0

Bộ đề ôn thi Máy tính cầm tay môn Sinh học (VIP)

146 6,428 57

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 09:19

CHƯƠNG 1: VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ **************** Câu 1: Tỉ lệ bộ ba chỉ có Nu loại G ở vị trí thứ 2 trong bộ ba. Câu 2: A:U:G:X=1:2:3:4. - Tỉ lệ bộ ba không có Nu loại G - Tỉ lệ bộ ba có một loại Nu Câu 3: Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, mà mỗi nhiễm sắc thể có 400 nuclêôxôm. Mỗi đoạn nối ADN trung bình có 80 cặp nu. Số đoạn nối ít hơn số nuclêôxôm. - Khi các cặp NST đó tái bản 2 lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo nên các nuclêôxôm tương đương với bao nhiêu nuclêôxôm? Số lượng prôtêin histon H cần phải cung cấp là bao nhiêu? Câu 4: mARN của sinh vật nhân sơ có A=2U=3G=4X, và có 1199 liên kết photphosdiester hình thành khi tổng hợp phân tử mARN này. Bộ ba kết thúc trên bảng mã gốc là 3’ ATT 5’ Hỏi số ribonu từng loại trên tARN khi tham gia giải mã tổng hợp protein? Số lượng từng loại Nu của gen. Câu 5: Một phân tử prôtêin ở sinh vật nhân chuẩn khi tổng hợp đã phải huy động 499 tARN. Các anticôđon trong các lượt của tARN có 498 U, 3 loại ribônu còn lại có số lượng bằng nhau. Mã kết thúc trên mARN là UAG. a/Tìm số lượng từng loại ribonu trên mARN và tARN của các đoạn exon. b/. Xác định chiều dài của gen cấu trúc? Biết rằng kích thước của các đoạn intron = 25% kích thước của các đoạn êxon. c/. Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại trên gen cấu trúc? Biết rằng trong các đoạn intron có tỉ lệ A:U:G:X = 2:1:1:1. d/. Khi gen nói trên tái bản 3 lần, mỗi gen con phiên mã 2 lần. Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại cần cung cấp để tái bản và số lượng ribônu mỗi loại cần cung cấp để phiên mã bằng bao nhiêu? Không tính tới các đoạn ARN mồi. Câu 6: số liên kết hidro giữa hai mạch đơn của phân tử AND là 8.10 5 , phân tử AND này có số cặp Nu G-X nhiều gấp hai lần số cặp A_T a. hãy xác định số lượng Nu từng loaih trên phân tử AND đó. b. Gen B (một đoạn phân tử AND trên) thực hiện phiên mã, có số Nu loại T và X đều bằng 1/200 số Nu của hai loại tương ứng trên AND. Mạch 1 của gen này có 240A và 400G. khi gen này thực hiện phiên mã đã lấy của môi trường 1040 U. hãy tính số ribonu mỗi loại của mARN phiên mã từ gen trên. Câu 7: Một gen cấu trúc trong quá trình dịch mã đã được môi trường cung cấp 299 axit amin, gen này có nuclêôtit loại A = 4/5 G. a/. Khi gen này tự sao 4 đợt liên tiếp thì số lượng nuclêôtit từng loại là bao nhiêu? b/. Tính số lần phiên mã ở mỗi gen con biết rằng môi trường nội bào đã cung cấp 43200 ribônuclêôtit tự do. c/. Một đột biến xảy ra đã làm cho gen có tỉ lệ G A = 79,28 %, nhưng không làm số nuclêôtit của gen thay đổi. Hỏi cấu trúc gen đã thay đổi ra sao và đột biến trên thuộc dạng nào? Câu 8: Một gen mã hóa chuỗi polipeptit gồm 202 axit amin, có tỉ lệ T/X = 0,8. Một đột biến làm thay đổi số nucleotit trong gen, làm cho tỉ lệ T/X = 80,37%. a) Cấu trúc của gen đột biến đã biến đổi như thế nào? b) Nếu đột biến xảy ra ở bộ ba thứ 2 trên mạch mã gốc của gen thì chuỗi polipeptit của gen đột biến có gì sai khác với chuỗi polipeptit của gen bình thường? Câu 9: Một mARN được tổng hợp từ dung dịch có chứa 80% ađênin và 20% uraxin. Nếu các bazơ nitơ được phân bố ngẫu nhiên, hãy xác định tỷ lệ phân bố các bộ ba trên mARN trên. 1 Câu 10: Hai phân tử mARN được phiên mã từ 2 gen trong một vi khuẩn (Vi khuẩn A). Phân tử mARN thứ nhất có U = 2G và A - X=300 ribônuclêôtit. Phân tử mARN thứ hai có X = 40%, U=30% số ribônuclêôtit của phân tử. Hai gen sao ra các phân tử mARN này đều dài 5100Ǻ. Gen thứ nhất có hiệu số giữa G và một loại nuclêôtit khác là 10% số nuclêôtit của gen. Tổng số nuclêôtit loại A của 2 gen là 1650. a. Tính số lượng các nuclêôtit môi trường nội bào cần cung cấp để tạo nên các gen này trong các vi khuẩn mới được sinh ra. Biết rằng vi khuẩn chứa gen này nguyên phân bình thường 2 lần liên tiếp. b. Tính số lượng mỗi loại ribônuclêôtit trong mỗi phân tử mARN? Câu 11: Trên một phân tử mARN dài 4355,4 A 0 có một số ribôxom dịch mã với khoảng cách đều nhau 81,6 A 0 . Thời gian của cả quá trình dịch mã là 57,9s. Vận tốc dịch mã là 10aa/s. Tại thời điểm ribôxom thứ 6 dịch mã được 422aa, thì môi trường đã cung cấp cho các ribôxom bao nhiêu axitamin? Câu 12: Một gen có chiều dài 5100 Ăngstron. Hiệu số phần trăm giữa adenin với một loại nucleotit khác bằng 10% số nucleotit của gen. Trên phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có 10% uraxin. một mạch đơn của gen có 16% xitozin, số timin bằng 150 nucleotit. a. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nucleotit của gen. b. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại ribonucleotit của một phân tử mARN bằng bao nhiêu? c. Nếu gen đó sao mã 6 lần và trên mỗi phân tử mARN có 10 riboxom trượt qua không lặp lại thì số lượng axit amin mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tổng hợp protein là bao nhiêu? d. Nếu thời gian giải mã một axit amin la 0,1 giây, thời gian tiếp xúc của một phân tử mARN với các riboxom là 58,1 giây, khoảng cách giữa các riboxom kế tiếp khoảng bao nhiêu Ăngstron? Bài 13: Một gen dài 5100 Ắngtron. Khi gen tự sao liên tiếp hai đợt, môi trường nội bào đã cung cấp 2700 ađênin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có 600 adenin và 240 guanin. vận tốc giải mã là 10 axit amin/ giây. Tính từ lúc ribôxôm thứ nhất trượt qua phân tử mARN cho đến khi hết phân tử mARN đó là 55,6 giây. a) Xác định số lượng từng loại nuclêôtit ởtrong toàn bộ các gen được hình thành sau hai đợt tự sao liên tiếp b) Xác định số lượng từng loại nuclêôtit ở mỗi mạch đơn của gen c) Tính khoảng cách theo ăngtron giữa ribôxôm thứ nhất với ribôxôm cuối cùng khi chúng đang tham gia giải mã trên một phân tử mARN Bài 14: mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các nuclêôtit là 10% adenine, 20% timin và 25% xitozin. Phân tử mARN được sao từ gen đó có 20% uraxin. a) Tính tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen và từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN b) Nếu gen đó dài 0,306 micromet thì nó chứa boa nhiêu liên kết hidro? c) Một phân tử mARN sinh ra từ gen có chiều dài nói trên và có một số riboxom cùng hoạt động trong quá trình giải mã, thời gian riboxom thứ nhất trượt qua hết phân tử là 30 giây và thời gian tính từ lúc bắt đầu có sự giải mã đến khi riboxom cuối cùng trượt qua hết phân tử mARN đó là 35,4 giây. Hỏi có bao nhiêu riboxom tham gia vào quá trình giải mã? Biết rằng các riboxom cách đều nhau một khoảng bằng 61,2Ǻ Bài 15: Mạch thứ nhất của gen có 240 timin, hiệu số giữa guanin với adenine bằng 10% số nucleotit của mạch. Ở mạch thứ hai, hiệu số giữa adenin và xitozin bằng 20% số nucleotit của mạch. Khi gen đó tổng hợp phân tủe mARN thì mội trường nội bào đã cung cấp 360 uraxin. a) Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nucleotit của gen và của từng mạch là bao nhiêu? b) Hãy tính chiều dài của phân tử mARN, tỉ lệ phần trăm và số lượng mỗi loại ribonucleotit của nó. c) Trên mỗi phân tử mARN có 8 riboxom cùng giải mã, tính từ lúc riboxom bắt đâu ftrượt trên phân tử mARN thì thời gian để riboxom thứ nhất trượt qua hết sphân tử là 20 giây, còn riboxom cuói cùng thì phải cần đén 26,3 giây mới hoàn tất việc giải mã. khoảng cách đều giữa các riboxom là bao nhiêu Ắngtron? Biết rang các riboxom trượt với vận tốc bằng nhau 2 Bài 16: Trên một phân tử mARN có một số riboxom trượt qua với khoảng cách đều bằng nhau. Riboxom thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN đó hết 50 giây. Tính từ lúc riboxom thứ nhất trượt qua và tiếp xúc với phân tử mARN đó thì riboxom cuối cùng phải mất 57,2 giây mới hoàn thành việc đi qua phân tử mARN . Biết rằng phân tử prôtêin thứ hai được tổng hợp chậm hơn phân tử prôtêin thứ nhất 0,9 giây. Gen điều khiển việc tổng hợp các phân tử prôtêin nói trên có mạch 1 chứa 10% adeini và 20% guanine, mạch 2 chứa 15% adenine. Quá trình sao mã của gen đã đòi hỏi mội trường nội bào cung cấp 150 uraxin và 155 adenin để góp phần tổng hợp một phân tử mARN a) Tính chiều dài của gen b) Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của một phân tử mARN c) Số riboxom đã tham gia vào qua trình giải mã trên một phân tử mARN đó là bao nhiêu? Biết rằng mỗi riboxom chỉ trượt qua một lần. d) Khoảng cách giữa 2 riboxom kế tiếp và khoảng cách giữa riboxom thứ nhất với riboxom cuối cùng tính theo ăngtron là bao nhiêu? e) Toàn bộ quá trình giải mã nới trên đã cần bao nhiêu axit amin của mội trường nội bào và trong tất cả các prôtêin hoàn chỉnh chứa bao nhiêu axit amin? CHƯƠNG 2: VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO ******************* Câu 1. Các tế bào 1,2,3 trong hình đang ở kì nào, thuộc kiểu phân bào gì ? Cho biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài này 2n = 4). - Nêu bộ NST các kỳ của quá trình nguyên phân và giảm phân khi tế bào của loài trên. Câu 2: Loài A 2n=20 1/ Nhóm tế bào thứ nhất của loài a mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Hãy xác định: Số tế bào của nhóm và các tế bào của nhóm này đang ở kì nào? 2/ Nhóm tế bào thứ 2 của tế bào a mang 400 NST kép: Các tế bào của nhóm này đang ở kì nào? - Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? 3/ Nhóm tế bào thứ 3 của loài A mang 640 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào: Nhóm tế bào thứ 3 đang ở kì nào? - Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu? Câu 3: 1/ Ở một loài, trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử tối đa đã có thể đạt được là 32. Hãy xác định tên của loài đó. 2/ Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên có một số tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo ra tổng số 168 hợp tử. Tính số tế bào sinh dục đực sơ khai đã phát sinh ra các loại tinh trùng nói trên và số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó. 3 3/ Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả các trứng được tạo ra phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra ở vùng sinh sản đều trở thành tế bào sinh trứng. Xác định số lần ngun phân của của mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái. Câu 4: Một tế bào sinh dục sơ khai của một cá thể đực qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240 NST đơn. Số NST đơn có trong một giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp đôi số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản. a. Số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tế bào sinh dục trên? b. Cá thể trên có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có 2 cặp NST trao đổi chéo tại một điểm, một cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 1cặp NST không phân li trong lần giảm phân 1. Câu 5: Một cá thể của một lồi sinh vật khi giảm phân tạo giao tử, người ta nhận thấy số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ mẹ là 36. Biết rằng trong giảm phân NST giữ ngun cấu trúc khơng đổi kể cả ở cá thể đực và cơ thể cái. a.Xác định bộ NST lưỡng bội của lồi? b.Tính tỷ lệ các loại giao tử: -Loại giao tử có 2 NST có nguồn gốc từ -Loại giao tử có 5 NST có nguồn gố từ mẹ. Câu 6: Ở một lồi một tế bào sinh dục 2n thực hiện sự ngun phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp ngun kiệu để hình thành nên 4826 nhiễm sắc thể đơn mới. các tế bào con sinh ra từ lần ngun phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chưa nhiễm sắc thể giới tính Y a) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của lồi ? số lần ngun phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên ? để tạo ra các tế bào con 2n đã có bao nhiêu thoi dây tơ vơ sắc được hình thành trong các lần ngun phân ấy ? b) Nếu có 3 tinh trùng được thụ tinh với 3 trứng khác nhau tạo ra các hợp tử thì có bao nhiêu cromait trong các tế bào sinh dục cái sinh ra các trứng đó, vào lúc mà các tế bào bắt đầu thực hiện sự phân bào giảm nhiễm? Các hợp tử vừa được hình thành có bao nhiêu NST đơn? c) Giả thiết rằng sự giảm phân xảy ra trong các tế bào sinh dục của cá thể cái, mỗi cặp tương đồng đều gồm hai nhiễm sắc thê cấu trúc khác nhau, mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng đều gồm hai nhiễm sắc thể cấu trúc khác nhau, sự trao đổi đoạn chỉ xảy ra một cặp nhiễm sắc thể thường,sự đột biến dị bội chỉ xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính. Khả năng cá thể cái có thể cho bao nhiêu loại trứng? Câu 7: giả thiết trong các cặp nhiễm sắc thể tương đơng của một bộ nhiễm ssắc thể lưỡng bội đều chứa cá cặp gen dị hợp tử và hiện tượng trao đổi đoạn tại một điểm chỉ xảy ra với một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho biết khơng có hiện tượng đột biến và số loại giao tử đực sinh ra từ các điều kiên trên là 32. Giả thiết trung bình mỗi kì trong phân bào ngun phân hết 5 phút, hai lần phân bào (kì trung gian) hết 10 phút, q trình ngun phân diễn ra liên tục, các tế bào con sinh ra đều tiếp tục ngun phân. a) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội nói trên ở trạng thái chưa nhân đơi là bao nhiêu ? b) Để hợp tử thực hiện được quả trình ngun phân thì mơi trường nội bào đã cung cấp ngun kiệu tương đương với bao nhiêu NST đơn vào các thời điểm: - Kết thúc 20 phút - Kết thúc 32 phút - Kết thúc 100 phút Biết rằng khi hợp tử bước vào kì trước được tính là thời gian bắt đầu Câu 8: Ở gà khi quan sát một tế bào sinh dục đực đang ở kì giữa của ngun phân, người ta đếm được 78 nhiễm sắc thể kép 4 a) Tế bào đó nguyên phân 5 đợt liên tiếp đã đòi hỏi mội trường cung cấp nguyên liệu để tạo ra bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới ? b) Loại tế bào này giảm phân bình thường, khả năng nhiều nhất có thể cho bao nhiêu loại tinh trùng trong trường hợp không có hiện tượng trao đổi đoạn giữa các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng? Điều kiện để cho số loại tinh trùng nhiều nhất là gì? c) Giả thiết rằng có 1000 tế bào sinh tinh trùng giảm phân bình thường, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1/1000, còn của trứng là 20%, mỗi tinh trùng chỉ thụ tinh với một trứng. Xác định số tế bào sinh trứng. d) Các hợp tử được tạo thành đã nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau, môi truờng nội bào đã cung cấp nguyên kiệu để tạo ra 2184 nhiễm sắc thể đơn mới. Xác định số tế bào con sinh ra và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử. Câu 9: Một tế bào sinh duc đực 2n và một tế bào sinh dục cái 2n đều nguyên phân một số đợt bằng nhau (các tế bào con sinh ra đều tiếp tục nguyên phân). Giả thiết rằng các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm cho tổng số 80 giao tử binh thường. Cho biết số lượng nhiễm sắc thể đơn trong các giao tử đực nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể đơn trong các giao tử cái là 192. 1. Loài đó tên là gì? 2. Mô tả hình dạng và số lượng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ trong loài đó Câu 10: Một gà mái đẻ đươc một số trứng, nhưng khi ấp chỉ có 12 trứng nở thành gà con. Các hợp tử nở thành gà con có 936 nhiễm sắc thể đơn ở trạng thái chưa tự nhân đôi. Số trứng còn lại không nở thành gà con. Số tinh trùng được sinh ra phục vụ cho gà giao phối có 624000 nhiễm sắc thể đơn. Giả thiết số tinh trùng được trực tiếp thụ tinh với các trứng nói trên chiếm tỉ lệ 1/1000 so với tổng số tinh trùng được hình thành. Mỗi tinh trùng thụ tinh với 1trứng a) Số trứng được thụ tinh b) Trứng gà không nở thành gà con có bộ nhiễm sắc thể như thế nào? c) Số gà trống và gà mái trong đàn gà con nói trên có tuân theo tỉ lệ 1: 1 không? Câu 11: Có 1000 tế bào mẹ hạt phấn giảm phân tạo ra các hạt phấn và 50 tế bào sinh noãn giảm phân tạo ra các túi phôi. Nếu các hạt phấn đều có khả năng thụ phấn và tất cả các trứng sinh ra đều được thụ tinh thì tối đa có thể sinh ra bao nhiêu hợp tử? Giải thích? Câu 12: Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. a. Theo lí thuyết, ở ruồi giấm cái có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba kép về bộ NST? b. Nếu trên mỗi cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen dị hợp thì theo lí thuyết, ở ruồi giấm cái có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba có kiểu gen khác nhau. Câu 13: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiểm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định: a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?. b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích? Câu 14: Một số tế bào ở một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt bằng nhau hình thành lên 1024 tế bào con. Các tế bào con. Các tế bào con này tiến hành giảm phân hình thành giao tử. Các giao tử này đều tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25% và đã tạo thành 256 hợp tử. a) Xác định giới tính của cơ thể có tế bào trên? b) Tính số tế bào sinh giao tử của giới kia biết hiệu suất thụ tinh là 25%. c) Xác định bộ NST 2n của loài. Biết ở kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng của các tế bào trên có 8192 cromatit và số đợt phân bào của mỗi tế bào gấp đôi số tế bào ban đầu. d) Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, nếu xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm trên 3 cặp NST (không có đột biến), thì tối đa xuất hiện bao nhiêu loại giao tử? Câu 15: Cho biết một loài có 2n = 24 và chu kỳ nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kỳ trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong 1 chu kỳ tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối tương ứng với tỷ lệ 3:2:2:3. Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số nhiễm sắc thể theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài 5 phân bào tại các thời điểm 43 giờ, 54 giờ 30 phút, 65 giờ 42 phút, 78 giờ. (Biết pha G1 của kì trung gian là 1 giờ). Câu 16: Ba hợp tử của một loài, lúc chưa nhân đôi số lượng NST đơn trong mỗi tế bào bằng 20. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 4 1 số lần nguyên phân của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số đợt nguyên phân liên tiếp bằng 50% số đợt nguyên phân của hợp tử 3. Số lượng NST đơn lúc chưa nhân đôi trong tất cả các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 5480. a. Tính số đợt nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử ? b. Số lượng NST đơn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường tế bào đã cung cấp cho mỗi hợp tử để nguyên phân là bao nhiêu. Câu 17: Cho 2.000 tế bào sinh hạt phấn, kiểu gen aB Ab . Quá trình giảm phân của các tế bào sinh hạt phấn này đã có 400 tế bào xảy ra hoán vị gen. a. Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên ? b. Tính tần số hoán vị gen và khoảng cách giữa các gen trên NST bằng bao nhiêu? c. Nếu tần số hoán vị gen của loài là 15% sẽ có bao nhiêu tế bào xảy ra hoán vị gen? Câu 18: Một tế bào sinh dưỡng của lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên tiếp 6 lần. Nhưng khi kết thúc lần phân bào 3; trong số tế bào con, do tác nhân đột biến có 1 tế bào bị rối loạn phân bào xảy ra trên tất cả các cặp nhiễm sắc thể. a/. Tìm số lượng tế bào con hình thành? b/. Tính tỉ lệ tế bào đột biến với tế bào bình thường. c/. Trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn mới? Câu 19: Tìm tỉ lệ KH của các phép lai sau a. Aaa x Aaa b. Aaa x AAa c. Aaaa x AAa d. AAaaaa x Aaaa e. AAaaaa x Aaaa f. AAaaaa x Aaaaaa g. Aaaaaaaa x AAAAaaaa h. AaaaBBbb x AaaaBBbb i. AAaaBBbb x AaaaBbbb j. AaaBBbb x AAaBBbb k. AAAAaaBBbbbb x AaBBbb l. AaaBBb x AAaaBBbb Câu 20: Tìm tỉ lệ KG, KH của các phép lai sau a. AAaa x AAaa b. AAaa x Aaaa c. AAaa x AAAa d. AAaa x Aa e. Aaaa x Aa f. AAAa x Aa g. Aaaa x Aaaa h. AAAa x AAAa i. AAAa x Aa Câu 21: Ở một loài thực vật, nếu các gen trên một NST đều liên kết hoàn toàn thì khi tự thụ phấn nó có khả năng tạo nên 1024 kiểu tổ hợp giao tử. Trong một thí nghiệm người ta thu được một số hợp tử. Cho ¼ số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp tử phân chia 2 lần liên tiếp, còn bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần. Sau khi phân chia số NST tổng cộng của tất cả các hợp tử là 580. Hỏi số noãn được thụ tinh? Câu 22: Trên 1 cá thể rày nâu, tại vùng sinh sản có 4 tế bào A, B, C, D chúng phân chia trong 1 thời gian bằng nhau và thu hút của môi trường nội bào 1098.10 3 nucleotit các loại. Qua vùng sinh trưởng tới vùng chín, các tế bào này lại đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 1342.10 3 nucleotit các loại để tạo thành 88 giao tử. Hãy cho biết số giao tử do mỗi tế bào trên sinh ra là bao nhiêu ? Cá thể thuộc giới tính gì ? CHƯƠNG 3: QUY LUẬT DI TRUYỀN ******************** 6 Câu 1: Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hồn tồn so với mắt trắng, tính trạng này do một cặp gen nằm trên NST giới tính X (khơng có alen trên NST giới tính Y) qui định. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ khơng thuần chủng với ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho F 1 và F 2 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào khi cho F 1 tạp giao? Biết rằng khơng có đột biến xảy ra. Câu 2: Tính trạng màu sắc và hình dạng lơng ở chuột được qui định bởi 2 cặp gen khơng alen nằm trên NST thường. Phép lai giữa chuột lơng đen, xù với chuột lơng trắng, thẳng đều thuần chủng đã thu được F 1 đồng loạt lơng đen, xù. Khi cho F 1 tạp giao thì ở F 2 thu được 2 loại kiểu hình. Xác định quy luật di truyền chi phối 2 cặp tính trạng và tỉ lệ chuột lơng đen, xù khơng thuần chủng trong tổng số chuột lơng đen, xù ở F 2 . Câu 3: Giả sử ở một lồi động vật, khi cho hai dòng thuần chủng lơng màu trắng và lơng màu vàng giao phối với nhau thu được F 1 tồn con lơng màu trắng. Cho các con F 1 giao phối với nhau thu được F 2 có tỉ lệ kiểu hình: 48 con lơng màu trắng : 9 con lơng màu đen : 3 con lơng màu xám : 3 con lơng màu nâu : 1 con lơng màu vàng. Hãy giải thích kết quả của phép lai này. Câu 4: . Ở ong mật, gen A quy định cánh dài là trội hồn tồn so với gen a quy định cánh ngắn, gen B quy định cánh rộng là trội hồn tồn so với gen b quy định cánh hẹp. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và xảy ra trao đổi chéo. P: ong cái cánh dài, rộng x ong đực cánh ngắn, hẹp F 1 : 100% cánh dài, rộng. a. Cho biết kiểu gen của P ? b. Cho F 1 tạp giao,ở F 2 ong đực, ong cái có những kiểu hình như thế nào? c. Nếu phép lai trên khơng phải là ong mật mà là ruồi giấm thì kết quả F 2 giống hay khác so với phép trên? Tại sao? Câu 5: Xét 3 gen liên kết theo trật tự sau: A 30 B 20 D Nếu một thể dị hợp tử về 3 gen aBd AbD được lai với abd abd thì tỉ lệ các kiểu hình theo lý thuyết là bao nhiêu? Giả sử rằng tần số của các cá thể có trao đổi chéo kép là tích các tần số trao đổi chéo đơn (khơng có nhiễu). Câu 6*: Ở chuột 2 đột biến gen lặn a gây ra tính trạng đi xoăn, b gây ra tính trạng lơng sọc liên kết trên NST giới tính X, các alen trội A, B quy định tính trạng đi và lơng bình thường. Một số chuột đực mang 2 alen lặn a và b bị chết ở giai đoạn phơi. Người ta thực hiện phép lai sau đây: P: Chuột cái thuần chủng đi và lơng bình thường x chuột đực đi xoăn, lơng sọc. F1: 100% chuột đi và lơng bình thường. Cho F1 x F1 được F2 có: 203 chuột đi và lơng bình thường. 53 chuột đi xoăn, lơng sọc 7 chuột đi bình thường, lơng sọc 7 chuột đi xoăn, lơng bình thường Tính tần số hốn vị gen ở chuột cái Câu 7: Giả sử ở lồi bí, quả màu vàng là tính trạng trội so với quả màu xanh. Những màu này bị gen trội I nằm trên cùng một NST với các gen trên át chế, nên bí có quả màu trắng. Khi lai thứ bí thuần chủng quả trắng với thứ bí quả xanh, người ta thu được tồn bộ F1 có quả trắng. Lai phân tích F1, người ta thu được đời con phân ly theo tỷ lệ: 4 bí quả trắng: 3 bí quả xanh: 1 bí quả vàng. Hãy xác định khoảng cách giữa hai gen I và gen quy định màu quả nói trên. Viết sơ đồ lai. Câu 8: . Không lập sơ đồ lai hãy xác đònh tỷ lệ kiểu hình giống mẹ và tỷ lệ kiểu gen giống bố được tạo thành trong phép lai ♂ AaBbdd × ♀ aaBbDd Câu 9: Ở người bệnh X do gen lặn di truyền theo quy luật Menđen: a. Một người phụ nữ bình thường có bố đẻ khơng mang gen bệnh, mẹ cơ ta khơng mắc bệnh song em trai mẹ mắc bệnh. Chồng của người phụ nữ này khơng mắc bệnh song có chị gái mắc bệnh. Tính xác suất mắc bệnh X của những người con cặp vợ chồng này. 7 b. Ở trường hợp khác, một người đàn ông có cô em gái mắc bệnh lấy một người phụ nữ có anh trai mắc bệnh. Tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh con mắc bệnh X. Biết rằng ngoài các trường hợp bị bệnh nêu trên cả hai bên vợ chồng không có ai mắc bệnh. Câu 10: Xét 5 locut gen phân ly độc lập trên NST thường, mỗi locut có hai alen. Tính số kiểu gen khác nhau trong quần thể thuộc các trường hợp sau đây: a) Số kiểu gen đồng hợp 1 cặp gen b) Số kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen c) Số kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen d) Số kiểu gen đồng hợp 4 cặp gen e) Số kiểu gen đồng hợp 5 cặp gen f) Tổng số kiểu gen khác nhau Câu 11: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn, gen a quy định quả vàng là lặn; gen B quy định quả tròn là trội, gen b quy định quả bầu dục là lặn. Cho cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn lai với cà chua thuần chủng quả vàng, bầu dục thu được F 1 toàn quả đỏ, tròn. Cho cà chua F 1 lai phân tích thu được F a phân ly tỷ lệ : 5 đỏ, tròn: 1 vàng, tròn: 5 Đỏ, bầu dục: 1 Vàng, bầu dục Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F a . Biết rằng các lo cút gen phân ly độc lập với nhau Câu 12: Khi giao phấn giữa một thứ cây hoa đỏ thuần chủng với 3 cây hoa trắng thuần chủng cùng loài thu được các kết quả sau: TH1: F1 100%hoa đỏ, F2 703 hoa đỏ, 232 hoa trắng TH2: F1 100% hoa trắng, F2: 105đỏ 645 trắng TH3:F1 100% trắng, F2 227 đỏ, 690 trắng Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên. Viết sơ đồ lai minh hoạ Câu 13: Giao phấn cây đậu có có cùng kiểu gen Aa biết A cho hạt trơn, a hạt nhăn. Tìm sác xuất ở thế hệ sau nếu lấy 7 hạt trong đó có 5 hạt trơn và 2 hạt nhăn là bao nhiêu? a. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp NST giới tính trong giảm phân 1 ,đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến ở thể 3 nhiễm 2n+1. b. Bệnh bạch tạng ở người do alen lăn trên NST thường quy định.Một cặp vợ chồng đều dị hợp về cặp gen trên, họ có ý định sinh 3 người con. Xác suất để họ sinh được 2 trai và 1 gái trong đó ít nhất có được 1 người con bình thường là bao nhiêu? Câu 14: Trong một cá thể giả định, con cái thân bè, lông trắng, thẳng được lai với con đực thân mảnh, lông đen, quăn tạo ra F 1 thân mảnh, lông trắng, thẳng. Cho con cái F 1 giao phối với con đực thân bè, lông đen, quăn thu được đời sau: Thân mảnh, lông trắng, thẳng Thân mảnh, lông đen, thẳng Thân mảnh, lông đen, quăn Thân bè, lông trắng, quăn Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông trắng, thẳng 169 19 301 21 8 172 6 304 Hãy lập bản đồ di truyền xác định trật tự các gen và khoảng cách giữa chúng. Câu 15: Cho 2.000 tế bào sinh hạt phấn, kiểu gen aB Ab . Quá trình giảm phân của các tế bào sinh hạt phấn này đã có 400 tế bào xảy ra hoán vị gen. a. Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên ? b. Tính tần số hoán vị gen và khoảng cách giữa các gen trên NST bằng bao nhiêu? c. Nếu tần số hoán vị gen của loài là 15% sẽ có bao nhiêu tế bào xảy ra hoán vị gen? Câu 16: Trao đổi chéo – hoán vị gen có thể xảy ra trong quá trình giảm phân hình thành cả giao tử đực và giao tử cái (hoán vị 2 bên) hoặc chỉ ở quá trình hình thành một trong hai loại giao tử (hoán vị một 8 bên). Xét phép lai hai cá thể dị hợp tử đều về hai cặp gen (A và B) quy định hai cặp tính trạng tương phản nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Biết tần số hoán vị gen là 8%. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của thế hệ F 1 ? Câu 17: Một phép lai ở loài thực vật giữa cây có hoa trắng, hạt trơn với cây có hoa tím, hạt nhăn. F 1 thu được đồng loạt các cây có hoa tím, hạt trơn. Lai phân tích các cây F 1 thu được thế hệ lai gồm: 208 cây hoa tím, hạt nhăn; 193 cây hoa trắng, hạt trơn; 47 cây hoa tím, hạt trơn; 52 cây hoa trắng, hạt nhăn. Xác định tỉ lệ kiểu hình của các cây thế hệ F 2 nếu cho F 1 tự thụ phấn trong các trường hợp sau: a. Hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái. b. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở quá trình phát sinh giao tử cái. Câu 18: Xét 3 gen liên kết ở ngô: +/b, +/lg, +/v. Một phép lai phân tích giữa thể dị hợp tử về 3 gen và thể đồng hợp tử lặn tạo ra thế hệ con như sau + v lg 165 + + lg 37 b + + 125 b v + 33 b + lg 64 + + + 11 + v + 56 b v lg 9 Tổng số: 500 cá thể Xác định cấu trúc di truyền của thể dị hợp tử; xác định trật tự gen và khoảng cách bản đồ giữa các gen; tính tần số trao đổi chéo kép và hệ số trùng lặp. CHƯƠNG 4: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ + XÁC SUẤT ********************** Câu 1: Ở người, nhóm máu A được qui định bởi kiểu gen I A I A và I A I O ; nhóm máu B được qui định bởi kiểu gen I B I B và I B I O ; nhóm máu AB được qui định bởi kiểu gen I A I B và nhóm máu O được qui định bởi kiểu gen I O I O . Một quần thể người có cấu trúc di truyền cân bằng Hacdi-Vanbec thì tần số alen I A = 0,4 ; I B = 0,4 và I O = 0,2. Hai người đều có nhóm máu A kết hôn thì xác suất họ sinh con nhóm máu O là bao nhiêu phần trăm? Câu 2: Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối có tỉ lệ các kiểu gen: - Ở giới cái: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa - Ở giới đực: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa a) Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng. b) Sau khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, do điều kiện sống thay đổi, những cá thể có kiểu gen aa trở nên không có khả năng sinh sản. Hãy xác định tần số các alen của quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối. Câu 3: Một cặp vợ chồng dự kiến sinh 3 người con . a) Nếu họ muốn sinh 2 người con trai và 1 người con gái thì khả năng thực hiện mong muốn đó là bao nhiêu? b) Tìm xác suất để trong 3 lần sinh họ có được cả trai và gái. Câu 4: Chiều cao cây do 3 cặp gen PLĐL, tác động cộng gộp quy định.Sự có mặt mỗi alen trội trong tổ hợp gen làm tăng chiều cao cây lên 5cm. Cây thấp nhất có chiều cao = 150cm. Cho cây có 3 cặp gen dị hợp tự thụ. Xác định: a) Xác suất có được tổ hợp gen có 1 alen trội ; 4 alen trội. b) Khả năng có được một cây có chiều cao 165cm Câu 5: Gen I và II lần lượt có 2, 3 alen. Các gen PLĐL. Xác định trong quần thể ngẫu phối: a) Có bao nhiêu KG? b) Có bao nhiêu KG đồng hợp về tất cả các gen? c) Có bao nhiêu KG dị hợp về tất cả các gen? 9 d) Có bao nhiêu KG dị hợp về một cặp gen? e) Có bao nhiêu KG ít nhất có một cặp gen dị hợp? f) Số KG tối đa có thể, biết gen I ở trên NST thường và gen II trên NST X ở đoạn khơng tương đồng với Y Câu 6: Bộ NST lưỡng bội của lồi = 24. Xác định: a) Có bao nhiêu trường hợp thể 3 có thể xảy ra? b) Có bao nhiêu trường hợp thể 1 kép có thể xảy ra? c) Có bao nhiêu trường hợp đồng thời xảy ra cả 3 đột biến; thể 0, thể 1 và thể 3? Câu 7: Một đoạn pơlipeptit gồm 5 aa và các aa này đều khơng cùng loại. Có bao nhiêu trình tự sắp xếp các aa? Biết rằng phân tử prơtêin trên được tạo nên từ 8 loại aa khác nhau. Câu 8: Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46. a) Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố? b) Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu? c) Xác suất một người mang 1 NST của ơng nội và 21 NST từ bà ngoại là bao nhiêu? Câu 9: Bệnh máu khó đơng ở người do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một gia đình có người chồng bình thường còn người vợ mang gen dị hợp về tính trạng trên. Họ có dự định sinh 2 người con. a. Những khả năng nào có thể xảy ra? Tính xác suất mỗi trường hợp? - 2 trai bình thường - 2 trai bệnh - 2 gái bình thường - 1 trai bình thường + 1 trai bệnh - 1 trai bệnh + 1 gái bình thường - 1 gái bình thường + 1 trai bình thường b. Xác suất để có được ít nhất 1 người con khơng bị bệnh là bao nhiêu? Câu 10: Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một cặp vợ chồng đều mang gen gây bệnh ở thể dị hợp. Về mặt lý thuyết, hãy tính xác suất các khả năng có thể xảy ra về giới tính đối với tính trạng trên nếu họ có dự kiến sinh 2 người con? 1) 2 trai bình thường 2) 2 trai bệnh 3) 2 gái bình thường 4) 2 gái bệnh 5) 1 trai bthường + 1 trai bệnh 6) 1 trai bthường + 1 gái bthường 7) 1 trai bthường + 1 gái bệnh 8) 1 trai bệnh + 1 gái bthường 9) 1 trai bệnh + 1 gái bệnh Câu 11: Ở đậu Hà lan, tính trạng hạt màu vàng trội hồn tồn so với tính trạng hạt màu xanh.Tính trạng do một gen quy định nằm trên NST thường. Cho 5 cây tự thụ và sau khi thu hoạch lấy ngẫu nhiên mỗi cây một hạt đem gieo được các cây F 1 . Xác định: a) Xác suất để ở F 1 cả 5 cây đều cho tồn hạt xanh? b) Xác suất để ở F 1 có ít nhất 1 cây có thể cho được hạt vàng? Câu 12: Một lồi thú, locut qui định màu lơng gồm 3 alen và theo thứ tự át hồn tồn như sau: A > a’ > a ,trong đó alen A qui định lơng đen; alen a’ qui định lơng xám; alen a qui định lơng trắng. Q trình ngẫu phối ở 1 quần thể có tỉ lệ kiểu hình là:0,51 lơng đen: 0,24 lơng xám : 0,25 lơng trắng. a/. Xác định tần số tương đối của 3 alen trên. b/. Thành phần kiểu gen của quần thể trên như thế nào? Câu 13: Một khu vườn cây ăn quả rộng 1000 m 2 , thống kê cho thấy số lượng chuột ban đầu khoảng 10 con (5 con đực:5con cái). Trung bình tuổi đẻ của chuột là 3 tháng, mỗi năm là 4 lứa, mỗi lứa 6 con (50% đực:50% cái). Giả sử quần thể chuột không tử vong và phát tán. Ước tính số lượng chuột sau 2 năm? CHƯƠNG 5: TIẾN HĨA – SINH THÁI 10 [...]... 1 NST a) Bộ NST lưỡng bội của loài có thể bằng bao nhiêu? Đó là dạng đột biến nào? b) Có thể có bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng NST? Câu 4: Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng a) Các cây tứ bội AAAA và aaaa có thể được tạo ra bằng phương thức nào? 16 (1): lai các cây tứ bội (2): tứ bội hóa các cây lưỡng bội (3): tứ bội hóa các cây tứ bội Câu trả... gen: A AaBbddee ; AabbDdEe B AAbbddee ; AabbddEe C aaBbddEe ; AaBbddEe D AaBbDdee ; AabbddEe Câu 11: Bộ lông của gà do 2 cặp gen không alen di truyền độc lập.Gen A qui định lông màu đen,alen a qui định lông trắng Gen B át chế màu lông, alen b không át chế Cho lai gà thuần chủng lông màu AAbb với gà lông trắng aaBB được F1 sau đó cho F1 giao phối thì kiểu hình F2 sẽ là: A 9 màu / 7 trắng B 7 màu / 9... có kiểu hình: A 100% đồng tính B 100% phân tính C 1/3 cho F3 đồng tính giống P : 2/3 cho F3 phân tính 3:1 D 2/3 cho F3 đồng tính giống P : 1/3 cho F3 phân tính 3:1 Câu 3: Các gen PLĐL, mỗi gen qui định một tính trạng Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 Câu 4: Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Cơ thể có KG AaBBccDdEe... Bố AabbIBIB x Mẹ aaBbIAIO Câu 13: Trong tương tác của hai cặp gen nằm trên hai cặp NST thường khác nhau Gen B qui định lông xám, b qui định lông đen Gen A át chế gen B tạo ra lông trắng còn gen a không át chế Tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 6 lông trắng: 1 lông đen: 1 lông xám được sinh ra từ phép lai nào? A AaBb x aaBb B AaBB x AaBb C Aabb x aaBb D AaBb x Aabb Câu 14: Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được... tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng; người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng Tính theo lí thuyết thì : a) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được người con tóc thẳng: A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 1/6 b) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được một gái tóc xoăn là A 5/12 B 3/8 C 1/4 D 3/4 c) Xác suất cặp vợ chồng này sinh được 2 người con không cùng giới tính và không cùng dạng tóc:... D AaBbDd x AaBbDd Câu 37: Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa Kiểu gen AA làm trứng không nở Tính theo lý thuyết, phép lai giữa các cá chép (P) không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là: A 1 cá chép không vảy: 2 cá chép có vảy B 3 cá chép không vảy: 1 cá chép có vảy C 75% cá chép không vảy: 25% cá chép có vảy D 4 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy Câu 38: Ở một loài thực... Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng? A ♀XWXW x ♂XwY B ♀XWXw x ♂XwY C ♀XWXw x ♂XWY D ♀XwXw x ♂XWY Câu 95 : Ở ruồi giấm ,tính trạng mắt trắng do gen lặn nằm trên NST giới tính X ở vùng không tương đồng với Y, alen... NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN Câu 1: Bò có bộ NST lưỡng bội = 60 Có 20 tế bào sinh dục đực sơ khai và 10 tế bào sinh dục cái sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp 6 lần Tất cả các tế bào tạo ra đều qua vùng chín và tiến hành giảm phân tạo tinh trùng và trứng Người ta cho tất cả các trứng và tinh trùng tạo ra thụ tinh nhân tạo, có 512 hợp tử được hình thành a) Số tế bào sinh tinh và sinh trứng được tạo thành tương... phân tính ở F2 là A 3 đỏ: 1 trắng B 13 đỏ: 3 trắng C 5 đỏ: 3 trắng D 11đỏ: 5 trắng Câu 96 : Ở loài cừu, con đực có kiểu gen SS và Ss quy định có sừng, ss: không sừng; con cái có kiểu gen SS quy định có sừng, Ss và ss: không sừng Sự biểu hiện tính trạng trên theo quy luật nào? A Trội không hoàn toàn B Di truyền liên kết với giới tính C Di truyền ngoài nhân D Di truyền trong nhân và phụ thuộc vào giới tính. .. trường hợp: a Cả 3 gen trên đều nằm trên NST thường trong đó gen II và III cùng nằm trên một cặp NST tương đồng,gen I nằm trên cặp NST khác b Gen I nằm trên cặp NST thường, gen II và III cùng nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y c Cả 3 gen trên đều nằm trên một cặp NST thường d Cả 3 gen trên đều nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y e Cả 3 gen trên đều nằm ở đoạn tương đồng trên . mảnh, lông trắng, thẳng Thân mảnh, lông đen, thẳng Thân mảnh, lông đen, quăn Thân bè, lông trắng, quăn Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông. AabbddEe Câu 11: Bộ lông của gà do 2 cặp gen không alen di truyền độc lập.Gen A qui định lông màu đen,alen a qui định lông trắng. Gen B át chế màu lông, alen b không át chế. Cho lai gà thuần chủng lông màu. Gen B qui định lông xám, b qui định lông đen. Gen A át chế gen B tạo ra lông trắng còn gen a không át chế. Tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 6 lông trắng: 1 lông đen: 1 lông xám được sinh ra từ phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi Máy tính cầm tay môn Sinh học (VIP), Bộ đề ôn thi Máy tính cầm tay môn Sinh học (VIP),

Từ khóa liên quan