Đề tài ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS

29 1.5K 5
Đề tài ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng dạy học hiện đại với sự kết hợp những thành tựu công nghệ thông tin đã và đang diễn ra một cách khá phổ biến ở các ngành học, cấp học. Công nghệ thông tin với tư cách là một phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học đang chứng tỏ những ưu thế và hiệu quả trong quá trình dạy học nói chung và đối với bộ môn lịch sử nói riêng. Trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin trình bày một khía cạnh của việc ứng dụng thủ pháp truyền thông đa phương tiện qua một tiết học lịch sử cụ thể nhằm nâng cao khả năng nhận thức cho học sinh ở bậc THCS.

Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS I- Đặt vấn đề:    !"#$%%&'( %)*+  %,#$- ./012 1%345'$# ,6748*# ' 93'#$:;/<;% = -1#$,67<>?#@ 2AB/('BC+D* II. Cơ sở phương pháp luận của việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử: 1. Dạy học lịch sử là quá trình truyền thông mang tính đặc thù: E%,:,B-%,%/, FB/B%1,B% ->#<:=*+G4%H? I-%,&%%/5$5 );%81%3 J;;%8?#5%#<K* LB'-%4=%>% )2=:#<8;1%3 J;%81%3*M84#$ 5 >2##J;1%34 :,-*NO8-#<8P4 >)1%3G:,1%3= *M(3 truyền thông là sự chuyển tải thông tin từ một hoặc một nhóm đối tượng này đến một hoặc một nhóm đối tượng khác nhằm cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức và cải biến hành vi của con người*Q>#%'( %,3= %,(.R,1%3=  ==4,5@#,;>%8 4J;>1%3= 12*S#T 1%3,67(F& ,#$1%3# :UV*W,67,1%3P3#>3! "(1%/#<8;'$# ,67:,P '1%/>1%/XFP'Y1%/ >B<$5-,*C4%% 4G:,1%3PZ#/3[ A[2B</[A421)= ;$5*\)=4A);'$# ,67,% @B,67*Q>'>B <,678]%E#2%,67#$%:% $%%,67*L,#=G  -2%8;9;%3' #FB:-,4#$5- 5>2'2X^5, =_*+:3 1 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS ,`4812;%aB#:2# ) 4/P3#>'$# ,67*\B>1%3 ,6712P]4#; %#>::2AB//P* 2. Truyền thông đa phương tiện và những ưu thế vượt trội: -= -^##E##_,#$%# #)A#]@*N1%# a4=%>)2=?R= - :,1%3>2 '?@#32 @#32^4>,883_*E '%%;@#8/b@ c #%:;dbA#effg ^#6_I+F,,'$hij3) gij3E*Lkij3)El 5,8mij)EB# c % XF*K*8-(;5,1%32 (F& P4>),679 -=5'2E,F4;]%#$: -#:[^'2X2-X_ZZ 12` #/$;`)4 18*4E##,'2X-X$ ^E,_2#Z$ ,F4;%832A;%E#`A,8*n  ,#=P`#$']  :B$-/PB%E#XFZ @/#%E#*opV #$,P=-= `PF  :%,@-* III. Thực trạng và giải pháp: 1. Thực trạng dạy học lịch sử và sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin: LP!4(8,67,#$# UV*n/,6 7,/=1%/*+4!"% A#A#B#:,@-*q8]'$# J0 B/2%4#$% 5$"#Z#3*M842A ;C+DJ87<-1> P%,#$8Z,67*,P4 %-1<<,67J= *r-Y,Y V*7,):<= 5'2XP4>s6#$=?5'2X 2,67#<XVM$%<%,  ;%'*M848%:1%0  >7<B#:4#$5'2XJ#@a /(%%^tX$([q8(,m_*+% 2 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS 2(%%#ZJ-X'$ >#,3] 4*D8]U;'$#  6&#-%34>4 ?R- %/8]  >8/PB* 2. Một số giải pháp mang tính định hướng cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế 4AE/<   ,#$2%:,6F>21 4A88*B7<  % -,67aJU =4AR u/)3$;%8^U',F,&_JU =*u/:#Z#'6J1%*u /'a4#$# 35)'2 78/<J#:)v12#,  *dUVJ=4A2( 2, 4 21*(FC+DtHwrC )&'/%8,)=4>2 1*L%8x!'/<  `, @># 3:>#*D@# 3: >#,1%3a%[A/< %8%*n12#$A#:>#P !4#$$G '/<  '27*+J# Z#'6G 4P7,##$'%= >%2'0:#Z#%- ^#%:yE_#Z#<X '6%^2'2X'2<z_3`): 12;4*,P4#$5- 4>7<)2%# F,7<,8< FV%'62#]3)=ZZ`  J,*Q5'$# ,67a%8 %%%%%,8#EEP J &'%7<%]#=#->9,:,* 1%3%%# 3/< 8Z%,>12,)=1)* +:3B%%8,67P !5)1 327<;%= -E#  3;'2@* 3. Quy trình soạn một giáo án điện tử có sử dụng thủ pháp truyền thông đa phương tiện: 3 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS D@,132#$',6747<;%=  -^t67{eeRLQ+X\FQu= t8]|_ a. Bước chuẩn bị tài liệu:uCác phần mềm được sử dụngRr}Erhiig ^>'2_lr~#^>4%,%32_l ^>9,:%32_l}}#E#E^>Z%#_^  %]#=#'(34:•% =7<-2*€H64>7<%]#=#% 4 A_ uCác tư liệu cần cho bài giảngR6'2%, ]#$#=Q8C Ctl-X ='$#%LF=t8,X=$%5 5* uCách tìm và xử líRP4>%%#8% }E'=3^**lE,E*l**z_ # %4=ICt•K;\\e* +%32,X\L#P4>3##8 }}}*E,*#* ‚Xử lí phimRPVƒdd^}}#E#E_> #32@#V'2*Y# % !h#$I'%; QKI CtK* ‚Xử lí ảnh:%32P3#F4:0$ @2)82Vr~#>4,*„>#;] #=#,4,32a '6…*L,'2X3 P8V-3r>%:> '4'2X@#* †Lưu ýR8U)2%32,#>2'2 r}Er#$#<8#%:*M(3 ,# B3%#` >6O3 2O2#<* b. Bước thiết kế bài giảng điện tử: u8-(%%P4>%H(%% 7E#$3%',8,*E#2 P84#$,E:4%,8%,E ]*S,E:,E]84%P,8 1=:>P%8;$-1%3= >*M2; X#4ek,EE# 3^ #2<,<_ un%%E# 3],HR:;%% :,=-;'2*Y:%>#<,],> 6Y]8-(4P4>,8%,E ]1=:>4>$'*Q5 -X,XPG>6Y]EH(; 4 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS F* c. Bước lên lớp giảng dạy thực tế: uQ]8%88$-B'?#$@4;,! <^:<RW@2'7z_U#$B6=#<: ;,67>@/P(#3F*u n@>#'G]8@0-%2,F>1 %/G* u:R‡%8>6Y]Y#<51% 3'2E*Y4%8,8%<4/ @0$Y]U#2'2Xz uDa3#>'%87<@0 Z#>%%#/$/;U7 <,X3',^'24"';#$ B%#$'5#$$z_>%%[A*u+5 V,]ˆ'6'#R‡%82U%8]<> a21%8]* * Khi giảng dạy cần lưu ý: ‚L8Z;7<1R8)= E##U-X'2Xz8-(4P% P,B*L,#,3,#P 9#:)# E#,12'* ‚Q>8127<%#@#^ 4@# _-X'2Xz,F4;%82,=%/> 8@#832, ]"* IV. Kết luận: Việc ứng dụng công nghệ thông tin với thủ pháp truyền thông đa phương tiện đối với môn lịch sử ở trường THCS đang được thí điểm và bước đầu đã thu được những hiệu quả đáng kể. Qua quan sát ở tiết dạy này và thông tin điều tra thu được có 100% học sinh trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm cuối bài; học sinh trình bày lại được 90% nội dung diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống (981) ngay tại lớp; 100% học sinh cảm thấy có hứng thú khi được học theo mô hình này. Điểm hạn chế của mô hình này là một số học sinh không ghi chép kịp các nội dung chi tiết trên màn chiếu. Như vậy, thực hiện mô hình nêu trên chúng ta đã khắc phục được nhiều hạn chế của việc dạy học lịch sử với phương pháp và phương tiện truyền thống và đã tạo ra một số hiệu quả tích cực. Tuy vậy cũng không có phương pháp và phương tiện nào là vạn năng, mỗi phương pháp, phương tiện đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Để thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn nữa chúng tôi cần sự góp ý của quý thầy cô và chuyên gia về lĩnh vực này. 5 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS +C„‰L‡e ŠL‡€‹•L\ŒQŠ|d•|rC„‰L‡rCŽr W•qC•+t‘+CD’So„“L‡o‹L‡C•+rCŠC”L‡ \•|D•C–o—+˜•+”L‡L‡C™C”L‡|L   e*d$5%#-'2=+L/<+L&# -%@),%< L+L= ,#$ % >G'!>Y98 9 8 u/%#=I+   KB,814a=F L%<5)*\3B>/<+L&# -%@),4,67 48P]5)%B%#- '2@R †+  R BI+  K%8'Z]7 <Y2B8fi;9NN];E• Z,|š#E,w|*L4>,I/<  12,H7,H K,I7<#%:] #=##%:>>&,'27,H=B  K* S\L#%#+L>6[L615 ›fœ+r;+:;:i›œimœeffg=%>+L(\L# A#fiRI+  ,B%- %%- <[Bu;,[ B#%:" ?#&/%7<412 %X8 )P=#A#,[ $;F!$K* †+  = R B'Z]7<YA#hiii^†_]; E•Z,|š#+##E,w |+*L4>,B%%/[B <z% -%4>%<>B,B=  #$%412P;#%:% -= * \7<#%:-= |EEz% <,4]=3/u PP#F4>#,P^EE}E_#-^EE }EE_#F^EEE_***M(3=%<# F 9J02'8#=/#J24 A,3##/#3/#*SF&  %8Y2,#5J,Fa1% 6 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS 33##/Y#(%E#F%/ X2A$,B%;#3* †|EEƒE'ER LX5]8;|EE)%Y5#%:;M$15 Jd[,#•or•E*Q@,#$5X#%##% :,88#%^(#T, %V#$,!&$-,%@,< ]_=B,%6<= , ABY=%:7%4# * d|EE']?#)  8 ;4O#5,8 1#$ &7*M)3&/%@#5=4>,B% ƒE'E>)% ;#3U7<69•#,> ,8,,) *+9-eiA#%>|EE(I 7K,),67,FY* ƒE'E,-:>) 8#|EE, &;%,,^A'2@##2z_ '(#$69*LF7<#%:45#= 8 ]=4>3##,%,,4  169*d.,ƒE'E,#$ƒE' ^ƒE'uE_*d.ƒE'uE,4>X#= % A'232@#%695#^Eu ,_'>3'^F7<>$ 8#3_*LF4%695%84>" B%ƒE'%>%3##X,=A'23 2@#.I'27K;#3* †•utER •u,E];E•,I•,EtEK4[I, 7B7B1#K*83,#$B #84!P1@#PH;)=F #.F>E#$%%V%2% * C>E[$•u,E,#$BV>I# 2 B8  = U',   K* C>E1>#•u,E,I@%%$ B47<% <7#%:# #|EE|Ez4$4>Y% ƒE'E[+Wwo#'AEz 1#$#%: FF=4>1# %3/R•u#,2,B^_"^š#_$ 2Ez* Y1#8)V>E%3•wtE =#'U>#-'2R/)B'?•wtE =28+L= <>, #[B X[B# 0 :%z/•wtE. 7 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS '&)5%-%B=534# :-%8 d,#E=F & "-G$BV 2A(:;YF*/'•wtE`( )=/P1@#U ';%8)=&/ $ ,[•wtEF* •wtE%> X=%8# )(MZdb,@žJ(@Ž^'X#2\ L#_3/< :-#9(]* †‡%%7M27R n+L= /<$!%,[; F5!$3BOVYI7KG) 7<&'R7^•w#,_%7^• w'_,7^•wtE_%%7^•wtE,_ '27^•wtEE_z8%BO• w#,•w'z#F5)%>")B 37<BI%%7I'27KK,4 =%>%45)B#:% ^†_*\3BP],#%05)B/ <+L&#-%@),WCtD( F& * ]2>?%%,I'2;#$,8, 48p%'; ;]%CD( 8,XFG8#$%ZZ$- %; 4?##<:<>p#] %%6E8];-3K^††_*Q6[8 PP>?I%%KI'2K,%#% 3I%%K,'2;#$,8,JI'2K, '24* L)%Yˆ#/<+L&# -%=%81#I'8/ /#K28%]#=#^F,]#=# r}Er_,I%%7KUI'27K*EP  %8 8X)%#3$#%#; P%4,:2'(,:R /)I%%7KI'27K,@;1%3 (F& =4.;#%:%  <-*4>#$8, .;+L%824ˆ'6Y^(_2 '$$;#38%D,E3 ;#%:4,I%%7K*n&/B8 ,%87<'2)'$$2 ;#3!-34#$%>>, $F.;% <-VA, &/<#544]@12'w 8 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS 4,I'27K*LBI%%7K,'26'2 ;%8!ˆ'6Y^(_'&`" 8,JI'27K,3/8, 1 I%%7K4.;% <- %8B<#$%,#=#x%V% -%=512* /PX)%#I%%7KI'2 7K`"@$B=%8?4> I%%=5KB#:)Zw'2E %,XV1%2J;%8@& /=>$B/;*\3#/! ,•8#%:8,%89] )$3D,EXI,K$)8#3 O^$!%8%#%8% D,E(_*Q@,#$1#,]#  Y '0,5=5I]JOK#J% #$-%#-,I]:$K>IJ 3JOK* LBI'27K^# ,67_,3/ '28,=54.;%- 7^#%:5ryE%'67%z_P% 8%-'%=5 >&/$B/$,B4]@ 12'* h*LU;w,67F3 /,67(FCr4.;+L* h*eLU;w,67(FCr t67,1%3%> Y;!$,FY F!$3*d.,6792 #$,])^†_Z#$2F @ B<>*B,67 >I1%K %%E#94>IB/#$% % 1%,,,K*‡%8G > :#,67>,1%/P4YX> 1%),!2% A#B#:@B9%@ <A#*\:=V \[W,)@ #3/%6QM8r;^efk›_%8 > IK@B)I5,K>",$G2#;#3 %81%* n4A;w,67(F& ,B #<81;'$# ,2,#>PY I'KI>K@ZI!2K!$,F  J*+4A- 1Y,67 %82&/a%E#3#>8/%I!Y XKI 4K^:<=d[O#'#87 9 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS 55C #L;LBM2+ /1%/!YX4B  4_*+ %(#$5# $,[ 8\B,HC4Dz,%8 a3#>8/I%4KIXK*Q@,: 1%/,>#%',)B/% ,67%8* 4,6748B/; ,#$1%3/#:UV'U>#;R :%:,!wa:%<^†_*:% /,5;B/-/B/; ; 1/!%-'2% s6/ 23#%#8/*S @`B/#;F%#$% % 1%X,%8*:,!