0

nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá thát lát - notopterus notopterus (pallas, 1769) ở hồ phú ninh, tỉnh quảng nam

65 786 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 17:48

i LỜI CAM ĐOAN Xin cam đoan rằng: Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả Văn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Võ Văn Phú, PGS. TS. Trường Đại học Khoa học Huế, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu; Quý thầy cô giáo khoa Nuôi Trồng Thủy Sản; Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học của Trường Đại học Nha Trang; Lãnh đạo Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn Trung tâm giống Thủy sản nước ngọt tỉnh Quảng Nam; Chi Cục Nuôi Trồng Thủy Sản tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất và động viên cho tôi hoàn thành luận văn. iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT L TB : Chiều dài trung bình L DĐ : Chiều dài dao động W TB : Khối lượng trung bình W DĐ : Khối lượng dao động TSD: Tuyến sinh dục N : Tổng số mẫu nghiên cứu Juv. (Juvena): Chưa xác định giới tính NXB: Nhà xuất bản iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 2 1.1. Tổng quan nguồn lợi thuỷ sản 2 1.2. Tình hình nghiên cứu cá nước ngọt tại Việt Nam 2 1.3. Tình hình nghiên cứu cá nước ngọt ở Quảng Nam 7 1.4. Hiện trạng về điều kiện sinh thái hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 8 1.4.1. Vị trí địa lý, địa hình 8 1.4.2. Điều kiện khí hậu 10 1.4.3. Đặc tính thủy lí, thủy hóa của hồ Phú Ninh 10 1.4.4. Điều kiện kinh tế, xã hội 11 CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1. Đối tượng nghiên cứu 13 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 13 2.3. Sơ đồ khối thực hiện 13 2.4. Tìm hiểu hiện trạng về điều kiện sinh thái hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 13 2.5. Phương pháp thu mẫu 14 2.6. Phương pháp nghiên cứu 14 2.6.1. Các chỉ tiêu về hình thái, phân loại cá Thát lát 14 2.6.2. Nghiên cứu đặc tính sinh trưởng của cá 14 2.6.3. Nghiên cứu về dinh dưỡng của cá 15 2.6.4. Nghiên cứu sinh sản của cá 16 2.6.5. Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi đối tượng cá Thát lát 17 2.7. Phương pháp xử lý số liệu 17 CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 v 3.1. Đặc điểm hình thái phân loại của cá Thát lát 18 3.1.1. Đặc điểm hình thái 18 3.1.2. Đặc điểm phân loại của cá Thát lát 19 3.2. Mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá 20 3.3. Cấu trúc tuổi của quần thể cá Thát lát 22 3.4. Đặc tính dinh dưỡng của cá Thát lát 23 3.4.1. Thành phần thức ăn của cá Thát lát 23 3.4.2. Cường độ bắt mồi của cá Thát lát 26 3.4.3. Độ mỡ của cá Thát lát 27 3.4.4. Hệ số béo của cá Thát lát 29 3.5. Đặc điểm về sinh sản của cá Thát lát 30 3.5.1. Phân biệt cá đực, cá cái 30 3.5.2. Cấu tạo và các giai đoạn phát triển của buồng trứng 31 3.5.2.2. Đặc điểm phát triển của tế bào sinh dục 32 3.5.3. Cấu tạo và các giai đoạn phát triển của noãn sào 36 3.5.4. Tỷ lệ đực cái theo nhóm tuổi của cá Thát lát 39 3.5.5. Sự chín muồi sinh dục theo nhóm tuổi của cá Thát lát 40 3.5.6. Kích thước và khối lượng thành thục của cá Thát lát 42 3.5.7. Đường kính trứng cá Thát lát 42 3.5.8. Sức sinh sản của cá Thát lát 43 3.5.9. Mùa vụ sinh sản của cá Thát lát 44 3.6. Một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá Thát lát tại hồ Phú Ninh. 45 3.6.1. Tình hình khai thác cá Thát lát tại lưu vực hồ Phú Ninh 45 3.6.2. Đề xuất một số giải pháp 46 Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 4.1. Kết luận 48 4.2. Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về hình thái của cá Thát lát (n = 30 mẫu) 18 Bảng 3.2. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng của cá Thát lát 20 Bảng 3.3. Cấu trúc tuổi của quần thể cá Thát lát 22 Bảng 3.4. Thành phần thức ăn của cá Thát lát theo nhóm kích thước 24 Bảng 3.5. Độ no của cá Thát lát chia theo nhóm tuổi 26 Bảng 3.6. Mức độ tích lũy mỡ của cá Thát lát chia theo các tháng 28 Bảng 3.7. Hệ số béo của cá Thát lát tính theo công thức Fulton và Clark 29 Bảng 3.8. Tỷ lệ đực cái chia theo nhóm tuổi của cá Thát lát 39 Bảng 3.9. Các giai đoạn chín muồi sinh dục của cá Thát lát 41 Bảng 3.10. Kích thước và khối lượng thành thục của cá Thát lát 42 Bảng 3.11. Kết quả đo đường kính trứng cá Thát lát ở giai đoạn IV 43 Bảng 3.12. Sức sinh sản của cá Thát lát 43 Bảng 3.13. Hệ số thành thục của cá Thát lát qua các tháng 44 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1. Hình thái ngoài của cá Thát lát 18 Hình 3.2. Đồ thị sự tương quan giữa chiều dài và khối lượng của cá Thát lát 21 Hình 3.3. Biểu đồ cấu trúc tuổi (%) của cá Thát lát 22 Hình 3.4. Biểu đồ tỷ lệ (%) thành phần thức ăn của cá Thát lát 25 Hình 3.5. Biểu đồ độ no của cá Thát lát chia theo nhóm tuổi 26 Hình 3.6. Biểu đồ mức độ tích lũy mỡ của cá Thát lát chia theo tháng 28 Hình 3.7. Cá Thát lát cái ở giai đoạn thành thục sinh dục 30 Hình 3.8. Cá Thát lát đực ở giai đoạn thành thục sinh dục 31 Hình 3.9. Buồng trứng cá Thát lát cuối giai đoạn IV 31 Hình 3.10. Tiêu bản buồng trứng cá Thát lát giai đoạn II 32 Hình 3.11. Tiêu bản buồng trứng cá Thát lát giai đoạn III 33 Hình 3.12. Tiêu bản buồng trứng cá Thát lát giai đoạn IV 34 Hình 3.13. Tiêu bản buồng trứng cá Thát lát giai đoạn V 35 Hình 3.14. Tiêu bản buồng trứng cá Thát lát giai đoạn VI 36 Hình 3.15. Buồng sẹ của cá Thát lát giai đoạn IV 36 Hình 3.16. Tiêu bản noãn sào cá Thát lát giai đoạn II 37 Hình 3.17. Tiêu bản noãn sào của Thát lát giai đoạn III 37 Hình 3.18. Tiêu bản noãn sào cá Thát lát giai đoạn IV 38 Hình 3.19. Tiêu bản noãn sào của cá Thát lát giai đoạn V 38 Hình 3.20. Tiêu bản noãn sào cá Thát lát giai đoạn VI 39 Hình 3.21. Biểu đồ tỷ lệ (%) đực, cái của cá Thát lát theo nhóm tuổi 40 Hình 3.22. Biểu đồ sự chín muồi sinh dục của cá Thát lát 41 Hình 3.23. Đồ thị sự biến động hệ số thành thục của cá Thát lát cái. 45 1 MỞ ĐẦU Quảng Nam có 48 di tích được xếp hạng là di tích Quốc gia nhưng chỉ có hồ Phú Ninh là di tích danh thắng. Đây là một hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 7km về phía Tây, có diện tích hơn 3.433 ha với hơn 30 đảo và nhiều bán đảo nhỏ xinh đẹp, cùng với hệ thống rừng phòng hộ rộng hơn 23.409 ha làm nên một hệ thống cảnh quan cho khu du lịch sinh thái Phú Ninh lý tưởng. Ở đó, khí hậu mát mẻ, động thực vật phong phú tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của các loài thủy sản nước ngọt, trong đó có cá Thát lát - Notopterus notopterus (Pallas, 1769) [28]. Cá Thát lát có thịt thơm ngon, lại có độ dẻo, là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn cao cấp mà người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hiện nay việc khai thác cá Thát lát quá mức bằng nhiều hình thức khác nhau, với mục đích thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy mà nguồn lợi cá ngoài tự nhiên suy giảm đi đáng kể. Để góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá Thát lát, một trong những vấn đề quan trọng là phải chủ động nguồn giống, hướng được sự sinh sản tự nhiên của cá vào sinh sản nhân tạo. Muốn vậy, phải hiểu biết về đặc điểm sinh học của cá. Đây là những dẫn liệu cơ bản để làm cơ sở cho việc sinh sản nhân tạo, đồng thời đề xuất những giải pháp bảo vệ, duy trì và phát triển nguồn lợi cá. Hiện nay các công trình nghiên cứu về cá ở hồ Phú Ninh chủ yếu tập trung về đa dạng sinh học, các công trình nghiên cứu đến đặc điểm sinh học của cá chưa nhiều. Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Thát lát - Notopterus notopterus (Pallas, 1769) ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” Với đề tài này, chúng tôi mong muốn đóng góp những dẫn liệu cơ bản về hình thái, đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản của cá Thát lát, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác hợp lý để phát triển bền vững nguồn lợi cá tại hồ Phú Ninh Mặc dù đề tài thực hiện dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Thầy giáo hướng dẫn, quý thầy, cô giáo giảng dạy chuyên môn, bạn bè đồng nghiệp, song với thời gian và điều kiện nghiên cứu hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý thầy, cô và bạn bè đồng nghiệp. 2 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 1.1. Tổng quan nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam là quốc gia ven biển, có tiềm năng lớn về nguồn lợi thuỷ sản, với bờ biển dài hơn 3.260 km và diện tích có thể nuôi trồng thuỷ sản ước tính khoảng 1,7 triệu ha, trong đó tổng diện tích nuôi thuỷ sản nước ngọt chiếm 72,7%, diện tích ao hồ nhỏ, mương vườn là 120.000 ha, hồ chứa mặt nước lớn 340.000 ha, ruộng có khả năng nuôi trồng thuỷ sản là 580.000 ha, chưa kể các sông có thể sử dụng nuôi trồng thuỷ sản chưa được qui hoạch. Nguồn lợi cá nước ngọt đã thống kê được 1.027 loài. Đối tượng cá nước ngọt được nuôi chủ yếu hiện nay là: cá Tra, cá Chép, cá Trắm, cá Mè, cá Trôi, cá Lóc, cá Basa…Một số loài đã du nhập và thuần hoá như Rôhu, Mrigal, Catla, Rô Phi đơn tính, Chép Lai 3 màu, Cá Trê làm phong phú thêm các giống loài cá nuôi [4], [12]. Thủy sản nói chung và cá nước ngọt nói riêng là một loại thực phẩm toàn diện, quen thuộc và không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân chúng ta. Bởi thịt cá cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm không thua kém bất kỳ một loài thịt nào của ngành chăn nuôi. Thịt cá có nhiều photpho rất cần cho não và xương. Thịt cá ngon, bổ và được cơ thể hấp thu dễ dàng hơn thịt gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó sản phẩm từ thịt cá rất đa dạng nên được mọi người ưa chuộng, đồng thời cá là một trong đối tượng xuất khẩu có giá trị cao đem lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước. 1.2. Tình hình nghiên cứu cá nước ngọt tại Việt Nam Các công trình nghiên cứu về cá ở nước ta bắt đầu muộn hơn so với các nước tiên tiến, nhưng cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Theo Bộ Thủy sản (1996), công trình đầu tiên nghiên cứu về cá nước ngọt ở Việt Nam là của H.E. Sauvage (1881), công bố trong tác phẩm “Nghiên cứu về khu hệ cá Á Châu và mô tả một số loài mới ở Đông Dương”. Tác giả đã thống kê 139 loài chung cho toàn Đông Dương và mô tả một số loài mới ở miền Bắc nước ta. Đến năm 1883, G.Tirant đã công bố và mô tả 70 loài cá ở sông Hương (Huế), trong đó có 3 loài mới. Những 3 năm tiếp theo có nhiều công bố về thành phần các loài cá ở những thủy vực khác nhau hoặc mô tả loài mới của nhiều tác giả như H.E. Sauvage (1884) thu được 100 loài cá ở Hà Nội, trong đó có 7 loài mới; L. Vaillant (1891 – 1904) thu thập 6 loài, mô tả 4 loài mới ở Lai Châu (1891) và 5 loài, có 1 loài mới ở sông Kỳ Cùng (1904); J. Pellegrin (1906, 1907, 1923, 1928) và đoàn Thường trực Khoa học Đông Dương phân tích mẫu thu thập ở Hà Nội và vùng phụ cận đã công bố danh mục cá gồm 29 loài, mô tả 2 loài mới (1907) và 33 loài mới (1934). Ngoài ra còn có nhiều tác giả như: P.Chevey và J . Pellegrin (1934, 1936, 1938, 1941), cũng nghiên cứu về cá Việt Nam. Năm 1937, một công trình nghiên cứu tổng hợp về cá nước ngọt miền Bắc Việt Nam của P. Chevey và J . Lemasson: “Góp phần nghiên cứu về các loài cá nuớc ngọt miền Bắc Việt Nam” được công bố. Công trình này giới thiệu 98 loài cá nước ngọt miền Bắc Việt Nam thuộc 17 họ và được xem là công trình tổng hợp đầy đủ nhất bấy giờ [4], [47]. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), công tác nghiên cứu bị gián đoạn. Khi hoà bình lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, công tác nghiên cứu được tiếp tục do chính các nhà khoa học Việt Nam tiến hành. Vào thời điểm này, công tác điều tra cơ bản sinh vật nước ngọt nội địa nói chung, cá nói riêng ở miền Bắc Việt Nam do các cơ quan: Trạm Nghiên cứu Thuỷ sản nước ngọt Đình Bảng thuộc Tổng cục Thuỷ sản, khoa Sinh vật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và khoa Nuôi trồng Thủy sản trường Đại học Nha Trang thực hiện. Các cơ quan nghiên cứu này đã tiến hành điều tra ở hầu hết nguồn lợi cá các vùng sinh thái Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc miền Trung, ở các loại hình thuỷ vực khác nhau như sông, suối, hồ chứa, đầm, ao, ruộng. Tuy nhiên đối với mỗi loại hình thuỷ vực riêng biệt, công tác điều tra được tiến hành ở mức độ khác nhau. Trong 30 sông, suối và khoảng 25 hồ, đầm, hồ chứa, đập nước đã được điều tra thì các thuỷ vực sau đây được điều tra kỹ hơn: sông Đà, sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Gấm, sông Châu Giang, sông Ninh Cơ, sông Côn, sông Thao. Các ao đầm, hồ chứa: Thác Bà, Ba Bể, Hồ Tây, Quán Sơn, Suối Hai, Đại Lải, Vân Trục. Các ao, ruộng lúa được tiến hành điều tra ít hơn, các vùng xa như Hà Giang, Lai Châu, Móng Cái, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam còn nhiều điểm trắng chưa được điều tra. [...]... ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Cá Thát lát - Notopterus notopterus (Pallas, 1769) 2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu - Thời gian: Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 10 năm 2009 - Địa điểm: Hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 2.3 Sơ đồ khối thực hiện Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Thát lát Kiểm tra phân loại Chỉ tiêu hình thái, phân bố Chỉ tiêu sinh trưởng, dinh dưỡng Chỉ tiêu sinh. .. trùng [28] Các công trình nghiên cứu cá ở Quảng Nam nói chung và hồ Phú Ninh nói riêng chưa nhiều, chủ yếu tập trung nghiên cứu đa dạng sinh học thành phần loài, còn đặc điểm sinh học sinh sản các loài cá có giá trị kinh tế chưa được quan tâm đúng mức Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ góp phần vào nghiên cứu sinh học loài cá Thát lát, một loài cá kinh tế quan trọng của vùng hồ Trên cơ sở đó đề... dinh dưỡng Chỉ tiêu sinh sản Các số liệu cơ bản về đặc điểm sinh học của cá Thát lát Giải pháp bảo vệ và phát triển đối tượng cá Thát lát tại hồ Phú Ninh 2.4 Tìm hiểu hiện trạng về điều kiện sinh thái hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tham khảo, thu thập tài liệu và thông tin về điều kiện sinh thái Quảng Nam và khu vực hồ Phú Ninh 14 2.5 Phương pháp thu mẫu Trong thời gian nghiên cứu, mỗi tháng chúng tôi đi... quả đã nghiên cứu về đặc tính sinh học của cá phải kể đến các công trình của các tác giả: Võ Văn Phú và Đặng Thị Diệu Tâm (1978): Đặc tính sinh học của một số loài cá có giá trị kinh tế ở đầm phá Thừa Thiên Huế [19]; Nguyễn Duy Hoan (1979): Đặc điểm sinh học của cá Quả (Ophiocephalus striatus); Dương Tuấn (1979): Đặc điểm thành phần loài khu hệ cá đầm Châu Trúc (39 loài); Hoàng Đức Đạt, Võ Văn Phú (1980):... tính đa dạng sinh học các loài sinh vật ở hồ Phú Ninh 1.4 Hiện trạng về điều kiện sinh thái hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 1.4.1 Vị trí địa lý, địa hình Quảng Nam là một tỉnh duyên hải miền Trung, mang đặc điểm chung cơ bản của khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam Tuy nhiên địa hình Quảng Nam rất phức tạp, có đầy đủ các dạng núi cao, đồi núi Trung du, đồng bằng, bãi cát ven biển và đầm hồ Trong đó các vùng... các nghiên cứu về khu hệ, các công trình nghiên cứu về sinh học, sinh thái cũng được quan tâm hơn Tiêu biểu có các tác giả: Đào văn Tiến, Mai Đình Yên (1960): Mô tả về hình thái, sinh học, giá trị kinh tế cá Mòi sông Hồng; Nguyễn Dương (1963): Hình thái sinh học cá ngạnh sông Lô; Hoàng Đức Đạt (1964): Hình thái, sinh thái học của một số loài cá sông Lô; Mai Đình Yên (1964): Nghiên cứu về đặc điểm sinh. .. QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm hình thái phân loại của cá Thát lát 3.1.1 Đặc điểm hình thái Chúng tôi tiến hành thu mẫu và kiểm tra phân tích các chỉ tiêu hình thái của 30 mẫu cá Thát lát khai thác tại hồ Phú Ninh, kết quả thể hiện ở bảng 3.1 Hình 3.1 Hình thái ngoài của cá Thát lát Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu chủ yếu về hình thái của cá Thát lát (n = 30 mẫu) STT Các chỉ tiêu hình thái Trung bình... Động vật có xương sống - Vertebrata Lớp: Cá xương Osteichthyes Bộ: Cá Thát lát – Osteoglossiformes Họ: Cá Thát lát - Notopteridae Giống: Cá Thát lát - Notopterus Loài: Cá Thát lát - Notopterus notopterus Pallas, 1769 Tuy nhiên, từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi nhận thấy có một số sai khác so với kết quả nghiên cứu của tác giả Mai Đình Yên (1978) và trong “Nguồn lợi thuỷ sản” của Bộ Thuỷ sản, 1996... sinh thái của của các loài cá kinh tế nội địa của Việt Nam Trong đó các tác giả không những quan tâm nghiên cứu đến phân loại, sinh học, sinh thái, sinh sản mà còn quan tâm đến bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường 1.3 Tình hình nghiên cứu cá nước ngọt ở Quảng Nam Đến nay các công trình nghiên cứu về cá ở Nam Trung Bộ nói chung và Quảng Nam nói riêng còn hạn chế Từ năm 1981, các tác giả Mai Đình Yên và... phá, tỉnh Thừa Thiên Huế [23]; Võ Văn Phú (1995): Khu hệ cá và đặc điểm sinh học của 10 loài cá kinh tế ở 6 hệ đầm phá, tỉnh Thừa Thiên Huế (Tóm tắt luận án Phó Tiến sĩ Sinh học, trường đại học Tổng hợp Hà Nội) [24]; Võ Văn Phú, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Văn Cư (1996): Đặc điểm sinh học của cá Món gai dài (Gerres filamentosus Cuvier) ở hệ đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; Vũ Trung Tạng (1997): Thành phần các . vấn đề nêu trên, chúng tôi chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Thát lát - Notopterus notopterus (Pallas, 1769) ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Với đề tài này, chúng tôi mong muốn. Độ mỡ của cá Thát lát 27 3.4.4. Hệ số béo của cá Thát lát 29 3.5. Đặc điểm về sinh sản của cá Thát lát 30 3.5.1. Phân biệt cá đực, cá cái 30 3.5.2. Cấu tạo và các giai đoạn phát triển của buồng. phát triển nguồn lợi cá. Hiện nay các công trình nghiên cứu về cá ở hồ Phú Ninh chủ yếu tập trung về đa dạng sinh học, các công trình nghiên cứu đến đặc điểm sinh học của cá chưa nhiều. Từ những
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá thát lát - notopterus notopterus (pallas, 1769) ở hồ phú ninh, tỉnh quảng nam, nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá thát lát - notopterus notopterus (pallas, 1769) ở hồ phú ninh, tỉnh quảng nam,

Từ khóa liên quan