trùng cần thiết = 44500/4 = 11125 tế bào -số tế bào sinh trứng:17800 - số tế bào sinh tinh:11125 - Mỗi ý 0,5 đ 10Cách giải kết quả - Dựa vào công thưc của định luật Hacđi-Veinbec: P 2 AA +2Pq Aa +q 2 aa = 1 - cây bạch tạng có kiểu gen bb = 0,0025 vậy q 2 bb = 0,0025 - tần số gen b = 0,05 nên tần số gen B = 1 – 0,05 = 0,095 -tâng số kiể gen BB= (0,95) 2 = 0,9025 -tần số kiểu gen Bb = 2 x 0,95 x 0,05 = 0,0950 Alen b = 0,05 B =0,95 kiểu gen BB = 0,9025 Bb = 0,0950 Mỗi ý 0,5 đ S GD&T THANH HểA TRNG THPT THCH THNH 2 K THI CHN HC SINH GII CASIO NM HC 2011 - 2012 GV: Vế VN NGC Mụn thi: SINH HC Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1(2 im): ở gà, cho lai F1 kiểu hình lông xoăn , chân thấp với nhau , F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình có tỉ lệ : 6 gà lông xoăn , chân thấp : 3 gà lông xoăn, chân cao: 2 gà lông thẳng , chân thấp:1 gà lông thẳng ,chân cao. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng thờng . 1, Biện luận về đặc điểm di truyền chi phối từng tính trạng.Viết sơ đồ lai. 2, Nếu F1 phân li theo tỉ lệ 2:2:1:1 thì KG của P nh thế nào ? Cõu 2 (3 im): ở một loài thú, màu lông do một gen quy định. Cho con cái lông dài, đen thuần chủng giao phối với con đực lông ngắn, trắng đợc F 1 toàn lông dài, đen. Cho đực F 1 lai phân tích đợc đời con (F a ): 93 con cái lông ngắn, đen; 32 con cái lông dài, đen; 91 con đực lông ngắn, trắng; 29 con đực lông dài, trắng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F a . Cõu 3 (3 im) Lai gia 2 nũi th lụng en (gen A),ngn (gen b),m trng (gen D) vi nũi th lụng nõu (gen a) ,di (B), m vng (gen d) thỡ tt c cỏc con lai F1 u lụng en di m trng. Cho F1 giao phi vi 1 nũi th khỏc(z) c t l nh sau: 25,5% lụng en, ngn, m trng. 25,5% lụng nõu, di, m trng. 8,5% lụng en, ngn, m vng 8,5%.lụng nõu, di, m vng 12%.lụng en, di, m trng. 12% lụng nõu, ngn, m trng. 4% lụng nõu, ngn, m vng 4% lụng en, di, m vng. a.Xỏc nh kiu gen, kiu hỡnh ca nũi th z b.Phõn tớch quy lut di truyn ó chi phi s di truyn ng thi ca cỏc tớnh trng, vit s lai. Cõu 4 (2 im): Xét 4 cặp gen (Aa, Bb, Dd, Ee), mỗi gen nằm trên 1 NST. Bố dị hợp 2 cặp gen , đồng hợp 2 cặp. Mẹ đồng hợp 3 cặp , dị hợp 1 cặp. xác định số kiểu giao phối . Cõu 5 (3 im): 1. Tại sao phần lớn đột biến tự nhiên là có hại cho cơ thể sinh vật nhng đột biến gen lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá? 2.a. Vi ADN cú cu trỳc 2 mch, dng t bin im no lm thay i t l ? b. Trong c ch t nhõn ụi ca ADN, on mi c tng hp nh loi enzim no? Gii thớch ti sao cn tng hp on mi? Cõu 6 (2,5 im). cu, kiu gen AA(cú sng), aa (khụng sng), trng thỏi d hp (Aa) cu c cú sng, cu cỏi khụng sng. a. Ti sao t l cu c cú sng nhiu hn cu cỏi? b. Nu lai cu c khụng sng vi cu cỏi cú sng thỡ i con F 1 , F 2 t l kiu hỡnh mi gii nh th no? Cõu 7 (2,5 im). Lai 2 cỏ th F 1 cú kiu gen khỏc nhau u cú kiu hỡnh thõn cao, qu trũn c F 2 gm 4 loi kiu hỡnh trong ú cú 0,49% cõy thõn thp, qu di. Bit mi tớnh trng do mt gen quy nh v tri hon ton, din bin trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c v cỏi l nh nhau. Bin lun v xỏc nh t l kiu hỡnh F 2 ? Cõu 8 (2 im) ở 1 loài thực vật , A: thân cao trội hoàn toàn so với a: thân thấp; B: Hoa đỏ trội hoàn toàn so với b: Hoa vàng, hai cặp gen này nằm trên cặp NST tơng đồng số 1. D: quả tròn trội hoàn toàn so với d: quả dài , Dd nằm trên cặp NST tơng đồng số 2. Bố mẹ thuần chủng, F1 dị hợp 3 cặp gen trên , cho F1 lai với F1, F2 có cây thấp, hoa vàng , quả dài chiếm 4% .Biết cá thể đực và cá thể cái xảy ra hoán vị gen trong giảm phân với tần số nh nhau.Tính theo lí thuyết tỉ lệ cây cao, đỏ, tròn ở F2 . Ht XT GA + + S GD&T THANH HểA TRNG THPT THCH THNH 2 K THI CHN HC SINH GII CASIO NM HC 2011 - 2012 P N Câu 1 : 1, - F1 đồng loạt lông xoăn, chân thấp -lông xoăn chân thấp là tính trạng trội, F1 dị hợp 2 cặp gen , P thuần chủng . - Qui ớc : A: lông xoăn, a: lông thẳng, B: chân thấp, b: chân cao - xét sự di truyền từng cặp tính trạng ở F2 : lông xoăn/ lông thẳng = 3:1 , F1 : Aa X Aa chân thấp / chân cao= 2:1, F1: Bb X Bb, gen gây chết ở trạng thái đồng hợp trội - F1 : có KG AaBb 2, nếu F1 phân li theo tỉ lệ 2:2:1:1=(2:1)(1:1)thì P Có KG: AaBb X aaBb Câu 2: Biện luận: - Xét tính trạng màu lông Cho đực F 1 lai phân tích đợc Fa với tỷ lệ 1 cái đen : 1 đực trắng Di truyền chéo gen quy định nằm trên NST X. - Theo bài ra suy ra lông đen (D) trội hơn so với lông trắng (d) Ta có phép lai phân tích: X d X d x X D Y P: X D X D x X đ Y - Xét tính trạng độ dài lông: Fa có ngắn : dài = 3:1. F a có 4 tổ hợp đực F 1 cho 4 loại giao tử đực F 1 có 2 cặp gen dị hợp và có sự tơng tác bổ sung không alen: A-B- dài; A-bb = aaB- = aabb ngắn. F 1 AaBb P: AABB x aabb - Xét chung 2 tính trạng: Fa có 3 cái ngắn, đen: 1 cái dài, đen: 3 đực ngắn, trắng: 1 đực dài, trắng = (1 cái đen: 1 đực trắng)(3 ngắn: 1 dài) PLĐL SĐL: P : AABBX D X D x aabbX d Y F 1 : AaBbX D X d ; AaBbX D Y Lai phân tích đực F 1 : AaBbX D Y x aabbX d X d F a : AaBbX D X d , AaBbX d Y, AabbX D X d , AabbX d Y, aaBbX D X d , aaBbX d Y, aabbX D X d , aabbX d Y Kiểu hình: 3 con cái lông ngắn, đen; 1 con cái lông dài, đen 3 con đực lông ngắn, trắng; 1 con đực lông dài, trắng Cõu 3: Xỏc nh kiu gen,kiu hỡnh ca nũi th z:1 -Theo bi P cú tớnh trng tng phn v F1 ng tớnh P thun chng v F1 phi d hp cỏc cp gen. -Phõn tớch kt qu lai gia F1 v z +V mu lụng: en:nõu = 1:1 F1 mang cp genAa,z mang cp gen aa. +V di lụng:di: ngn = 1:1 F1 mang cp genBb,z mang cp gen bb. +V mu m:trng:vng = 3: 1 F1 u mang cp gen d hp Dd. Kiu gen ca nũi th z l aabbDd .Kiu hỡnh l nõu, ngn, trng. b. Phõn tớch quy lut di truyn. Vit s lai: -Xột 2 cp tớnh trng mu lụng v di lụng : i con ca F1 v ca z gm 4 kiu hỡnh khỏc vi t l (1:1:1:1).Suy ra 2 cp gen quy nh mu lụng & di lụng ó liờn kt khụng hon ton vi nhau. -en,ngn = nõu ,di =34% -en,di = nõu, ngn =16% Tn s hoỏn v gen = 16% x2 = 32% -Xột 2 cp tớnh trng mu lụng v mu m:i con ca F1 v z cú 4 kiu hỡnh vi t l (3:3:1:1) =(3:1)(3:1) nờn 2 cp gen ny di truyn c lp vi nhau. Kt lun: 2 cp gen quy nh mu sc v di lụng liờn kt khụng hon ton v c lp vi cp gen quy nh mu m. -S lai P F2 .Lp bng giao phi.Xỏc nh t l kiu gen, kiu hỡnh. Câu 4 : Số KG của bố : C 2 4 .2.2=24 Số KG của mẹ C 1 4 .2.2.2= 32 Số kiểu giao phối : 24.32= 768 Câu 5 : 1. t bin gen cú hi vỡ phỏ v mi quan h hi hũa gia cỏc gen vi nhau