^ a_,4B/;"&/ 2;F]*1%3B > #33#>8//$,B 4 a=>&/;%8*\#$F 4#33#>/ 4=>&/; %8312` P  #<8B*\31%3,67(F& : ,1%35)'/$;]$ ;J*] 9IK^a/ 4:%<_#JIJ%K%E#' 7<-%B312)*W[8 V,;>;$69;^Y F]_%;%E#, #:%; $/ '6$B/*:%</,4 1%3B/%<YF]>% >=/:>#[,$^E1>#F,5; Q2L= %%<x1'$# ,6 7_* \=>>2%%14#3 1%3B221#$1%3B/: %8a=>2@E,B>#& ;t8=F'/;B/4RIY 1$YYY "Kw4,F'/;B/@,:;B /%1K^†_*LB/;B,67 (F& GB* 8!s63/,67#I:1%/K I: ,U,K8B/;%E# >'Z]YI 1$K5%# 8* L4% >'Z]'?I2#%K 1 %%1E>F#473#z1%/#2IZ# 10 [...]... tiếp cận 23 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS 5 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VÀ TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN LỊCH SỬ Mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học của bộ môn là 3 khâu quan trọng (ngoài ra còn có đánh giá, kiểm tra) của quá trình dạy học, với những hình thức và phương tiện dạy học phù hợp Trong mối... liên quan đến 24 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS ứng dụng cụng nghệ thông tin cần được nghiên cứu kĩ, chọn lọc cẩn thận và gia công về cách thức sử dụng, đảm bảo cho học sinh vừa nắm vững kiến thức lịch sử của bài học vừa tăng thêm kĩ năng thực hành Thứ năm, việc ứng dụng cụng nghệ thông tin trong dạy học lịch sử phải xoá bỏ triệt để phương pháp “độc... được,…” Ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường THPT cũng không nằm ngoài nguyên tắc dạy học ấy 16 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS Trước hết, đối với giáo viên: Sử dụng CNTT trong dạy học lịch sử sẽ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm sử dụng công nghệ và phương tiện kĩ thuật... niệm Mặt khác, vận dụng hiệu quả các biện pháp sư phạm ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn cũng giúp học sinh học tập tích cực hơn ở giai đoạn nhận thức lí tính và vận dụng 14 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS (*) Phan Ngọc Liên (Chủ biên) Phương pháp dạy học lịch sử, tập II Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 75 những tri thức lịch sử mới tiếp thu... thức lịch sử mà học 11 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS sinh học đều phải đi từ “xa đến gần”, tức là cái gì đã xảy ra xa xưa nhất thì sẽ học trước, cái gì gần nhất thì lại học sau Ví như: Ở lớp 6 THCS, học sinh bắt đầu học Lịch sử Thế giới từ thời nguyên thủy (cách ngày nay khoảng 4 – 6 triệu năm) đến hết thời cổ đại, rồi quay trở lại học Lịch sử Việt... của một số môn học có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt quá trình dạy học Ví như, những công thức toán trong môn Toán học, các thí nghiệm, hiện tượng trong môn Vật lí, những phản ứng trong môn Hóa học, … lặp đi lặp lại nhiều lần, học sinh được củng cố một cách tự nhiên Nhưng trong 12 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS môn lịch sử, những sự kiện,... thông tin thu nhận được 13 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS đạt tới 65%(*) Ở đây cần hiểu rằng, nhờ sử dụng các phương tiện trực quan, nhất là việc sử dụng máy vi tính kết hợp với đa phương tiện sẽ giúp học sinh học tập chú ý hơn, tạo được cảm xúc, tìm tòi, nhận thức và khái quát hóa sự kiện, hiện tượng Những kết quả nghiên cứu khoa học ở trên chứng... học sinh sẽ được thể hiện ra bên ngoài 21 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS Cuối cùng, ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử còn góp phần phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ, đặc biệt là kĩ năng đọc bản đồ, củng cố thêm những kiến thức về địa lý cho học sinh, … Trên cơ sở đó giúp các em nhớ kỹ, hiểu sâu những kiến thức lịch. . .Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS vững các sự kiện lịch sử cụ thể để tạo nên những biểu tượng lịch sử chân thực” Chúng ta có thể hình dung ra sơ đồ con đường hình thành kiến thức lịch sử cho học sinh ở trường THPT qua sơ đồ sau: (*) Có tài liệu gọi là Công nghệ thông tin và thông lưu (Information and Communication... năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại trong dạy học, mà còn tiết kiệm được thời gian trong bài giảng có sử dụng đoạn tường thuật, miêu tả,… Sử dụng CNTT trong dạy học bộ môn cũng không làm mất đi vai trò của giáo viên là người hướng dẫn, điều khiển, tổ chức cho học sinh học tập, ngược lại còn làm cho các em thêm say mê, hứng thú, yêu thích lịch sử hơn 4 Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học lịch . trình soạn một giáo án điện tử có sử dụng thủ pháp truyền thông đa phương tiện: 3 Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS D@,132#$',6747<;%= . -1#$,67<>?#@ 2AB/('BC+D* II. Cơ sở phương pháp luận của việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử: 1. Dạy học lịch sử là quá trình truyền thông mang tính đặc thù: E%,:,B-%,%/, FB/B%1,B% ->#<:=*+G4%H? I-%,&%%/5$5 );%81%3 J;;%8?#5%#<K* LB'-%4=%>% )2=:#<8;1%3 J;%81%3*M84#$ 5. Đề tài: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử cho học sinh THCS I- Đặt vấn đề:  

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:47

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • IV. Kết luận:

  • Việc ứng dụng công nghệ thông tin với thủ pháp truyền thông đa phương tiện đối với môn lịch sử ở trường THCS đang được thí điểm và bước đầu đã thu được những hiệu quả đáng kể. Qua quan sát ở tiết dạy này và thông tin điều tra thu được có 100% học sinh trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm cuối bài; học sinh trình bày lại được 90% nội dung diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống (981) ngay tại lớp; 100% học sinh cảm thấy có hứng thú khi được học theo mô hình này. Điểm hạn chế của mô hình này là một số học sinh không ghi chép kịp các nội dung chi tiết trên màn chiếu.

  • Như vậy, thực hiện mô hình nêu trên chúng ta đã khắc phục được nhiều hạn chế của việc dạy học lịch sử với phương pháp và phương tiện truyền thống và đã tạo ra một số hiệu quả tích cực. Tuy vậy cũng không có phương pháp và phương tiện nào là vạn năng, mỗi phương pháp, phương tiện đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Để thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn nữa chúng tôi cần sự góp ý của quý thầy cô và chuyên gia về lĩnh vực này.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan