Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9

50 13.4K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 16:23

Biến dị : Tính trạng: Là những đăc điểm về hình thái cấu tạo, sinh lí, sinh hoá của cơ thể ( đặc điểm hoặc tính chất biểu hiện ra bên ngoài của các cá thể trong loài giúp ta nhận biết sự khác biệt giữa các cá thể ) Ví dụ: Thân cao, quả lục...Cặp tính trạng tương phản Là 2 trạng thái (đối lập nhau ) biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng tính trạng Ví dụ: Trơn ,nhăn Nhân tố di truyền : Là nhân tố quy định các tính trạng của cơ thể.( gen ) Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Bi 1 Ngµy so¹n: CHƯƠNG I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHUYÊN ĐỀ : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Mục tiêu Nắm được nội dung thí nghiệm lai một cập tính trạng của Mênđen. Nêu được các điều kiện nghiẹm đúng của đònh luật Biết vận dụng nội dung đònh luật vào giải các bài tập di truyền. Chuẩn bò SGK, SGV sinh học 9¸, ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 Các nội dung cơ bản I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC - Gv cùng hs ôn lại một số thuật ngữ sinh học *Di truyền : * Biến dò : * Tính trạng: Là những đăc điểm về hình thái cấu tạo, sinh lí, sinh hoá của cơ thể ( đặc điểm hoặc tính chất biểu hiện ra bên ngoài của các cá thể trong loài giúp ta nhận biết sự khác biệt giữa các cá thể ) -Ví dụ: Thân cao, quả lục *Cặp tính trạng tương phản -Là 2 trạng thái (đối lập nhau ) biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng tính trạng - Ví dụ: Trơn ,nhăn * Nhân tố di truyền : Là nhân tố quy đònh các tính trạng của cơ thể.( gen ) *Giống thuần chủng: Là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống cacù thế hệ trước *Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. * Tỉ lệ kểu hình: là tỉ lệ các kiểu hình khác nhau ở đời con * Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện ở F 1 ( P thuần chủng) *Tính trạng lặn: Là tính trạmg đến F 2 mới được biểu hiện Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 1 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 * Kiểu gen : Là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể . Kiểu gen quy đònh kiểu hình.( thông thường khi nói tới kiểu gen là người ta chỉ xét 1 vài gen liên quan tới kiểu hình cần nghiên cứu) * Tỉ lệ kiểu gên : là tỉ lệ các loại hợp tử khác nhau *Thể đồng hợp: Là kiểu chứa cặp gen tương ứng giống nhau.(aa,bb, AA) ( dòng thuần chủng ) *. Thể dò hợp: Là kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau.(Aa, Bb) * Đồng tính : là hiện tượng con lai sinh ra đồng nhất một loại kiểu hình( KG có thể khác nhau ) * Phân tính : con lai sinh ra có cả kiểu hình trội và lặn II.CÁC THÍ NHIỆM CỦA MENDEN 1. Kiến thức cơ bản: Gv hướng dẫn hs ôn tập, hệ thống kién thức cơ bản về: - Đònh luật 1 và 2 của Men đen, điều kiện nghiệm đúng của đònh luật ( ĐK : ĐL1 : P t/c cặp tt đem lai, mỗi gen qui đònh 1 tt, tt trội phải trội hoàn toàn ĐL 2 : như ĐL 1, tỉ lệ cá thể F2 đủ lớn ) - Lại phân tích - Hiện tượng trội ko hoàn toàn 2. Trả lời các câu hói lí thuyết về lai một cặp tính trạng Gv hướng dẫn hs trả lòi các câu hỏi SGK và sách tham khảo Câu 1 : Phát biểu nội dung đònh luật 1,2 của men đen? Điều kiện nghiệm đúng của đònh luật ? Câu 2 : Lai phân tích là gì ? cho VD minh hoạ ? Trong Dt trội ko hoàn toàn có cần dùng lai phân tích để xác đònh KG của cơ thể mang tính trạng trội ko ? Câu 3 : Phân biệt: tính trạng trội và tính trạng lặn, trội hoàn toàn và trội ko hoàn toàn ? Tính trạng trội Tính trạng lặn Là tính trạng của một bên bố hoặc mẹ biểu hiện kiểu hình ở F1 Do gen trội qui đònh , biểu hiện ra ngoài cả ở thể đồng hợp và dò hợp Là tính trạng của một bên bố hoặc mẹ ko được biểu hiện kiểu hình ở F1 Do gen lặn qui đònh , biểu hiện ra ngoài chỉ ở thể đồng hợp lặn Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Ko thể biết được ngay kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội Có thể biết được ngay kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội ( đồng hợp lặn ) Câu 4 ; Trong lai một cặp tính trạng có những phép lai nào cho kết quả đồng tính ? phép lai nào cho kết quả phân tính ? TL : Con lai đồng tính có thể: - đồng tính trội - đồng tính lặn Để F1 đồng tính trội Chỉ cần 1 bên bố hoặc men có KG đồng hợp trội ( t/c ) P: AA x AA P: AA x Aa P: AA x aa Để F1 đồng tình trạng lặn: cả bố và mẹ có KG đồng hợp lặn Bi 2 Ngµy so¹n: Bµi tËp tr¾c nghiƯm 3.Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm C©u 1: PhÐp lai nµo sau ®©y cho biÕt kÕt qu¶ ë con lai kh«ng ®ång tÝnh lµ: A. P: BB x bb B. P:BB x BB C. P: Bb x bb D. P: bb x bb C©u 2: PhÐp lai díi ®©y t¹o ra ë con lai F 1 cã hai kiĨu h×nh nÕu tÝnh tréi hoµn toµn lµ: A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x aa C©u 3: PhÐp lai díi ®©y t¹o ra con lai F 1 cã nhiỊu kiĨu gen nhÊt lµ: A. P: aa x aa B. P: Aa x aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x Aa C©u 4: KiĨu gen nµo sau ®©y biĨu hiƯn kiĨu h×nh tréi trong trêng hỵp tÝnh tréi hoµn toµn lµ: A. AA vµ aa B. Aa vµ aa C. AA vµ Aa D. AA, Aa vµ aa C©u 5: Trong trêng hỵp tÝnh tréi kh«ng hoµn toµn, kiĨu gen díi ®©y sÏ biĨu hiƯn kiĨu h×nh trung gian lµ: A. Aa B. Aa vµ aa C. AA vµ Aa D. AA, Aa vµ aa C©u 6: PhÐp lai díi ®©y ®ỵc coi lµ lai ph©n tÝch: A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x aa C©u 7: KiĨu gen díi ®©y t¹o ra mét lo¹i giao tư lµ: A. AA vµ aa B. Aa vµ aa C. AA vµ Aa D. AA, Aa vµ aa Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 3 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 C©u 8: KiĨu gen díi ®©y ®ỵc xem lµ thn chđng: A. AA vµ aa B. Aa C. AA vµ Aa D. AA, Aa vµ aa C©u 9: NÕu cho lai ph©n tÝch c¬ thĨ mang tÝnh tréi thn chđng th× kÕt qu¶ vỊ kiĨu h×nh ë con lai ph©n tÝch lµ: A. ChØ cã 1 kiĨu h×nh B. Cã 2 kiĨu h×nh C. Cã 3 kiĨu h×nh D. Cã 4 kiĨu h×nh C©u 10: NÕu tÝnh tréi hoµn toµn th× c¬ thĨ mang tÝnh tréi kh«ng thn chđng lai ph©n tÝch cho kÕt qu¶ kiĨu h×nh ë con lai lµ: A. §ång tÝnh trung gian B. §ång tÝnh tréi C. 1 tréi : 1 trung gian D.1 tréi : 1 lỈn C©u 11: C¸c qui lt di trun cđa Men®en ®ỵc ph¸t hiƯn trªn c¬ së c¸c thÝ nghiƯm mµ «ng ®· tiÕn hµnh ë: A. C©y ®Ëu Hµ lan B. C©y ®Ëu Hµ Lan vµ nhiỊu loµi kh¸c C. Ri giÊm D.Trªn nhªï loµi c«n trïng C©u 12: §Ỉc ®iĨm cđa ®Ëu Hµ Lan t¹o thn lỵi cho viƯc nghiªn cøu cđa Men®en lµ: A. Sinh s¶n vµ ph¸t triĨn m¹nh B. Tèc ®é sinh trëng nhanh C. Cã hoa lìng tÝnh, tù thơ phÊn cao D. Cã hoa ®¬n tÝnh C©u 13: Hai