SKKN ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế

41 1,457 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – TP HUẾ I.Đặt vấn đề:    !"#$%%&'(% )*+  %,#$-. /0121%34 5'$# ,6748*#' 9 3'#$:;/<;%= - 1#$,67<>?#@2AB/( 'BC+D* II. Cơ sở phương pháp luận của việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử: 1. Dạy học lịch sử là quá trình truyền thông mang tính đặc thù: E%,:,B-%,%/,F B/B%1,B%-> #<:=*+G4%H?I-%,& %%/5$5);%8 1%3J;;%8?# 5%#<K*LB'-% 4=%>%)2=:#<8;1% 3J;%81%3*M8 4#$5 >2##J;1%3 4:,-*NO8-#<8P 4>)1%3G:,1%3= *M(3truyền thông là sự chuyển tải thông tin từ một hoặc một nhóm đối tượng này đến một hoặc một nhóm đối tượng khác nhằm cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức và cải biến hành vi của con người*Q>#%'(%,3=  %,(.R,1%3= ==4 ,5@#,;>%84J;>1% 3= 12*S#T1%3,67(F & ,#$1%3#:UV*W,67,1% 3P3#>3!"(1%/#<8;'$ # ,67:,P'1%/>1%/XFP 'Y1%/>B<$5- ,*C4%%4G:,1%3PZ#/ 3[A[2B</[A421 )=;$5*\)=4A);'$# ,67,% @B,67*Q>'>B <,678]%E#2%,67#$%:%$ %%,67*L,#=G - 2%8;9;%3'#F B:-,4#$5-5> 2'2X^5, =_*+:3,`4812 ;%aB#:2#) 4/P 3#>'$# ,67*\B>1%3,6712P ]4#;%#>::2AB //P* 2. Truyền thông đa phương tiện và những ưu thế vượt trội: -= -^##E##_,#$%## )A#]@*N1%#a4 =%>)2=?R= -:, 1%3>2 '?@#32@# 32^4>,883_*E'%%;@# 8/bB#%:;cbA#deef^#6_I+F, ,'$ghi3)fhi3E*L jhi3)Ek5,8lhi) EB#$%XF*K*8-(;5, 1%32(F& P4>) ,679-=5'2E,F4; ]%#$:-#:[^'2X2-X_ ZZ12` #/$;`)4 18*4E##,'2X-X$ ^E,_2#Z$ ,F4;%832A;%E#`A,8*m  ,#=P`#$'] :B $-/PB%E#XFZ@ /#%E#*noV#$,P= -= `PF : %,@-* III. Thực trạng và giải pháp: 1. Thực trạng dạy học lịch sử và sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin: LP!4(8,67,#$# UV*m/,67, /=1%/*+4!"%A# A#B#:,@-*p8]'$# J0B/ 2%4#$%5$ "#Z#3*M842A;C+DJ 87<-1>P%,#$ 8Z,67*,P4%-1< <,67J=*q-Y,Y  V*7,):<=5'2XP4>r6 #$=?5'2X2,67#<XV M$%<%, ;%'*M848% :1%0 >7<B#:4#$5'2XJ#@ a/(%%^sX$([p8(,l_* +%2(%%#ZJ-X'$> #,3] 4*D8]U;'$# 6 &#-%34>4?R - %/8] >8/P B* 2. Một số giải pháp mang tính định hướng cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế 4AE/<   ,#$2%:,6F>214 A88*B7<  %- ,67aJU=4AR t/)3$;%8^U',F,&_JU =*t/:#Z#'6J1%*t/' a4#$# 35)'278 /<J#:)u12#, *cUVJ =4A2( 2, 421* (FC+DsHvqC)&'/ %8,)=4>21*L%8w! '/<  `,@># 3: >#*D@# 3:>#,1%3a% [A/<%8%*m12#$A#:># P !4#$$G'/<  ' 27*+J#Z#'6G 4P7,# #$'%=>%2'0:#Z#% -^#%:xE_#Z#< X'6%^2'2X'2<y_3` ):12;4*,P4#$5- 4>7<)2%# F,7<,8 <FV%'62#]3)=Z Z` J,*Q5'$# ,67a% 8%%%%%,8#EEP J &'%7<%]#=#->9,:,* 1%3%%# 3/<8 Z%,>12,)=1)*+:3B% %8,67P !5)1327 <;%= -E# 3;'2@* 3. Quy trình soạn một giáo án điện tử có sử dụng thủ pháp truyền thông đa phương tiện: D@,132#$',6747<;%=  -^s67zddRLQ+X\FQt=s8] {_ a. Bước chuẩn bị tài liệu:tCác phần mềm được sử dụngRq|Eqghhf^> '2_kq}#^>4%,%32_k^>9,: %32_k||#E#E^>Z%#_^  %]#=#'(34:~%=7< -2*•H64>7<%]#=#%4 A_ tCác tư liệu cần cho bài giảngR6'2%,] #$#=Q8C Csk-X='$ #%LF=s8,X=$%55* tCách tìm và xử líRP4>%%#8% |E'=3^**kE,E*k**y_#  %4=ICs€K;\\d*+%32 ,X\L#P4>3##8|||*E,*#* •Xử lí phimRPV‚cc^||#E#E_> #32@#V'2*Y# % !g#$I'%; QKI CsK* •Xử lí ảnh:%32P3#F4:0$@ 2)82Vq}#>4,*ƒ>#;]#=#, 4,32a '6„*L,'2X3P8V -3q>%:>'4'2X @#* …Lưu ýR8U)2%32,#>2'2q|Eq #$#<8#%:*M(3 ,#B 3%#` >6O32O2#<* b. Bước thiết kế bài giảng điện tử: t8-(%%P4>%H(%%7 E#$3%',8,*E#2P 84#$,E:4%,8%,E]*S,E :,E]84%P,81=:> P%8;$-1%3=>*M2; X#4 dj,EE# 3^#2<,<_ tm%%E# 3],HR:;%%: ,=-;'2*Y:%>#<,],>6Y ]8-(4P4>,8%,E]1= :>4>$'*Q5-X,X PG>6Y]EH(;F* c. Bước lên lớp giảng dạy thực tế: tQ]8%88$-B'?#$@4;,!<^: <RW@2'7y_U#$B6=#<:; ,67>@/P(#3F*tm@>#' G]8@0-%2,F>1%/ G* t:R†%8>6Y]Y#<51%3 '2E*Y4%8,8%<4/@0$ Y]U#2'2Xy tDa3#>'%87<@0Z #>%%#/$/;U7<,X 3',^'24"';#$B%#$' 5#$$y_>%%[A*t+5V,]‡'6 '#R†%82U%8]<>a2 1%8]* * Khi giảng dạy cần lưu ý: •L8Z;7<1R8)=E# #U-X'2Xy8-(4P%P ,B*L,#,3,#P9#:) # E#,12'* •Q>8127<%#@#^ 4@#_- X'2Xy,F4;%82,=%/>8@# 832, ]"* IV. Kết luận: Việc ứng dụng công nghệ thông tin với thủ pháp truyền thông đa phương tiện đối với môn lịch sử ở trường THCS đang được thí điểm và bước đầu đã thu được những hiệu quả đáng kể. Qua quan sát ở tiết dạy này và thông tin điều tra thu được có 100% học sinh trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm cuối bài; học sinh trình bày lại được 90% nội dung diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống (981) ngay tại lớp; 100% học sinh cảm thấy có hứng thú khi được học theo mô hình này. Điểm hạn chế của mô hình này là một số học sinh không ghi chép kịp các nội dung chi tiết trên màn chiếu. Như vậy, thực hiện mô hình nêu trên chúng ta đã khắc phục được nhiều hạn chế của việc dạy học lịch sử với phương pháp và phương tiện truyền thống và đã tạo ra một số hiệu quả tích cực. Tuy vậy cũng không có phương pháp và phương tiện nào là vạn năng, mỗi phương pháp, phương tiện đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Để thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn nữa chúng tôi cần sự góp ý của quý thầy cô và chuyên gia về lĩnh vực này. +CƒˆL†d ‰L†•Š€L\‹Q‰{cŒ{qCƒˆL†qC•q WŽpC•+s•+CD‘Snƒ’L†nŠL†C•+qC‰C“L† \Œ{D”C•n–+—€+“L†L†C˜C“L†{L   d*c$5%#-'2=+L/<+L&# -%@),%< L+L= ,#$ %> G'!>Y98 98  t/%#=I+  K B,814a=FL %<5)*\3B>/<+L&#-% @),4,6748P] 5)%B%#-'2@R …+  R BI+  K%8'Z]7<Y 2B8eh;9NN];E€Z, {™#E,v{*L4>,I/< 12 ,H7,H K,I7<#%:]#=##%:> >&,'27,H=B K* S\L#%#+L>6[L615 še›+q;+:;:hš›hl›deef=%>+L(\L# A#ehRI+  ,B%-% %- <[Bt;,[B#%: " ?#&/%7<412%X 8 )P=#A#,[$; F!$K* …+  = R B'Z]7<YA#ghhh^…_];E €Z,{™#+##E,v{+*L4 >,B%%/[B <y%-%4 >%<>B,B= #$%4 12P;#%:%-= * \7<#%:-= {EEy%< ,4]=3/tPP #F4>#,P^EE|E_#-^EE|EE_ #F^EEE_***M(3=%<#F 9 J02'8#=/#J24A,3##/ #3/#*SF& %8Y2,#5 J,Fa1%33##/Y#(% E#F%/X2A$,B%; #3* …{EE‚E'ER LX5]8;{EE)%Y5#%:;M$15 Jc[,#€nq€E*Q@,#$5X#%##%: ,88#%^(#T,% V#$,!&$-,%@,<]_ =B,%6<= ,ABY =%:7%4# *c{EE'] ?#) 8 ;4 O#5,8 1#$&7*M)3&/% @#5=4>,B%‚E'E>)% ; #3U7<69œ#,>,8,,) *+9-dhA# %>{EE(I7K,),67, FY* ‚E'E,-:>) 8#{EE,& ;%,,^A'2@##2y_'(#$ 69*LF7<#%:45#= 8]= 4>3##,%,,4 169* c.,‚E'E,#$‚E'^‚E'tE_*c. ‚E'tE,4>X#= %A'23 2@#%695#^Et,_'>3' ^F7<>$8#3_*LF4%69 5%84>"B%‚E'%>%3# #X,=A'232@#.I'2 7K;#3* …œtsER œt,E];E€,Iœ,EsEK4[I, 7B7B1#K*83,#$B# 84!P1@#PH;)=F#.F> E#$%%V%2%* C>E[$œt,E,#$BV>I# 2B 8  = U',   K* C>E1>#œt,E,I@%%$B 47<% <7#%:## {EE{Ey4$4>Y%‚E'E[ +Wvn#'AEy 1#$#%:F F=4>1#%3/Rœt #,2,B^_"^™#_$2Ey* Y1#8)V>E%3œvsE= #'U>#-'2R/)B'?œvsE=2 8+L= <>, #[BX[B # 0 :%y/œvsE.'&)5 %-%B=534#:-% 8 c,#E=F& " -G$BV2A(: ;YF*/'œvsE`()= /P1@#U';%8) =&/ $,[œvsEF* [...]... việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cần quán triệt, thể hiện trong mọi khâu của quá trình dạy học ở đây, chúng tôi chưa trình bày về phương pháp giáo ứng dụng công nghệ thụng tin trong dạy học môn Lịch sử mà chỉ đề cập đến một vài nguyên tắc chủ yếu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn Lịch sử Những yêu cầu về sư phạm cần thực hiện gồm những điểm sau : Thứ nhất, việc ứng. .. Thành công của việc dạy học các bộ môn, trong đó có lịch sử được quyết định không chỉ ở nội dung mà còn ở phương pháp dạy học và phương tiện dạy học Ngày ngay công nghệ thông tin là một trong những phương tiên có vai trò quan trong trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Xột về một mặt nào đấy, phương pháp và phương tiện còn có vai trò tương đối quyết định đối với kết quả dạy học Tuy... việc ứng dụng công nghệ trong dạy học môn lịch sử, không chỉ là phương tiện đơn thuần mà nó chính là sử dụng những phương pháp để trong điều kiện có sự hỗ trợ đắc lực và tối đa của phương tiện kĩ thuật, góp phần làm cho phương pháp dạy học có hiệu quả hơn Điều này có nghĩa là phải lấy phương pháp dạy học làm nền tảng trong việc thực hiện các ý đồ sư phạm coi công nghệ thông tin là phương tiện có hiệu... dẫn, điều khiển, tổ chức cho học sinh học tập, ngược lại còn làm cho các em thêm say mê, hứng thú, yêu thích lịch sử hơn 4 Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử ở trường THPT Việc ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng có thể được áp dụng ở nhiều lĩnh vực, hình thức và mức độ khác nhau, tuỳ thuộc từng nội dung, đối tượng và bài học lịch sử cụ thể Chúng ta có thể thấy... kĩ năng và thái độ, tình cảm, tư tưởng Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử không cần phải tiến hành trong toàn bộ chương trình của môn học qua tất cả các chương, bài cụ thể Điều quan trọng là cần chọn lựa, xác định nội dung một số bài cụ thể (đúng hơn là các loại bài của chương trình) có sở trường, ưu thế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử Thứ... mềm dạy học lịch sử, … để khai thác và sử dụng vào dạy học lịch sử Hiện nay, trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm phần mềm tiện ích phục vụ dạy học bộ môn, giáo viên có thể mua và sử dụng, tùy theo nội dung bài học để khai thác, ứng dụng sao cho hiệu quả Ví như: sách kèm theo đĩa CD “Hướng dẫn sử dụng những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên CD và phần mềm Microsoft PowerPoint trong dạy học lịch. .. mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học Đây chính là ưu điểm lớn nhất của việc ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử Như vậy, chúng ta có rất nhiều hình thức, phương pháp để ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật trong dạy - học lịch sử, và CNTT sẽ cho phép cả thầy trò cùng tham gia vào “hoạt động hoá” quá trình này Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, nếu việc ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà... sử Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử không chỉ tiến hành trong bài nội khoá (dù hình thức dạy học này có vai trò quan trọng bậc nhất trong dạy học lịch sử) mà phải tiến hành các hoạt động ngoại khoá, kết hợp bài học nội khoá với hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là trong các bài dạy học lịch sử địa phương, dạng bài tại thực địa, việc tiến hành cùng công tác công ích của xã... lượng dạy học bộ môn 3 Vai trò, ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng DHLS ở trường THPT Trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, do đặc trưng của bộ môn và “tính đặc thù” trong con đường nhận thức lịch sử của học sinh, nên việc sử dụng đồ dùng trực quan được coi là “nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều công trình nghiên cứu và. .. nhìn thấy, tai mình nghe được, …” Ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường THPT cũng không nằm ngoài nguyên tắc dạy học ấy Trước hết, đối với giáo viên: Sử dụng CNTT trong dạy học lịch sử sẽ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm sử dụng công nghệ và phương tiện kĩ thuật hiện đại trong dạy học Nếu việc soạn giáo án trên văn bản . ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – TP HUẾ I.Đặt vấn đề:  . pháp mang tính định hướng cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế 4AE/<. - 1#$,67<>?#@2AB/( 'BC+D* II. Cơ sở phương pháp luận của việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử: 1. Dạy học lịch sử là quá trình truyền thông mang tính đặc thù: E%,:,B-%,%/,F B/B%1,B%-> #<:=*+G4%H?I-%,& %%/5$5);%8 1%3J;;%8?# 5%#<K*LB'-% 4=%>%)2=:#<8;1% 3J;%81%3*M8 4#$5
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế, SKKN ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế, SKKN ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện trong dạy học lịch sử ở trường THCS Lý Tự Trọng – TP Huế, Như vậy, thực hiện mô hình nêu trên chúng ta đã khắc phục được nhiều hạn chế của việc dạy học lịch sử với phương pháp và phương tiện truyền thống và đã tạo ra một số hiệu quả tích cực. Tuy vậy cũng không có phương pháp và phương tiện nào là vạn năng, mỗi

Từ khóa liên quan