0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn TIẾNG ANH lớp 6 (hay)

44 13,796 50

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:49

II. Change the sentences below into the negative and the interrogative.1.Her name is Linh.2.They are nurses.3.I am a doctor.4. Those are his pens.5.My father is an engineer.6.Her brother is a good student.7.They are in the class.8.Phong’s school is in the country.9.I am in class 6A.10.The books are in Minh’s desk. GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6 PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2011-2012 Họ và tên:Trần Anh Mạnh Tổ:xã hội Nhiệm vụ được giao:Dạy Tiếng Anh 6 AB+7A,c I.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: -căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011-2012. -căn cứ vào chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi của phòng GD Yên Lập. -căn cứ vào kết quả thi HS giỏi năm trước. II.CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO: -Bồi dưỡng HS giỏi huyện môn Tiếng Anh,chỉ tiêu là 2 hs giỏi IV.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1.Đối với giáo viên: -khảo sát đội tuyển ngay từ đầu tháng 9 -lên kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9,ít nhất 1 buổi/tuần. -Chương trình và phương pháp bồi dưỡng phải phù hợp với nhận thức của học sinh. -đưa ra các bài tập trọng tâm,cơ bản và theo chuyên đề.Cuối buổi cho 1 bài tập tổng hợp,ôn lại kiến thức cũ. -Tạo hứng thú,say mê môn học cho HS -Tham khảo cách bồi dưỡng HSG của đồng nghiệp. -Mỗi tháng lấy kết quả khảo sát 1 lần,theo dõi sự tiến bộ của HS và điều chỉnh kịp thời. -Tìm tòi tài liệu hay cho học sinh. 2.Đối với HS: -Có PP phù hợp với y.c môn học. -Có niềm đam mê với môn Tiếng Anh và thích học môn T.Anh hơn các môn học khác. -Đi học bồi dưỡng đầy đủ,đều đặn. -Tự giác học tập và làm BT đầy đủ theo y.c của gv. -Đặt ra mục tiêu học tập ngay từ đầu năm học. -Tự điều chỉnh cách học sau mỗi lần khảo sát. -Luôn hỏi gv bồi dưỡng câu hỏi “ tại sao ?” V.THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 1 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 Tháng Nội dung chương trình Dạng bài tập Ghi chú 9 -Động từ TOBE -Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. -Wh words -Danh từ số nhiều,cách thành lập danh từ số nhiều. -Cách phát âm chữ s/es sau danh từ số nhiều. -Ôn lại các cấu trúc câu đã học trong bài 1-2. -kỹ năng chia động từ Tobe -Kỹ năng đặt câu hỏi cho từ gạch chân. -Cho dạng đúng của động từ. -Viết câu hỏi cho câu trả lời. -Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống cho phù hợp. -Chọn câu trả lời đúng nhất trong số a,b,c,d -Chuyển câu sang phủ định và nghi vấn. -Sửa lỗi sai -Chọn từ có trọng âm /cách phát âm khác các từ còn lại. 10 -Câu hỏi yes/no với động từ Tobe. -Mạo từ a/an/the. -Câu yêu cầu,mệnh lệnh. -Đại từ nhân xưng,đại từ tân ngữ. -Động từ thường. -Model verbs -Rèn luyện kỹ năng làm bài tập đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi. -Khảo sát đội tuyển tháng 10 -cho dạng đúng của động từ. -Chuyển câu sang phủ định và nghi vấn. -dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh. 11 -Wh questions -the present simple -prepesition of time -preposition of place adj -Thì HTĐG+Thì HTTD -Câu cảm thán. -Trật tự từ -Câu hỏi đến từ đâu:where are you from?/where do you come from? -Hỏi giờ và nói giờ(2 cách) -Điền giới từ vào chỗ trống -Cho dạng đùng của động từ -đặt câu hỏi cho từ gạch chân -sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh -viết lại câu với cách hỏi từ đâu đến và cách nói giờ 1 -thì hiện tại đơn giản,thì hiện -Chọn đáp án đúng Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 2 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 tại tiếp diễn -trạng từ chỉ phương tiện -model verbs -wh questons -câu yêu cầu lịch sự -Đại từ bất định:some,any nhất trong số a,b,c or d -Điền từ vào chỗ trống cho phù hợp -Chọn 1 từ khác loại -Chọn từ gạch chân có cách phát âm khác. 2 -partitives:a bottle of,a can of… -structures:what about…/let’s…/why don’t you… -indenfinite quantified -Preposition -Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. -viết câu theo gợi ý - 3 -Ôn tập lại tất cả kiến thức đã học. -Làm 1 số dạng đề thi mẫu. VI.KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀNG THÁNG: STT Họ tên T 9 T 10 T 11 T12 T 1 T2 Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 3 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 PHẦN II: GIÁO ÁN CHI TIẾT Preparing date:16/10/2011 Teaching date:23/10/2011 Buổi 1: THE VERB “TOBE” I.AIMS: -HS hiểu và biết cách sử dụng động từ TOBE. -Cuối bài,áp dụng làm một số dạng bài tập. -Rèn kỹ năng làm bài tập. II.CONTENT: PERIOD 1: A. Grammar. * Form : be => is/ am/ are. I - am We, you, they, N(plural) - are She, he, it, N(singular) - is * Positions of ‘be” in a sentence: (+) S + be + … (-) S + be + not + … Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 4 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 (?) Be + S + ….? Yes, S + be. No, S + be not. S in the short answers must be a personal pronoun (I, she, he, they, it) Wh – be + S + … ? S + be + ……. B. Practice I. Fill in the sentences with is, am, are. 1. I ……… a teacher. 2. ……… that your student? 3. This ……… my classroom. 4. We…. …….fine. 5. What………. this? 6. Who…… …they? 7. My name… …… John 8. How old…… your brothers? 9. …… ….you twelve years old? 10. ……… these your pens? 11. ……….Lan and Nam in the classroom? 12. They………… her students. 13. His sister and my brother classmates. 14. Those schoolbags ………….new. II. Change the sentences below into the negative and the interrogative. 1. Her name is Linh. 2. They are nurses. 3. I am a doctor. 4. Those are his pens. 5. My father is an engineer. 6. Her brother is a good student. 7. They are in the class. 8. Phong’s school is in the country. 9. I am in class 6A. 10.The books are in Minh’s desk. III. Answer the questions below: 1. Are they your notebooks? Yes, …………. 2. Is that her clock ? No, ……… 3. Are you a student? Yes, ……… 4. Are the teachers in the room? No, ……… 5. Is her father forty years old? Yes, ……… 6. Is Hung a good student? No, ……… 7. Is she Lan? Yes, ……… 8. Are those chairs? No, ……… 9. Are her brothers Nam and Duong? Yes, ……… 10.Are you Loan? No, ……… IV. Supply the correct form of be 1. -They (be) your sisters ? - Yes, they (be) 2. -Where Lan (be)? She(be) in the house? - No, she(be not). She ( be) in the garden. 3. This (be not ) my school bag. That (be) my schoolbag. 1.………………………. ………………………. 2. ……………………… ………………………. 3………………………. 4………………………. Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 5 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 4. -Those (be) her stools? - Yes, they(be.) 5. - What they (be)? - They(be) nurses. 6 Who Hoa and Hai (be)? -Hoa(be) my sister and Hai(be) Hung’s brother. 7. My father (be ) a doctor and my mother (be) a nurse. 8. There (be) five stools in the living room. 9. - There(be) four people in your family? - Yes, there (be). 10 How many lamps there (be) in the classroom? - There(be) only one ………………………. 5………………………. ………………………. 6………………………. ………………………. 7………………………. 8………………………. 9………………………. ………………………. 10………………………. ……………………… V. Make up sentences using the words given. 1. this/ Lan’s book . => ………………………………………………………………. 2. this / Lan’s schoolbag? => …………………………………………………………. 4. there/ be/ ten/ students/ my class => ……………………………………………… 5. she/ a doctor? => …………………………………………………………………. 6. my mother/ a nurse. => ……………………………………………………………. 7. What/ her/ name? => ………………………………………………………………… 8. Who/ they? => ……………………………………………………………………… 9. how many/ telephones/ her living room? => ……………………………………………… 10. there/ be/ three/ pens/ in/ desk? => ………………………………………………… 11. they/ be not/ Mr Hung’s students=> ……………………………………………… 12. his name/ Minh. => ………………………………………………………………. 13. these/ your pencils? => …………………………………………………………… 14. What/ these? => ………………………………………………………………. They/ stereos=> …………………………………………………………………… 15.What/ it?=> ……………………………………………………………………… Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 6 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 16. your house/ in the country? => …………………………………………………… 17. her school/ small? => ………………………………………………………………. 18. that waste basket/ big. => ………………………………………………………… PERIOD 2: I. Viết câu hỏi và trả lời theo gợi ý: 1. Your school / big?  …………………………………………………………………………………… …. 2. Those clocks / small?  …………………………………………………………………………………… …. 3. His room / big?  …………………………………………………………………………………… …. 4. Her house/ in the country?  …………………………………………………………………………………… …. 5. Thu’s books/ in the desk?  …………………………………………………………………………………… …. 6. Lan’s father/ a doctor?  …………………………………………………………………………………… …. 7. Minh’s house/ Le Loi street?  …………………………………………………………………………………… …. 8. Mr Trung and Mr Huan/ engineers?  …………………………………………………………………………………… …. 9. Binh and Mai/ class 6B?  …………………………………………………………………………………… …. 10.your class/ the third floor?  …………………………………………………………………………………… …. II. Viết câu hỏi cho câu trả lời. 1. ………… ……………. this? It’s an armchair. 2. ………… ……………. that? It’s a stereo. 3. ………… ……………. these? They are lamps. Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 7 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 4. ………… ……………. those? They are telephones. III. Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp. 1. What’s your name? 2. How are you? 3. How old are you? 4. How do you spell your name ? 5. Where do you live? 6. Where is your calss? 7. What’s that? 8. Which grade is Lan in? 9. How many students are there in your class? 10.What do you do? 11.Who’s that? 12.Is that your teacher? 13. Where is your schoolbag? 14. Which class are they in? a. There are twenty six. b. That is Mr Cuong. c. They are in class 8A d. My name’s Lan. e. It’s in my classroom. f. No. that’s Mrs Hoa. My teacher is Mrs Nga. g. I’m fine, thank you. h. She ‘s in grade 7 i. I’m a doctor. j. I live in the city. k. That’s an eraser. l. N_H_U_N_G, Nhung. m. I’m eleven. n. It’s on the fourth floor. IV. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: 1. My sister is a nurse. …………………………………………………………. 2. There are 29 students in my class. ……………………………………………… 3. That is my teacher. …………………………………………………………. 4. These are pencils. …………………………………………………………. 5. I’m 20 years old. …………………………………………………………. 6. Her father is 45 years old. …………………………………………………………. 7. We are fine, thank you. …………………………………………………………. 8. His name is Tuan. …………………………………………………………. 9. We are in the classroom. ………………………………………………… 10.I live in Quang Ninh…………………………………………………………. 11.They live in a house in Ha Noi. ……………………………………………… 12.Yes, that is my book. …………………………………………………………. 13.Yes, these are her pens. …………………………………………………………. 14.She is in class 9C………………………………………………………………. 15. I’m in grade 6……………………………………………………………………. Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 8 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 16. Her class is on the second floor. …………………………………………… V. Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng. 1. What’s your name ? Your name is phuong… ……………………………… 2. What is he name? He name is Tam. ………………………………………………… 3. How many chair there are in your house? ………………………………………… 4. What do your father do? ………………………………………………………… 5. My sister is a engineer. ………………………………………………………… 6. They are a nurses.……………………………………………………………… 7. Who’s they? ………………………………………………………………………… 8. Is Nam and Ba students? ………………………………………………………… 9. Who they are? They are engineer. ……………………………………………… 10. Where Ha’s house? …………………………………………………………… VI. Chuyển những câu sau sang số nhiều. 1. It is a ruler  . ……………………………………………………… 2. There is a desk in the classroom.(3)  . …………………………………………… 3. This is a flower. . …………………………………………… 4. There is a bench in the room (5). . …………………………………………… 5. That is my book. …………………………………………… 6. The ruler is on the table. . …………………………………………… 7. What is this? . …………………………………………… 8. Is that your student? . …………………………………………… 9. Who is this? . …………………………………………… 10. Where is my color pencil? . …………………………………………… Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 9 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 Preparing date:5.11.2011 Teaching date:6.11.2011. BUỔI 2: I.AIMS: -hs nắm được thì Hiện tại tiếp diễn,Hiện tại đơn giản,làm các dạng bài tập rèn luyện. II.CONTENT: PERIOD 1 I. Grammar. (+) I/ We/ You/ They + V She/ He/ it/ N + Vs/es. (-) I/ We/ You/ They/ N + don’t + V She/ He/ it/ N + doesn’t + V. (?) Do + We/ You/ They/ N + V ? Does + She/ He/ it/ N + V ? Yes, S + do/ does No, S + do/ does + not. Wh- + do/does + S + V… ? S + V(e/ es) + …… II. Practice 1. Viết dạng đúng của động từ : I We get ……… I We have ……… Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 10 [...]... dressed?/ 6 oclock 3 brush your teeth?/ 6. 15 4 have breakfast?/ 6. 30 5 she/ have breakfast?/ 6. 00 6 He/ go to school?/ 6. 45 7 Hai/do his homework?/ 2.00 8 your father/ go home?/ 5.00 9 Nam/ play games?/ 5 oclock Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 15 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 III.HOMEWORRK: -luyn tp núi ti nh v lm li cỏc dng bi tp trờn lp Preparing date :6. 11.2011... father is 45 years old 6 Her sister is 18 years old III.HOMEWORK: -redo all of exercises Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 18 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 Preparing date:20.11.2011 Teaching date:4.12.2011 BUI 4: I.AIMS: -hs bit: *Cỏc ngy trong tun *Cỏc thỏng trong nm *Hi v ni sinh *Hi v ngy sinh *Cu trỳc :a ai i õu II.CONTENT: PERIOD 1:NểI V NI SINH ,NM SINH Content I.VOCABULARY:... 39 years old 4 She (be) a doctor 5 She (work) in a factory 6 Everyday, she (get) up early She (get) up at 5 oclock 7 She (brush) her teeth and (wash) her face 8 Then, she (do) the housework 9 She (have) breakfast at half past six Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 10 Then, she (go) to work at fifteen to seven 10 11 She... you born? I was born in 1997 *Form: a,ni sinh: Where was/were+s+born? S+was born in b,nm sinh: When was/were +s +born? S+was/were born in *Notes: I,he,she+was We,you,they+were When:khi no? Where: õu? *meaning: 15 Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 19 -Set the scene -give the model sentences -Read -Concept check Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 *use: III.PRACTICE: *Wordcues drill: 1... 4 Her mother is a nurse 5 Her brother is a student, too 6 Her sister is 18 years old III.HOMEWORK: -redo all of exercises Preparing date: Teaching date: BUI 5: IV Chọn đáp án đúng 1.Those lamps (is/ are/ isnt) new 2.( Are/ is/ isnt) these your books? Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 23 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 3 Is this her (eraser/ books/ pencils)? 4 Who(is he/ are they/... 3 Which rooms are on the second floor? 4 What is there in front of the house? Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 26 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 5 Are there many flowers in the garden? 6 Where is the well? 7 Is her school near her house? V Dựng câu hoàn chỉnh, dùng từ gợi ý 1 Where/... Yes, 6 the trees behind their house? he 7 Lan have Literature on Monday and 4 No, Tuesday? there 8 her parents get up at 5 o'clock? 9 there any stores near Minh's house? 5 Yes, 10 Ba's apartment on the third floor? she 11 it a beautiful house? 6 No, 12 her books small? they 7 No, Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 28 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 she... play 14 Yes, she soccer after 15 No, they school? 16 No, she 3 17 Yes, they his father 18 Yes, there a doctor? 10 No, it 4 11 Yes, it there a 12 No, they well to the left your house? 5 she in the classroom? 6 the trees behind their Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 30 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 house? 7 Lan have Literature on Monday and Tuesday?... help the ss improve their writing skill Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 33 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 Test I I Khoanh trũn t cú phn gch di c c khỏc vi 3 t cũn li.(1 ) 1 A books B chairs C stools D tables 2 A washes B brushes C goes D watches 3 A lives B gets C takes D walks 4 A city B family C my D country II Chn v khoanh trũn ỏp ỏn ỳng(2d) 1 Do you the housework after school?... Giỏo viờn:Trn Anh Mnh 34 Trng THCS Trung Sn GIO N BI DNG HC SINH GII MễN TING ANH LP 6 2 How many rooms does her house have? 3 Where are the flowers? 4 What is there behind the house? VI Gch chõn v sa li sai trong cỏc cõu sau(1) 1 Ba isn't get up at 6 o'clock every morning => 2 Trung washes he's face at five past six => Test II I Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng.(2) . GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6 PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2011-2012 Họ và tên:Trần Anh Mạnh Tổ:xã. …………………………………………………………………… 15.What/ it?=> ……………………………………………………………………… Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 6 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 16. your house/ in the country? => …………………………………………………… 17 9C………………………………………………………………. 15. I’m in grade 6 …………………………………………………………………. Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 8 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 16. Her class is on the second floor.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn TIẾNG ANH lớp 6 (hay), Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn TIẾNG ANH lớp 6 (hay),

Từ khóa liên quan