tr¹ng th¸i kh¸c nhau cđa cïng lo¹i tÝnh tr¹ng cã biĨu hiƯn tr¸i ngỵc nhau, ®ỵc gäi lµ: A. CỈp gen t¬ng ph¶n B. CỈp bè mĐ thn chđng t¬ng ph¶n C. Hai cỈp tÝnh tr¹ng t¬ng ph¶n D. CỈp tÝnh tr¹ng t¬ng ph¶n C©u 14: Yªu cÇu b¾t bc ®èi víi mçi thÝ nghiƯm cđa Men®en lµ: A. Con lai ph¶i lu«n cã hiªn tỵng ®ång tÝnh B. Con lai ph¶i thn chđng vỊ c¸c cỈp tÝnh tr¹ng ®ỵc nghiªn cøu C. Bè mĐ ph¶i thn chđng vỊ c¸c cỈp tÝnh tr¹ng ®ỵc nghiªn cøu D. C¬ thĨ ®ỵc chän lai ®Ịu mang c¸c tÝnh tréi C©u 15: §Ỉc ®iĨm cđa cđa gièng thn chđng lµ: A. Cã kh¶ n¨ng sinh s¶n m¹nh B. C¸c ®Ỉc tÝnh di trun ®ång nhÊt vµ cho c¸c thÕ hƯ sau gièng víi nã C. DỊ gieo trång D. Nhanh t¹o ra kÕt qu¶ trong thÝ nghiƯm C©u 16: Trªn c¬ së phÐp lai mét cỈp tÝnh tr¹ng,Men®en ®· ph¸t hiƯn ra: A. Qui lt ®ång tÝnh B. Qui lt ph©n li C. Qui lt ®ång tÝnh vµ Qui lt ph©n li D. Qui lt ph©n li ®éc lËp Sư dơng ®o¹n c©u sau ®©y ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái tõ 17 ®Õn 20 Khi lai gi÷a hai c¬ thĨ bè mĐ… (I)….kh¸c nhau vỊ mét cỈp….(II)… t¬ng ph¶n th× con lai ë F 1 ®Ịu… (III)… vỊ tÝnh tr¹ng cđa b« hc cđa mĐ vµ ë F 2 cã sù ph©n li tÝnh tr¹ng víi tØ lƯ xÊp xØ… (IV)…… C©u 17: Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Sè (I) lµ: A. thn chđng B. cïng loµi C. kh¸c loµi D. bÊt k× C©u 18 Sè (II) lµ: A. gen tréi B. tÝnh tr¹ng tréi C. tÝnh tr¹ng D. tÝnh tr¹ng lỈn C©u 19: Sè (III) lµ: A. cã sù kh¸c nhau B. ®ång lo¹t gièng nhau C.thĨ hiƯn sù gièng vµ kh¸c nhau D. cã sù ph©n li C©u 20: Sè (IV) lµ: A. 50% tréi: 50% lỈn B.7 5% tréi: 25% lỈn C. 25% tréi: 50% trung gian: 25% l ặn D.25% trung gian:50% tr ội:25% lỈn sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi 21 - 23 Phép lai….(I)….là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra ….(II)… của một cơ thể mang t ính trội nào đó l à thuần chủng hay khơng thuần chủng.cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang…(III) C â u 21: Số (I) là: A. một cặp tính trạng B. phân tích C. hai cặp tính trạng D. một cặp hoặc hai cặp tính trạng C â u 22: Số (II) là: A. kiểu gen B. kiểu hình C. các cặp tính trạng D. nhân tố di truyền C â u 23: Số (III) là: A. kiểu gen khơng thuần chủng B. kiểu gen thuần chủng C. tính trạng lặn D. tính trạng lặn và tính trạng trội Cho biết cây đậu Hà Lan, gen A: thân cao, gen a: thân thấp C â u 24: Kiểu gen biểu hiện kiểu hình thân cao là: A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa C â u 25: Nếu cho cây P có thân cao giao phấn với cây P có thân thấp thì phép lai được ghi là: A. P: AA x aa và P: Aa x AA B. P: AA x aa và P: Aa x aa C. P: Aa x aa D. P: Aa x aa và P: aa x aa C â u 26: Phép lai cho con F 1 c ó 100% thân cao l à: A. P: AA x Aa B. P: Aa x Aa C. P: Aa x aa D. P: aa x aa Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 5 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 C â u 27: Phép lai cho F 2 có tỉ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp l à: A. P: AA x AA B. P: Aa x aa C. P: Aa x aa D. P: Aa x Aa C â u 28: Phép lai tạo ra F 2 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp: A. F 1 : Aa x Aa B. F 1 : Aa x AA C. F 1 : AA x Aa D. F 1 : Aa x aa C â u 29 Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là A. TT x tt B. Tt x tt C. Tt x Tt D. TT x Tt C â u 30: Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 1:1 trong tr ường hợp tính trội hồn tồn là: A. SS x SS B. Ss x SS C. SS x ss D. Ss x ss Bi 3. Ngµy so¹n: Các bài tập vận dụng Các tỉ lệ cần nhớ - Tỉ lệ kiểu gen : Tỉ lệ 100%( bố mang các cặp tính trạng tương phản khác nhau ) > tính trạng trội, bố mẹ thuần chủng ( ĐL 1 ) Tỉ lệ 3 ; 1 -> Tính trạng trội , bố mẹ dò hợp 1 cặp gen Tỉ lệ 1 ; 1 -> lai phân tích Tỉe lệ 1 ; 2; 1 -> trội ko hoàn toàn Các dạng bài tập và phương pháp giải A/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI: I.BÀI TOÁN THUẬN: * Là dạng bài đã biết tính trội lặn, kiểu hình của P . Từ đó tìm kiểu gen, kiểu hình của F và lập sơ đồ lai. `1) Cách giải: Có 3 bước giải: Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 6 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Bước 1: Dựa vào đề bài quy ước gen trội, lặn ( có thể không có bước này nếu như bài đã cho) Bước 2: Từ kiểu hình của bố, mẹ, biện luận để xác đònh kiểu gen của bố mẹ. Bước 3: Lập sơ đồ lai, xác đònh kết quả của kiểu gen, kiểu hình ở con lai. 2) Thí dụ: Ở chuột, tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng. Khi cho chuột lông đen giao phối với chuột lông trắng thì kết quả giao phối sẽ như thế nào? II/ BÀI TOÁN NGHỊCH: *Là dạng bài tập dựa vào kết quả lai để suy ra kiểu gen của bố mẹ và lập sơ đồ lai Thường gặp 2 trường hợp sau đây: 1 ) -Trường hợp 1: Nếu đề bài cho tỉ lệ phân tính ở con lai: Có 2 bước giải: + Bước 1: Căn cứ vào tỉ lệ phân tính ở con lai để suy ra kiểu gen của bố mẹ. ( Rút gọn tỉ lệ đã cho ở con lai thành tỉ lệ quen thuộc để dễ nhận xét) Xác đònh tính trạng trội. Qui ước gen .biện luận KG của P + Bước 2: Lập sơ đồ lai và nhận xét kết quả ( Lưu ý: Nếu đề bài chưa xác đònh gen trội lặn thì có thể căn cứ vào tỉ lệ phân tính ở con để quy ước gen) VD : Trong phép lai giữa 2 cây lúa thân cao với nhau; người ta thu được kết quả ở con lai như sau: 3018 hạt cho cây thân cao, 1004 hạt cho cây thân thấp.Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên. 2) Trường hợp 2: Nếu đề bài không cho tỉ lệ đầy đủ ở con lai: Dựa vào phép lai có KH khác bố mẹ để biệïn luận tính trạng trội , lặn-> qui ước gen -> KG cơ thể lặn( cơ thể mang tính trạng lặn nhận 1 gen lặn từ bố, 1 từ mẹ) -> biện luận KG của P VD : Ở người , màu mắt nâu là tính trạng trội so với màu mắt đen là tính trạng lặn. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều mắt nâu. Trong số các con sinh ra thấy có đứa con gái mắt đen. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai giải thích. B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 7 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 BÀI 1: Ở cà chua, Qủa đỏ làtính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng . Hãy lập sơ đồ lai để xác đònh kết quả về kiểu gen, và kiểu hình của con lai F 1 trong các trường hợp sau: -P quả đỏ x quả đỏ -P quả đỏ x quả vàng -P quả vàng x quả vàng. BÀI 2 : Cho biết ruồi giấm gen quy đònh độ dài cánh nằm trên NST thường và cánh dài là trội so với cánh ngắn. Khi cho giao phối 2 ruồi giấm P đều có cánh dài với nhau và thu được các con lai F 1 a) Hãy lập sơ đồ lai nói trên. b) Nếu tiếp tục cho cánh dài F 1 Lai phân tích . kết quả sẽ như thế nào? BÀI 3: Ở ruồi giấm, gen quy đònh chiều dài đốt thân nằm trên NST thường và đốt thân dài là tính trạng trội hoàn toàn so với đốt thân ngắn. Dưới đây là kết quả của 1 số phép lai: Hãy giải thích và lập sơ đồ lai? BÀI TẬP 4 Tóc quăn là trộiä hoàn toàn so với tóc thẳng. - Một cặp vợ chồng sinh được 2 đứa con: đứa con gái có tóc quăn, đứa con trai có tóc thẳng. Biết rằng người cha có tóc thẳng. Hãy tìm kiểu gen của mẹ và lập sơ đồ lai - Một phụ nũ mang kiểu gen dò hợp muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn thì kiểu gen và kiểu hình của người chồng phải như thế nào? BÀI TẬP SỐ5 Có 2 đứa trẻ sinh đôi: 1 đứa tóc quăn và 1 đứa tóc thẳng. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh của tế bào sinh dục ở cha và mẹ diễn ra bình thường. -Đây là trường hợp sinh đôi cùng trứng hay khác trứng? Giải thích và lập sơ đồ lai sinh ra 2 đứa trẻ trên. Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ Kiểu hình của P Số cá thể ở F 1 thu được Đốt thân dài Đốt thân ngắn a) Đốt thân dài x Đốt thân ngắn 390 O b) Đốt thân dài x đốt thân dài 262 87 c) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 150 148 d) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 350 0 8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - Đứa con tóc qưăn nói trên lớn lên cưới vợ cũng tóc quăn thì thế hệ con tiếp theo sẽ như thế nào? BÀI TẬP SỐ 6 Khi lai 2 gà trống trắng với 1 gà mái đen đều thuần chủng, nhười ta đã thu được các con lai đồng loạt có màu xanh da trời. a) Tính trạng trên được di truyền theo kiểu nào? b) Cho các con gà lông da trời này giao phối với nhau, sự phân li của những tính trạng trong quần thể con gà sẽ như thế nào? c) Cho lai con gà xanh da trời với con gà lông trắng, sự phân li ở đời con sẽ như thế nào? Có cần kiểm tra độ thuần chủng ban đầu økhông? BÀI TẬP SỐ 7 Sự di truyền nhóm máu được quy đònh bởi 3 gen( a len) I A quy đònh nhóm máu A, I B quy đònh nhóm máu B, còn I O quy đònh nhóm máu O. Gen I A và I B tương đương nhau và trội hoàn toàn so với I O . a) Cho biết kiểu gen nhóm máu A,B,AB, O. b) Nếu bố thuộc nhóm máu O mẹ thuộc nhóm máu A thì con có nhóm máu gì? c) Nếu bố thuộc nhóm máu B me ïthuộc nhóm máu AB thì con sinh ra thuộc nhóm máu nào? d) Nếu các con có đủ 4 nhóm máu thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào? e) nhà hộ sinh người ta nhầm lẫm giữa 2 đứa trẻ, biết rằng cha mẹ của 1 đứa bé có ùnhómmáu O và A; Cha mẹ của đứa bé kia có nhóm máu A và AB . Hai đưá bé có nhóm máu O và A. Hãy xác đònh bé trai nào là con của cặp vợ chồng nào? f) Vợ có nhóm máu O, chồng có nhóm máu AB . Họ sinh ra con trai có nhóm máu O. Tại sao có hiện tượng này. Biết rằng người vợ luôn chung thủy với chồng mình? BÀI TẬP SỐ 8 : Nhà em A nuôi 1 đôi thỏ ( 1 đực, 1 cái) có lông màu lang trắng đen. - Lứa thứ nhất thỏ mẹ cho 4 thỏ con, Trong đó có 3 con lang trắng đen, 1 con trắng. Em A cho rằng kết quả này nghiệm đúng quy luật phân li của Menđen. - Lứa thứ 2, Thỏ mẹ cũng cho 4 con, trong đó 1 con đen, 2 con lang trắng đen và 1 con trắng.Em A cho rằng mình đã lầm và nói lại rằng kết quả này nghiệm đúng tỉ lệ của quy luật trội không hoàn toàn. a) theo em, nhận xét của bạn A ở hai trường hợp trên có gì không thỏa đáng? Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 b) Dựa vào đâu để biết được quy luật di truyền nào chi phối 2 phép lai trên. Cho biết 1 gen quy đònh 1 tính trạng, gen nằm trên NST thường. BÀI TẬP 9: Ở gà cặp gen DD lông đen, Dd lông màu xanh da trời, dd lông màu trắng. a) Hãy viết khả có thể có để giải thích và lập sơ đồ lai trong trường hợp bố mẹgiao phối với nhau tạo ra F 1 chỉ có 1 kiểu hình. b) Hãy nêu các khả năng có thể giải thích và lập sơ đồ laitrong trường hợp bố mẹ giao phối với nhau tạo ra con F 1 có nhiều hơn 1 kiểu hình BÀI TẬP 10: Ở người thuận tay phải do gen P qui đònh, thận tay trái gen p qui đònh Một cặp vợ chồng sinh 2 con , đứa đầu thuận tay phải, đứa thứ hai thuận tay trái Tìm kiểu gen cả gia đình trên BÀI TẬP 11: Theo dõi sự di truyền một đàn trâu thấy: trâu đực tráng (1) lai vói trâu cái đen (2) lần 1 sinh một nghé trắng (3) lần 2 sinh được 1 nghế đen (4) , nghé (4) lớn lên giao phối với trâu đực đen (5) sinh ra nghé trắng (6) Biện luận kiểu gen các con trâu trên BÀI TẬP 12: Cho bí tròn t/c lai với bí dài . F1 thu được cho giao phấn với nhau. F2 thu được: 136 bí tròn, 270 bí dẹt, 141 bí dài. Biện luận viết sơ đồ lai từ P đén F2.? Có cần kiểm tra sự thuần chủng của các quả bí có hình dạng khác nhau không.? Cây bí dài cần giao phấn với cây có KG như thế nào để F2 thu đượ toàn cây bí dẹt? Bi 4. Ngµy so¹n: CHUYÊN ĐỀ LAI LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG Mục tiêu Nắm được nội dung thí nghiệm lai hai cập tính trạng của Mênđen. Nêu được các điều kiện nghiệm đúng của đònh luật. Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 10 [...].. .Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Chứng minh được trong thí nghiệm củaMen đen có sụ phân li độc lập của các cặp tính trạng Biết vận dụng nội dung đònh luật vào giải các bài tập di truyền Chuẩn bò SGK, SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 A HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SGK I Qui luật di... Den Den ngắn dài Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 20 Ho¸ Trắn g ngắn Trắn g dài Kiểu gen Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 1 Đen ngắn x đen ngắn 89 31 2 Den ngắn x trắng dài 18 19 3 Đen ngắn x trắng ngắn 20 28 5 Đeb dài x đen dài 32 29 11 21 4 Trắng ngắn x trắng ngắn 6 Đen ngắn x đen dài 29 31 9 10 10 11 BÀI TẬP SỐ 5 đậu Hà lan : hạt vàng trội so với xanh; trơn trội so với nhăn a... giữa, kì TG , kì cuối ) Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 29 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - NST đều trải qua các biến đổi : nhân đôi , đóng xoắn, tập hợp ở mặt phẳng xích đạo thoi phân bào, tháo xoắn - Đều là cơ chế duy trì ổn đònh bộ NST Nguyên phân Giảm phân - Xảy ra ở TB sinh dưỡng và TB sinh dục - Xảy ra ở TB sinh dục chín( noãn mầm bào, tinh bào bậc 1 ) - Gồm 1 lần phân... * Trường THCS Kim 27 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Bi 9 Ngµy so¹n: III Hệ thống các câu hỏi lí thuyết Gv đưa ra câu hỏi yêu cầu hs n/c trả lời Gv nhận xét chốt đáp án Câu 1 : Tại sao nói bộ NST của mỗi loài có tính đặc trưng ỗn đònh ? Cơ chế đảm bảo cho các đặc tính đó ? TL 1 Tính đặc trưng bộ NST của mỗi loài thể hiện ở: – Số lượng NST : mỗi loài sinh vật có số lượng NST đặc... F2: vàng = 9 + 3 = 3 Xanh 3 +1 1 - Tính trạng hình dạng vỏ : F1: 100% vỏ trơn F2: Trơn = 9 + 3 = 3 Nhăn 3 +1 1 Tỉ lệ KH 9: 3:3:1 = (3:1)(3:1) -> Như vậy trong phép lai trên mỗi cặp tính trạng đều di truyền theo qui luật đồng tính và phân tính của Menđen giống như khi xét sự di truyền riêng rẽ của Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 13 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 từng cặp tính... đực Giao tử cái - Sinh ra từ các tinh nguyên bào - Sinh ra từ các noãn nguyên bào - Kích thước nhỏ hơn GT cái - Kích thước lớni - 1 tinh nguyên bào tạo ra 4 tinh trùng - 1 noãn nguyên bào tạo ra 1 trứng - Mang 1 trong 2 loại NST giới tính X - Chỉ mang 1 NST giới tính X hoặc Y Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 30 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Câu 6: So sánh sự khác nhau giữa... được cho tự thụ phấn F2 thu được 31 caài, 59 cao dẹt, 29 cao tròn, 12 thấp dài, 21 thấp dẹt, 11 thấp tròn a) Có kết luận gì từ phép lai trên? b) Biện luận, viết sơ đồ lai từ P -> F2 ? BÀI TẬP SỐ 10 Cho cây có kiểu gen AABBCCEE x aabbccee F1 thu đựoc cho giao phấn với nhau Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 21 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 a) Xác đònh số giao tử của F1 b) Số tổ... Sự phát sinh giao tử và thụ tinh Gv yêu câu1 hs trình bày lại qúa trình phát sinh giao tử và thụ tinh Gv nhận xét tóm tắt các kiến thức trên sơ đồ 4 Cơ chế xác đònh giới tình Yêu cầu hs nhắc lại Đặc điểm bộ NST ở người Cơ chế xác đònh giới tính ở người Gv nhận xét,tóm tắt các kiến thức cơ bản trên sơ đồ Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 26 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 Gv:TrÇn... Trường THCS Kim 15 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 C AAbb x aaBB D Aabb x aabb C©u 49: PhÐp lai t¹o ra hai kiĨu h×nh ë con lai lµ: A MMpp x mmPP B MmPp x MmPp C MMPP x mmpp D MmPp x MMpp C©u 50: PhÐp lai t¹o ra nhiỊu kiĨu gen vµ nhiỊu kiĨu h×nh nhÊt ë con lai lµ A DdRr x Ddrr B DdRr x DdRr C DDRr x DdRR D ddRr x ®drr Bi 6 Ngµy so¹n: II Phương pháp giải: 1) BÀI TOÁN THUẬN Là dạng bài... tính đặc trưng ổn đònh của bộ NST Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim 28 Ho¸ Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - Ở loài sinh sản vô tính : sự nhân đôi và phân li đồng đèu của NST trong qt nguyên phân là cơ chế bảo đảm cho bộ NST đặc trưng của mỗi loài được duy trì qua các thế hệ tế bào và cơ thể - Ở loài sinh sản hữu tính: sự phối hợp của 3 cơ chế nguyên phân, giảm phân, thụ tinh đảm . SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải bài tập sinh học 9, để học tốt sinh học 9 Các nội dung cơ bản I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC - Gv cùng hs ôn lại một số thuật ngữ sinh học *Di. bạn A ở hai trường hợp trên có gì không thỏa đáng? Gv:TrÇn Ngäc §ång * Trường THCS Kim Ho¸ 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 b) Dựa vào đâu để biết được quy luật di truyền. thân ngắn 390 O b) Đốt thân dài x đốt thân dài 262 87 c) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 150 148 d) Đốt thân dài x đốt thân ngắn 350 0 8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - Đứa con

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan