0

Chương 6 Design Strategies Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học

20 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 05:12

10/14/2012 Part Two THE DESIGN OF RESEARCH 6-1 Chapter Six DESIGN STRATEGIES 6-2 10/14/2012 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Quy trình nhận dạng vấn đề nghiên cứu – Xác định lónh vực nghiên cứu (field of study) – Thu hẹp lónh vực nghiên cứu thành chủ đề nghiên cứu (topic) – Xác định vướng mắc chủ đề nghiên cứu (problems) – Nêu vấn đề nghiên cứu (statement of problems) 6-3 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Nguồn để nhận dạng vấn đề nghiên cứu – Xuất phát từ lý thuyết – Kinh nghiệm nhà nghiên cứu – Từ việc tóm lươïc phân tích đề tài nghiên cứu trước – Từ vướng mắc thực tế 6-4 10/14/2012 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Nêu vấn đề nghiên cứu – Cần xác định rõ biến nghiên cứu biến tác động – Các biến nghiên cứu biến tác động phải có khả đo lường – Giới hạn không gian, thời gian vấn đề nghiên cứu 6-5 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Xác định tính chất nghiên cứu đề tài nghiên cứu – Có khả thu thập phân tích thông tin – Có tác dụng đóng góp lớn lý thuyết thực tiễn – Có tính khả thi cho nhà nghiên cứu: thời gian, kinh phí lực nhà nghiên cứu, nguồn lực có sẵn 6-6 10/14/2012 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu – Làm sáng tỏ vướng mắc vấn đề nghiên cứu đặt – Làm sáng tỏ mối quan hệ biến – Rất quan trong việc hình thành kết cấu viết 6-7 Ví dụ: Câu hỏi nghiên cứu Đề tài: “Ảnh hưởng thông tin bất cân xứng nhà đầu tư thị trường chứng khốn TP HCM” Câu hỏi nghiên cứu: • Mức độ thông tin bất cân xứng thị trường chứng khốn TP HCM cao hay thấp? • Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thông tin bất cân xứng thị trường chứng khốn TP HCM? • Làm để giảm thông tin bất cân xứng thị trường chứng khốn TP HCM? 6-8 10/14/2012 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu Thế giả thuyết nguyên cứu? Một suy nghó có sẵn đầu nhà nghiên cứu Thể mối quan hệ hai biến Dùng số liệu thu thập để kiểm định Các cách phát biểu giả thuyết – Nhiều X dẫn đến nhiều y (hoặc y) – X gây y – X đồng hành với y – Sự khác biệt x dẫn đến khác biệt y VD: Nếu mức độ nhận biết người tiêu dùng thương hiệu tăng hay giảm lịng trung thành họ thương hiệu tăng hay giảm theo 6-9 What is Research Design? Thiết kế nghiên cứu gì? • A plan for selecting the sources and types of information used to answer research questions (Một kế hoạch lựa chọn loại nguồn thông tin sử dụng để trả lời câu hỏi nghiên cứu) • A framework for specifying the relationships among the study variables (khung/sơ đồ quan hệ biến nghiên cứu) • A blueprint that outlines each procedure from the hypothesis to the analysis (bản kế hoạch vạch thủ tục/bước để kiểm định giả thuyết phân tích) 6-10 10/14/2012 What is Research Design? 6-11 Classifications of Designs Phân loại thiết kế nghiên cứu • Exploratory study is usually to develop hypotheses or questions for further research (Nghiên cứu thăm dò: dùng để phát triển giả thuyết hay tìm vấn đề cần nghiên cứu sâu hơn) • Formal study is to test the hypotheses or answer the research questions posed (Nghiên cứu thức: kiểm định giả thuyết hay để trả lời câu hỏi nghiên cứu nêu ra) 6-12 10/14/2012 Classifications of Designs Exploratory Study Qualitative research • Loose structure (cấu trúc lỏng lẻo) • Expand understanding (mở rộng hiểu biết) • Provide insight (cung cấp hiểu biết sâu) • Develop hypotheses (phát triển giả thuyết) Formal Study Quantitative research • Precise procedures (thủ tục xác) • Begins with hypotheses (bắt đầu giả thuyết) • Answers research questions (trả lời câu hỏi nghiên cứu) 6-13 Methods of Data Collection • Monitoring, which includes observational studies (quan sát) • Interrogation/communication studies (hỏi) 6-14 10/14/2012 Researcher control of variables • In an experiment (nghiên cứu thử nghiệm), the researcher attempts to control and/or manipulate the variables in the study (chủ động điều khiển, kiểm sốt yếu tố ảnh hưởng) • In an ex post facto design, the researcher has no control over the variables; they can only report what has happened (khơng chủ động điều khiển, kiểm sốt yếu tố ảnh hưởng, thu thập thông tin yếu gây ảnh hưởng) 6-15 The Time Dimension • Cross-sectional studies (nghiên cứu một/từng thời điểm) are carried out once and represent a snapshot of one point in time • Longitudinal studies (nghiên cứu theo dõi/so sánh qua thời gian) are repeated over an extended period 6-16 10/14/2012 The Topical Scope (phạm vi đề tài) • Statistical studies (Nghiên cứu thống kê) attempt to capture a population’s characteristics by making inferences from a sample’s characteristics (nắm bắt đặc trưng tổng thể nghiên cứu qua thống kê suy diễn từ đặc trưng mẫu khảo sát) • Case studies (nghiên cứu trường hợp) place more emphasis on a full contextual analysis of fewer events or conditions and their interrelations (nhấn mạnh đến phân tích số điều kiện hay tương quan bối cảnh chi tiết đặc thù) 6-17 Topical scope (phạm vi đề tài) Statistical Study (nghiên cứu thống kê) • Breadth (rộng) • Population inferences • Quantitative (định lượng) • Generalizable findings (các kết mang tính tổng quát) Case Study (nghiên cứu trường hợp) • Depth (sâu) • Detail (chi tiết) • Qualitative (định tính) • Multiple sources of information (nhiều nguồn thông tin) 6-18 10/14/2012 A Participant’s Perceptions Nhận thức đối tượng tham gia • Usefulness of a design may be reduced when people in the study perceive that research is being conducted (Tính hữu ích thiết kế nghiên cứu bị ảnh hưởng người nghiên cứu nhận biết nghiên cứu thực hiện) • Participants’ perceptions influence the outcomes of the research (Nhận thức người tham dự có ảnh hưởng đến kết nghiên cứu) 6-19 Chọn phương pháp nghiên cứu • Nghiên cứu định tính (qualitative research) – nghiên cứu thăm dị (exploratory research) – Lịch sử – Tình – Hiện tượng • Nghiên cứu định lượng (quantitative research) nghiên cứu thức (formal research) – Mơ tả – Giải thích – Thực nghiệm 6-20 10 10/14/2012 Nghiên cứu định tính – thăm dị • Why Exploratory Studies? Exploration is particularly useful when researchers lack a clear idea of the problems • Khi chọn phương pháp định tính: – Mơ tả: chất tình huống, quy trình, mối quan hệ, …… – Giải thích: chất tượng, phát khái niệm, hay vấn đề lý thuyết – Thẩm định: tính hiệu lực giả thuyết, lý thuyết – Đánh giá: sách, thực tiễn… 6-21 Nghiên cứu lịch sử – Thu thập thông tin khứ mà cịn để giải thích ý nghĩa, chất, quy luật tượng dự đoán tương lai – Khơng đơn mơ tả diễn mà cịn tìm kiếm liệu thực tế hợp lý để giải thích chúng diễn – Là khởi đầu cho nghiên cứu khác 6-22 11 10/14/2012 Nghiên cứu tình (case study) – Thực phân tích sâu dựa thơng tin mở rộng đối tượng, chương trình, kiện Trong số trường hợp nghiên cứu từ hai đối tượng trở lên, thường chúng khác biệt – Thu thập thông tin: quan sát, vấn, thông tin thứ cấp văn bản, sản phẩm nghe nhìn 6-23 Nghiên cứu tình (case study) – Phân tích thơng tin • Sắp xếp ý tưởng theo hệ thống hợp lý • Phân loại liệu • Giải thích chất đối tượng • Nhận dạng mơ hình • Tổng hợp khái qt hóa 6-24 12 10/14/2012 Nghiên cứu tượng (phenomenological study) – nghiên cứu cảm nhận người tượng, kiện… – Thực vấn sâu (từ 12h) với nhóm đối tượng chọn lọc (từ 5-25 người) có kinh nghiệm tượng, kiện – Phỏng vấn phi cấu trúc 6-25 Nghiên cứu tượng (phenomenological study) • Phân tích liệu – Nhận dạng phát biểu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu cách tách nhỏ thơng tin (nhóm từ, câu…) – Tập hợp phát biểu thành nhóm với ý nghĩa – Tìm kiếm khác biệt – Xây dựng yếu tố thành phần thể hiện tượng nghiên cứu 6-26 13 10/14/2012 Quantitative research (Nghiên cứu định lượng) • Nghiên cứu mơ tả (descriptive research) – – – – Nghiên cứu quan sát (observation research) Nghiên cứu tương quan (correlation research) Nghiên cứu phát triển (developmental research) Nghiên cứu điều tra (survey research) • Nghiên cứu giải thích (explanatory research) – lượng hóa mối quan hệ biến (biến nghiên cứu biến tác động) • Nghiên cứu thực nghiệm (experimental research) – Khảo sát mối quan hệ nhân 6-27 Sự đan xen định tính-định lượng Định tính Định lượng Thực nghiệm Giải thích Mơ tả Tình Lịch sử 6-28 14 10/14/2012 Sự đan xen định tính-định lượng • Tùy theo cách đặt vấn đề nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu dùng phương pháp định tính định lượng • Ví dụ nghiên cứu marketing sử dụng nghiên cứu lịch sử (khám phá), mơ tả, thực nghiệm 6-29 Ví dụ: trình tự thực nghiên cứu thị trường Vấn đề Marketing Xác định lại vấn đề Chưa rõ Nghiên cứu Khám phá Vấn đề rõ Rõ Thông tin cần thiết Chưa Đủ thông tin Nghiên cứu Mô tả Chưa đủ tt Nghiên cứu Nhân Đủ thông tin Ra định 6-30 15 10/14/2012 Nghiên cứu mơ tả • • 6-31 Xác định biến nghiên cứu: hành vi người tiêu dùng Xác định cấu trúc thể biến nghiên cứu: – – – – – – Nhận thức (nhãn hiệu, quảng cáo,…) Thói quen mua hàng Lý mua hàng Nhân tố định hành vi mua hàng Hành động tương lai …… Xây dựng mơ hình nghiên cứu • Nghiên cứu giải thích – Xác định mô hình lý thuyết (thể quan hệ khái niệm) Tóm lược phân tích đề tài nghiên cứu trước Thảo luận với nhà nghiên cứu khác Thu hẹp vấn đề nghiên cứu phạm vi hẹp dần Liên hệ với kết mong đợi từ nghiên cứu 6-32 16 10/14/2012 Causation • The essential element of causation is – A “produces” B or – A “forces” B to occur 6-33 Causal Study Relationships • Symmetrical (đối xứng) • Reciprocal (qua lại) • Asymmetrical (khơng đối xứng) Đối xứng Qua lại Chất lượng dịch vụ Giá trị dịch vụ H1 (+) H2 (+) Sự hài lòng 6-34 17 10/14/2012 Asymmetrical Relationships • Stimulus-Response (kích thích – phản xạ) – Work rules  worker output • Property-Disposition (đặc tính – khuynh hướng) – Gender  attitudes toward social issues • Disposition-Behavior (khuynh hướng – hành vi) – Opinion about brand  its purchase • Property-Behavior (đặc tính - hành vi) 6-35 – Age and sports participation Xây dựng mô hình nghiên cứu • Xác định mô hình lý thuyết (conceptual Framework) – Được xây dụng từ mối quan hệ hai khái niệm trừu tượng thông qua định nghóa chi tiết – Ví dụ: Ta có mối quan hệ hai khái nieäm Định hướng theo thị trường Kết sản xuất kinh doanh 6-36 18 10/14/2012 Xây dựng mô hình nghiên cứu – Định hướng theo thị trường bao gồm việc định hướng khách hàng (CUS), đối thủ cạnh tranh (COM), định hướng phát triển sản phẩm (NPD) – Kết sản xuất kinh doanh công ty gồm kết hoạt động (OP) kết tài (FP) – Do xây dựng mô hình lý thuyết sau: 6-37 Xây dựng mô hình nghiên cứu CUS COM OP FP NPD 6-38 19 10/14/2012 Xây dựng mô hình nghiên cứu • Xây dựng mô hình cụ thể • Các biến nghiên cứu: đo lường yếu tố thành phần • Việc xác định yếu tố thành phần dựa vào: – Các đo lường trước – Định nghóa – Kinh nghiệm nhà nghiên cứu – Nghiên cứu thử nghiệm 6-39 Xây dựng mô hình nghiên cứu cụ thể I1 I2 CUS OP1 I3 FP1 I1 I2 COM OP2 I3 FP2 I1 OP3 I2 NPD I3 6-40 20 ... nhà nghiên cứu: thời gian, kinh phí lực nhà nghiên cứu, nguồn lực có sẵn 6- 6 10/14/2012 Nhận dạng vấn đề nghiên cứu • Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu – Làm sáng tỏ vướng mắc vấn đề nghiên cứu đặt... hiện tượng nghiên cứu 6- 26 13 10/14/2012 Quantitative research (Nghiên cứu định lượng) • Nghiên cứu mô tả (descriptive research) – – – – Nghiên cứu quan sát (observation research) Nghiên cứu tương... đề nghiên cứu • Quy trình nhận dạng vấn đề nghiên cứu – Xác định lónh vực nghiên cứu (field of study) – Thu hẹp lónh vực nghiên cứu thành chủ đề nghiên cứu (topic) – Xác định vướng mắc chủ đề nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 6 Design Strategies Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học,