0

Pp nckh qtma nhóm 3

76 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2023, 15:55

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU Ý THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG HỌC. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU Ý THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ GIỮ GÌN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG TRONG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Hà Nội, tháng 10/2022 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU Ý THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ GIỮ GÌN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG TRONG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Giáo viên hướng dẫn : TS Lâm Thùy Dương Nhóm sinh viên thực hiện: Thiều Quỳnh Chi – 71134101025 – QTMA11 Trương Quỳnh Anh – 71134101021 – QTMA11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh – 71134101023 – QTMA11 Nguyễn Tiến Cường – 71134101027 – QTMA11 Lê Thị Thùy Dung – 71134101033 – QTMA11 Hà Nội, tháng 10/2022 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng nhóm nghiên cứu cịn có hướng dẫn nhiệt tình, quan tâm từ thầy cô khoa Quản trị kinh doanh Bài nghiên cứu khoa học hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ nghiên cứu liên quan, sách, báo chuyên ngành nhiều tác giả trường Đại học nhiều tổ chức nghiên cứu khác Trước hết, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên TS Lâm Thùy Dương - người trực tiếp hướng dẫn quan tâm, dành nhiều thời gian công sức hướng dẫn chi tiết tới nhóm suốt q trình thực nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô giảng viên công tác Học viện Chính sách Phát triển tận tình truyền đạt kiến thức, kỹ quý báu, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ nhóm trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng nhiều, nhiên điều kiện lực thân nhóm cịn hạn chế, chun đề nghiên cứu khoa học chắn không tránh khỏi thiếu sót Nhóm nghiên cứu kính mong q thầy cô, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài có đóng góp, ý kiến khách quan để đề tài hồn thiện Một lần nhóm tác giả xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2022 Tác giả: Nhóm thực đề cương nghiên cứu PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN STT Họ tên Mã sinh viên Lớp Thiều Quỳnh Chi 71134101025 Trương Quỳnh Anh 71134101021 QTMA11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 71134101023 QTMA11 71134101027 QTMA11 Nguyễn Tiến Cường QTMA11 Nội dung nghiên cứu giao/ Nhiệm vụ giao Tính cấp thiết đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, viết chương 1, phối hợp làm đề cương, làm báo cáo tổng hợp, xây dựng báo cáo khảo sát, phối hợp đưa câu hỏi khảo sát, phối hợp làm slide Phương pháp nghiên cứu, làm đề cương, viết chương 2, sửa chương 3, phối hợp làm báo cáo tổng hợp, phối hợp đưa câu hỏi khảo sát, làm phiếu khảo sát, thu thập số lượng mẫu, phối hợp làm slide Tính cấp thiết đề tài, phối hợp làm đề cương, phối hợp đưa câu hỏi khảo sát, tổng hợp phân tích số liệu, viết chương 2, sửa chương 1, viết kết luận Phương pháp nghiên cứu, phối hợp làm đề cương, phối hợp đưa câu hỏi khảo sát, Kết thực 100% 100% 100% 95% Lê Thị Thùy 71134101033 Dung viết chương 3, sửa chương Cách tiếp cận, tổng quan tình hình nghiên cứu, phối hợp làm đề cương, phối hợp đưa câu hỏi khảo sát, QTMA11 viết chương 1, sửa chương 3, phối hợp làm báo cáo tổng hợp, phối hợp xây dựng báo cáo khảo sát, làm slide 100% MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước nước 2.1 Ngoài nước 2.2 Trong nước 3 Mục tiêu nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu .4 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp tiếp cận 6.2 Thông tin/dữ liệu sử dụng nghiên cứu (thông tin/dữ liệu thứ cấp, sơ cấp) 6.3 Phương phân tích thơng tin/dữ liệu thu thập Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Ý THỨC GIỮ GÌN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN 1.1 Các khái niệm liên quan .7 1.1.1 Khái niệm ý thức 1.1.2 Khái niệm mơi trường, giữ gìn vệ sinh mơi trường .7 1.1.3 Khái niệm sinh viên 1.2 Đôi nét ý thức sinh viên việc giữ gìn vệ sinh mơi trường 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sinh viên 10 1.3.1 Bản thân sinh viên .10 1.3.2 Nhà trường 11 1.3.3 Hành vi người xung quanh 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG Ý THỨC GIỮ GÌN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN .14 2.1 Giới thiệu chung Học viện Chính sách Phát triển 14 2.1.1 Giới thiệu Học viện Chính sách Phát triển 14 2.1.2 Giới thiệu sinh viên K11 Khoa Quản trị kinh doanh 15 2.2 Vài nét mẫu khảo sát 16 2.2.1 Mục đích khảo sát đối tượng khảo sát 16 2.2.2 Nội dung khảo sát 17 2.2.3 Phương pháp khảo sát: .17 2.3 Thực trạng ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường sinh viên Học viện Chính sách Phát triển .19 2.3.1 Mức độ quan tâm sinh viên môi trường 19 2.3.2 Nhận thức sinh viên mức độ quan trọng việc giữ gìn vệ sinh mơi trường .20 2.3.3 Hành động sinh viên trước thực trạng môi trường Học viện21 2.3.4 Các hoạt động bảo vệ môi trường khác học viện 24 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới giữ gìn vệ sinh mơi trường sinh viên Học viện Chính sách Phát triển .27 2.4.1 Thực trạng yếu tố hành vi người xung quanh 29 2.4.2 Thực trạng yếu tố thân sinh viên 29 2.4.3 Thực trạng yếu tố công tác nhà trường .31 2.5 Đánh giá chung 33 2.5.1 Kết đạt 33 2.5.2 Những hạn chế .34 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế .35 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC GIỮ GÌN VỆ SINH MƠI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 36 3.1 Định hướng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sinh viên APD .36 3.2 Kiến nghị số giải pháp cho giảng viên, người lãnh đạo quản lý Học viện việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 37 3.2.1 Bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ giảng viên Học viện 37 3.2.2 Phát huy vai trò người đứng đầu tổ chức, vai trò người lãnh đạo, quản lý phòng, khoa, ban, tổ chức đoàn thể trường đại học hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên .38 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao ý thức ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường sinh viên Học viện Chính sách Phát triển 38 3.3.1 Giải pháp nâng cao khả tự bồi dưỡng, rèn luyện thân sinh viên vấn đề bảo vệ môi trường 38 3.3.2 Giải pháp nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên APD 40 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC i Phụ lục 01: Phiếu khảo sát i Phụ lục 02: Báo cáo khảo sát .v
- Xem thêm -

Xem thêm: Pp nckh qtma nhóm 3,