0

skkn đổi mới công tác quản lý quá trình dạy và học tại Trung tâm GDTX mường khương

19 1,180 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 1 Phn I - mở đầu 1. Lý do chọn đề ti Trong s nghip xõy dng v phỏt trin t nc, ng, Nh nc v nhõn dõn ta luụn luụn tp trung mi ngun lc xó hi thc hin mc tiờu xõy dng nhng con ngi Vit Nam thit tha vi lý tng c lp dõn tc v ch ngha xó hi, cú o c trong sỏng, cú ý chớ kiờn cng xõy dng v bo v T quc, thc hin cụng nghip húa hin i húa t nc, gi gỡn v phỏt huy cỏc giỏ tr vn húa mang m bn sc dõn tc ng thi cú nng lc tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi, phỏt huy c tim nng ca dõn tc, cú ý thc cng ng v phỏt huy tớnh tớch cc ca cỏ nhõn lm ch tri thc khoa hc v cụng nghip hin i, cú t duy sỏng to, cú k nng thc hnh gii, cú tỏc phong cụng nghip, cú t chc k lut, cú sc kho, kiờn nh vi ch ngha xó hi v t tng H Chớ Minh. Tiếp tục nâng cao chất lợng GD toàn diện đổi mới nội dung, phơng pháp học và dạy, hệ thống trờng lớp, hệ thống QLGD, thực hiện: " chuẩn hoá, HĐH, xã hội hoá". Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của HV đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức GD chính quy và không chính quy, thực hiện "Giáo dục cho mọi ngời" v " Cả nớc thành một xã hội học tập". Trong những năm qua, GD - ĐT cả nớc, trong đó hệ thống Trung tõm GDTX đã đạt đợc những thành tựu nhất định. Song nhìn chung, do còn có những khó khăn bất cập cả về chủ quan và khách quan nên chất lợng và hiệu quả GD vẫn còn những hạn chế so với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Trong công tác QL của Giỏm c Trung tõm GDTX Mng Khng, Giỏm c Trung tõm đã nhận thức rõ tầm quan trọng của QL quá trình Dạy - Học trong công tác QL nhà trờng nói chung. Song cha đợc đào tạo chính quy về công tác QLGD nên những biện pháp QL quá trình Dạy - Học đã áp dụng hầu hết mang tính kinh nghiệm chủ quan thiếu tính ổn định và bền vững. Xuất phát từ thực tiễn công tác, để nâng cao chất lợng GD toàn diện, trong đó là nâng cao chất lợng Dạy - Học của nhà trờng, trong công tác QL của Giỏm c cần thiết phải có sự dày công nghiên cứu, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm quý báu đợc đúc kết về QL trờng học, phải đề xuất ra đợc những biện pháp QL quá trình Dạy - Học để nâng cao chất lợng dạy học, nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu của XH. Vì vậy tỏc gi quyết định lựa chọn đề tài i mi cụng tỏc quản lý quá trình Dạy - Học ti Trung tõm GDTX Mng Khng" để nghiên cứu lựa chọn từ đó đề xuất các biện pháp tăng cờng QL của Giỏm c Trung tõm nhằm nâng SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 2 cao chất lợng Dạy - Học nói riêng và chất lợng GD - ĐT nói chung của nhà trờng, đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH - HĐH đất nớc. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lí luận và thực tiễn công tác QL của Giỏm c Trung tõm, nghiên cứu mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Trung tõm GDTX Mng Khng, nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng công tác QL quá trình Dạy - Học ở Trung tõm GDTX Mng Khng để đề ra một số biện pháp tăng cờng quản lý của Giỏm c nhằm nâng cao chất lợng Dạy - Học, góp phần nâng cao chất lợng GD toàn diện của nhà trờng. 3. Khách thể v đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác QL của Giỏm c đối với quá trình Dạy - Học ở Trung tõm GDTX Mng Khng. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Các biện pháp tăng cờng QL quá trình Dạy - Học của Giỏm c ở Trung tõm GDTX Mng Khng nm hc 2010 - 2011. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến quản lý quá trình Dạy - Học của giỏm c cỏc Trung tõm GDTX. Đề xuất các biện pháp tăng cờng QL quá trình Dạy - Học của Giỏm c ở Trung tõm GDTX Mng Khng nm hc 2010 - 2011. 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu các biện pháp tăng cờng QL quá trình Dạy - Học của Giỏm c trung tõm nhằm góp phần nâng cao chất lợng Dạy - Học ở Trung tõm GDTX Mng Khng. 6. Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu lí luận: Đọc, phân tích khái quát các tài liệu lí luận QL, các văn kiện của Đảng và các văn bản pháp quy về GD - ĐT của Nhà nớc, các tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát, lấy ý kiến, quan sát tổng kết kinh nghiệm. Phơng pháp sử lý số liệu bằng thống kê toỏn học. Phn II - NI DUNG I . cơ sở lý luận 1 - Lý lun chung: SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 3 Đảng và Nhà nớc ta đã coi " GD - ĐT là quốc sách hàng đầu ", " Con ngời vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội ", GD đợc coi là nền tảng cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật, đem lại sự thịnh vợng cho nền kinh tế quốc dân. Vấn đề QL nhà trờng nhằm nâng cao chất lợng dạy học đã và đang đợc các nhà nghiên cứu trong nớc quan tâm trong nhiều năm qua. ở những năm đầu thế kỷ XXI, khi xã hội bắt đầu bớc vào một giai đoạn phát triển mới thì hơn bao giờ hết, vấn đề này đợc quan tâm nhiều hơn. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác QL của Giỏm c trong công việc nâng cao chất lợng dạy học ti cỏc Trung tõm GDTX là một trong những t tởng mang tính chiến lợc về phát triển GD - ĐT của Đảng ta: " Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phơng pháp v QL GD - ĐT ". 2. Mt s khỏi nim: 2.1. Quá trình Dạy - Học: l toàn bộ việc giảng dạy, giáo dục của thầy việc học tập rèn luyện của trò theo nội dung giáo dục toàn diện nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những ngời làm chủ đất nớc. 2.2. Quản lý quá trình Dạy - Học: l quản lý quá trình dạy của giáo viên v quản lý quá trình học của học viờn. 2.3.Trung tõm GDTX: l c s giỏo dc thng xuyờn ca h thng giỏo dc quc dõn. Trung tõm GDTX bao gm trung tõm GDTX qun, huyn, th xó, thnh ph thuc tnh; trung tõm GDTX tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. Trung tõm GDTX cú t cỏch phỏp nhõn, cú con du v ti khon riờng. Chc nng nhim v ca TT GDTX thc hin theo Quyt nh s 01/2007/Q - BGDT ngy 02 thỏng 01 nm 2007 ca B Giỏo dc v o to ban hnh kốm theo Quy ch hot ng ca Trung tõm GDTX. 2.4. Công tác dạy học v quản lý quá trình Dạy - Học ở TT GDTX - QL việc phân công giảng dạy cho GV: Phân công giảng dạy cho GV thực chất là công tác tổ chức - cán bộ, Giỏm c cần quán triệt quan điểm phân công giảng dạy theo chuyên môn đã đợc đào tạo theo yêu cầu đảm bảo chất lợng và đảm bảo quyền lợi học tập của HV. Trong điều kiện tình hình đội ngũ GV hiện nay, do chất lợng chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều nên việc phân công giảng dạy cho GV phù hợp với các yêu cầu của công việc và nguyện vọng cá nhân không phải là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự phân công SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 4 phải đảm bảo hài hoà giữa việc cân đối số giờ thực dạy và số giờ làm công tác kiêm nhiệm, đảm bảo tơng đối cân bằng về khối lợng công việc của từng GV. - QL kế hoạch chuyên môn của tổ chuyên môn v của GV: Xây dựng kế hoạch chuyên môn là việc xác định mục tiêu công tác giảng dạy từng năm học của các tổ chuyên môn và GV. Căn cứ yêu cầu chung của công tác dạy học, yêu cầu riêng của từng bộ môn và căn cứ hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp QLGD ( Bộ, Sở ) và tình hình cụ thể của nhà trờng, giỏm c hớng dẫn các tổ chuyên môn và GV xây dựng kế hoạch, giúp họ xác định mục tiêu và tìm ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó; Đồng thời Giỏm c phải tạo điều kiện về nhân lực, vật lực, tài lực để các tổ chuyên môn và GV thực hiện kế hoạch. - QL việc thực hiện chơng trình của GV. Chơng trình dạy học là chơng trình pháp lệnh của Nhà nớc, là căn cứ pháp lý để giỏm c QL công tác giảng dạy của GV. Việc QL thực hiện chơng trình của giỏm c thông qua các nội dung: .QL thời khoá biểu, QL sổ ghi đầu bài, dự giờ thăm lớp để điều khiển, kiểm soát tiến độ thực hiện chơng trình của GV. .Xử lý thờng xuyên những sự cố làm ảnh hởng đến việc thực hiện chơng trình, đảm bảo chơng trình không bị cắt xén. - QL công việc soạn bi, chuẩn bị giờ lên lớp của GV: Bao gồm các biện pháp: .Yêu cầu tổ, nhóm chuyên môn thờng xuyên trao đổi về mục đích yêu cầu, nội dung, phơng pháp, hình thức tổ chức của các tiết học. .Tiết học kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của GV. Yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra thờng xuyên. - QL giờ lên lớp của GV: .Thông qua trực ban hàng ngày để QL nề nếp trong các buổi học. .Tổ chức hoạt động thăm lớp dự giờ để nắm bắt thực trạng chất lợng các giờ dạy và tổ chức rút kinh nghiệm s phạm. SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 5 .Thông qua báo cáo hàng tháng của các tổ chuyên môn và của các GV chủ nhiệm để nắm thông tin về công tác dạy học của GV. - QL hoạt động của tổ chuyên môn v công tác bồi dỡng GV: . Xây dựng kế hoạch công tác chi tiết hàng tháng, trong đó yêu cầu các tổ chuyên môn sinh hoạt theo đúng quy định trong qui ch hot ng ca TT GDTX. .Tổ chức các hoạt động chuyên môn ở các tổ, nhóm chuyên môn để giúp nhau khắc phục những hạn chế trong chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao tiềm năng cho GV. .Tạo điều kiện và khuyến khích GV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghip v. .Tổ chức học tập kinh nghiệm của các cơ sở GD trờn a bn. - QL công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV: Giỏm c cần nắm chắc tình hình GV thực hiện công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HV với những nội dung: .Có kế hoạch kiểm tra hàng tháng và học kỳ. . Chấm, trả bài đúng thời hạn. .Thực hiện đúng chế độ cho điểm kiểm tra. . Báo cáo tình hình chất lợng học tập của HV hàng tháng. .Báo cáo kết quả xếp loại HV cuối kỳ, cuối năm học ( Bỏo cỏo nh trng v a phng ni c HV i hc). - Quản lý quá trình học của học viờn: QL quá trình học của HV có vai trò hết sức quan trọng trong việc QL chất lợng Dạy - Học. Các nội dung QL quá trình học của HV bao gồm: .Các biện pháp GD động cơ, ý thức học tập của HV. .Các biện pháp QL việc thực hiện nội quy, nề nếp học tập. Việc QL quá trình học của HV đợc lấy thông tin từ: .Báo cáo của GV chủ nhiệm và các GV bộ môn. . Kết quả học tập, rèn luyện cuả HV thông qua các sổ QL của nhà trờng (sổ điểm, số ghi đầu bi, sổ công tác chủ nhiệm, s liờn lc gia gia ỡnh v nh trng ). SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 6 Qua công tác QL hoạt động của HV, Giỏm c nắm vững đợc tình hình HV và cần có các biện pháp: .Động viên khen thởng những HV có nhiều cố gắng, đạt kết quả cao trong học tập. .Nhắc nhở, phê bình những HV thiếu cố gắng trong học tập, tu dỡng. .Tổ chức các hoạt động giúp HV học yếu, khích lệ để h cố gắng vơn lên. .Trong công tác QL quá trình học của HV, Giỏm c nhà trờng cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ph huynh HV. 3. Nhng yu t nh hng n cht lng Dy v hc cỏc Trung tõm GDTX 3.1. Đối tợng tuyển sinh: Để đáp ứng nhu cu ngi hc trờn a bn, hng nm Trung tõm tuyn sinh tt c cỏc HV l cỏn b cụng chc chuyờn trỏch hoc khụng chuyờn trỏch cp xó, phng, th trn; cỏn b cụng nhõn viờn trong cỏc c quan on th, cỏc n v lc lng v trang, ngi lao ng, thanh niờn khụng cú iu kin theo hc cỏc trng ph thụng. Song với cách tuyển sinh nh hiện nay cũn nhiu hạn chế: tuyn s lng theo ch tiờu c giao thỡ Trung tõm phi ngh Huyn, S GD&T m rng i tng tuyn cỏn b d ngun vo hc h b tỳc tp trung do cỏn b cỏc xó ó hc hon thin theo qui nh. Ngoi ra Trung tõm phi nhn tt c cỏc i tng ngi hc khụng iu kin hc ti cỏc trng ph thụng nờn v trỡnh nhn thc, phm cht o c ca mt b phn hc viờn gõy khú khn cho cụng tỏc giỏo dc ca nh trng. 3.2. Giáo viên v cán bộ quản lý: - Giỏo viờn: Để thực hiện tốt nhiệm vụ nõng cao trỡnh vn hoỏ ph thụng; to ngun cỏn b, cụng chc c s, trang b kin thc vn hoỏ cho cỏn b cụng nhõn viờn, ngi lao ng v nhng thanh niờn khụng cú iu kin tham gia hc tp ti cỏc trng ph thụng, đòi hỏi đội ngũ GV trung tõm GDTX khụng ch là những ngời có kiến thức, nghiệp vụ s phạm m cũn phi cú bn lnh, sỏng to, linh hot. SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 7 Ngoài việc thực hiện các giờ dạy theo Sách giáo khoa v phõn phi chng trỡnh hiện hành, GV b môn còn phải dạy bi dng HV yu kộm v các chuyên đề kiến thức nâng cao cho HV tham gia thi HVG, phải biết tự biên soạn các chuyên đề để giảng dạy cho phự hp vi i tng hc viờn a s l ngi dõn tc thiu s; nhiu hc viờn va l tr ct gia ỡnh va l cỏn b ng chc nờn phi va hc va lm Thực tế, Giỏm c cỏc Trung tõm GDTX cha đợc quyền tuyển chọn GV về giảng dạy ở trờng nờn vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiện tại, trong Trung tõm ang tha 01 GV Vn v 01 GV Lý . Do đó trong công tác QL chuyên môn của Giỏm c Trung tõm GDTX cần phải có biện pháp phù hợp để phối hợp thế mạnh của các GV trong trờng, tạo sự gắn kết hỗ trợ lẫn nhau để đem lại hiệu quả tốt nhất trong điều kiện thc t của n v. - Cán bộ quản lý: Ngời CBQL trực tiếp QL và điều hành nhà trờng do vậy CBQL giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo chất lợng Dạy - Học của nhà trờng. QL và điều hành cũng đợc coi là yếu tố tác động đến chất lợng bởi nó liên quan đến quá trình ra chính sách, tạo dựng bộ máy và quy trình QL để thực hiện các chính sách này. Khi xem xét việc QL, điều hành nh một yếu tố chất lợng thì các cấu trúc, quá trình và quy trình ra chính sách, thực thi công tác QL và quan trọng. 4. Mục tiêu, nhim v trng tõm: 4.1. Mc tiờu tng quỏt: Tip tc m rng quy mụ trng hc, lp hc, a dng hoỏ cỏc loi hỡnh o to, i tng o to ỏp ng nhu cu hc tp thng xuyờn, liờn tc, sut i ca mi ngi dõn trờn a bn. i mi cụng tỏc qun lý, nõng cao cht lng hiu qu giỏo dc. Tng cng n np k cng trng lp. i mi phng phỏp dy hc, nõng cỏo cht lng trong tng gi lờn lp. Chỳ trng cụng tỏc giỏo dc o c li sng v giỏo dc phỏp lut cho hc viờn. Tip tc xõy dng i ng giỏo viờn, cỏn b qun lý. 4.2. Nhng nhim v trng tõm: SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 8 1. Tip tc thc hin cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh theo ch th s 06 - CT/TW ca b chớnh tr vi yờu cu c thự ca ngnh giỏo dc l gn cht vi cỏc cuc vn ng Hai khụng, cuc vn ng Mi thy cụ giỏo l tm gng o c, t hc v sỏng to v phong tro thi ua Xõy dng Trung tõm thõn thin, hc viờn tớch cc, tin hnh kim tra ỏnh giỏ thng xuyờn; T chc cuc thi cp trng k chuyn v Bỏc. 2. Tip tc i mi cụng tỏc qun lý theo hng thit thc, hiu qu. Tớch cc bi dng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý. 3. Tng cng n np k cng, nõng cao cht lng dy v hc. 4. Lm tt cụng tỏc tuyn sinh v duy trỡ s lng. 5. Tng cng v i mi cỏc hot ng giỏo dc ton din: Hot ng ngoi gi, xõy dng mụi trng giỏo dc; giỏo dc t tng, o c, li sng np sng; bi dng ng c, mc ớch hc tp; giỏo dc phỏp lut. 6. Tin hnh m lp hc BTVH kt hp vi hc ngh, gn lin vi vic cng c v m rng qui mụ, a dng ngnh ngh o to theo nhu cu ca s phỏt trin kinh t xó hi ca a phng. 7. y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc. 8. Tin hnh sa cha CSVC ỏp ng c cỏc hot ng ti thiu ca n v. 4.3. Lnh vc to s chuyn bin ni bt trong nm hc Tp trung duy trỡ s lng, m bo cht lng giỏo dc, nõng cao t l thi hip so vi cỏc nm hc trc. tt ng 5. Cỏc iu kin dy v học: 5.1 Số lợng học viên : - Các lớp BT văn hoá đầu năm học : Tổng số lớp : 7 lớp = 208 HV. * B tỳc tp trung: 4 lp = 120 HV. Trong ú: + BT THCS: 01 lp = 18 HV; + BT THPT: 03 lp = 102 HV; * B tỳc vn hoỏ ti chc: 3 lp 88 HV; * Dy ngoi ng : Ting Anh 2 lp = 49 HV; * Dy tin hc: 2 lp = 70 hc viờn. * Dy ngh ph thụng 01 lp = 46 hc viờn. *Liờn kt vi Trng Cao ng ngh ụng Bc - Lng Sn trong vic dy vn hoỏ cho 01 lp = 50 hc viờn. 5.2 Về đội ngũ : *. Cán bộ quản lý và cán bộ giáo viên * Tổng số : 26. Trong đó: Biên chế 23, HĐ theo NĐ 68: 03; Chia ra : - Ban giám đốc: 02 ( Nữ 01, Đảng viên 02, Đại học 02) SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 9 - Tổ khoa học Xã hội : 07 GV Đại học: 08 ( Văn 04, Địa: 01, Lịch sử 01;T.Anh : 01) - Tổ khoa học Tự nhiên: 09 GV Đại học: 08 ( Sinh Hoá 01; Hoá 01;Toán: 03; Lý: 02; Tin: 01 ) Cao đẳng : 01 ( Toán - Lý) - Tổ Hành chính - Phục vụ: 8 cán bộ Trung cấp kế toán: 02; Sơ cấp: 01;CNTT: 01; Cha qua đào tạo: 04. 5.3 Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trờng học: thiếu thốn, chật chội và đã bị xuống cấp trầm trọng, rất khó khăn cho các hoạt động giáo dục tại đơn vị. - Có 06 phòng học; 03 phòng làm việc; 01 phòng máy tính; 01 phòng sách ; 01 phòng thiết bị - TN. - Có 01 nhà bếp nấu ăn cho HV; Có 06 phòng ở cho HV; 01 phòng ở cho GV. - Có 60 bộ bàn ghế học viên; 04 bộ bàn ghế giáo viên. - VPP, ấn phẩm, sách thiết bị: Cơ bản đầy đủ phục vụ công tác Dạy - Học. ii - Thực trạng công tác qL quá trình Dạy - Học tại TT GDTX M. KHNG 1. Thực trạng công tác kế hoạch trong quản lý dạy học: Công tác kế hoạch trong quản lý dạy học có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra của nhà trờng. Từ nhận thức tầm quan trọng của công tác kế hoạch trong quản lý dạy học, Giỏm c Trung tõm đã sớm xây dựng kế hoạch tổng thể của nhà trờng và cụ thể hoá kế hoạch ở từng tháng, từng kỳ với các chỉ tiêu thi đua đợc hội nghị cán bộ công chức thông qua vào đầu năm học. Trong công tác kế hoạch của trờng lấy việc xây dựng kế hoạch ở các tổ chuyên môn là trọng tâm. Nhà trờng giao chỉ tiêu thi đua tới từng tổ vì vậy ti Trung tõm GDTX Mng Khng công tác kế hoạch trong quản lý dạy học thực chất là việc Giỏm c thống nhất quy trình xây dựng kế hoạch ở các tổ chuyên môn trên cơ sở các nhiệm vụ và mục tiêu chung của năm học. Các biện pháp Giỏm c đã làm để thống nhất quy trình xây dựng kế hoạch trong quản lý dạy học ở các tổ chuyên môn: - Giỏm c nêu yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học chung của nhà trờng, nêu những quan điểm, biện pháp công tác chính của trờng trong việc tổ chức thực hiện SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy Hu - Giỏm c TT GDTX Mng Khng 10 nhiệm vụ năm học, đặt ra các yêu cầu mà các tổ CM phải thực hiện trong năm học trên cơ sở cụ thể hoá chơng trình công tác chung của trờng theo công việc và điều kiện cụ thể của cỏc tổ. - Tổ trỏng chuyên môn lập kế hoạch công tác của tổ, bố trí lực lợng tham gia các công việc chung của tổ và của trờng, hớng dẫn GV lập kế hoạch công tác cá nhân và QL việc thực hiện kế hoạch của tổ. - Trong kế hoạch công tác chuyên môn ở các tổ, ngoài kế hoạch chung của tổ, kế hoạch riêng của mỗi tổ viên còn có kế hoạch giảng dạy các chuyên đề bi dng HVG - ph o HV yu kộm. Điều này đòi hỏi tổ trởng chuyên môn v giỏo viờn phi phối hợp tt với nhau thực hiện. 2. Thực trạng, biện pháp quản lý thực hiện chơng trình Chơng trình các môn học đợc thực hiện theo đúng phân phối chơng trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc quản lý chơng trình dạy học nhà trờng đã đảm bảo sao cho dạy đủ số môn quy định. Giỏm c đã giao cho Phú giỏm c ph trỏch chuyờn mụn sắp xếp quỹ thời gian giảng dạy cho các môn học theo từng học kỳ thể hiện trên thời khoá biểu, giáo viên thực hiện giảng dạy theo số giờ đã phân phối theo từng bài, từng tuần, từng học kỳ. Quy định các tổ trởng chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện chơng trình của các môn hàng tháng. Ban giỏm c kiểm tra việc thực hiện chơng trình và quy chế chuyên môn của giáo viên định kỳ 1 lần/ 1học kỳ qua hồ sơ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, sổ ghi đầu bài của các lớp. Thông qua kiểm tra thờng xuyên nh vậy, giỏm c đã nắm bắt đợc thực tế giảng dạy chơng trình giảng dạy có đúng kế hoạch đặt ra hay không? Nếu không tìm đúng nguyên nhân và có hớng khắc phục, kiểm tra phát hiện kịp thời để có kế hoạch dạy bù vào những thời gian tham gia các hoạt động chung của nhà trờng sẽ xảy ra ra tình trạng dạy dồn ép chơng trình, hoặc dy không đảm bảo chất lợng và không thực hiện đợc kế hoạch giảng dạy đã đề ra. 3. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng v bồi dỡng giáo viên: Phõn cụng nhim v cho CBGV: u năm học, giỏm c xây dựng kế hoạch hot ng v thông báo để các tổ chuyên môn thảo luận, nêu dự kiến phân công giảng dạy. Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, Giỏm c cùng với Phó giỏm c phụ [...]... điều kiện tài chính hiện có III - đánh giá hiệu quả quản lý dạy - học tại TT GDTX M NG KH NG 1 Ưu điểm - Giỏm c đã đề ra đ ợc kế hoạch chung, kế hoạch quản lý giảng dạy phù hợp với thực tế nhà tr ờng - Giỏm c đã quản lý toàn diện nhà tr ờng, đồng thời xác định đúng trọng tâm công tác là quản lý quá trình Dạy - Học - Việc quản lý ch ơng trình dạy học đ ợc thực hiện nghiêm túc - Việc dự giờ thăm lớp... việc thực hiện nhiệm vụ dạy học và các hoạt động giáo dục khác ở tổ, t vấn cho giỏm đến công tác của tổ và của nhà tr ờng Ban giám c các công việc liên quan c th ờng xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn 6 Thực trạng quản lý đổi mới ph ơng pháp dạy học - Hiện nay, việc đổi mới cách dạy, cách học đang đ ợc toàn ngành đặc biệt quan tâm Việc đổi mới ph ơng pháp dạy học tập trung theo h ớng nâng... của học viờn trong hoạt động nhận thức QL việc đổi mới ph ơng pháp dạy học tức là đòi hỏi GV phải nắm vững các ph ơng pháp dạy học, áp dụng thành thạo các ph ơng pháp dạy học truyền thống và phối hợp chúng với các ph ơng pháp dạy học hiện đại theo một hệ thống ph ơng pháp dạy học phù hợp với nội dung từng bài dạy, với ph ơng tiện dạy học hiện có của tr ờng - Việc đổi mới ph ơng pháp dạy học ở trung. .. chủ và tự chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh; trong quản lý, điều hành và quản lý đội ngũ; công tác tài chính; công tác quản lý, sử dụng và tăng c ờng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Ph n III - kết luận v khuyến nghị 1 Kết luận: i v i Trung tõm GDTX việc nâng cao chất l ợng dạy học gắn liền với việc thực hiện tốt nhiệm v mở các lớp BTTT theo chỉ tiêu kế hoạch đ ợc giao nhằm nâng cao trình. .. tiện dạy học để giúp GV có điều kiện thực hiện việc đổi mới ph ơng pháp dạy học, coi việc sử dụng đồ dùng dạy học là một tiêu chí bắt buộc khi xét cụng nhận danh hiệu GV giỏi - Tích cực tham gia với ngành triển khai các hoạt động đổi mới ph ơng pháp dạy học, đặc biệt là triển khai việc đ a công nghệ thông tin vào dạy học, khai thác các phần mềm dạy học hiện đại 7 Thực trạng quản lý hoạt động học tập... hội học tập và học tập có chất l ợng cho mọi đối t ợng ng ời học trên a bn Để nâng cao chất l ợng dạy học trong tr ờng thì các biện pháp tăng c ờng QL quá trình Dạy - Học của giỏm c chiếm tầm quan trọng bậc nhất trong công tác QL nói chung, các biện pháp này sẽ tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến GV, HV và hoạt động dạy - học của họ để đạt đ ợc hiệu quả cao nhất T i Trung tõm GDTX M ng Kh ng công tác QL quá. .. HV ở mỗi buổi học) - Xây dựng nề nếp dạy học, qui định cụ thể các loại hồ sơ CM phù hợp với đặc điểm c a TT GDTX làm căn cứ để kiểm tra đánh giá và quản lý giảng dạy của GV - Yêu cầu GV phải xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy từng tuần, từng học kỳ Giỏm c quản lý giờ lên lớp của GV bằng quản lý kế hoạch của GV 5 Thực trạng quản lý sinh hoạt chuyên môn của giáo viên - Công tác sinh hoạt chuyên... phong trào đổi mới ph ơng pháp dạy học tích cực còn chậm, số giờ sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học ch a nhiều, ch a quyết liệt - Công tác xây dựng kế hoạch học tập ch a đ ợc GV và HV quan tâm, công tác kiểm tra và đánh giá HV của GV còn có phần n ng nhẹ Khá nhiều học viờn ch a biết phân phối thời gian cho học tập và các hoạt động khỏc 3 Nguyên nhân của thực trạng * Sự QL của Giỏm - Giỏm c trung tõm: c... tăng c ờng quản lý quá trình dạy - học của GIM C trung TM GDTX M NG KH NG 1 Biện pháp 1 - Phát triển đội ngũ giáo viên: 15 SKKN 2010-2011 Lờ Th Thỳy H u - Giỏm c TT GDTX M ng Kh ng Phát triển đội ngũ bằng việc bố trí, sử dụng giáo viên, bồi d ỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ cho GV là một công tác hết sức cần thiết, cần đ ợc tăng c ờng trong các biện pháp QL quá trình Dạy - Học của... tự nghiên cứu cải tiến nội dung và ph ơng pháp dạy học - Còn có sự thiên lệch trong thực hiện nhiệm vụ Quan tâm nhiều tới quá trình dạy học, ch a thực sự quan tâm tới quá trình giáo dục, do đó có hạn chế trong việc giáo dục, động viên, kích thích tớnh tích cực của HV * HV v ph huynh HV: HVvà cha mẹ HV còn có tâm lý thực dụng, học để đối phó với thi cử do đó ít quan tâm đến mục tiêu đào tạo toàn diện . tõm GDTX. 2.4. Công tác dạy học v quản lý quá trình Dạy - Học ở TT GDTX - QL việc phân công giảng dạy cho GV: Phân công giảng dạy cho GV thực chất là công tác tổ chức - cán bộ, Giỏm c cần quán. lý quá trình Dạy - Học: l quản lý quá trình dạy của giáo viên v quản lý quá trình học của học viờn. 2.3.Trung tõm GDTX: l c s giỏo dc thng xuyờn ca h thng giỏo dc quc dõn. Trung tõm GDTX bao. hoạch quản lý giảng dạy phù hợp với thực tế nhà trờng. - Giỏm c đã quản lý toàn diện nhà trờng, đồng thời xác định đúng trọng tâm công tác là quản lý quá trình Dạy - Học. - Việc quản lý chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn đổi mới công tác quản lý quá trình dạy và học tại Trung tâm GDTX mường khương, skkn đổi mới công tác quản lý quá trình dạy và học tại Trung tâm GDTX mường khương,

Từ khóa liên quan