Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

40 441 0
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận văn : Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

Lời mở đầu Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế, vấn đề quan trọng phải cần có vốn Vốn có hai loại chủ yếu vốn nớc vốn nớc Đối với nớc phát triển, vấn đề thu hút vốn nớc để thúc đẩy tăng trởng kinh tế yếu tố vô quan trọng đợc nhiều nớc quan tâm, có nớc ta Trong thời đại ngày nay, xu hớng hoà nhập, liên kết nớc giới ngày cao.Do hợp tác đầu t quốc tế thờng có nhiều nguồn vốn khác Nhìn chung, vốn nớc đầu t vào nớc hai đòng đờng công cộng đờng t nhân thơng mại Hình thức đầu t quôc tế chủ yếu đầu t trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); đầu t qua thị trờng chứng khoán;cho vay định chế kinh tế ngân hàng nớc (vay thơng mại) nguồn viện trợ phát triển thức (ODA) Trong đề án môn học này,em xin vào vấn đề trọng tâm là: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu t trực tiếp níc ngoµi ë mét sè níc vµ vËn dơng vµo Việt Nam Trong trình thực đề án nay,em đà đợc góp ý bảo tận tình GS.TS Nguyễn Thành Độ Tuy nhiên giới hạn kiến thức nh thời gian nên viết em không tránh đợc thiếu sót Kính mong góp ý thầy! Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Đỗ văn Thắng chơng i: Lý luận chung thu hút vốn đầu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI:Foreign Direct Investment) I Vai trò FDI phát triển kinh tế 1.1 Quan điểm Lê Nin nhà kinh tế FDI 1.1.1 Quan điểm Lê Nin FDI Theo Lê Nin, giai đoạn cạnh tranh tự do, đặc điểm chủ nghĩa t xuất hàng hoá, giai đoạn đại xuất t Ông cho rằng: xuất t đặc điểm kinh tế chủ nghĩa t đại Do t tài trình phát triển đà xuất hiện tợng t thừa , thừa so vơí tỉ suất lợi nhuận thấp phải đầu t nớc, đầu t bên tỉ suất lợi nhuận cao Theo ông: Chừng chủ nghĩa t chủ nghĩa t bản, số t thừa dùng để nâng cao mức sống quần chúng nớc đó, nh làm giảm bớt lợi nhuận bọn t bản- mà để tăng thêm lợi nhuận cách xuất t nớc ngoài, vào nớc lạc hậu Trong nớc lạc hậu này, lợi nhuận thờng cao t hÃy ít, giá đất đai tơng đối thấp, tiền công hạ, nguyên liệu rẻ(1) Xuất t có ảnh hởng tới nguồn vốn đầu t nớc xuất t bản, nhng lại giúp cho tổ chức độc quyền thu đợc lợi nhuận cao nớc Ngoài xuất t bảo vệ chế độ trị nớc nhập t nhiều có tác dụng thúc ®Èy ph¸t triĨn kinh tÕ, kü tht Nhng thùc tÕ nhân dân nớc nhập t bị bãc lét nhiỊu h¬n, sù lƯ thc vỊ kinh tÕ kỹ thuật tăng lên từ phụ thuộc trị khó tránh khỏi Lê Nin cho r»ng : “ ViƯc xt khÈu t b¶n ¶nh hởng đến phát triển chủ nghĩa t thúc đẩy nhanh phát triển nớc đà đợc đầu t Cho nên mức độ việc xuất gây ngng trệ sù ph¸t triĨn cđa c¸c níc xt khÈu t (2) 1.1.2 Quan điểm Samuelson thu hút FDI Samuelson cho đa số nớc phát triĨn ®Ịu thiÕu vèn, møc thu nhËp thÊp chØ ®đ sống mức tối thiểu khả tích luỹ vốn hạn chế Điều đợc thể lý thuyết vòng luẩn quẩn cú huých từ bên Mặt khác ông cho ,ở nớc phát triển, nguồn nhân lực bị hạn chế tuổi thọ dân chí thấp; tài nguyên khan hiếm; kỹ thuật lạc hậu gặp phải trở ngại việc kết hợp chúng.Do nhiều nớc phát triển ngày khó khăn tăng vòng luẩn quẩn.Từ (1) V.I.LêNin: toàn tập, Chủ nghĩa ®Õ qc, giai ®o¹n tét cïng cđa chđ nghÜa t bản,Nxb tiến bộ, Matxcơva,1980,t27,tr456 (2) Sđd, tr459 theo Samuelson: để phát triển kinh tế phải có cú huých từ bên nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn Đó phải có đầu t nớc vào nớc phát triển 1.1.3 Quan ®iĨm cđa R.Nurke vỊ FDI R.Nurke ®· lÊy vßng ln quẩn nghèo đói làm lý luận tạo vốn: xét lợng cung ,ngời ta thấy khả tiết kiệm ỏi, tình hình mức độ thu nhËp thùc tÕ thÊp, møc thu nhËp thÊp ph¶n ánh suất lao động thấp , đến lợt suất lao động thấp phần lớn tình trạng thiếu t gây Thiếu t lại kết khả tiết kiệm ỏi đa lại.Và vòng đợc khép kín Trong vòng luẩn quẩn nghèo đói đó, nguyên nhân thiếu vốn Do vậy, mở cho đầu t trực tiếp nớc đợc ông xem giải pháp thực tế nớc phát triển Theo ông , mở cửa cho FDI có ý nghĩa nớc phát triển vơn đến thị trờng nh khuyến khích việc mở rộng kỹ thuật đại phơng pháp quản lý có hiệu FDI giúp cho nớc phát triển tránh đợc đòi hỏi lÃi suất chặt chẽ Các nớc có thu nhập thấp đợc chuyên môn hoá sản xuất nguyên liệu thực phẩm xuất khẩu, đợc chuyên môn hoá dựa nguyên tắc bât di bất dịch lợi so sánh thơng mại quốc tế , FDI trớc hết cho lợi ích nớc xuất vốn nớc nhận vốn , nhng mở cửa đóng cửa R.Nurke cho ,FDI mang lại lợi ích chung cho hai bên , dù chẳng cân tuyệt đối nhng làm khác đợc đòi hỏi tự nhiên , tất yếu trình vận động thị trờng 1.2 Bản chất FDI Sự phát triển đầu t trực tíêp nớc đợc quy đinh hoàn toàn quy luật kinh tế khách quan với điều kiện cần đủ chín muồi định Sự thay đổi thái độ từ ban đầu chống lại qua chấp nhận đến hoan nghênh , đầu t trực tíêp nớc xem yếu tố tác động làm tạo bớc thay đổi nhận thức theo hớng ngày chủ động ngời quy lt kinh tÕ kh¸ch quan vỊ sù ph¸t triĨn søc sản xuất xà hội phân công lao động xà hội mở cach thực tế quy mô quốc tế.Xu hớng có ý nghĩa định viêc chi phối biểu hịên khác cuả đầu t trực tiếp nớc Quan hệ kinh tế quốc tế đà hình thành nên dòng lu chuyển vốn chủ yếu:Dòng vốn từ nớc phát triển đổ vào nớc phát triển; dòng vốn lu chun néi bé c¸c níc phat triĨn.Sù lu chun dòng vốn diễn dới nhiều hinh thức nh : Tài trợ phát triển thức (gồm viện trợ phát triển thức ODA hình thức khác),nguồn vay t nhân(tín dụng từ ngân hàng thơng mại) đầu t trực tiếp nớc Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riêng Nguồn tài trợ phát triển thức nguồn vốn tổ chức quốc tế, phủ( quan đại diện phủ) cung cấp Loại vốn có u điểm có u đÃi định lÃi suất, khối lợng cho vay lớn thời hạn vay tơng đối dài Để giúp nớc phát triển, loại vốn đà giành lợng vốn chủ yếu cho vốn viện trợ phát triển thức ODA, nguồn vốn có nhiều u đÃi, ODA có phần viện trợ không hoàn lại, chiếm khoảng 25% tổng số vốn Tuy khoản ODA dễ dàng, loại vốn phủ cung cấp, thờng gắn với buộc trị, kinh tế, xà hội, chí quân Nguồn vay t nhân: Đây nguồn vốn buộc nh vốn ODA, nhiên loại vốn có thđ tơc vay rÊt kh¾t khe, møc l·i st cao, thời hạn trả nợ nghiêm ngặt Nhìn chung sử dụng hai loại vốn để lại cho kinh tế nớc vay gánh nặng nợ nần yếu tố chứa đựng tiềm ẩn nguy dẫn đến khủng hoảng, khủng hoảng tiền tệ Nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Trong điều kiện kinh tế đại,đầu t trực tiếp nớc loại vốn có nhiều u điểm so với loại vốn kể Nhất nớc phát triển, khả tổ chức sản xuất đạt hiệu thấp hiệu rõ rệt Về chất , FDI gặp nhu cầu bên la nhà đầu t bên khác nớc nhận đầu t - Đối với nhà đầu t: Khi trình tích tụ tập trung vốn đạt tới trình độ mà mảnh đất sản xuất kinh doanh truyền thống họ đà trở nên chật hẹp đến mức cản trở khả hiệu đầu t , nơi mà đầu t vào họ thu đợc lợi nhuận nh mong muốn Trong số quốc gia khác lại xuất nhiều lợi mà họ khai thác để thu lợi nhuận cao nơi mà họ đầu t Có thể nói yếu tố thúc đẩy nhà đầu t chuyển vốn đầu t vào nớc khác.Hay nói cách khác ,việc tìm kiếm , theo đuổi lợi nhuận cao bảo toàn độc quyền hay lợi cạnh tranh chất , động , mục tiêu xuyên suốt nhà đầu t Đầu t nớc phơng thức giải có hiệu Đây loại hình mà thân có khả để thực việc kéo dài chu kỳ tuổi thọ sản phẩm , chu kỳ tuổi thọ kỹ thuật mà giữ đợc độc quyền kỹ thuật ,dễ dàng xâm nhập thị trờng nớc mà không bị cản trở rào chắn Khai thác đợc nguồn tài nguyên thiên nhiên nh giá nhân công rẻ nớc nhận đầu tPhải nói rằng,đầu t trực tiếp nớc lối thoát lý tởngtrơc súc ép xảy bùng nổ phá sảndo mâu thuẫn tất yếu trình phat triển Ta nói lý tởng lối thoát đà tạo cho nhà đầu t tiếp tục thu lợi phát triển , có phát triển với tốc độ cao Thậm chí nớc nhận đàu t có thay đổi sách thay thÕ nhËp khÈu sang chÝnh s¸ch híng sang xt nhà đầu t tiếp tục đầu t dới dạng mở chi nhánh sản xuất phận , phụ kiện để xuất trở lại để phục vụ cho công ty mẹ , nh thị trờng Đối với nớc phat triển , dới mắt nhà đầu t , năm gần nớc đà có cải thiện đáng kể sở hạ tầng, điều kiện kinh tế , trình độ khả phát triển ngời lao động, hệ thống luật pháp , dung lợng thị trờng, số nguồn tài nguyên nh ổn định trị Những cải thiện đà tạo hấp dẫn định nhà đầu t Tớc xảy khủng hoảng tài _tiền tệ , giới đánh giá Châu , Đông Đông Nam khu vực xuất nhiều kinh tế động, nhiều tiềm phát triển có sức hút đáng kể nhà đầu t Tóm lại : Thực chất bên nhà đầu t hoạt động đầu t trực tiếp nớc bao gồm:Duy trì nâng cao hiệu sản xuất chủ ®Çu t ( vÊn ®Ị vèn , kü tht , sản phẩm ;Khai thác nguồn lực xâm nhập thị trờng nớc nhận đầu t ; Tranh thủ lợi dụng sách khuyến khích nớc nhận đầu t ; Thông qua hoạt động đầu t trực tiếp để thực ý đồ kinh tế (hoặc phi kinh tế ) mà hoạt đọng khác không thực đợc - Đối với nớc nhận đầu t : Đây nớc có số lợi mà cha có điều kiện để khai thác Các nớc nhận đầu t thuộc loại thờng nớc có nguồn tài nguyên tuơng đối phong phú, có nguồn lao động dồi giá nhân công rẻ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu công nghệ tiên tiến có khả tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Số phần lớn thuộc nớc phát triển - Các nớc nhận đầu t dạng khác nớc phát triển, nớc có tiềm lực kinh tế cao, phần lớn nớc có vốn đầu t nớc Các nớc có đặc điểm có sở hạ tầng tốt, họ đă tham gia có hiệu vào qúa trình phân công lao động quốc tế thành viên tổ chức kinh tế tập đoàn kinh tế lớn Họ nhận đầu t mối liên kết để giữ quyền chi phối kinh tế giới Nói chung, nớc tiếp nhận đầu t, cho dù trình độ phát triển cao hay thấp, số vốn đầu t trực tiếp nớc khéo léo mời chào hay nhà hay nhà đầu t tự tìm đến mà có , đầu t nớc thờng có đóng góp định phát triển họ mức độ khác , đầu t trực tiếp nớc đóng vài trò nguồn vốn bổ sung điều kiện định ( chí ®Þnh) theo sù chun biÕn theo chiỊu híng tÝch cùc cđa mét sè lÜnh vùc s¶n xt kinh doanh , hay số ngành nghề , yếu tố xúc tác làm cho tiềm nội nớc nhận đầu t phát huy cách mạnh mẽ có hiệu Lịch sử phát triển trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc nhận đầu t từ thái độ phản đối ( xem đầu t trực tiếp nớc công cụ cớp bóc thuộc địa ) đến thái độ buộc phải chấp nhận đến thái độ hoan nghênh Trong điều kiện , đầu t trực tiếp nớc đợc mời chào , khuyến khích mÃnh liệt thu hút đầu t trực tiếp nớc Mặc dù nhiều tranh luận ,còn ý kiến khác vai trò , mặt tích cực , tiêu cực đầu t trực tiếp nớc nớc tiếp nhận đầu t Nhng điểm qua nhu cầu , qua trào lu cạnh tranh thu hút đủ cho ta khẳng định : đầu t trực tiếp nớc nớc nhận đầu t có tác dụng tích cực chủ yếu Đa phần dự án đầu t trực tíêp nớc , thực đa lại lợi ích cho nớc nhận đầu t Đối với nhiều nớc , đầu t trực tiếp nớc thực đóng vai trò điều kiện , hội , cửa ngõ giúp thoát khỏi tình trạng nớc nghèo , bớc vào quỹ đạo phat triển thc công nghiệp hoá Tóm lại : Đồng vốn ( t ) tập đoàn , công ty xuyên quốc gia lớn xuất hoạt đọng ngày tinh vi phức tạp hơn, nhng hiệu đa lại thờng đạt mức cao Quan hệ nớc tiếp nhận đầu t với nhà đầu t hoạt đọng đầu t trực tiếp nớc tập đoàn , công ty xuyên quốc gia lớn thờng tồn đan xen hợp tác đấu tranh mức độ ngày cao 1.3 Các hình thức chủ yếu FDI Luật quy định có ba hình thức đầu t trực tiếp nớc chủ yếu là: hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; xí nghiệp liên doanh ; xí nghiệp 100% vốn nớc 1.3.1 Hình thức xí nghiệp liên doanh Hình thức đợc áp dụng phổ biến hơn, nhng có xu hớng bớt dần tỉ trọng Các nhà đầu t nớc thích áp dụng hình thức liên doanh : -Thấy đợc u hình thức xí nghiệp liên doanh so với hình thức xí nghiệp 100% vốn nớc tranh thủ đợc hiểu biết hỗ trợ đối tác tất khâu hình thành, thẩm định thc dự án -Phạm vi , lĩnh vực địa bàn hoạt động xí nghiệp liên doanh rộng xí nghiệp 100% vốn đầu t nớc Tuy nhiên giải thích xu hớng hạn chế dần hình thức xí nghiệp liên doanh Việt Nam nguyên nhân sau : -Sau thời gian tiếp cận với thị trờng Việt Nam , nhà đầu t nớc , đặc biệt nhà đầu t Châu đà hiểu rõ luật pháp , sách thủ tục đầu t Việt Nam -Thực tiễn phát sinh nhiều tranh chấp việc quản lý điều hành mà phần yếu trình độ ngời Việt Nam Bên nớc thờng góp vốn nhiều nhng không quýêt định vấn đề chủ chốt xí nghiệp nguyên tắc trí hội đồng quản trị -Khả tham gia liên doanh bên Việt Nam có hạn thiếu cán , thiếu vốn đóng góp - Nhiều trờng hợp quan quản lý nhà nớc đà tác động sâu vào trình sản xt, kinh doanh cđa xÝ nghiƯp 1.3.2.XÝ nghiƯp 100% vốn đầu t nớc Đầu t nớc theo hình thức ngày tăng Nguyên nhân giảm sút tỉ trọng xí nghiệp liên doanh nguyên nhân tăng tỉ lệ xí nghiệp 100% vốn nớc Uỷ ban nhà nớc hợp tác đầu t trớc đà từ chối cấp giấy phép cho nhiều dự án 100% vốn nớc ngành ,lĩnh vực quan trọng có tính đặc thù nh : Bu viễn thông , xây dựng kinh doanh khách sạn , văn phòng cho thuê , sản xuất xi măng , dịch vụ xuất nhập , du lịchTuy nhiên năm gần , địa phơng phía Nam , đặc biệt tỉnh Đồng Nai , Sông Bé, Bà Rịa _Vũng Tàu đà ủng hộ mạnh dự án 100% vốn nớc với lập luận cho nhà đầu t nớc thuê đất lập xí nghiệp 100% vốn nớc có lợi việc giao đất cho bên Việt Nam góp vốn giá trị quyền sử dụng đất để tham gia liên doanh 1.3.3.Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Hình thức đợc áp dụng phổ biến lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí lÜnh vùc bu chÝnh viƠn th«ng Hai lÜnh vùc chiếm 30% số dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh , nhng chiÕm tíi 90% tỉng vèn cam kết thc Phân lại chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp , gia công , dịch vụ 1.3.4 Các hình thức đầu t phơng thức tổ chức thu hút đầu t khác - Công ty cổ phần có vốn đầu t nớc : Đây hình thức tổ chức phổ biến giới Theo quan điểm nhà đầu t nớc , so với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần có lợi việc huy động vốn từ đầu doanh nghiệp - Cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu t nớc , việc chuển nhợng phần góp vốn xí nghiệp liên doanh phải đợc chấp thuận quan nhà nớc có thẩm quyền Xí nghiệp liên doanh không đợc phép huy động vốn cách phát hành cổ phiếu bán lại chứng khoán Vì , số nhà đầu t nớc cho quy định Luật hành cứng đề nghị cho cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu t nớc - Chi nhánh công ty nớc Việt Nam Luật đầu t hành quy định hình thức chi nhánh công ty nớc Việt Nam Tuy nhiên năm qua, số ngân hàng nớc ,các công ty tài chính, thơng mại quốc tế đà làm đơn xin mở chi nhánh Việt Nam - Phơng thức đổi đất lấy công trình Nhà đầu t nớc bỏ vốn xây dựng dự án sở hạ tầng nh cầu, đờng, khu phố theo phơng thức chìa khoá trao tay BT ( xây dựng chuyển giao) Đổi lại, Nhà nớc Việt Nam dành cho nhà đầu t nớc quyền sử dụng diện tích đất thời gian xác định để xây dựng, kinh doanh số dự án cụ thể - Hình thức thuê mua Một số xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, đặc biệt xí nghiệp 100% vốn công ty Nhật Bản đề nghị đợc thuê mua thuê miễn phí máy móc thiết bị Vì vấn đề máy móc thiết bị thuộc sở hữu xí nghiệp Việt Nam nên Bộ Thơng mại đà không chấp nhận đề nghị miễn thuế nhập máy móc thiết bị leasing 1.4 Đặc điểm chủ yếu FDI Đến xét chất, FDI có đặc điểm chủ yếu: * FDI trở thành hình thức đầu t chủ yếu đầu t nớc Xét u hiệu FDI thĨ hiƯn râ h¬n sù chun biÕn vỊ chÊt lợng kinh té giới Gắn trực tiếp với trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào phân công lao động quốc tế theo chiều sâu tạo thành sở hoạt động công ty xuyên quốc gia doanh nghiệp xuyên quốc tế * FDI tăng mạnh nớc phát triển Có nhiều lý giải thích mức độ đầu t cao nớc công nghiệp phát triển với nhng thấy đợc hai nguyên nhân chủ yếu sau: -Thứ nhất, môi trờng đầu t nớc phát triển có độ tơng hợp cao Môi trờng hiểu theo nghĩa rộng bao gồm môi trờng công nghệ môi trờng pháp lý -Thứ hai, xu hớng khu vực hoá đà thúc đẩy nớc xâm nhập thị trờng Từ hai lý ta giải thích đợc xu hớng tăng lên FDI công nghiệp (NICs), nứơc ASEAN TrungQuốc Ngoài xu hớng tự hoá mở cửa kinh tế nớc phát triển năm gần đà góp phần đáng kể vào thay đổi đáng kể dòng chảy FDI * Cơ cấu phơng thức FDI trở nên đa dạng Trong năm gần cấu phơng thức đầu t nớc trở nên đa dạng so với trớc điều liên quan đến hình thành hệ thống phan công lao động quốc tế ngày sâu rộng thay đổi môi trờng kinh tế thơng mại toàn cầu Về cấu FDI, đặc biệt FDI vào nớc công nghiệp phát triển có thay đổi sau: - Vai trò tỉ trọng đầu t vào ngành có hàm lợng khoa học cao tăng lên Hơn 1/3 FDI tăng lên hàng năm tập trung vào ngành then chốt nh điện tử, chế tạo máy tính, chất dẻo, hoá chất chế tạo máy Trong nhiều ngành công nghiệp truyền thống dùng nhiều vốn lao động, FDI giảm tuyệt đối không đầu t - Tỷ trọng ngành công nghiệp chế taọ giảm xuống FDI vào ngành dịch vụ tăng lên Điều có liên quan đến tỷ trọng khu vực vụ GDP nứơc CECD tăng lên hàm lợng dịch vụ cộng nghiệp chế tạo Một số lĩnh vực đợc u tiên dịch vụ thơng mại, bào hiểm, dịch vụ tài giải trí * Sự gắn bó ngày chặt chẽ già FDI ODA, thơng mại chuyển giao công nghệ -FDI thơng mại có liên quan chặt chẽ với Thông thờng, sách khuyến khích đầu t nớc đợc nhằm vào mục đích tăng tiềm xuất nớc Mặt khác, công ty nớc đợc lựa chọn ngành địa điểm đầu t dựa sở tăng khả cạnh tranh sản phẩm trờng quốc tế - FDI trở thành kênh quan träng nhÊt cđa viƯc chun giao c«ng nghƯ Xu híng hiệnu FDI chuyển giao công nghệ ngày gắn bó chặt chẽ với Đây hình thức có hiệu lu chuuyển vốn kỹ thuật phạm vi quốc tế Nhiều nớc đà đạt đợc thành công việc hấp thụ yếu tố bên để phát triển kinh tế nớc nhờ ý đến điều Hong Kong , Singapo Đài Loan tích cực khuyến khích công ty xuyên quốc gia chuyển giao công nghệ với trình đầu t - Sự gắn bó FDI ODA đặ điểm bật lu chuyển nguồn vốn , công nghệ phạm vi quốc tế năm gần Hơn xu hớng ngày trở nên mạnh 1.5 Vai trò FDI với phát triển kinh tế Mặc dù FDI vÉn chÞu chi phèi cđa ChÝnh Phđ nhng FDI lệ thuộc vào mối quan hệ trị hai bên Mặt khác bên nớc trực tiếp tham gia quản lý sản xuất , kinhh doanh nên mức độ khả thi dự án cao, đặc biệt việc tiếp cận thị trờng quốc tế để mở rộng xuất khẩu.Do quyền lợi gắn chặt với dự án , họ quan tâm tới hiệu kinh doạnh nên lựa chọn công nghệ thích hợp , nâng cao trình độ quản lý tay nghề công nhân Vì , FDI ngày có vai trò to lớn việc thúc đẩy trình phát triển kinh tế nớc đầu t nớc nhận đầu t - Đối với nớc đầu t : Đầu t nớc giúp nâng cao hiệu sử dụng lợi sản xuất nớc tiếp nhận đầu t, hạ giá thành sản phẩm nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn đầu t xây dựng đợc thị trờng cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải Mặt khác đầu t nớc giúp bành trớng sức mạnh kinh tế nâng cao uy tín trị Thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất thị trờng tiêu thụ nớc mà nớc đầu t mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ, tránh đợc hàng rào bảo hộ mậu dịch nớc - Đối với nớc nhận đầu t + Đối víi c¸c níc kinh tÕ ph¸t triĨn, FDI cã t¸c dụng lớn việc giải khó khăn kinh tế, xà hội nh thất nghiệp lạm phátQua FDI tổ chức kinh tế nớc mua lại công ty doanh nghiệp có nguy phá sản, giúp cải thiện tình hình toán tạo công ăn việc làm cho ngời lao động FDI tạo điều kiện tăng thu ngân sách dới hình thức loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách, tạo môi trờng cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế thơng mại, giúp ngời lao động cán quản lý học hỏi kinh nghiệm quản lý nớc khác + Đối với nớc phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tao doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải phần nạn thất nghiệp nớc FDI giúp nớc phát triển khắc phục đợc tình trạng thiếu vốn kéo dài Nhờ mà mâu thuẫn nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài khan đợc giải quyết, đặc biệt thời kỳ đầu trình công nghiệp hoáhiện đại hoá Theo sau FDI máy móc thiết bị công nghệ giúp nớc phát triển tiếp cận với khoa học-kỹ thuật Quá trình đa công nghệ vào sản xuất giúp tiết kiệm đợc chi phí nâng cao khả cạnh tranh nớc phát triển thị trờng quốc tế Cùng với FDI, kiến thức quản lý kinh tế, xà hội đại đợc du nhập vào nớc phát triển, tổ chức sản xuất nứơc bắt kịp phơng thức quản lý công nghiệp đại, lực lợng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp nh hình thành dần đội ngũ nhà doanh nghiệp giỏi FDI giúp nớc phát triển mở cửa thị trờng hàng hoá nớc kèm với hoạt động Marketing đợc mở rộng không ngừng FDI giúp tăng thu cho ngân sách nhà nớc thông qua việc đánh thuế công ty nớc Từ nớc phát triển có nhiều khả việc huy động nguồn tài cho dự án phát triển II Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Lịch sử phát triển đầu t trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ phản đối, đến thái độ buộc phải chấp nhận, đến thái ®é hoan nghªnh Trong ®iỊu kiƯn thÕ giíi hiƯn đầu t trực tiếp nớc đợc mời chào, khuyến khÝch m·nh liƯt Trªn thÕ giíi thùc chÊt diƠn trào lu cạnh tranh liệt việc thu hút đầu t trực tiếp nớc Sở dĩ hầu hết nớc phát triển có nhu cầu lớn đầu t trực tiếp nớc lý sau: - Thứ nhất, đầu t trực tiếp nớc có khả giải có hiệu khó khăn vốn cho công nghiệp hoá Đối với nớc nghèo, vốn đuợc xem yếu tố bản,là điều kiện khởi đầu quan trọng để thoát khỏi đói nghèo phát triển kinh tế Thế nhng, đà nớc nghèo khả tích luỹ vốn hay huy động vốn nớc để tập trung cho mục tiêu cần u tiên khó khăn, thị trờng vốn nớc lại cha phát triển Trong điều kiện thời kỳ đầu tiến hành công nghiệp hoá, nhìn chung nớc phát triển gặp nhiều khó khăn: mc sống thấp, khẳ tích luỹ thấp, sở hạ tầng cha phát triển, công nghệ kỹ thuật cha phát triển, mức đầu t thấp nên hiệu quả, có điều kiện để xâm nhập, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thiếu khả tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến giới Giải pháp nớc phát triển lúc tìm đến với nguồn đầu t quốc tế Nhng số nguồn đầu t quốc tế vốn viện trợ có đợc số vốn u đÃi nhng lại kèm với số ràng buộc trị, xà hội, chí quân Còn vốn vay thủ tục vừa khắt khe mà lại phải chịu lÃi xuất cao Nguồn vốn đuợc đánh giá có hiệu giai đoạn đầu tiến hành công nghiệp hoá nớc phát triển vốn đầu t trực tiÕp níc ngoµi Khi nhµ 10 9000 8497.3 8000 7000 6530.8 6000 5000 4649.1 3765.6 4000 2900 3000 2535.5 2165 2000 1000 3897 31.78 582.5 839 1322.3 1568 2012.4 1557.7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Năm Phần lớn vốn đầu t nớc (trên 70%) vào Việt Nam xuất phát từ nớc Châu (trong nớc ASEAN chiếm gần 25%, nớc lÃnh thổ khu vực Đông Bắc nh Nhật Bản, Hàn Quốc,Đài Loan chiếm 31%) Khi kinh tế lâm vào khủng hoảng, nhà đầu t rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, khả đầu t nớc bị giảm sút Một nguyên nhân khác không phần quan trọng,đó giảm sút khả hấp dẫn điều kiện nội kinh tế Việt Nam.Trong có giảm bớt số u đÃi luật đầu t nớc năm 1996 so với trớc Nếu số lợng vốn đăng kýthì qui mô dự án bình quân thời kỳ 1988_2001 11,44 triệu USD/1 dự án So với số nớc thời kỳ đầu thực sách thu hút đầu t trực tiếp nớc vào nớc ta bình quân thời kỳ không thấp Nhng có vấn đề đáng quan tâm qui mô thực dự án theo vốn đăng ký bình quân năm 1999 lại nhỏ ®i mét c¸ch ®ét ngét (5,04 triƯu USD/1 dù ¸n) Biểu đồ 26 Biểu đồ 3: Qui mô dự ¸n FDI t¹i ViƯt Nam Tr.USD/1DA 30 26.15 25 20 17.65 15 10 13.48 10.05 11 8.67 7.77 14.17 10.78 10.98 8.76 5.04 5.42 4.85 2.06 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Năm Qui mô dự án theo vốn đăng ký bình quân năm 1999 44,1% thời kỳ 1988_2001 28,5% qui mô dự án bình quân cao (năm 1996).Qui mô bình quân dự án đợc cấp phép năm 2000 đà tăng lên (bằng 107,5% mức bình quân năm 1999), nhng sang năm 2001 lại giảm,chỉ đạt 40,87% so với năm 1999 Điều chứng tỏ năm 2001 2002 có nhiều dự án đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam thuộc dự án có qui mô nhỏ 1.5.2.Về đối tác đợc cấp giấy phép đầu t Tính đến hết năm 2002 đà có 700 công ty thuộc 69 nớc vùng lÃnh thổ có dự án đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam Tính theo số vốn đăng ký tổng số vốn đầu t trực tiếp nớc ngoµi vµo ViƯt Nam thêi kú 1988 -2002 cã 66,2% từ nớc Châu á; 20,1% từ nớc Châu Âu; 13,6% từ nớc Châu Mỹ Trong có 14 níc vµ vïng l·nh thỉ cã tỉng sè vèn đầu t (đăng ký ) tỷ USD theo thứ tự sau: Nhìn vào danh sách đối tác đầu t có số vốn đăng ký tû USD cho thÊy, chóng ta ®ang cã ®iỊu kiƯn ®Ĩ ®¸p tiÕp cËn víi c¸c trung lín vỊ kinh tÕ, kü tht, c«ng nghƯ cđa thÕ giíi Tuy vËy nay, số nhà đầu t nớc vào Việt Nam có mặt nhà đầu t thuộc tập đoàn kinh tế cha nhiều (mới có khoảng 50/500 tập đoàn kinh tế lớn giới có dự án đầu t nớc Việt Nam) Còn số nhà đầu t Châu á,nếu không kể nhà đầu t Nhật Bản Hàn Quốc nhà đầu t lại phần lớn ngời Hoa Đay đặc điểm cần đợc ý việc lựa chọn đầu t tới nhằm làm cho hoạt động đầu t trực tiếp nớc yêu cầu công công nghiệp hoá, đại hoá ta đạt hiệu 27 Bảng 4: Các nớc có tổng số vốn đăng ký tỷ USD tt Níc Sè DA 303 952 397 385 543 182 171 vốn đăng ký (triệu USD) Vốn đăng ký ( triệu USD ) Quần ®¶o Vigin (Anh) 6199,9 5671,2 3884,5 3706,8 3609,3 2588,8 1984,5 Nớc Anh Nga Mỹ Malaixa Ôxtrâylia Thái Lan Hà Lan tt 62 76 182 137 115 162 48 1808,3 1617,0 1600,0 1276,0 1199,9 1178,1 1161,1 Tỉng sè 14 níc Singapo Đài Loan Hông Kông Nhật Bản Hàn Quốc Pháp tt 10 11 12 13 14 3714 36209,4 *Nguån: tính từ niên giám thống kê năm 2002 NXB thống kê 1.5.3 Về địa bàn đầu t Với mong muốn thu hút hoạt động đầu t trc tiếp nớc góp phần lam chuyển dịch cấu kinh tế vùng nên phủ đà có sách khuyến khích, đÃi dự án đầu t vào vùng có điều kiện kinh tế xà hội nhiều khó khăn nh miền núi,vùng sâu vùng xa Tuy nhiên vốn nớc đợc tập chung vào số địa bàn có diều kiện thuận lợi kết cấu hạ tầng môi trờng kinh tế xà hội Vốn đầu t trực tiếp nớc vào vùng lÃnh thổ Việt Nam đợc xếo thứ tự nh sau: 1.Đông Nam Bộ: 53,13% Đòng Bằn Sông Hồng: 29,6% Duyên Hải Nam Trung Bộ:7,64% Đông Bắc: 4,46% Đòng Bằng Sông Cửu Long: 2,46% 6.Bắc Trung Bộ:2,38% Tây Nguyên: 0,16% Tây Bắc: 0,15% Mức độ chênh lệch vùng thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc tơng đối lớn đồng thuận với mức độ thuận lợi yếu tố kinh tế_xà hội sở hạ tầng Cho tới năm 2002, nh hai thµnh lín lµ Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh đà chiếm nửa (50.3%)tổng số vốn đầu t nớc.Mời địa phơng có điều kiện thuận lợi chiếm tới 87,8%.TP.Hồ Chí Minh với số vốn đăng ký 9991,3 triƯu USD (chiÕm tíi 28,3% tỉn sè vèn đăng ký nớc); Hà Nội: 7763,5 triệu USD (chiếm 22%);Đòng Nai: 3439,0 triệu USD (chiếm 9,7%) ;Bà Rịa _Vũng Tầu; 2515,9 triệu USD (chiếm 7,1%; Bình Dơng Bình Phớc: 16677,9 triệu USD (chiếm 4,8%); Hải Phòng: 1507,7( chiÕm 4,3%) ;Qu¶ng Ng·i: 1333,0 triƯu 28 USD(chiÕm 3,8%;Qu¶ng Nam _Đà Nẵng:1013,7 triệu USD (chiếm 2,9%0;Quảng Ninh:872,8 triệu USD (chiếm : 2,5%); Lâm Đồng: 866 triệu USD (chiếm 2,4%) Số liệu phần nói lên vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc theo vùng lÃnh thổ để kết hợp hoạt động với việc khai thác tiềm nớc đạt kết cha cao Nh vậy, vấn đề cần đợc ý điều chỉnh hoạt ®éng cđa chóng ta thêi gian tíi ®èi víi lĩnh vực 1.5.4.Đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam phân theo ngành kinh tế Xét cách tổng thể, ta thấy cấu vốn đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam thời gian qua đà có chuyển biến tích cực, phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu theo hớng CNH_HĐH Nếu thời kỳ đầu dự án đầu t nớc tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khách sạn, văn phòng cho thuêthì thời gian từ 1995;1996 đến dự án đà tập trung vào lĩnh vực sản xuất vật chất nhiều Tính thời kỳ 1988_2002, dự án đầu t vào ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn số dự án lẫn vốn đầu t, tiếp đến lĩnh vực khách sạn,du lịch ngành dịch vụ, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp có số dự ánlớn nhng tổng số vốn đầu t thấp II Kinh nghiệm nớc viƯc thu hót FDI 2.1 Trung Qc VỊ chÝnh s¸ch chung,Trung Quốc huy đông FDI thông qua hình thức nh hợp đồng sản xuất,liên doanh, 100% vốn đầu t nớc vào khu đặc biệt Chính sách để thu hút FDI Trung Quốc sách thuế.Trung Quốc ban hành nhiều loại thuế riêng cho hình thức đầu t:hợp tác liên doanh,100% vốn nớc cho 14 thành phố ven biển.Liên doanh đóng thuế lợi tức 30% 10% thêm cho địa phơng.Với doanh nghiệp 100% vốn nớc thuế lợi tức từ 20-40% 10% cho địa phơng Về thuế xuất nhËp khÈu,Trung Qc thùc hiƯn miƠn th nhËp khÈu ®èi với mặt hàng nh:máy móc ,thiết bị, phận rời , vật liệu đợc đa vào góp vốn liên doanh, máy móc thiết bị, vật liệu bên nớc đa vào khai thác dầu khí, đa vào xây dựng phát triển lọng, đờng sắt, đờng bộ, đa vào khu chế xuất Về thủ tục hành chính,Trung Quốc phân cấp mạnh cho địa phơng thẩm định dự án cấp giấy phép đầu t Sau có giấy phép đầu t,các thủ tục liên quan đến triển khai dự án đợc giải quiết mau lẹ Các vấn đề giả phóng mặt bằng, cấp điện, cấp nớc, giao thông, môi trờng đợc giải dứt điểm Thực sách cửa để tạo điều kiện thu hút FDI đợc thuận lợi.Ngoài ra,Trung Quốc cho thời hạn hợp đồng kéo dài hơn,có thể 50 năm 29 2.2 Inđônêxia Inđônêxia khuyến khích đầu t vào dự án xuất khẩu,tiết kiệm ngoại tệ,chế biến thành phẩm bán thành phẩm, chuyển giao công nghệ, sử dụng chuyên gia lao động Inđônêxia Về sách thuế: Đối với thuế lợi tức,nếu công ty có mức lÃi ròng 10 triẹu rupi trỏ xuống đánh thuế 15%, 10 triệu rupi đánh thuế 25%,và 50 triệu rupi dánh thuế 35%.Các khoản thu từ lÃi suất cho vay, cho thuê, phí tài nguyên, phí kỹ thuật,phí quản lí bị đánh thuế 15%trên doanh thu Không miễn giảm thuế doanh thu thuế lợi tức Về thuế nhập khẩu: Inđônêxia có sách miễn giảm thuế nhập máy móc, thiết bị ,phụ tùng đợc uỷ ban đầu t phê duyệt danh mục quy định Đối với hàng xuất khẩu:LÃi suất tín dụng phục vụ xuất 9%/năm, lÃi xuất khác 18-24%/năm Đợc hoàn trả miễn thuế nhập nặt hàng Công ty sản xuất hàng xuất không đợc phép xuất hàng mà hàng công ty khác Về sách thị tròng: Gần để tạo môi trờng cạnh tranh thuận lợi, Inđônêxia cho phép ngành công nghiệp trừ ngành danh mục loại trừ kho ngoại quan, tự thịo trờng nội địa Inđônêxia dỡ bỏ hạn chếvà thuế việc sử dụng ngời nớc Gần đây, nhà nớc đà quy định ngời nớc phải đóng thuế xuất cảnh đợc khấu trừ vào thuế thu nhập Về thủ tục hành chính:Inđônêxia thực đơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép đầu t, đặc biệt đầu t vào công nghiệp 2.3 Philippin Nớc không hạn chế vốn nớc liên doanh, 100% dự án nằm khu chế xuất, dự án có sản phẩm xuất 70% Chính phủ khuyến khích hình thức liên doanh Về vốn góp liên doanh: Trong đại phận hoạt đọng kinh doanh, vốn đầu t nớc chiếm từ 40%trở xuống, trừ trờng hợp đặc biệt dợc uỷ ban đầu t cho phép Về sách thuế: Philippin đánh thuế lợi tức 35%; doanh nghiệp đầu t vào nghành mũi nhọn đợc miễn thuế năm Các doanh nghiệp đợc miễn thuế nhập máy móc, phụ tùng thiết bị Philippin đà định áp dụng sách miễn thuế nhập máy móc thiết bị đa vào khu chế xuất cảng tự số lĩnh vực lựa chọn luật đặc biệt điều chỉnh Về quản lý ngoại hối, toàn thu nhập lÃi phát sinh từ kinh doanh đà đăng ký ngân hàng trung ơng đợc phép chuyển nớc 30 Vấn đề đất lao động, hiến pháp Philippin hạn chế quyền sử dụng đất Đất đai tài nguyên liên doanh phải thuộc sở hữu ngời Philippin 60% Các công ty liên doanh hạn chế thuê lao động nớc họ đợc thuê ngới nớc tối đa năm để làm việc nh: kiểm soát viên, kỹ thuật viên, cố vấn Nếu kéo dài thời gian phải xin phép uỷ ban đầu t quốc gia Về thủ tục hành chính, nớc đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo cấp giấy phép đầu t nhanh gọn, không phiền hà cho đối tác nớc ngoài, thực nghiêm chỉnh qui chế hành chÝnh 2.4 Th¸i Lan ChÝnh phđ Th¸i Lan khun khÝch nhà đầu t hợp tác với quan nhà nớc khai thác tài nguyên bảo vệ môi trờng, dự án sử dụng nhiều lao động, xuất lao động, xuất sản phẩm, sử dụng nguyên liệu thô Thái Lan, thay hàng nhập đuợc nhà nớc u tiên Tỷ lệ góp vốn liên doanh không thành điều kiện bắt buộc Tuy nhiên dự án cho phép Thái Lan góp vốn 50% uỷ ban đầu t cấp chứng bảo lÃnh Về thuế lợi tức, đánh thuế 30% vào công ty đối tác có đăng ký thị trờng chứng khoán Thái Lan đánh thuế 35% vào công ty đối tác khác Tuỳ dự án mà đợc miễn giảm thuế lợi tức từ 3-8 năm kể từ có lÃi Về thuế nhập khẩu, doanh nghiệp đợc miễn giảm 50% thuế nhập vào mà Thái Lan cha sản xuất đợc Về sách xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất đợc miễn thuế nhập vật t, phụ tùng, chi tiết tạm nhập tái xuất, đợc miễn giảm thuế lợi tích 5% Các doanh nghiệp khu vực chế xuất đợc miễn thuế nhập vât t Về quản lý ngoại hối, nhà đầu t đợc chuyển nớc thu nhập, lợi nhuận, nhng bị hạn chế trờng hợp để cân đối tình hình thu-chi Trong trờng hợp hạ chế đợc chuyển 15%/ năm so với tổng vốn đem vào Thái Lan Việc sở hữu đất đai đợc qui định riêng cho loại công ty Mỗi công ty đợc sở hữu đất đai luật qui định Công nhân lành nghề, kỹ thuật viên gia đình họ đợc phép vào Thái Lan làm việc Uỷ ban đầu t chịu trách nhiệm xem xét Thái Lan đà nhiều lần c¶i tiÕn thđ tơc cÊp giÊy phÐp; thđ tơc triĨn khai theo dự án theo hớng khuyến khích nhà đầu t nớc 31 2.5 Malaixia Trong chiến lợc thu hút FDI, Malaixia coi trọng vai trò cuả công ty xuyên quốc gia, gắn lợi ích cho công ty với lợi ích Malaixia Hiện có khoảng 1000 công ty xuyên quốc gia 50 nớc hoạt động Malaixia Bên cạnh đó, phđ cã thùc hiƯn chÕ ®é u ®·i cho mét số ngành có qui mô nhỏ tự cấp cho đồn điền, u đÃi cho công ty áp dụng cấu sở hữu t cổ phần áp dụng kỹ thuật công nghệ cao Malaixia chủ trơng miễn thuế nhấp máy móc thiết bị cho khu chế xuất dự án hớng vào xuất Malaixia áp dụng sách đào tạo lao động theo yêu cầu chủ đầu t, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nớc hoạt động Gần đây, nớc có qui định, nhà chuyên môn, chuyên gia quản lý kỹ thuật đóng thuế thu nhập trả thuế sử dụng nhân công nớc Mọi thủ tục tạo nên phiền hà đầu t nớc đợc loại bỏ thay vào chế, thủ tục nhanh, gọn, thông thoáng hiệu Nhờ vậy, dòng FDI vào Malaixia ngày tăng lên năm gần vài năm tới 32 Chơng 3: Những định hớng giải pháp thu hút FDI nớc ta I Định hớng thu hút FDI 1.1.Tiếp tục khẳng định tính đắn chủ trơng thu hút FDI Một hệ thống quan điểm quán việc tổ chức hoạch định sách thu hút FDI vào Việt Nam năm tới vấn đề cấp bách Cho đến nay, Đảng nhà nớc ta dà có quan điểm rõ ràng vai trò FDI, coi vốn nớc định, vốn nớc quan trọng Tuy nhiên, quan điểm rõ ràng cha đợc thể thật quán tổ chức sách thu hút vốn FDI Chính việc quán triệt ngành, lĩnh vực, địa phơng cha thật đầy đủ, dẫn đến tình trạng thiếu quán việc triển khai thực thu hút nguồn vốn Do đó, tiếp tục khẳng định tính đắn chủ trơng thu hút vốn đầu t nớc cần thiết phải khai thác đến mức tối đa nguồn vốn để thực chiến lợc phát triển kinh tế-xà hội Việt Nam đầu kỉ 20 nguồn vốn nớc có hạn 1.2 Tập trung thu hút FDI vào ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thÕ so s¸nh cđa níc ta víi c¸c níc kh¸c Nhà nớc ta cần hớng vốn FDI vào ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất hàng hoá dịch vụ có lợi nh nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch, thuỷ điện, đồng thời tập trung vốn FDI vào ngành có công nghệ tiên tiến, có tỉ lệ xuất cao; ngành vốn, công nghệ thấp huy động chủ yếu vốn đầu t nớc, có liên doanh bên Việt Nam đối tác 1.3 Khuyến khích nhà đầu t bỏ vốn vào khắc phục dần chênh lệch vùng lÃnh thổ Về khắc phục dần chênh lệch vùng lÃnh thổ, cần khuyến khích nhà đầu t bỏ vốn vào khu vực địa bàn gặp khó khăn sở hạ tầng, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi nh miền Trung, miền núi phía Bắc, vùng sâu, vùng xa Khi cần thiết, Chính Phủ phải huy động thêm c¶ vèn níc, chÊp nhËn thu håi vèn chËm, lÃi suất thấp để xây dựng số điểm kinh tế cho khu vực nh khu công nghiệp Dung Quất( Quảng NgÃi), nhà máy thuỷ điện Yaly( Tây Nguyên), nhà máy thuỷ điện Tà Bú( Sơn La), 1.4 Chuyển đối tác đầu t Việt Nam cần tập trung tăng cờng hợp tác trực tiếp với nớc phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh, công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn giới để tranh thủ đợc công nghệ gốc; tiếp cận với cách quản lý đại, tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập vào thị trờng quốc tế Tuy nhiên, cần phải ý thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ nớc doanh nghiệp 33 động, thích ứng nhanh với biến động thị trờng, phù hợp với đối tác Việt Nam khả góp vốn, lực tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý tạo nhiều điều kiện việc làm 1.5 Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nớc đầu te trực tiếp nớc Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng Nhà nớc pháp quyền xà hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nớc đầu t trực tiếp nớc Cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ phủ với tổng hợp, quản lý ngành, UBND tỉnh việc quản lý hoạt động đầu t nớc theo thẩm quyền, trách nhiệm quan quản lý Nhà nớc Cần triệt để kiên việc quy định rõ ràng minh bạch thủ tục hành khâu, cấp, công khai quy trình, thời hạn, trách nhiệm xử lý thủ tục hành nhằm tạo nên chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành lĩnh vực đầu t nớc II Giải pháp thu hút FDI 2.1 Mở rộng hình thức thu hút FDI Ngoài hình thức đầu t FDI nh luật Đầu t quy định, để tăng cờng thu hút FDI áp dụng hình thức sau: - Công ty cổ phần nớc có vốn đầu t nớc Đây loại hình công ty phổ biến giới đợc áp dụng nhiều nớc Đông Nam So với công ty trách nhiệm hữu hạn, loại hình có nhiều lợi huy động vốn giảm rủi ro Do Nhà nớc ta cần phải có hệ thống văn pháp quy quy định loại hình thu hút FDI - Cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu t nớc Theo ý kiến nhà đầu t, luật đầu t quy định donh nghiệp liên doanh không đợc phép huy động vốn cách phát hành cổ phiếu, chứng khoán cứng nhắc gây bất lợi cho phía Việt Nam Vì Nhà nớc ta nên có quy định cụ thể loại hình nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ViƯt Nam mua cỉ phÇn, nép tØ lƯ gãp vèn phía Việt Nam - Nhà đầu t tự lựa chọn hình thức đầu t phù hợp với yêu cầu 2.2 Cải tiến quy chế đầu t vào khu công nghiệp khu chế xuất Việt Nam Để thu hút mạnh dự án FDI vào khu công nghiệp khu chế xuất Cụ thể: - Giảm giá thuê đất khu công nghiệp khu chế xuất để đảm bảo cho chủ đầu t có lợi, thúc đẩy họ đầu t vào khu công nghiệp, khu chế xuất - Nhà nớc phải đầu t đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu t, sản xuất kinh dôanh dự án FDI - Cần xác định rõ số lợng lệ phí phí mà chủ đầu t phải có trách nhiệm chi trả, nh mức thu loại lệ phí Tránh tình trạngthu lƯ phÝ qu¸ nhiỊu, chång chÐo, qu¸ nhiỊu tỉ chøc, quan thu lệ phí 34 - Quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất phải đảm bảo phát triển lâu dài doanh nghiệp Do đó, diện tích đất sử dụng cho dự án phải phù hợp trớc mắt, nh phát triển lâu dài dự án - Nhà đầu t tự chọn lựa địa điểm, vị trí dự án hay khu công nghiệp 2.3 Về thủ tục hành 2.3.1Cải tiến thủ tục cấp giấy phép đầu t Cần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính, khắc phục trì trệ quan quản lý nhà nớc, đơn giản hoá thủ tục hành theo nguyên tắc cửa, dấu Các quan phụ trách hợp tác đầu t tạo điều kiện thận lợi cho họ đăng kí Về hồ sơ đăng kí cấp giấy phép đầu t, quan chức phải thông báo công khai loại giấy phép cần có, riêng loại dự án có tỉ lệ xuất từ 80% trở lên số lĩnh vực khác Kế hoạch Đầu t công bố, nhà đầu t phải đăng kí theo mẫu Kế hoạch Đầu t Bộ Khoa học- Công nghệ Môi trờng cần sửa đổi, điêù chỉnh số nội dung theo hớng giảm bớt danh mục phải báo cáo đánh giá tác động đến môi trờng quy định cụ thể dự án đợc miễn lập loại báo cáo Với dự án đó, quan thẩm định phải tiến hành khẩn trơng bảo đảm độ xác cao để vừa rút ngắn thời gian đăng kí vừa hạn chế đợc công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trờng Muốn quan phải thờng xuyên thu thập thông tin công nghệ tiên tiến giới Việc cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vựcvà ngành nghề mà theo quy định phải có giấy phép kinh doanh hoặcgiấy phép hành nghề, doanh nghiệp cần đăng kí với quan nhà nớc có thẩm quyền để triển khai hoạt động theo mục tiêu, ngành nghề quy định giấy phép đầu t, xin giấy phép kinh doanh giấy phép hành nghề Để tạo điều kiện cho việc triển khaidự án nhanh sau đợc cấp giấy phép đầu t, nhà nớc giải nhanh chóng thủ tục - Thủ tục cấp đất: Sở địa tỉnh, thành phố tiến hành đo đạc, lập đồ địa lần đơn giản hoá thủ tục khác đất đai Đồng thời đề nghị tổng cục địa quan hữu quan soạn thảo quy định giả phóngmặt bằng, đèn bù cho dự án có vốn đầu t nớc ngoài, nh quy định chuyển quyền sử dụng đất - Thủ tục quản lý xây dựng theo thiết kế đà đăng kí cần đợc tổ chức chặt chẽ nhng không đợc can thiệp sâu quan nhà nớc quản lý xây dựng cần thực chức thẩm quyền mình, đồng thời cải tiến thủ tục theo hớng gọn nhẹ hiệu 2.3.2Đơn giản hoá thủ tục hải quan 35 Các quy định thủ tục hải quan phải đợc sửa đổi công bố công khai theo hớng đơn giản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục tợng phiền hà, tiêu cực; biết tiếp thu xử lý ý kiến đóng góp khiếu nại khách hàng Muốn phải có phối hợp bộ, ban, ngành có liên quan nh thơng mại, hải quan, công nghệ môi trờng Những vấn đề phát sinh không giải đợc mà phải nhanh chóng có công văn hỏi ý kiến công văn phúc đáp quan chức 2.3.3 Giáo dục pháp luật cho lao động doanh gnhiệp có vốn đầu t trực tiếp nớc Về hạn chế tối đa bất công công nhân chủ đầu t thiếu hiểu biết pháp luật, cán quản lý Việt Nam tổ chức công đoàn phải thờng xuyên tuyên truyền, phổ biến điều khoản lao động cho công nhân biết, từ giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm quyền hạn mà yên tâm sản xuất Tổ chức công đoàn cán quản lý Việt Nam phải phát huy hết vai trò khuôn khổ luật định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngời lao động Đồng thời nhắc nhở nhà đầu t biết việc làm cha họ Có nh tạo mối quan hệ hài hoà bên 2.3.4 Thực công tác kiểm tra hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu t nớc Các bộ, quan thuộc phủ UBND cấp tỉnh, thành thực quản lý đầu t cần phải có phối hợp công tác quản lý UBND tỉnh có trách nhiệm xử lý kịp thời vấn đề thuộc thẩm quyền hớng dẫn doanh nghiệp hoạt động theo quy định giấy phép đầu t pháp luật, góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn Nếu doanh nghiệp có sai phạm phải thông báo cho doanh nghiệp biết để kiến nghị lên quan có chức giải 2.3.5 Thực biện pháp bảo đảm đầu t Các quan chức cần nhanh chóng soạn thảo ban hành văn quy định chế độ bảo lÃnh tín dụng về: chấp, cầm cố doanh nghiệp muốn vay Bên cạnh cần ban hành quy chế thu hồi nợ, Luật đầu t nớc quy định bên nớc tham gia vào liên doanh phỉa góp vốn tiền nớc Song thực tế có không trờng hợp nhà đầu t nớc thu đợc lợi nhuận tiền Việt Nam có đợc nhờ thừa kế, chuyển nhợng vốn muốn tái đầu t mở rộng sản xuất đầu t Do nên cho phép nhà đầu t góp vốn tiền Việt Nam nhng có qui định khoản thu đợc cho phép góp vốn để đầu t Thực tế phát sinh cho thấy: nhiều liên doanh nhờ đàm phán đôi bên, bên Việt Nam nhận đợc lợi nhuận nhiều tỷ lệ vốn góp Vì vậy, nhà nớc nêu qui định bên liên doanh đợc phân chia lỗ lÃi tuỳ theo đàm phán song không đợc thấp tỉ lệ góp vốn để đảm bảo quyền lợi cho phÝa ViƯt Nam 36 2.4 Tu sưa kÕt cÊu hạ tầng kinh tế xà hội Kết cấu hạ thầng giữ vai trò quan trọng; tạo điều kiện để thu hút vốn đầu t nớc ngoài, qua định tăng trởng kinh tế, tạo chuyển đổi cấu kinh tế đặc biệt công nghiệp xây dung dịc vụ, tạo việc làm tăng thu nhập cho ngời dân Vì thêi gian tíi, chóng ta ph¶ ttËp trung vèn cho việc tu bổ vây dung sở hạ tầng Chúng ta phải đầu t tập trung vào vùng trọng điểm định tới tăng trởng kinh tế Ngoài việc huy động vốn FDI cho xây dung sở hạ tầng, phải huy động tối đa vốn ODA vốn nớc để đầu t hỗ trợ cho dự án, đặc biệt địa bàn khó khăn Tiềm nông thôn lớn, xây dung hoàn thiện sở hạ tầng cho khu vực này, điều tạo đà thúc đẩy tăng trởng kinh tế 2.5 Quy hoạch thu hút vốn FDI Bộ kế hoạch đầu t cần nhanh chóng lập qui hoạch ngành, lÃnh thổ cấu kinh tế thống phạm vi nớc Trớc hết, cần khẩn trơng qui hoạch khu công nghiệp, sản phẩm quan trọng thuộc ngành công nghiệp chế biến nh: chế biến thực phẩm, dệt, may; công nghiệp chế tạo nh: khí, hoá chất, điện tử, vật liệu xây dựng, sản xuất ô tô, xe máy, đóng tàu; công nghiệp hoá dầu; công nghiệp luyện kim; công nghiệp thông tin Trên sở xác định dự án nớc tự đầu t vay vốn để đầu t theo ngành lÃnh thổ nh xác định yêu cầu tơng ứng công nghệ Các ngàh cần hoàn chỉnh thêm bớc công tác quy hoạch; phối hợp với thành phố địa phơng xây dựng quy hoạch địa bàn lÃnh thổ 2.6 Nâng cao hiệu công tác xúc tiến đầu t Nâng cao hiệu tuyên truyền, vận động để tạo dựng xác hình ảnh mét ®Êt níc ViƯt Nam thùc sù mn më réng quan hệ với bên Về nội dung, hoạt động xúc tiến đầu t cần tập trung vào việc cải thiện, tuyên truyền tốt môi trờng hội đầu t Việt Nam Từng ngành, địa phơng với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch kêu gọi đầu t tực tiếp nớc cần xây dung dự án cụ thể có biện pháp bố trí đối tác, cán bộ, giải pháp tài Mặt khác cần nghiên cứu thành lập tổ chức t vần đầu t chuyên ngành số địa phơng để cung cấp cá dịch vụ triển khai dự án đợc cấp giấy phép đầu t nh dịch vụ đất đai, dịch vụ quản lý xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu t 100% vốn 2.7 Các biện pháp hỗ trợ khác: Nớc ta cần nhanh chóng thành lập phát triển thị trờng chứng khoán để tạo điều khiện cho loại hình công ty cổ phần phát triển, khả huy động vốn công ty cổ phần tăng lên hấp dẫn nhà đầu t nớc Nhanh chóng thành lập trung tâm thông tin kinh tế xà hội để cung cấp thông tin tình hình kinh tế, trị, xà hội, kỹ thuật thÕ giíi cịng nh níc 37 gióp c¸c doanh nghiệp chủ động sản xuất cải tiến kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trờng 2.8 Tiếp tục đổi sách thu hút FDI: Với mục tiêu đa nớc ta tới năm 2020 trở thành nớc công nghiệp, bên cạnh việc phát huy nội lực, việc thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc để phục vụ cho mục tiêu nguồn lực quan trọng Quá trình hoàn thiện sách đất đai, sách thị trờng tiêu thụ sản phẩm phải đặt mục tiêu thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc cách có hiệu sách phải đợc đặt mối quan hệ qua lại lẫn cách thống ăn khớp 2.8.1 Chính sách đất đai Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai phạu vụ cho dự án có vốn đầu t nớc ngoài, đặt biệt việc tiếp tục ban hành văn dới luật cụ thể hoá quyền nhà đầu t nớc Việt Nam đất đai quyền chuyển nhợng , quyền cho thuê quyền chấp tăng cờng hiệu lực pháp luật đất đai Hình thành máy xử lý nhanh chóng có hiệu vấn đề liên quan đến đất đai đầu t nớc nh vấn đề thủ tục cấp đất, đền bù, giải toả, giải phóng mặt việc bảo đảm tính ổn định khu đất đợc sử dụng cho đầu t ngớc Đẩy mạnh hoạt động qui hoạch đất đai phục vụ cho đầu t nớc trớc hết thành phố lớn vùng kinh tế động lực, tỉnh nớc Việc thực sách đất đai đầu t nớc để dảm bảo hiệu qủa, cần trọng giải pháp sau: -Phát huy vai trò cấu quan hoạch định sách đất đai nh quốc hội, phủ việc xây dựng đạo luật, sách, qui định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nớc ngời sở hữu đất đai sách đất đai cụ thể, rõ ràng, ổn định tốt nhiêu Để đảm bảo cụ thể hoá cách hợp lý sách đất đai áp dụng Việt Nam lĩnh vự đầu t nớc cần: + Tích cực tham khảo kinh nghiệm cá nớc việc áp ụng sách đất đai nhà đầu t nớc nh Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Mianma + Tập hợp ý kiến nhà đầu t nớc Việt Nam sách đất đai nh xu hớng xử lý sách đất đai áp dụng khu vực có vốn đầu t nớc nớc, thông lệ quốc tế để hình thành sách đất đai giành cho đầu t nớc ổn định + Đầu t vào công tác phân vùng, qui hoạch vùng giành cho hoạt động đầu t nớc cần thống cách thức cấp đất giải phóng mặt Điều chỉnh khung chi phí đền bù, giải phóng mặt phù hợp với mặt thực tế đặc biệt dự toán giải phóng mặt -Tăng cờng hiệu lực qui định pháp luật sách đất đai, kết hợp thuyết phục, tuyên truyền ý thức pháp luật cỡng chế Những trờng hợp làm trái 38 với pháp luật đất đai cần có Những biện pháp cỡng chế kịp thời Hình thành hệ thống sách đất đai có tính cạnh tranh cao so với nớc khu vực Tăng thời gian cho thuê đất, giảm giá cho thuê đất, giảm bớt thủ tục hành phiền hà Chuyển quyền sử dụng đất đai nhanh chóng kịp thời cho dự án Chỉ đạo thực nhanh chóng việc đền bù, giải phóng mặt nhanh để ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiƯn c¸c dù ¸n ®· cấp giấy phép, nghiên cứu khả đợc chi phí đền bù vào giá thuê đất để đảm bảo tính cạnh tranh với nớc khu vực hoÃn miễn tiền thuế đất dự án xin dừng, dÃn tiến độ triển khai Giảm giá thuê đất khu công nghiệp, khu chế xuất 2.8.2 Chính sách thuế u đÃi tài Chính sách thuế u đÃi tài gắn với hoạt động đầu t trực tiếp nớc yếu tố chủ yếu cấu thành tính hấp dẫn môi trờng đầu t trực tiếp nớc Do cÇn thùc hiƯn: -Thùc hiƯn tèt lt th VAT thuế thu nhập công ty Đây hai đạo luật thuế giai đoạn đầu áp dụng để đa hoạt động thu thuế dự án đầu t nớc vào ổn định -Tăng cờng biện pháp u đÃi taì cho nhà đầu t thông qua hệ thống giá áp dụng nhà đầu t nớc vào doanh nghiệp nớc thống nh giá điện nớc, giá cớc vận tải, bu điện, hàng không -Nâng cao hiệu lực hiệu vủa biện pháp u đÃi tài nh giả nhanh vấn đề thuế cho nhà đầu t nớc ngoài, việc chuyển lợi nhuận nớc thuận tiện, vấn đề góp vốn đợc dễ dàng đặc biệt không nên hạn chế đa qui định bắt đợc nhà đầu t nớc phải góp vốn tiền mặt họ gặp khó khăn cho tác động khủng hoảng tài chínhtiền tệ -Hỗ trợ cho dự án đà đợc cấp giấy phép đầu t đợc hởng u đÃi qui định thuế, lợi tức, giá thuế đất mới, miễn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp thực lỗ vốn -Hỗ trợ ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu t nớc thực gặp khó khăn -Chủ động thu hút nhiều nguồn vốn nớc không thiết phải ấn định tỷ lệ nguồn vèn, tranh thđ mäi ngn vèn cho ph¸t triĨn -Cho phép doanh nghiệp có vốn đầu t nớc cổ phần hoá để tăng vốn phát triển sản xuất kinh doanh -Ban hành sách thu phí thống để tránh tình trạng thu phí bất hợp lý không quản lý đợc, tránh thu phí tuỳ tiện địa phơng 2.8.3 Chính sách lao động tiền lơng Giải thoả đáng tranh chấp lao động tiền lơng hoàn thiện thủ tục lao động doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngaòi nh ký hợp đồng, thoả ớc lao động tập thể thành lập, phát huy vai trò tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng Đoàn niên cụ thể: 39 -Hoàn thiện loại văn qui định áp dụng ngời lao động dự án có đầu t nớc Các văn đặc biệt trọng qui định tuyển dụng, lựa chọn lao động, chức quan quản lý lao động, vấn đề đào tạo, đề bạt sa thải lao động, văn xử lý tranh chấp tác động, tiền long, thu nhập -Hoàn thiện bọ máy hành pháp quản lý lao động dự án có vốn nớc ngoài, thành lập phân lao động để xử lý tranh chấp lao động cá nhân lao động tập thể -Phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh ngiệp tránh tình trạng hoạt động công đoàn ngợc lại với lợi ích ngời lao động Chú trọng đào tạo ngơi lao động nớc nớc để tiếp thu công nghệ -Phát huy vai trò quan tra lao động viƯc kiĨm tra, gi¸m s¸t viƯc thùc hiƯn chÝnh s¸ch lao động tiền lơng dự án đầu t nớc đồng thời sửa đổi sách lao động tiền lơng cho thích hợp 2.8.4 Chính sách thị trờng tiêu thụ sản phẩm: Đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trờng cho dự án đầu t nớc thông qua việc khuyến khích thúc đẩy xuất xúc tiến thơng mại Khai thác mạnh bên nớc hoạt động nghiên cứu thị trờng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các giải pháp cần thực là: -khuyến khích thúc đẩy xuất đặc biệt xuất sản phẩm chế biến sâu, chế biến tinh, sản phẩm chất lợng cao, đặc biệt sản phẩm mang thơng hiệu Việt Nam -Định hớng tiêu thụ sản phẩm theo khuôn khổ pháp lý thích hợp để tránh tình trạng cạnh tranh giá dẫn đế việc bán phá giá, bán hàng chất lợng thị trờng Cần nhanh chóng xây dựng thông qua luật cạnh tranh, luật chống đầu cơ, chống bán phá giá hàng hoá -Bảo hộ thị trờng nớc dể khuyến khích nhà đầu t đầu t vào Việt Nam thông qua: +Định hớng ngành nghề, lĩnh vực u tiên đặc biệt ngành nghề tạo tiềm lực công nghệ cho đất nớc, hình thành đội ngũ cán chất lợng cao Giảm bớt nhập mặt hàng sản xuất lắp ráp đựơc từ nớc nh ô tô, xe máy, đồ điện tử +Bảo đảm đối xử công thoả đáng bình đẳng nhà đầu t nớc với nhà đầu t nớc +Có sách khuyến khích ngời tiêu dùng sử dụng sản phẩm đợc sản xuất nớc 2.8.5 Về sách công nghệ Để đạt đợc mục tiêu thu hút công nghệ đại vào Việt Nam thời gian tới, điều kiện cần phải thực phải xây dựng chiến lợc thu hút công nghƯ h÷u hiƯu 40 ... triển II Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Lịch sử phát triển đầu t trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ... 1996 đợc xem năm đỉnh cao thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam (cả số dự án, vốn đăng ký, nh qui mô dự án) Biểu đồ Từ năm 1997 đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam bắt đầu suy giảm,nhất năm 1998,... hai đạo luật thu? ?? giai đoạn đầu áp dụng để đa hoạt động thu thuế dự án đầu t nớc vào ổn định -Tăng cờng biện pháp u đÃi taì cho nhà đầu t thông qua hệ thống giá áp dụng nhà đầu t nớc vào doanh nghiệp

Ngày đăng: 25/12/2012, 11:31

Hình ảnh liên quan

Từ bảng 1 cho ta thấy nhịp độ thu hút đầ ut trực tiếp nớc ngoài của Việt Nam có xu hớng tăng nhanh từ năm 1998 đến 1995 cả về số dự án cũng nh cốn đăng ký - Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

b.

ảng 1 cho ta thấy nhịp độ thu hút đầ ut trực tiếp nớc ngoài của Việt Nam có xu hớng tăng nhanh từ năm 1998 đến 1995 cả về số dự án cũng nh cốn đăng ký Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 4: Các nớc có tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD - Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

Bảng 4.

Các nớc có tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan