0

Chương 2 Áp Dụng Tư Duy Khoa Học Để Giải Quyết Vấn Đề Quản Trị Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học

14 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 05:12

10/14/2012 Part One INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH 2-1 Chapter Two ÁP DỤNG TƯ DUY KHOA HỌC ĐỂ GiẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ 2-2 10/14/2012 Nguồn hiểu biết • Empiricists (kinh nghiệm) attempt to describe, explain, and make predictions through observation • Rationalists (duy lý) believe all knowledge can be deduced from known laws or basic truths of nature • Authorities (chuyên gia) serve as important sources of knowledge, but should be judged on integrity and willingness to present a balanced case 2-3 The Essential Tenets of Science Những nguyên lý khoa học 2-4 • Direct observation of phenomena (Trực tiếp quan sát tượng) • Clearly defined variables, methods, and procedures (Các thủ tục, phương pháp biến số định nghĩa rõ ràng) • Empirically testable hypotheses (Các giả thuyết kiểm định) • Ability to rule out rival hypotheses (khả bác bỏ giả thuyết đối) • Statistical justification of conclusions (các kết luận chứng thống kê) • Self-correcting process (Quy trình tự điều chỉnh) 10/14/2012 Ways to Communicate Các cách truyền đạt • Exposition (mơ tả) – descriptive statements that merely state and not give reason • Argument (luận cứ: quy nạp hay diễn dịch) – allows us to explain, interpret, defend, challenge, and explore meaning 2-5 Important Arguments in Research Những luận quan trọng nghiên cứu • Deduction (diễn dịch) is a form of inference that purports to be conclusive (một hình thức suy luận với mục đích kết luận, dựa sở lý lẽ chứng/dữ liệu) -> chứng minh lý thuyết • Induction (quy nạp) draws conclusions from one or more particular facts (rút kết luận từ số (ít) kiện/thơng tin) -> đưa lý thuyết 2-6 10/14/2012 Important Arguments in Research Những luận quan trọng nghiên cứu Lý thuyết Diễn dịch (deduction) Tổng quát hóa Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Qui nạp (induction) Quan sát 2-7 Important Arguments in Research Những luận quan trọng nghiên cứu 2-8 10/14/2012 The Building Blocks of Theory Các thuật ngữ dùng lý thuyết nghiên cứu • Concepts (khái niệm) • Constructs (khái niệm cụ thể dùng nghiên cứu) • Definitions (định nghĩa) • Variables (biến số) • Propositions and Hypotheses (định đề & giả thuyết) • Theories (lý thuyết) • Models (mơ hình) 2-9 The Building Blocks of Theory Các thuật ngữ dùng lý thuyết nghiên cứu Concepts Khái niệm Models Mơ hình Theory Lý thuyết 2-10 Constructs Khái niệm dùng nghiên cứu Thuật ngữ dùng nghiên cứu Conceptual Schemes Hệ thống khái niệm Operational Definitions Định nghĩa chi tiết Variables Biến số Propositions/ Hypotheses 10/14/2012 Understanding Concepts Hiểu khái niệm • A concept is a bundle of meanings or characteristics associated with certain events, objects, conditions, situations, and behaviors (khái niệm nhóm ý nghĩa hay đặc điểm liên quan đến kiện, đối tượng, điều kiện, tình hành vi) • Concepts have been developed over time through shared usage (Khái niệm phát triển qua thời gian thơng qua việc sử dụng chung) • Ví dụ: khái niệm khách hàng trung thành 2-11 Understanding Concepts Hiểu khái niệm • The success of research hinges on: – how clearly we conceptualize (người nghiên cứu hình dung khái niệm nào) – how well others understand the concepts we use (những người khác hiểu khái niệm mà người nghiên cứu sử dụng nào) 2-12 10/14/2012 What is a Construct? Khái niệm dùng nghiên cứu gì? • A construct is an image or idea specifically invented for a given research and/or theorybuilding purpose (Khái niệm dùng nghiên cứu hình ảnh hay ý tưởng đặt nghiên cứu hay cho mục đích xây dựng lý thuyết) • Ví dụ: khách hàng trung thành tuyệt đối, khách hàng trung thành giả 2-13 What is a Construct? Khái niệm nghiên cứu gì? 2-14 10/14/2012 Operational definitions Định nghĩa chi tiết Nhà nghiên cứu diễn giải khái niệm nghiên cứu (construct) thành định nghĩa chi tiết (operational definition) How can we define the construct “class level of students”? • • • • Freshman Sophomore Junior Senior • • • • < 30 credit hours 30-50 credit hours 60-89 credit hours > 90 credit hours 2-15 Construct and operational definition Construct • Brand awareness • Intention to buy • Knowledge of product • Attitude toward brand • Brand loyalty • Demographics Operational definition Percent of respondents have heard of brand The number that are planning to buy it What they can tell about the product The number who feel positive,negative or neutral How many times they bought the brand in the last six months How old, what genders and so on 2-16 10/14/2012 Types of Variables Các loại biến • • • • • Independent (độc lập) - IV Dependent (phụ thuộc) - DV Moderating (ảnh hưởng/chi phối) - MV Extraneous/control (ngoại lai/kiểm soát) Intervening, mediating (trung gian) 2-17 Types of Variables Các loại biến • Chuyển từ chế độ lương cố định sang trả theo hoa hồng (biến nguyên nhân) dẫn đến tăng suất bán hàng nhân viên (biến kết quả), nhân viên bán hàng trẻ (biến ảnh hưởng) • Việc việc làm (biến nguyên nhân) dẫn đến việc chấp nhận hành vi rủi ro cao để kiếm thu nhập giúp gia đình (biến phụ thuộc), đặc biệt người có học vấn thấp (biến ảnh hưởng) 2-18 10/14/2012 Types of Variables Các loại biến • Đối với nhân viên bán hàng (biến kiểm soát), chuyển từ chế độ lương cố định sang trả theo hoa hồng (biến nguyên nhân) dẫn đến tăng suất bán hàng nhân viên (biến kết quả), nhân viên bán hàng trẻ (biến ảnh hưởng) • Đối với cư dân có học vấn thấp phổ thơng trung học (biến kiểm sốt), việc việc làm (biến độc lập) dẫn đến việc chấp nhận hành vi rủi ro cao để kiếm thu nhập giúp gia đình (biến phụ thuộc) 2-19 Types of Variables Các loại biến • Chuyển từ chế độ lương cố định sang trả theo hoa hồng (biến nguyên nhân) dẫn đến tăng suất bán hàng nhân viên (biến kết quả), tăng tổng thu nhập cho nhân viên (biến trung gian) • A promotion campaign (IV) will increase savings activity (DV), especially when free prizes are offered (MV), but chiefly among smaller savers (EV-control) The results come from enhancing the motivation to save (IVV) 2-20 10 10/14/2012 The Role of the Hypothesis Vai trò giả thuyết • Guides the direction of the study (dẫn hướng nghiên cứu) • Identifies facts that are relevant (nhận diện thơng tin có liên quan) • Suggests which form of research design is appropriate (gợi ý thiết kế nghiên cứu phù hợp) • Provides a framework for organizing the conclusions that result (cung cấp khuôn khổ để tổ chức xếp kết luận) 2-21 What is a Good Hypothesis? Một giả thuyết tốt phải nào? • A good hypothesis should fulfill three conditions: – Must be adequate for its purpose (phù hợp với mục đích xây dựng giả thuyết) – Must be testable (kiểm định được) – Must be better than its rivals (tốt cách đặt giả thuyết khác) 2-22 11 10/14/2012 The Value of a Theory Giá trị lý thuyết 2-23 • Narrows the range of facts we need to study (giới hạn phạm vi nghiên cứu) • Suggests which research approaches will yield the greatest meaning (gợi ý cách tiếp cận nghiên cứu đem lại kết có ý nghĩa nhất) • Suggests a data classification system (gợi ý cách phân loại liệu) • Summarizes what is known about an object of study (tóm tắt hiểu biết đối tượng nghiên cứu biết từ trước đến nay) • Predicts further facts that should be found (tiên đoán kiện khám phá) Theory and Research Theory narrows the range of facts we need to study Theory suggests which research approaches are likely to yield the greatest meaning Theory suggests a system for the researcher to impose on data in order to classify them in the most meaningful way Theory summarizes what is known about object of study Theory can be used to predict further facts that should be found 2-24 12 10/14/2012 Models • A model is a representation of a system that is constructed to study some aspect of that system or the system as a whole • Model differs from theories in that a theory’s role is explanation whereas a model’s role is representation 2-25 Models Example Nhận biết thương hiệu Chất lượng cảm nhận H1 H2 Tài sản thương hiệu tổng thể H3 Hình ảnh thương hiệu H4 Lịng trung thành thương hiệu 2-26 13 10/14/2012 Model Example H1 Benefits of Internet use H3 Switching costs H5 H4 Customer relationships H6 Customer loyalty H7 Barriers of Internet use H2 Relationship age 2-27 14 ... thuyết 2- 6 10/14 /20 12 Important Arguments in Research Những luận quan trọng nghiên cứu Lý thuyết Diễn dịch (deduction) Tổng quát hóa Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Qui nạp (induction) Quan sát 2- 7... (tốt cách đặt giả thuyết khác) 2- 22 11 10/14 /20 12 The Value of a Theory Giá trị lý thuyết 2- 23 • Narrows the range of facts we need to study (giới hạn phạm vi nghiên cứu) • Suggests which research... concepts we use (những người khác hiểu khái niệm mà người nghiên cứu sử dụng nào) 2- 12 10/14 /20 12 What is a Construct? Khái niệm dùng nghiên cứu gì? • A construct is an image or idea specifically
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 Áp Dụng Tư Duy Khoa Học Để Giải Quyết Vấn Đề Quản Trị Slide Bài Giảng Môn Nghiên Cứu Khoa Học,