trong kiu gen v gia Kg vi mụi trng m CLTT ó chn lc qua hng ngn nm. t bin lm thay i trỡnh Nu trờn AND -> thay i Nu trờn ARN -> thay i trỡnh t cỏc a. min trờn chui polipeptit -> Thay i tớnh trng. a s BG l cú hi - BG l nguyờn liu ch yu vỡ: + So vi B NST thỡ BG xy ra vi tn s cao hn, ớt nh hng n sc sng, sinh sinh sn ca sinh vt hn. + BG cú th thay i giỏ tr thớch nghi: Cú nhng t bin trong t hp gen ny cú hi nhng trong t hp gen khỏc li cú li, Khi mụi trng thay i thỡ giỏ tr thớch nghi ca BG cng cú th thay i theo (Cú nhng B trong mụi trng ny cú hi nhng trong mụi trng khỏc thỡ cú li). + a s BG l t bin trung tớnh. Qua thi gian nhng t bin ny c cng c tớch ly v cú th tr nờn cú li khi mụi trng sng thay i 2.a. Dng t bin im lm thay i t l : Khụng cú dng no. b.* Enzim tng hp on mi: ARN pụlimeraza. * Vai trũ on mi: - Enzim ADN pụlimeraza ch cú th b sung nuclờụtit vo nhúm 3 OH, ngay lỳc u khụng cú nhúm 3 -OH t do . - Cn tng hp on mi to nhúm 3 - OH t do. Câu 6 : a. Cu c cú sng nhiu hn cu cỏi vỡ: - Cú sng l tớnh trng chu nh hng ca gii tớnh. - Cựng 1 kiu gen d hp Aa thỡ cu c cú sng, cu cỏi khụng cú sng b. T l kiu hỡnh F 1 v F 2 l: P : aa x AA (khụng sng) ( cú sng) F 1 : Aa (100% cú sng; 100% khụng sng). F 2 : 1AA; 2Aa; 1aa (3 cú sng;1 khụng sng) (1 cú sng; 3 khụng sng) Câu 7 : * Bin lun: - Mi gen quy nh mt tớnh trng, F 1 thõn cao, qu trũn lai vi nhau F 2 xut hin thõn thp, qu di => tớnh trng thõn cao, qu trũn l cỏc tớnh trng tri Quy c A: Thõn cao, a: Thõn thp. B: Qu trũn, b: Qu di. - F 2 cú 4 kiu hỡnh v thõn thp, qu di chim 0,49% ( 6,25%) => cú hin tng hoỏn v gen - F 2 cú cõy thõn thp, qu di => 2 cỏ th F 1 u cho giao t cú ab => F 1 thõn cao, qu trũn d hp 2 cp gen, nhng cú kiu gen khỏc nhau => Mt cỏ th cú kiu gen , Cỏ th kia cú kiu gen - F 1 cú kiu gen khỏc nhau, din bin trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c v cỏi l nh nhau => F 2 cú 0,49% = 49% ab x 1% ab => Tn s hoỏn v = 2% * Kiu hỡnh F 2 : F1: (Cõy cao, qu trũn) x (Cõy cao, qu trũn) GF 1 : AB = ab = 49% AB = ab = 1% Ab = aB = 1% Ab = aB = 49% F 2 : Lp bng ta cú kt qu T l kiu hỡnh: 50,49% cõy cao, qu trũn : 24,51% cõy cao, qu di 24,51% cõy thp, qu trũn : 0,49% cõy thp, qu di Câu 8 : - F1 dị hợp 3 cặp gen , F2 có cây thấp , vàng , dài dd ab/ab chiếm 4% - dd chiếm 1/4 - ab/ab chiếm 0,16= 0,4.0,4 -> ab = 0,4 > 0,25 =>ab là giao tử liên kết , vậy F1 là AB/ab F1 X F1 : AB/ab X AB/ ab hoán vị gen với tần số f=20% tỉ lệ A-B- ở F2 Là (3-2f+f 2 )/4= 0,66 F2 :D- chiếm 3/4 vậy tỉ lệ A-B-D- ở F2 Là 0,66. 3/4 = 49,5% THI CHN I TUYN GII TON BNG MY TNH B TI NM HC 2010 2011 MễN SINH HC Ngy thi th nht 10/12/2010. Bi 1. Mt on gen ca vi khun ch huy tng hp 5 chui polipeptit ó huy ng t mụi trng ni bo 995 axit amin cỏc loi. Phõn t mARN c tng hp t gen trờn cú Am = 100, Um = 125. gen ó cho b t bin dn n hu qu tng hp nu trong gen khụng thay i nhng t l T/ X b thay i + TH1: T/X xp x bng 59,57% + TH2: T/X xp x bng 60,43% a. S nu mi loi ca gen sau t bin thay i nh th no so vi lỳc trc t bin XT GA + + ab AB aB Ab ab ab ab AB aB Ab b. Gen sau đột biến ở trường hợp 1 nhân đôi 3 lần, Ở trường hợp 2 nhân đôi 5 lần. Xác định tổng số mạch đơn được tạo ra từ nu tự do từ môi trường nội bào trong cả 2 trường hợp? Tương ứng với quá trình trên đã hình thành bao nhiêu liên kết hoá trị giữa các nu ở các gen con Cách giải Kết quả Bài 2. Dưới tác dụng của tia phóng xạ, 1 gen của Ecoli bị đột biến dẫn tới hậu quả làm mất axit amin thứ 12 trong chuỗi polipeptit do gen đó tổng hợp. a. Xác định dạng đột biến và vị trí xảy ra đột biến b. Số nu mỗi loại và số liên kết hiđrô của gen có thể thay đổi như thế nào? Cách giải Kết quả Bài 3. Khi lai ruồi giấm cái thuần chủng mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ, thu được F1 gồm 100% ruồi giấm mắt đỏ, cánh bình thường. Cho ruồi giấm F1 tạp giao thu được F2 gồm: + Ruồi giấm cái: 300 con mắt đỏ, cánh bình thường. + Ruồi giấm đực: 135 con mắt đỏ, cánh bình thường 135 con mắt trắng, cánh xẻ 14 con mắt đỏ, cánh xẻ 16 con mắt trắng, cánh bình thường a. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng trên b. Quy ước và xác định kiểu gen của F1 và F2 Cách giải Kết quả Bài 4. Cho lai hai cây hoa thuần chủng được F1 đều cho cây hoa kép, đỏ. Tiếp tục giao phấn F1 với nhau ở F2 thu được tỉ lệ 0,51 hoa kép, đỏ : 0,24 hoa kép, trắng : 0,24 hoa đơn, đỏ : 0,01 hoa đơn, trắng. Quy ước và xác định kiểu gen của F1 và F2. Cách giải Kết quả Bài 5. Ở lúa màu xanh bình thường của mạ được quy định bởi gen A trội hoàn toàn so với màu lục quy định bởi gen a. Giả sử một quần thể lúa ngẫu phối có 10 000 cây, trong đó có 400 cây màu lục. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể. Cách giải Kết quả [...]... Cách giải SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC - LỚP 12 - CẤP THPT Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 25 tháng 11 năm 2010 Câu 1: Kết quả Một tế bào trứng của 1 loài được thụ tinh với sự tham gia của 1.572.864 tinh trùng Tất cả các tế bào sinh tinh trùng tạo ra các tinh trùng nói trên. .. aabbDCho biết tính trạng do các cặp gen trên chi phối đều tuân theo quy luật trội hoàn toàn Hãy xác định trật tự sắp xếp các gen trên trong nhóm gen liên kết và khoảng cách của chúng Vẽ bản đồ gen Cách giải Kết quả SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG Trường THPT Lục Ngạn số I ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO MÔN SINH HỌC- 12 Thời gian làm bài 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM môn SINH HỌC 12 Câu 1 Cách giải Lúc người... THÁI NGUYÊN THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011 – 2012 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: SINH HỌC Lớp 11 Cấp THPT Ngày thi: 28/3/2012 Câu 1 (5,0 điểm) Thúc cá trắm cỏ đẻ mhân tạo, thu được 8010 hợp tử, về sau nở được 8010 cá con Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 45%, của tinh trùng là 18% Hãy tính số tế bào sinh trứng và sinh tinh cần thi t cho quá trình thụ tinh Cách giải Kết quả... 5AAaa: 5Aaaa: 1aaaa +Kiểu hình: 11 quả đỏ: 1 quả vàng 0,75 đ H ẾT Đề thi chính thức Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia giải toán bằng máy tính cầm tay Môn : Sinh Học Thời gian làm bài : 120’ Ngày thi : 14/02/2012 Bài 1: Hiệu suất thụ tinh của hạt phấn là 0.125% Để tạo ra số hạt phấn cho quá trình thụ tinh nói trên đã cần 100 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau và... A_B_cc : 210 Aab_cc : 1911 A_bbc_ : 1933 Aabbc_ : 204 a) Xác định kiểu gen của P b) Xác định khoảng cách giữa các gen Hết Đề - HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN SINH HỌC Câu 1 (2,0 điểm) Cặp gen BB tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều có chiều dài 0,408 μm, có A : G = 9 : 7 Do đột biến gen B biến đổi thành gen b, tạo nên cặp gen dị hợp Bb Gen b có tỉ... 10.000 đàn ông có 7056 không bị hói Trong 10.000 đàn bà có bao nhiêu người không bị hói? Cho biết, trong cộng đồng có sự cân bằng về di truyền Cách giải Kết quả SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG Trường THPT Lục Ngạn số I ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO MÔN SINH HỌC- 12 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 ( 5 điểm ) Một tài xế taxi cân nặng 55 kg uống 100gram rượu thì hàm lượng rượu trong máu anh ta là 2... 8010 - Số TB sinh trứng: 2 - Số trứng cần thi t trứng 8010 ×100 17800 = 17800 - Số tế bào sinh trứng = số 45 trứng cần thi t = 17800 tế bào - Số tinh trùng cần thi t tinh 8010 ×100 = 44500 trùng - Số TB sinh tinh: 3 18 - Số tế bào sinh tinh trùng 11125 44500 = 11125 cần thi t tế bào 4 Câu 2 (10 điểm) Bộ nhiễm sắc thể (NST) của trâu là 2n= 50 Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ... 1.Ở một loài, trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử sinh ra nhiều nhất có thể đạt được tối đa là 32, không có đột biến Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể của loài đó 2 Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên có một số tế bào sinh dục sơ khai trên đều nguyên phân 5 lần liên tiếp Có... nếu đời con F 1 phân tính theo tỉ lệ: (3:3:1:1) Yêu cầu thử lại sơ đồ lai, thống kê tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của F1 TL Tóm tắt đề: P : ? x ? F1 : 3:3:1:1 a Biện luận: F1 phân tính tỉ lệ: (3:3:1:1) = ( 3: 1) ( 1: 1) Chứng tỏ có một cặp tính trạng đời F 1 phân tính theo tỉ lệ 3:1 và cặp tính trạng còn lại đời F1 phân tính teo tỉ lệ 1:1 - Đời F1 phân tính 3:1, chứng tỏ bố và mẹ đều mang cặp gen dị... tiên là 2,1 giây Mỗi ribôxôm đều trượt mất 50 giây Hãy tìm số ribôxôm trượt trên mARN và khoảng cách trung bình giữa 2 ribôxôm Biết rằng khi mARN giải mã một lần đã giải phóng 498 phân tử nước Cách giải Kết quả Câu 7: (5 điểm) Một gen có 2880 liên kết hidrô, quá trình giải mã cần được cung cấp 3600 ribônuclêôtit Mỗi phân tử mARN đều được 5 ribôxôm trượt qua một lần 1, Tính số nuclêôtit thuộc mỗi loại . nguyên phân là bao nhiêu? Cách giải Kết quả SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC - LỚP 12 - CẤP THPT . Để THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Bài 1: ( 5 điểm) Trong điều kiện nôi cấy vi khuẩn Samonella typhinrium ở nhiệt độ 37 0 C người ta đếm được: Sau. có sự cân bằng về di truyền. Cách giải Kết quả SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO Trường THPT Lục Ngạn số I MÔN SINH HỌC- 12 Thời gian làm bài 180 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT, TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT,

Từ khóa liên quan