0

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học ở trường thpt

44 1,500 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:50

1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Ngày nay cùng với sự bùng nổ của CNTT, lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ bão. Chúng ta ñã và ñang bước vào kỷ nguyên của công nghệ thông tin cùng với nền kinh tế tri thức, trong xu thế toàn cầu hoá. Điều ñó ảnh hưởng sâu sắc ñến mọi hoạt ñộng của ñời sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ñòi hỏi con người phải có nhiều kỹ năng và thái ñộ tích cực ñể tiếp nhận và làm chủ tri thức, làm chủ thông tin một cách sáng tạo. Vì vậy, ñổi mới giáo dục và ñào tạo ñang diễn ra trên qui mô toàn cầu, tạo nên những biến ñổi sâu sắc trong nền giáo dục thế giới cũng như ở Việt Nam theo hướng hiện ñại hóa, công nghệ hóa. Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) khẳng ñịnh : “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực ñể ñi tắt ñón ñầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước ñi trước. Mọi lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ñều phải ứng dụng CNTT ñể phát triển”. Quyết ñịnh 698/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020 cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm ñổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ ñộng tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) ñể giảng dạy ứng dụng CNTT”. Vì thế, việc ứng dụng CNTT vào trong dạy học ñã ñược Bộ GD&ĐT quan tâm nhiều mặt: từ tổ chức ñào tạo kiến thức CNTT cho ñội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, dạy tin học cho học sinh ñến các ứng dụng trong từng lĩnh vực của GD&ĐT như ứng dụng CNTT trong quản lí hồ sơ giáo viên, trong các loại hình báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin giữa các nhà trường và phòng giáo dục, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT. Đặc biệt hơn cả là việc ứng dụng 2 CNTT vo trong dy hc ủó ủem li hiu qu cao. ng dng CNTT trong dy hc l ht sc cn thit. Tuy nhiờn trong nhng nm qua ti cỏc trng THPT trờn ủa bn tnh Lo Cai, nht l cỏc trng vựng cao, vựng ủc bit khú cụng vic ny vn cha ủc quan tõm ủy ủ. n nm 2010, tt c cỏc trng THPT ca tnh Lao Cai ủu ủó ủc trang b cỏc phũng mỏy vi tớnh, mt s trng cũn ủc trang b mỏy chiu ủa nng phc v cho vic ging dy v hc tp ca giỏo viờn, hc sinh. Nhng hiu qa ca vic ng dng CNTT trong dy hc cũn rt thp. Cú nhiu nguyờn nhõn dn ủn thc trng ny trong ủú cú nhng nguyờn nhõn thuc v cụng tỏc qun lý: Mt s CBQL nhn thc cũn cha ủy ủ v vic ng dng CNTT trong dy hc hoc do trỡnh ủ tin hc cũn hn ch nờn cha cú kh nng ủnh hng cho GV nhn thc ủỳng v bn cht ca giỏo ỏn dy hc tớch cc cú ng dng CNTT v giỏo ỏn dy hc tớch cc ủin t, vỡ th ủó dn ủn thc trng GV lm dng CNTT trong dy hc. Cụng tỏc ủu t mua sm TBDH hin ủi, xõy dng c s h tng cho vic ng dng CNTT trong dy hc cũn yu. Phũng mỏy tớnh ca cỏc trng mi s dng ủ dy tin hc nh mt mụn hc, cha quan tõm ủn vic s dng phũng mỏy, mng mỏy tớnh, cỏc phn mm dy hc ủ to mụi trng dy hc ủa phng tin Vỡ v Vic t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy trong nh trng ca Hiu trng trng THPT Lo Cai là một việc làm hết sc cần thiết và quan trọng. Xut phỏt t thc tin ủú cho nờn chỳng tụi ủó tỡm tũi, th nghim trong thc tin v rỳt ra ủc mt s bin phỏp t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy nhm ủi mi phng phỏp dy hc để gúp phn xây dựng cỏc trờng THPT Lo Cai đạt chuẩn quốc gia. 2. Tình hình nghiên cứu: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tính cấp thiết phải t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy. Tôi và các lnh đạo nhà trờng đ tập trung nghiên cứu lý luận: Phân tích nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến cụng 3 ngh thụng tin, ng dng cụng ngh thụng tin. Tìm hiểu thực tiễn việc ng dng cụng ngh thụng của một số trờng THPT trong tnh v một số trờng THPT ngoài tỉnh. Sử dụng phơng pháp chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tôi nhận thấy nếu thực hiện đợc các biện pháp trin khai ng dng CNTT vo ging dy ủợc đề xuất sau đây chắc chắn cht lng giỏo dc nói chung, cht lng hot ủng dy hc trờng THPT nói riêng sẽ hiệu quả hơn. 3. Mc ủớch sỏng kin. xut cỏc bin phỏp t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy trng THPT Lo Cai nhm nõng cao cht lng ging dy, hc tp ca giỏo viờn v hc sinh. 3. Nhim v ca sỏng kin 3.1. H thng hoỏ nhng vn ủ lý lun c bn v CNTT, ng dng CNTT vo vic dy v hc trong nh trng 3.2. Kho sỏt thc trng vic t chc trin khai ng dng CNTT v nguyờn nhõn ca thc trng ủú trng THPT s 1 thnh ph Lao Cai v mt s trng THPT trờn ủa bn tnh. 3.3. xut mt s bin phỏp t chc trin khai ng dng CNTT vo ging dy trng THPT trong ủiu kin hin nay. 4. i tng nghiờn cu. Cỏc bin phỏp t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy ti trng THPT s 1 thnh ph Lao Cai v mt s trng THPT trờn ủa bn tnh. 6. Phm vi nghiờn cu. Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu khía cạnh t chc trin khai vic ng dng CNTT vo ging dy ti trờng THPT số 1 thành phố Lao Cai nói riêng và mt s trờng THPT trờn ủa bn tnh Lao Cai. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY 1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn ñề Trên thế giới, các nước có nền giáo dục phát triển ñều chú trọng ñến ứng dụng CNTT như: Australia, Canaña, Nhật bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ Để có ñược ứng dụng CNTT như ngày nay họ ñã trải qua rất nhiều các chương trình quốc gia về tin học hoá cũng như ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong mọi lĩnh vực của ñời sống xã hội, ñặc biệt là ứng dụng vào khoa học công nghệ và giáo dục. Họ coi ñây là vấn ñề then chốt của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, là chìa khoá ñể xây dựng và phát triển công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, tăng trưởng nền kinh tế ñể xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Vì vậy họ ñã thu ñược những thành tựu rất ñáng kể trên các lĩnh vực như: Điện tử, sinh học, y tế , giáo dục, Ở Việt Nam cũng ñã có Chương trình quốc gia về CNTT (1996- 2000) và Đề án thực hiện về CNTT tại các cơ quan Đảng (2003-2005) ban hành kèm theo Quyết ñịnh 47 của Ban Bí thư TƯ Đảng. Mặt khác, tại các cơ quan quản lý nhà nước ñã có Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (2001-2005) ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục Bộ giáo dục và Đào tạo ñã rất quan tâm ñến ứng dụng CNTT trong các nhà trường thông qua Chỉ thị nhiệm vụ các năm học ñặc biệt từ năm học 2008-2009 ñược chọn là năm học với chủ ñề: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và ñổi mới quản lý tài chính” những năm học tiếp theo Bộ giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục chỉ ñạo: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, thống nhất quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT trong Giáo dục - Đào tạo ” Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường nói chung và trong giảng dạy nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và 5 Bộ Giáo dục - Đào tạo ñịnh hướng hoạt ñộng cho các nhà trường nhằm từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện ñại hóa. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tỉnh Lào Cai còn hạn chế và chưa có ai nghiên cứu vì thế ñây là ñề tài mang tính mới. 1.2. Một số khái niệm cơ bản. 1.2.1. Khái niệm tổ chức. Khái niệm tổ chức ñược xem xét ở nhiều góc ñộ khác nhau: Theo Từ ñiển Tiếng Việt - NXB Giáo dục Hà Nội -1996, trang 1007: “Tổ chức là làm cho thành một chỉnh thể có một cấu tạo nhất ñịnh”. Nếu xét theo góc ñộ quản lý thì tổ chức là một trong bốn chức năng của quản lý. Tổ chức ở ñây ñược xem xét dưới hai góc ñộ: bộ máy và công việc. Khi thành lập một bộ máy phải sắp xếp ñược cơ cấu của bộ máy (số lượng, tính chất các mối quan hệ). Tổ chức công việc, sắp xếp công việc, làm cái gì trước, làm cái gì sau, phải tìm ra ñược logic hợp lý, phân công con người, liên kết con người, ràng buộc con người bằng các tính chất công việc. Trong ñó, công tác tổ chức bao gồm việc xác ñịnh và nhóm gộp các hoạt ñộng, giao phó quyền hành của người quản lý và tạo sự liên hợp thực hiện mục tiêu. Để quản lý nhà trường, hiệu trưởng phải thực hiện bốn chức năng của quản lý, trong ñó, “tổ chức” tức là dựa vào quy ñịnh của cấp trên, hiệu trưởng xây dựng cơ cấu bộ máy, quy ñịnh mối quan hệ, sắp xếp giáo viên nhằm phát huy tối ña năng lực của họ và ưu thế của bộ máy. Xây dựng các mối quan hệ bên ngoài trường ñể phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, xây dựng các quy ñịnh nội bộ, các quan ñiểm thực hiện ñể nhằm tạo ñược sự ñồng bộ, ñồng thuận. 1.2.2. Khái niệm triển khai. Triển khai là mở rộng ra trên phạm vi, quy mô lớn - triển khai công việc, triển khai ñội hình 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng dạy học. 1.3.1. Khái niệm hoạt ñộng dạy học. 6 Hoạt ñộng dạy học là hoạt ñộng chuyên biệt của người giáo viên nhằm tổ chức, ñiều khiển, triển khai, ñiều chỉnh quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng và kỹ xảo trong hoạt ñộng học tập của học sinh từ ñó giúp các em không chỉ lĩnh hội mà còn biết cách lĩnh hội tri thức tạo ra sự phát triển tâm lý, hình thành nhân cách. 1.3.2. Khái niệm công nghệ Theo quan ñiểm truyền thống: Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, kỹ thuật, công cụ, phương tiện dùng ñể biến ñổi các nguồn lực thành sản phẩm. Theo quan ñiểm hiện ñại: Công nghệ là tổ hợp của bốn thành phần có tác ñộng qua lại với nhau và cùng thực hiện bất kỳ quá trình sản xuất và dịch vụ nào: - Thành phần trang thiết bị bao gồm các thiết bị, máy móc, nhà xưởng, - Thành phần kỹ năng và tay nghề: Liên quan ñến kỹ năng nghề nghiệp của từng người, hoặc của từng nhóm người. - Thành phần thông tin: Liên quan ñến các bí quyết, các quá trình, các phương pháp, các dữ liệu, các bản thiết kế. - Thành phần tổ chức: Thể hiện trong việc bố trí, sắp xếp và tiếp thị. 1.3.3. Khái niệm CNTT. CNTT là một lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu các khả năng và các phương pháp thu thập, lưu trữ, truyền và xử lý thông tin một cách tự ñộng dựa trên các phương tiện kỹ thuật (máy tính ñiện tử và các thiết bị thông tin khác). 1.3.3.1. Khái niệm tin học. “Tin học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu cấu trúc và tính chất của thông tin khoa học, cùng với việc thu thập, xử lý, lưu trữ, biến ñổi và truyền gửi chúng”. CNTT và tin học ñều là lĩnh vực khoa học rộng lớn nhưng có nhiều chuyên ngành hẹp. Khi nói ñến ñưa tin học và CNTT vào nhà trường nghĩa là: - Tăng cường ñầu tư cho việc giảng dạy môn tin học cho cán bộ, giáo 7 viên và học sinh. - Sử dụng CNTT làm công cụ hỗ trợ việc dạy và học các môn học - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của nhà trường về các mặt: quản lý nhân sự (cả giáo viên và học sinh), quản lý tài chính, quản lý thi, 1.3.3.2. Khái niệm mạng, mạng máy tính. Mạng máy tính là thuật ngữ ñể chỉ nhiều máy tính ñược kết nối với nhau qua cáp truyền tin và làm việc với nhau. Một số mạng ñược gọi là Local Area Network (LAN) kết nối những máy tính ở những khoảng cách ngắn, sử dụng cáp và phần cứng ñã cài ñặt trên máy. Mạng LAN thường dùng phổ biến trong các trường học, nội bộ cơ quan. Các mạng máy tính lớn hơn ñược gọi là Wide Area Network (WAN) kết nối nhiều máy tính ở khoảng cách lớn hơn và sử dụng các ñường truyền tương tự như những thiết bị sử dụng trong các hệ thống ñiện thoại. Internet là một liên mạng của vô số máy tính trên toàn thế giới, nó khai thác ñược sức mạnh tổng hợp của tập thể các máy tính có mặt trên mạng cộng tác với nhau. Mạng internet, một trong những thành tựu vĩ ñại nhất của CNTT và thông tin, có khả năng ñóng vai trò của một phương tiện hiệu quả và cực kỳ thuận lợi ñể ñem tri thức và nội dung giáo dục và ñào tạo ñến cho cộng ñồng. 1.3.3.3. Tin học hoá quá trình dạy học. Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Đảng và Nhà nước ta ñã chủ trương ñưa tin học vào nhà trường, thực hiện tin học hoá quá trình dạy học hiện nay, rất nhiều phần mềm tin học ñã ñược giáo viên tiếp nhận và ứng dụng vào quá trình giảng dạy. Chẳng hạn phần mềm powerpoint, phần mềm mathtype (nhập, trình bày các hình vẽ toán, các công thức …) Nhiều loại sách hướng dẫn ứng dụng CNTT vào dạy học ñã ñược biên soạn như ứng dụng CNTT vào giảng dạy các môn học. Nhiều các ñĩa CVD và DVD ñược lưu hành trong giáo dục cũng như trên thị trường; giúp giáo viên khai thác thông tin cần thiết ứng dụng vào bài giảng như: Từ ñiển bách khoa ñiện tử, hoá học ảo, công thức vật lý ảo… 8 Hầu hết các trường ñã ñược trang bị các phương tiện kỹ thuật như: Ti vi, ñầu máy quay ñĩa, ñèn overhead, projecter, máy computer…, trong ñó máy computer là phương tiện kỹ thuật quan trọng nhất. Máy tính ñã ñược ñưa vào nhà trường như là một công cụ ñể khai thác ñiểm mạnh của kỹ thuật này, hỗ trợ quản trị và giảng dạy. Tin học hoá quá trình dạy học, giáo dục ñóng vai trò cốt lõi của sự ñổi mới, cải cách giáo dục cũng như ñể ñổi mới quản lý giáo dục. Tuy nhiên, tin học hoá quá trình dạy học không có nghĩa là chúng ta cắt bỏ hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống. Siêu tỷ phú Billgates ñã ñưa ra 3 lời khuyên “vàng” trong giới trẻ Việt Nam là: “Mọi công việc ñòi hỏi phải có học, ñược ñào tạo. Tiếp ñó hãy làm việc chăm chỉ, học hành chăm chỉ, ñiều quan trọng là làm việc cho bản thân và ñất nước của mình. Ngành máy tính khiến các bạn có nhiều cơ hội. Hãy sử dụng Internet như một công cụ học hành. Dù lĩnh vực nào hãy sử dụng máy tính, Internet. CNTT sẽ là tương lai của ñất nước các bạn. Với số hoá các bạn sẽ khiến Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng”. 1.4. Tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt ñộng dạy học. Tổ chức, triển khai ứng dụng CNTT vào dạy học là công việc, là nhiệm vụ của các nhà quản lý giáo dục nói chung và của mỗi nhà quản lý các cơ sở giáo dục ñào tạo nói riêng. Muốn tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt ñộng dạy học có hiệu quả thì trước hết nhà quản lý phải nắm chắc các quan ñiểm chỉ ñạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, phát triển CNTT trong nước và trong ngành giáo dục. Bộ Chính trị ra chỉ thị 58 CT/TW chủ trương: “Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực ñể ñi tắt ñón ñầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với khu vực. Mọi lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ñều phải ứng dụng CNTT ñể phát triển”. Nghị ñịnh 49/CP của Chính phủ cũng nêu rõ: “Cần nhanh chóng ñào 9 tạo chính qui một ñội ngũ chuyên viên lành nghề trong lĩnh vực CNTT, giáo dục phổ cập về CNTT trong trường trung học, phổ biến kiến thức về CNTT trong xã hội, ñồng thời tăng cường áp dụng CNTT trong bản thân nghành Giáo dục và Đào tạo”. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 nêu rõ quan ñiểm: “Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng hàng ñầu ñể thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng năng suất, hiệu suất lao ñộng. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết ñịnh với việc phát triển và ứng dụng CNTT”. Tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt ñộng dạy học là thực hiện ñúng các quan ñiểm chỉ ñạo của Đảng, nhà nước và bộ giáo dục. Từ những phân tích ở trên chúng ta thấy rằng, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt ñộng dạy học trong thời ñiểm hiện nay ở các cơ sở giáo dục ñào tạo là hết sức cần thiết và hết sức ñúng ñắn. Mỗi nhà quản lý giáo dục nói chung và ở mỗi trường phổ thông nói riêng ñặc biệt là ở trường THPT cần tổ chức triển khai ñể giáo viên ứng dụng và tiến tới ứng dụng tốt CNTT vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 1.5. Dự báo về việc sử dụng CNTT vào Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam ñầu thế kỷ XXI. “Trong thế kỷ XXI, giáo dục sẽ ñóng vai trò là nhân tố quyết ñịnh trong việc hình thành cách sống, các giá trị xã hội CNTT trong giáo dục sẽ là giải pháp chiến lược nhằm ñáp ứng nhu cầu của nền kinh tế dựa trên tri thức” (Knovoledge-Base economy). Trong các trường phổ thông, việc giảng dạy ñào tạo nhân lực CNTT (ở Việt Nam ñầu thế kỷ XXI) sẽ theo các hướng: 10 - Dạy tin học như một môn học chính thức ở tất cả các cấp học, bậc học (từ tiểu học ñến Trung học phổ thông). Việc duy trì tin học trong trường phổ thông sẽ tạo ra một nguồn nhân lực thế hệ mới, có kiến thức về tin học tốt ñể chuẩn bị cho việc tin học hoá xã hội, một xã hội văn hoá ñiện tử (egovernment, commerce, e-education, e-busines, ) ñể tạo nguồn nhân lực cho CNTT. - Dạy nghề tin học ứng dụng cho học sinh phổ thông cần phân biệt việc dạy tin học như một môn học trong nhà trường phổ thông với việc dạy tin học như một môn nghề ở các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. - Sử dụng CNTT như là một công cụ hỗ trợ ñắc lực nhất cho ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các môn học, cấp học, ngành học. - Việc sử dụng máy tính như là một công cụ làm việc trong quá trình học tập ñem lại những lợi ích cho người học: Tin học giúp cho việc học liên môn tốt. - Việc sử dụng tin học như một công cụ sư phạm trong quá trình giảng dạy ñem lại những lợi ích sau: Giáo viên có thể có nhiều kiểu phương pháp, nhiều con ñường mới hơn và hiệu quả hơn ñể cải tiến hoặc thay thế những phương pháp giảng dạy truyền thống không còn phù hợp nữa. Giáo viên có thể sử dụng máy tính ñể giảng dạy phù hợp với nguồn lực và khuynh hướng của từng học sinh. - Sử dụng ña phương tiện (Multimedia) thể hiện sự ñổi mới trên 3 lĩnh vực sư phạm then chốt là: Gia tăng ñáng kể vai trò chủ ñộng của học sinh trong việc tiếp cận kiến thức, do ñó phải nhấn mạnh ñến phương pháp học ñể chiếm lĩnh kiến thức. Áp dụng sư phạm, phân hoá, ñáp ứng thực tiễn không ñồng nhất của học sinh thông qua việc học sinh tự học. Thực hiện liên môn, liên ngành về nội dung thông qua việc thu thập thông tin có bản chất khác nhau và xử lý nó bằng các nội dung hỗ trợ ña [...]... b giỏo viờn ủ t trỡnh ủ A v tin h c ph thụng v tin h c vn phũng, 60% giỏo viờn ủ t trỡnh ủ B tr lờn v tin h c ph thụng ho c tin h c vn phũng a chuyờn ủ tin h c vo b i d ng cho giỏo viờn th ng xuyờn v ủ nh k, nh: Hng nm nh tr ng cú k ho ch b i d ng cho giỏo viờn vo hố ho c ủ u cỏc nm h c a chuyờn ủ tin h c vo sinh ho t t chuyờn mụn, ch ng h n m i thỏng b i du ng tin h c trong t m t l n ủ giỏo viờn trao... xỏch tay ủ ph c cho ng d ng cụng ngh thụng tin trong d y h c v giỏo d c b ng cỏch cho nh tr ng vay ti n khụng tớnh lói, tr d n trong 3 nm (T ng s ti n cho vay l g n 150 tri u ủ ng) Nh ủú, vi c ng d ng cụng ngh thụng tin trong d y h c v giỏo d c nh tr ng ủ c tri n khai, th c hi n t t (100% cỏn b , giỏo viờn) c bi t trong nh ng nm th c hi n ủ ỏn xõy d ng tr ng THPT s 1 thnh ph Lo Cai ủ t chu n qu c gia... 2020 ch rừ vi c ng d ng CNTT trong giỏo d c trờn ủ a bn t nh Lao Cai; Ch th v vi c ủ y m nh ng d ng cụng ngh thụng tin trong ho t ủ ng c a cỏc c quan nh n c t nh Lao Cai ngy 25 thỏng 01 nm 2010 cng kh ng ủ nh Vi c ng d ng CNTT trong cỏc ho t ủ ng c a c quan nh n c l nhi m v quan tr ng, c p bỏch Quỏn tri t tinh th n Ngh quy t c a cỏc c p u ng; Chớnh quy n, Chi b cỏc nh tr ng THPT t nh Lao Cai nhi m k... quan tr ng c a giỏo d c v ủo t o trong phỏt tri n kinh t - xó h i c a ủ t n c Xõy d ng c ch ph i h p gi a cỏc t ch c ủon th , cỏc h i v i nh tr ng trong vi c t ch c tri n khai ng d ng cụng ngh thụng tin trong nh tr ng 3.2 Cỏc bi n phỏp t ch c tri n khai vi c ng d ng CNTT vo ho t ủ ng gi ng d y h c c a hi u tr ng tr ng THPT Lo Cai Trờn c s nghiờn c u th c tr ng qu n lý ho t ủ ng d y h c m ủi sõu vo... gi ng d y, ho t ủ ng qu n lý lónh ủ o c a mỡnh CNTT th c s l cụng c ủ lm cu c cỏch m ng v giỏo d c, h tr vi c ủ i m i cỏch d y v h c, ủ i m i qu n lý giỏo d c, ủ i m i t duy v phng phỏp gi ng d y B ng nhi u hỡnh th c v bi n phỏp lónh ủ o tr ng THPT yờu c u giỏo viờn, cỏn b nh tr ng ph i h c ủ trang b cho mỡnh nh ng ki n th c c b n v tin h c ph c v cho gi ng d y v qu n lý Trong nh ng nm t i cỏc nh tr... 2005-2010 ủó xỏc ủ nh: Khơi dậy v phát huy tiềm năng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh v cộng đồng dân c tham gia phát triển giáo dục góp phần 12 tích cực xây dựng nh trờng đạt chuẩn Quốc gia Nh th , trong nh ng nm qua, vi c ủ u t cho s nghi p giỏo d c ủ c cỏc c p y ng, Chớnh quy n quan tõm hn tr c Ch trng ng d ng cụng ngh thụng tin trong gi ng d y ủ c cỏc nh tr ng, cỏc ban, ngnh,... TBDH m hi u su t s d ng cha cao trong cỏc c s giỏo d c i v i 33 tr ng THPT trờn ủ a bn t nh Lao Cai tỏc gi ủ xu t m t s bi n phỏp qu n lý sau: * Thnh l p b ph n chuyờn trỏch ủ qu n lý TBDH hi n ủ i Nhi m v c a b ph n ny l: qu n lý, h ng d n, v n hnh, b o d ng cỏc TBDH hi n ủ i * Xõy d ng nh ng qui ủ nh v trỏch nhi m, quy n h n v ngha v c a t ng t p th ủn v v t ng cỏ nhõn trong tr ng v vi c xõy d ng,... n, ng d ng, s d ng CNTT trong tr ng h c - Phỏt hi n nh ng sai sút, sai l nh trong cỏc khõu b o qu n, ng d ng, s d ng Ch ủ ng phũng ng a, phỏt hi n v ki n ngh x lý cỏc sai sút ủ ng th i giỳp cho cỏc nh qu n lý, ch ủ o thu th p thụng tin chớnh xỏc, k p th i ủ ủ ra cỏc gi i phỏp kh c ph c khú khn, v ng m c, ng phú m i tỡnh hu ng b t th ng x y ra - i u ch nh nh ng sai sút, sai l nh trong cỏc khõu b o qu... ủ cú th ng d ng CNTT vo d y v h c Trong ủú tr ng THPT s 1 thnh ph Lo Cai c n ph i ủi ủ u trong cụng tỏc ủ i m i phng phỏp d y h c v ủa ng d ng CNTT vo d y h c vỡ ủõy l tr ng luụn d n ủ u kh i THPT c a t nh v ch t l ng giỏo d c, ủang ph n ủ u tr thnh ủn v AHL th i k ủ i m i 18 CHNG 3 M TS VI C BI N PHP T CH C TRI N KHAI NG D NG CNTT VO GI NG D Y C A HI U TR NG TR NG THPT LO CAI 3.1 Nh ng ủ nh h ng v... NG THPT LO CAI 3.1 Nh ng ủ nh h ng v phỏt tri n giỏo d c v phỏt tri n CNTT trong tr ng THPT Lo Cai C p y ng, chớnh quy n, cỏc ủon th trong nh tr ng v nhõn dõn, cỏc t ch c kinh t - xó h i, cỏc gia ủỡnh v cỏc cỏ nhõn ủ u cú trỏch nhi m tớch c c gúp ph n phỏt tri n s nghi p giỏo d c núi chung v vi c ng d ng cụng ngh thụng tin trong nh tr ng núi riờng Ti p t c tham mu v i ng b , chớnh quy n thnh ph . có thể ứng dụng CNTT vào dạy và học. Trong ñó trường THPT số 1 thành phố Lào Cai cần phải ñi ñầu trong công tác ñổi mới phương pháp dạy học và ñưa ứng dụng CNTT vào dạy học vì ñây là trường. việc giảng dạy môn tin học cho cán bộ, giáo 7 viên và học sinh. - Sử dụng CNTT làm công cụ hỗ trợ việc dạy và học các môn học - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của nhà trường. 12 năm 2010 của Sở Giáo dục & Đào tạo Lào Cai về việc thi sử dụng thiết bị dạy học và ñồ dùng dạy học tự làm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong nhà trường ñược ñẩy mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học ở trường thpt, SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học ở trường thpt,

Từ khóa liên quan