Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

31 481 0
Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận văn : Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

lời mở đầu Vấn đề quản lý sử dụng ngêi hiƯn c¸c tỉ chøc, nãi chung vấn đề quan trọng định đến hiệu hoạt động khác tỉ chøc BÊt kú mét tỉ chøc nµo nÕu biÕt sử dụng khai thác triệt để hiệu nguồn lực ngời hoạt động kinh tế nói riêng hoạt động khác nói chung đạt hiệu cao Đối với tổ chức hoạt động SXKD góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh mặt hàng thị trờng tạo vững cho tổ chức ngày mở rộng phát triển Để làm đợc điều đó, ngời quản lý phải biết khai thác nguồn lực ngời, nhu cầu, sở thích, ham mê, lòng nhiệt tình tất điều tạo nên động lực lớn lao động Có câu nói: Thành công phần có đợc cần cù lòng nhiệt tình (Ngạn ngữ nớc ngoài, Đắc nhân tâm) Mà lòng nhiệt tình đợc tạo từ động lực lao động, làm cho ngời ta hăng say làm việc, phát huy hết khả làm việc thân để dồn vào công việc, tạo nên st lao ®éng cao VÊn ®Ị quan träng nhÊt cđa hoạt động tạo động lực trả công lao động Đây vấn đề đợc nhiều cấp nhiều ngành quan tâm Trong chế thị trờng vấn đề trả công lao động vấn đề quan trọng Tiền lơng DNNN thấp tiền lơng DN thuộc thành phần kinh tế khác Vì để hạn chế tình trạng di chuyển lao động có trình độ, có tay nghề cao tõ khu vùc kinh tÕ quèc doanh sang khu vùc kinh tế t nhân khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc đòi hỏi nhà nớc phải có sách, chế độ trả công lao động cho thích hợp hiệu ngời lao động Đặc biệt để sử dụng lao động có hiệu tổ chức phải xây dựng cho phơng pháp trả công lao động nhằm kích thích ngời lao động làm việc tích cực hơn, tạo suất, chất lợng hiệu công việc cao làm cho tổ chức ngày đứng vững phát triển thơng trờng kinh doanh kinh tế thị trờng Xuất phát từ nhận thức xin nghiên cứu đề tài Chính sách thù lao lao động hợp lý động lực lao động Mục đích nghiên cứu đề tài trớc hết để nhằm hiểu đợc cách sâu sắc sở lý luận chung hoạt động tạo động lực lao động tổ chức Từ đa số ý kiến đóng góp vào giải pháp nhằm kích thích tinh thần làm việc ngời lao động sách thù lao lao động hợp lý hoạt động tạo động lực cho ngời lao động, làm cho ngời lao động yên tâm công tác phát huy hết khả làm việc mình, đóng góp công sức xây dựng tổ chức ngày phát triển giàu mạnh Đối tợng nghiên cứu đề tài nhằm vào lý luận hình thức thù lao lao động hợp lý để tạo động lực lực lợng lao động từ lao động quản lý công nhân sản xuất hoạt động tạo động lực cho ngời lao động Trong trình nghiên cứu đề tài có sử dụng kiến thức thông qua việc nghiên cứu loại tài liệu, nghiên cứu phơng pháp nh: Lập bảng hỏi, vấn trực tiếp, phơng pháp tổng hợp với phạm vi nghiên cứu tơng đối rộng Đề tài nghiên cứu đợc kết cấu thành chơng nh sau: Chơng 1: Cơ sở lý luận chung hoạt động tạo động lực yếu tố tạo động lực cho ngời lao động Chơng 2: Chính sách thù lao lao động hợp lý hoạt động tạo động lực lao động Chơng 3: Sự cần thiết phải xây dựng phơng pháp xây dựng hệ thống thù lao lao động hợp lý nhằm tạo động lực lao động Do trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài khoa học trình bày vấn đề thiết yếu với nội dung sách thù lao lao động hợp lý hoạt động tạo động lực cho ngời lao động kiến thức hiểu biết Vì nên tránh khỏi thiếu xót, mong nhận đợc đóng góp ý kiến chân thành thầy cô giáo bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15/04/2004 Nội dung Ch¬ng I : C¬ së lý ln chung vỊ hoạt động tạo động lực lao động yếu tố tạo động lực cho ngời lao động Con ngời tham gia lao động muốn đợc thoả mÃn đòi hỏi, ớc vọng mà cha có cha đầy đủ Theo Mác mục đích sản xuất XHCN nhằm thoả mÃn ngày đầy đủ nhu cầu vật chất tinh thần ngày tăng thân ngời lao động Theo V.I.Lê-nin: Đảm bảo đời sống đầy đủ phát triển tự toàn diện cho thành viên xà hội ngời lao động không thoả mÃn nhu cầu mà đảm bảo hạnh phúc, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện, đảm bảo bình đẳng xà hội gắn liền hạnh phúc tự họ Vì phải làm để không ngừng thoả mÃn nhu cầu ngời lao động? Động xuất phát từ đâu? Đó vấn đề tạo động lực cho lao động nhằm khuyến khích họ tích cực tham gia vào sản xuất tạo suất chất lợng, hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp I.1 Các khái niệm I.1.1 Nhu Cầu Và Động Cơ Trong trình lao động nhà quản lý thờng đặt câu hỏi: Tại họ lại làm việc? Làm việc điều kiện nh ngời làm việc nghiêm túc hiệu cao ngời khác lại ngợc lại? Và câu trả lời đợc tìm hệ thống động nhu cầu lợi ích ngời lao động đà tạo điều Động đợc hiểu sẵn sàng, tâm thực với nỗ lực mức độ cao để đạt đợc mục tiêu tổ chức phụ thuộc vào khả đạt đợc kết để thoả mÃn đợc nhu cầu cá nhân Động kết tơng tác cá nhân tình Động có tác dụng chi phối thúc đẩy ngời ta suy nghĩ hành động Các cá nhân khác có động khác nhau, tình khác động nói chung khác Mức độ thúc đẩy động khác cá nhân nh cá nhân tình khác Động trừu tợng khó xác định bởi: Động thờng đợc che dấu từ nhiều động thực yếu tố tâm lý, quan điểm xà hội Hơn động biến đổi, biến đổi theo môi trờng sống biến đổi theo thời gian, thời điểm ngời có yêu cầu động làm việc khác Khi đói khát động làm việc để đợc ăn no mặc ấm, có ăn có mặc động thúc đẩy làm việc để muốn giầu có muốn thể Vậy để nắm bắt đợc động thúc đẩy để ngời lao động làm việc phải xét đến thời điểm cụ thể môi trờng cụ thể cá nhân ngời lao động Nhu cầu đợc hiểu trạng thái tâm lý mà ngời cảm tháy thiếu thốn không thoả mÃn Nhu cầu cha đợc thoả mÃn tạo tâm lý căng thẳng ngời khiến họ tìm cách để thoả mÃn nhu cầu Ngời lao động họ bị thúc đẩy trạng thái mong muốn để thoả mÃn đợc mong muốn họ phải nỗ lực, mong muốn lớn mức nỗ lực cao tức động lớn Nếu mong muốn đợc thoả mÃn mức độ mong muốn giảm Nhu cầu ngời lao động phong phú đa dạng Nhu cầu thoả mÃn nhu cầu gắn liền với phát triển sản xuất xà hội phân phối giá trị vật chất tinh thần điều kiện xà hội Nhng dù sản xuất nhu cầu ngời lao động gồm hai nhu cầu chính: Nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần Nhu cầu vật chất nhu cầu hàng đầu, đảm bảo cho ngời lao động sống để tạo cải vật chất, thoả mÃn đợc nhu cầu tối thiĨu cïng víi sù ph¸t triĨn cđa x· héi c¸c nhu cầu vật chất ngời ngày tăng lên số lợng chất lợng Trình độ phát triển xà hội ngày cao nhu cầu ngày nhiều hơn, phức tạp hơn, chí nhu cầu đơn giản không ngừng thay đổi Nhu cầu tinh thần ngời lao động phong phú, đòi điều kiện để ngời tồn phát triển mặt trí lực nhằm tạo trạng thái tâm lý thoải mái trình lao động Trên thực tế, hai nhân tố hai lĩnh vực khác biệt song chúng lại có mối quan hệ khăng khít Trong qúa trình phân phối nhân tố vật chất lại chứa đựng yếu tố tinh thần ngợc lại, động lực tinh thần phải đợc thĨ hiƯn qua vËt chÊt th× sÏ cã ý nghÜa Cả hai yếu tố vật chất tinh thần lúc tồn thân ngời lao động có yêu cầu vật chất hay tinh thần mà có nhiều đòi hỏi khác Tuy nhiên thời điểm ngời lao động u tiên thực yêu cầu mà đợc coi cấp thiết I.1.2 Động Lực Là khát khao tự nguyện ngời nhằm tăng cờng nỗ lực để đạt đợc mục đích hay kết cụ thể (Nói cách khác động lực bao gồm tất lý khiến ngời hành động) Động lực chịu ảnh hởng nhiều nhân tố, nhân tố thay đổi khó nắm bắt Chúng đợc chia thành ba loại yếu tố là: Loại 1: Những yếu tố thuộc ngời tức yếu tố xuất thân ngời thúc đẩy ngời làm việc Nó bao gồm: (1)Lợi ích ngời: Lợi ích mức độ thoả mÃn nhu cầu ngời, mà nhu cầu yếu tố quan trọng tạo động lực Nhu cầu lợi ích có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhu cầu lợi ích hay lợi ích hình thức biểu nhu cầu Khi có thoả mÃn nhu cầu vật chất tinh thần tức ngời nhận đợc lợi ích từ vật chất tinh thần động lực tạo lớn (2)Mục tiêu cá nhân: Là trạng thái mong đợi cần có có cá nhân Điều có nghĩa mục tiêu cá nhân đích mà cá nhân ngời muốn vơn tới qua thực nhiều biện pháp để đạt đợc đích đề trạng thái mong đợi (3)Thái độ cá nhân: Là cách nhìn nhận cá nhân công việc mà họ thực Qua cách nhìn nhận thể đánh giá chủ quan ngời công việc (yêu, ghét, thích, không thích, lòng, không lòng ) yếu tố chịu ảnh hởng nhiều quan niệm xà hội tác động bạn bè Nếu nh cá nhân có thái độ tích cực công việc hăng say với công việc, không ngợc lại (4)Khả - Năng lực cá nhân: Yếu tố đề cập đến khả giải công việc, kiến thức trình độ chuyên môn công việc Nhân tố tác động đến hai mặt tạo động lực lao động Nó làm tăng cờng có khả trình độ để giải công việc, ngợc lại làm cho nản trí việc giải công việc (5)Thâm niên, kinh nghiệm công tác: Là yếu tố phải đợc tính đến trả công lao động Ngời lao động có thâm niên lâu năm nghề có mong muốn nhận đợc lơng cao Còn họ có kinh nghiệm công tác đòi hỏi mức tiền lơng trả cho họ phải nh cho phù hợp Có nh tổ chức khuyến khích đợc ngời lao động làm việc cho cách có hiệu Loại 2: Các nhân tố thuộc môi trờng Là nhân tố bên có ảnh hởng đến ngời lao động Nó bao gồm nhân tố sau: (1) Văn hoá Doanh nghiệp: Yếu tố đợc định nghĩa nh hệ thống giá trị niềm tin thói quen đợc chia sẻ phạm vi tổ chức quy tạo chuẩn mực hành vi doanh nghiệp Bầu văn hoá Doanh nghiệp đợc hình thành từ kết hợp hài hoà hợp lý quan điểm phong cách quản lý ông chủ (ngời lÃnh đạo) thành viên Doanh nghiệp, đợc bộc lộ suốt trình lao động, thời gian lao động mà ngời lao động công tác làm việc Doanh nghiệp Nếu bầu không khí văn hoá thoáng dân chủ ngời Doanh nghiệp từ cấp lÃnh đạo đến nhân viên hoà thuận đầm ấm vui vẻ có trạng thái tinh thần thoải mái, hệ thần kinh không bị ức chế Khi hút ngời lao động hăng hái làm việc với suất chất lợng cao Ngợc lại bầu không khí văn hoá khép kín, cấp dới phục tùng cấp khiến ngời lao động có cảm giác chán trờng ỉ nại, không hứng thú với công việc (2) Các sách nhân sự: Đây vấn đề bao hàm nhiều yếu tố nã t thc vµo Doanh nghiƯp cã chó ý quan tâm thực hay không Bao gồm loạt vấn đề nh : thuyên chuyển, đề bạt, khen thởng, kỷ luật Đây sách mà Doanh nghiệp nhằm đáp ứng lại nhu cầu mục tiêu cá nhân ngời lao động Mà nhu cầu nhân tố bên quan trọng thúc đẩy ngời lao động làm việc Nhng nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần có quan hệ chặt chẽ với mà việc thực thi sách phải đảm bảo thoả mÃn tối đa nhu cầu bên phạm vi nguồn lực có hạn cho phép Doanh nghiệp đạt hiệu tốt Ngoài có nhiều yếu tố khác có ảnh hởng đến động lực lao động nh: kiểu lÃnh đạo, cấu trúc tổ chức Doanh nghiệp yếu tố xà hội Loại 3: Các yếu tố thuộc nội dung chất công việc Công việc yếu tố định ảnh hởng đến thù lao lao động mức tiền lơng ngời công nhân tổ chức Nó bao gồm yếu tố nh: (1) Tính ổn định mức độ tự chủ công việc: Yếu tố phụ thuộc vào chất công việc, công việc có ổn định hay không Nếu công việc có tính ổn định mức ®é tù chđ cao sÏ t¸c ®éng ®Õn kinh nghiƯm khả làm việc ngời lao động, ngời lao động yên tâm công tác phát huy hết khả làm việc (2) Mức độ khác nhiệm vụ, trách nhiệm: Mỗi công việc khác yêu cầu ý thức trách nhiệm, nhiƯm vơ kh¸c nhau: bao gåm tr¸ch nhiƯm vỊ tiỊn, tài sản, trách nhiệm ngời lao động quản lý nh nào? Công việc đòi hỏi ngời lao động phải có ý thức trách nhiệm nhiệm vụ cao, nhng công việc lại không thiết (Ví dụ công việc lÃnh đạo khác với công việc nhân viên) (3) Sự phức tạp công việc: Đây căng thẳng công việc, hao phí sức lao động cịng nh hao phÝ vỊ thĨ lùc vµ trÝ lùc ngời lao động mà công việc đòi hỏi họ phải có cố gắng trình thực công việc (4) Sự hấp dẫn thích thú: Trong trình làm việc công việc có sức hÊp dÉn ®èi víi ngêi lao ®éng sÏ kÝch thÝch tinh thần khả làm việc ngời lao động, họ làm việc với suất cao ngợc lại Nh nghiên cứu động động lực ngời lao động ta thấy động lao động hợp lý để cá nhân tham gia vào trình lao động, động lực lao động mức độ hng phấn cá nhân tham gia làm việc Động vừa tạo động lực mạnh mẽ cho ngời lao động ngợc lại I.1.3 Tạo Động Lực Lao Động Là tất hoạt động mà Doanh nghiệp, doanh nghiệp thực đợc ngời lao động, tác động đến khả làm việc tinh thần thái độ làm việc nhằm đem lại hiệu cao lao động Tạo động lực gắn liền với lợi ích hay nói cách khác lợi ích tạo động lực lao động Song thực tế động lực đợc tạo mức độ nào, cách điều phụ thuộc vào chế cụ thể để sử dụng nh nhân tố cho phát triển xà hội Muốn lợi ích tạo động lực phải tác động vào nó, kích thích làm gia tăng hoạt động có hiệu lao động công việc, chuyên môn chức cụ thể I.2 số học thuyết tạo động lực Có nhiều học thuyết tạo động lực, học thuyết sâu vào khía cạnh khai thác mặt khác yếu tố tác động Các nhà quản lý phải linh hoạt vận dụng học thuyết vận dụng nh cho phù hợp với hoàn cảnh Doanh nghiệp, doanh nghiệp để từ thực đợc cach có hiệu sách quản lý nguồn nhân lực I.2.1 Lý Thuyết Hệ Thống Nhu Cầu Của Maslow Hệ thống nhu cầu Abraham Maslow xây dựng nên mô hình đợc sử dụng rộng rÃi nghiên cứu động cá nhân Nhu cầu cá nhân phong phú đa dạng, để đáp ứng đợc nhu cầu phức tạp Để làm đợc điều Maslow đà ngời quản lý cần phải có biện pháp tìm thoả mÃn nhu cầu ngời lao động, tạo đợc động lực cho ngời lao động ông nhấn mạnh ngời tồn t¹i mét hƯ thèng phøc t¹p gåm nhãm nhu cầu (hình 1) Đó là: 1-Nhu cầu sinh lý 2-Nhu cầu an toàn 3-Nhu cầu xà hội 4-Nhu cầu tôn trọng 5-Nhu cầu tự thể thân hình Theo lý thuyết nhu cÇu ngêi xt hiƯn theo thø bËc tõ thấp đến cao Khi nhu cầu thấp đợc thoả mÃn nhu cầu cao xuất Ban đầu nhu cầu sinh lý, đến nhu cầu an toàn xà hội, nhu cầu tôn trọng tự hoàn thiện (1)Nhu cầu sinh lý: n»m ë cÊp thÊp nhÊt hÖ thèng Đây nhu cầu mà ngời cố gắng để thoả mÃn trớc tiên Bởi nhu cầu trì tồn tự nhiên thể bao gồm yếu tố: ăn, ở, mặc, nghỉ ngơi, trì nòi giống nhu cầu xuất sớm nhất, chi phối mong muốn ngời, ngời tìm cách để thoả mÃn để đạt đến nhu cầu cao (2) Nhu cầu an toàn: Đây nhu cầu xuất nhu cầu sinh lý đợc thoả mÃn mức nhu cầu ngời có phản ứng lại dấu hiệu nguy hiểm, có nguy đe doạ đến thân, ngời lao động không thích làm việc điều kiện nguy hiểm mà thích đợc làm việc điều kiện an toàn (3)Nhu cầu giao tiếp : Khi nhu cầu sinh lý, an toàn đợc thoả mÃn nhu cầu tình cảm thơng yêu, tình đồng loại Con ngời cảm thấy trống vắng thiếu bạn bè, ngời thân gia đình họ cố gắng tìm hiểu ngời chung quanh (4)Nhu cầu đợc tôn trọng: Nhu cầu bao gồm việc cần hay mong muốn có đợc giá trị cao tự động kích thích tôn trọng ngời khác Maslow đà chia làm hai loại - Các loại mong muốn sức mạnh, đạt đợc, thẩm quyền, lòng tin ngời, độc lập tự - Loại có mong muốn danh, uy tín, địa vị, thống trị, đợc ý, đợc thể (5)Nhu cầu tự hoàn thiện mình: Maslow cho rằng: tất nhu cầu đợc thoả mÃn, cảm thấy bất mÃn lo lắng xuất hiện, từ nhu cầu cá nhân làm công việc mà phù hợp với Nh rõ ràng nhu cầu xuất đà có thoả mÃn nhu cầu thấp Ta thấy thời kỳ ngời xuất nhu cầu nh nhau, mà thời điểm ngời khác có nhu cầu khác Nhng nguyên tắc nhu cầu thấp phải đợc thoả mÃn trớc đợc khuyến khích đợc thoả mÃn nhu cầu bậc cao Nhà quản trị tạo động thúc đẩy ngời lao động làm việc tốt hơn, giúp họ yên tâm với công việc cách thoả mÃn nhu cầu họ Nhng điều quan trọng nhà quản trị phải thực phơng châm đói cho ăn, khát cho uống, tức phải tìm hiểu xem nhân viên cấp nhu cầu nào, từ đa đợc cách giải hợp lý I.2.2 Học thut vỊ HƯ thèng hai u tè cđa Frederic Herzberg Học thuyết dựa sở quan điểm tạo động lực kết tác động nhiều yếu tố Trong có yếu tố tạo nên thoả mÃn không thoả mÃn Bản thân yếu tố bao gồm hai mặt tuỳ thuộc vào việc đợc thực thi nh nào, đợc đáp ứng nh để thấy rõ chất yếu tố Học thuyết đợc phân làm hai yếu tố có tác dụng tạo động lực là: Nhóm yếu tố thúc đẩy: Đó nhân tố tạo nên thoả mÃn, thành đạt, thừa nhận thành tích, thân công việc ngời lao động, trách nhiệm chức lao động thăng tiến Đây năm nhu cầu ngời lao động tham gia làm việc Đặc điểm nhóm không đợc thoả mÃn dẫn đến bất mÃn, đợc thoả mÃn có tác dụng tạo động lực Nhóm yếu tố trì: Đó yếu tố thuộc môi trờng làm việc ngời lao động, sách chế độ quản trị Doanh nghiệp, tiền lơng , hớng dẫn công việc, quan hệ với ngời, điều kiện làm việc Các yếu tố đợc tổ chức tốt có tác dụng ngăn ngừa không thoả mÃn công việc ngời lao động I.2.3 Mối quan hệ hai học thuyết Từ sở lý luận ta cã thĨ nhËn thÊy mèi quan hƯ gi÷a hai häc thuyết (Học thuyết Nhu Cỗu Động Cơ Maslow vµ Häc thut hai u Tè cđa herzberg) Mèi quan hệ thể qua sơ đồ sau (Hình 2) Động Cơ Nhu Cầu Hành Vi Mục Tiêu Kích Thích 10 hiệu Tuy nhiên ë níc ta, ngêi ta cã nhÇm lÉn kinh nghiệm thâm niên, ngời có thâm niên cha đà có kinh nghiệm, kinh nghiệm phụ thuộc vào trình độ hiểu biết khả cá nhân * Thị trờng lao động : theo nghĩa rộng, thị trờng lao động đợc hiểu bao gồm yếu tố lơng bổng thị trờng, chi phí sinh hoạt, công đoàn, xà hội, kinh tế luật pháp Sở dĩ hệ thống lơng tổ chức chịu ảnh hởng yếu tố tổ chức hoạt động tách rời khỏi u tè xung quanh nã xÐt c¶ vỊ tÊt c¶ mặt: địa lý, kinh tế, xà hội, trị, luật pháp Tổ chức muốn tồn tại, phải chịu chi phối quy luật môi trờng * Môi trờng Doanh nghiệp: yếu tố chủ quan tác động đến tiền lơng Bên cạnh sách Doanh nghiệp, bầu không khí văn hoá Doanh nghiệp, khả chi trả Doanh nghiệp, cấu tổ chức có ảnh hởng đến cấu tiền lơng, với cấu tổ chức nhiều tầng nấc trung gian chi phí quản lý lớn, phần lơng dành cho nhân viên thừa hành giảm tơng đối cấu tiền lơng II.1.2 Khun KhÝch Trong DN h×nh thøc khun khÝch chđ u Tiền thởng.Tiền thởng khoản tiền thởng cho lao động có thành tích cao so với mức quy định đơn vị doanh nghiệp Tiền thởng tác dụng bổ sung thu nhập cho ngời lao động phơng tiện để đánh giá công lao, sức lao động, tinh thần trách nhiệm, thành tích ngời lao động công việc doanh nghiệp Tiền thởng biện pháp khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần ®èi víi ngêi lao ®éng, tiỊn thëng khun khÝch ngêi lao động quan tâm đến kết sản xuất, tiết kiệm lao động sống, lao động vật hoá, đảm bảo yêu cầu chất lợng sản phẩm, thời gian hoàn thành công việc Mức thởng: Là số tiền thởng cho lao động có thành tích khác Mối doanh nghiệp khác có quy định mức thởng khác phù hợp đơn vị Thờng doanh nghiệp có tiêu thởng sau: - thởng hoàn thành vợt mức kế hoạch sản xuất - thởng nâng cao tỷ lệ sản phẩm chất lợng cao 17 - thëng ph¸t minh s¸ng kiÕn - thëng tiết kiệm nguyên vật liệu - thởng định kỳ, đánh giá, nâng lơng nâng bậc Các tiêu thởng làm cho ngời lao động cảm thấy đợc quan tâm động lực để ngời lao động gắn bó với Doanh nghiệp Ngợc lại nh việc đặt tiêu điều kiện xét thởng không phù hợp làm giảm tác dụng Hình thức thởng: tuỳ theo doanh nghiệp có quy định hình thức thởng khác nh: thởng trực tiếp, thởng sau chu kỳ sản xuất kinh doanh, thëng b»ng tiỊn, thëng b»ng hiƯn vËt II.1.3 Các Chơng Trình Phúc Lợi Dịch Vụ Phúc lợi hay gọi lơng bổng đÃi ngộ gián tiếp mặt tài chính, khoản tiền trả gián tiếp cho ngời lao động tiền lơng tiền thởng nhằm hỗ trợ sống tinh thần cho ngời lao động Phúc lợi gồm hai phần chính: Phúc lợi theo pháp luật quy định Phúc lợi Doanh nghiệp tự nguyện áp dụng, phần nhằm kích thích động viên nhân viên làm việc phần nhằm trì lôi ngời có tài làm việc cho Doanh nghiệp Phúc lợi theo pháp luật quy định phần BHXH mà Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực cho nhân viên bao gồm chế độ sau: - Chế ®é trỵ cÊp èm ®au - ChÕ ®é trỵ cÊp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Chế ®é hu trÝ - ChÕ ®é thai s¶n - ChÕ độ trợ cấp tử tuất Ngoài chơng trình Phúc lợi nhà nớc quy định (BHXH) doanh nghiệp thờng có số hình thức Phúc lợi tự nguyện nhằm khuyến khích nhân viên làm việc, an tâm công tác gắn bó với quan nhiều nh: chơng trình bảo hiểm y tế, chơng trình bảo vệ sức khoẻ, trợ cấp độc hại, trợ cấp nguy hiểm Dịch vụ : Là chơng trình mà doanh nghiệp thực nhằm khuyến khích nhân viên làm việc, gắn bó với công tác đợc giao nhằm tạo cho sống nhân viên khả quan nh chơng trình thể dục thể thao, bán khán khấu từ sản phẩm 18 Doanh nghiệp, câu lạc bộ, chi phí lại xe đa đón công nhân, trợ cấp giáo dục, công trình bệnh viện, nhà trẻ, khu chăm sóc ngời già II.2 tạo động lực cho ngời lao động thông qua vật chất tinh thần II.2.1 Cơ Sở Vật Chất Thù lao lao động sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngời lao động Doanh Nghiệp II.2.1.2 Chức vai trò đòn bẩy tiền lơng Chức năng: Trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, đời sống mặt trị xà hội tiền lơng có ý nghĩa quan trọng Và đặc biệt ngời lao động, khoản thu nhập chủ yếu, nguồn lợi ích vật chất mà ngời lao động dùng để nuôi sống thân gia đình họ đồng thời dùng để trì trình tái sản xuất tự nhiên xà hội Với ý nghĩa nh tiền lơng thực chức sau: * Chức thớc đo giá trị: giá trị giá trị sức lao động tiền lơng có chất giá hàng hoá sức lao động(4 ) * Chức tái sản xuất sức lao động: tiền lơng phải đảm bảo bù đắp đợc sức lao động đà hao phí, tức phải đảm bảo cho ngời lao động nuôi đợc thân gia đình họ để tiếp tục làm việc * Chức kích thích: tiền lơng phải đảm bảo tác động vào ngời lao động, tức tiền lơng phải đòn bẩy kinh tế kích thích lôi ngời làm việc hăng say, nhiệt tình, thúcđẩy việc tăng xuất lao động, khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm * Chức tích luỹ: tiền lơng đảm bảo cho ngời lao động không trì đợc sống mà họ dự phòng cho sống lâu dài họ hết khả lao động gặp rủi ro bất trắc Đặc biệt kinh tế thị trờng để phát huy đầy đủ vai trò hiệu công tác tiền lơng phải thể chức sau: Giáo trình Kinh tế lao động NXB Giáo dục 1995 19 * Chức điều phối lao động: với tiền lơng thoả đáng, ngời lao động tự nguyện nhận công việc đợc giao dù đâu, làm ? * Chức quản lý lao động: doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền lơng không với mục đích tạo điều kiện vật chất cho ngời lao động mà với nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn nh thông qua việc trả lơng mà theo dõi, kiểm tra, giám sát đợc ngời lao động hớng họ làm việc theo ý đồ bảo đảm tiền lơng chi phải đạt kết đem lại hiệu rõ rệt Vai trò đòn bẩy tiền l ơng kinh tế thị tr ờng: Trong chế thị trờng, tiền lơng phạm trù kinh tế, giá sức lao động đợc tiền tệ hoá Nó phản ánh mặt phân phối quan hệ sản xuất xà hội nguồn sống chủ yếu ngời lao động Bên cạnh đó, xét mặt kinh tế tuý, sách tiền lơng đắn động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh nhân tố ngời việc thực mục tiêu kinh tế xà hội Bởi nh ta biết tiền lơng hình thức kích thích lợi ích vật chất ngời lao động Nó giữ vai trò đòn bẩy kinh tế nhằm đảm bảo tái sản xuất, phát triển trì đội ngũ lao động có trình ®é kü tht nghiƯp vơ cao víi ý thøc kû luật tốt Để thực vai trò công tác tổ chức tiền lơng doanh nghiệp phải đợc đặc biệt coi trọng(5) Tổ chức công tác tiền lơng chế độ trả lơng hợp lý công tạo hoà khí cởi mở ngời lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất, dới lòng, ý chí nghiệp phát triển lợi ích thân họ Chính mà ngời lao động tích cực làm việc nhiệt tình hăng say họ có quyền tự hào mức lơng họ đạt đợc Hơn tạo điều kiện cho ngời lao động yên tâm công tác, phấn khởi sản xuất Đó động lực thúc đảy sản xuất, kích thích sản xuất phát triển Ngợc lại tiền lơng không đủ trang trải, mức sống ngời lao động giảm sút họ phải xoay sở kiếm việc làm thêm Nh ảnh hởng tới suất lao động, kết lao động doanh nghiệp cách tiêu cực Hoặc công tác tổ chức tiền lơng doanh nghiệp thiếu tính công hợp lý hiệu công việc không đợc đảm bảo, mà sinh mâu thuẫn nội gay gắt ngời lao động với nhau, ngời Nguyễn Thanh hội, TS Quản trị nhân sự, NXB Thống kê 1999 20 lao động với cấp quản trị, chí có lúc có nơi gây nên phá hoại ngầm dẫn đến lÃng phí to lớn sản xuất Còn xét mặt trị xà hội: Thì nói tiền lơng nhân tố quan trọng nhất, định Chế độ tiền lơng hợp lý tạo điều kiện cho ngời công dân tin tởng vào đờng lối sách doanh nghiệp, từ tích cực nâng cao trình độ mặt để tạo động lực kích thích sản xuất Vì nhà quản trị, vấn đề cần đợc quan tâm hàng đầu phải làm tốt công tác tổ chức tiền lơng, thờng xuyên theo dõi để có điều chỉnh kịp thời thoả đáng hợp lý nhằm xây dựng hệ thống trả công- trả lơng có hiệu II.2.1.3 ý nghĩa Tiền lơng Tiền công Đối với chủ doanh nghiệp, tiền lơng yếu tố chi phí sản xuất, ngời cung ứng sức lao động tiền lơng nguồn thu nhập chủ yếu Xét mặt kinh tế mục đích nhà sản xuất lợi nhuận, mục đích ngời cung ứng sức lao động tiền lơng Với ý nghĩa tiền lơng không mang chất chi phí mà đà trở thành phơng tiện tạo giá trị hay nguồn cung ứng sáng tạo sức sản xuất lực ngời lao động trình sản sinh giá trị gia tăng Đối với ngời lao động, tiền lơng đợc thoả đáng nguồn động lực kích thích lực sáng tạo để làm tăng suất lao động Khi suất lao động tăng lợi nhuận doanh nghiệp tăng làm cho nguồn phúc lợi doanh nghiệp mà ngời lao động đợc nhận lại tăng lên, nguồn bổ sung thêm cho tiền lơng làm tăng thu nhập tăng lợi ích ngời cung ứng sức lao động Hơn lợi ích ngời lao động đợc đảm bảo mức lơng thoả đáng tạo gắn kết cộng đồng ngời lao động với mục tiêu lợi ích doanh nghiệp, xoá bỏ ngăn cách ngời chủ doanh nghiệp với ngời cung ứng sức lao động, làm cho ngời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác với hoạt động doanh nghiệp Các nhà kinh tế gọi phản ứng dây chuyền tích cực tiền lơng Nhng ngợc lại doanh nghiệp trả lơng không hợp lý mục tiêu lợi nhuận tuý không ý mức đến ngời lao động nguồn nhân công bị kiệt quệ thể lực, giảm sút chất lợng, làm hạn chế động cung ứng sức lao động 21 Trong biểu rõ tình trạng cắt xén thêi gian lµm viƯc, l·ng phÝ vËt liƯu vµ thiÕt bị làm rơi làm ẩu, mâu thuẫn ngời làm công chủ doanh nghiệp, dẫn đến lÃn công, bÃi công, đình công Mặt khác biểu đáng lu ý di chuyển lao động, ngời có trình độ chuyên môn tay nghề cao sang khu vực doanh nghiệp có mức lơng hấp dẫn Hậu gây ra, vừa làm nguồn nhân lực quan trọng, vừa làm thiết hụt lao động cục bộ, đình đốn phá vỡ tiến trình bình thờng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có nhà quản lý đà nhận xét Nếu tất đa hột lạc, chẳng có đáng ngạc nhiên, kết cục anh đánh bạn với lũ khỉ Nếu ta cắt xén ngời làm công cho ta, họ cắt xén lại ta khách hàng ta Vì xét mặt kinh tế tuý tiền lơng đóng vai trò định việc ổn định phát triển kinh tế gia đình Ngời lao động dùng tiền lơng để trang trải chi phí gia đình, phần lại dùng để tích luỹ Nếu tiền lơng đảm bảo tạo điều kiện cho ngời lao động yên tâm phấn khởi làm việc cho tổ chức động lực thúc đẩy sản xuất phát triển Ngợc lại làm cho động lực sản xuất bị triệt tiêu dần Về mặt trị xà hội tiền lơng không ảnh hởng đến tình cảm ngời lao động tổ chức mà ảnh hởng xà hội Vì tiền lơng trả cho ngời lao động cao hợp lý nguồn động lực để phát triển sản xuất, làm giàu cho doanh nghiệp gia tăng cải cho xà hội Ngợc lại làm cho ngời lao động không gắn bó với tổ chức, chán nản công việc, oán trách xà hội chí lòng tin vào xà hội mà tồn tại, đồng thời lòng tin vào tơng lai Nh tiền lơng phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất Do tiền lơng thích hợp sách chế độ trả công lao động linh hoạt thích hợp tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất phát triển II.2.2 Kích Thích Lao Động Thông Qua Tinh Thần II.2.2.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đây hoạt động nhằm nâng cao cập nhật kiến thức cho công nhân viên để họ có tâm lý an tâm tự tin vào thân tay nghề làm việc Mặt khác cho công nhân học đào tạo công nhân hình thức tạo cho họ cảm 22 giác vai trò Doanh nghiệp cho họ thấy đợc mối quan tâm Doanh nghiệp với họ Từ tạo cho họ gắn bó với Doanh nghiệp tích cực làm việc II.2.2.2 Đánh Giá Nhân Sự Sự Thực Hiện Công Việc Là tiến trình đánh giá trình thực công việc nhằm xác định điểm mạnh điểm yếu biện pháp cần thiết để nâng cao kết thực toàn nhân doanh nghiệp Mục đích nhằm nâng cao hiệu thực công việc tổ chức Tuy nhiên, có nhiều ý nghĩa khác, hệ thống đánh giá công hiệu giúp tổ chức đạt đợc mục tiêu khuyến khích ngời lao động làm việc tốt Thực tế kết đánh giá thực công việc có ích tất lĩnh vực khác quản trị nhân Đánh giá nhân nội dung có liên quan hầu hết đến hoạt động quản trị nhân : đánh giá nhân đo lờng kết thực công việc nhân viên, kết đánh giá sở để thực đÃi ngộ nhân sự, đánh giá nhân giúp xác định lực đội ngũ nhân viên làm sở để thực đào tạo phát triển nhân sự, đồng thời giúp nhà quản lý đề kế hoạch chơng trình nhân sù cịng nh thùc hiƯn tun dơng nh©n sù mét cách phù hợp Bên cạnh đánh giá nhân mang ý nghĩa đa thông tin phản hồi tới ngời lao động, để từ ngời lao động tự điều chỉnh công việc để đạt hiệu tốt Đánh giá nhân phải dựa tiêu chuẩn, tiêu phù hợp với đặc điểm tổ chức phơng pháp đánh giá hợp lý nhằm đạt đợc kết xác, khuyến khích ngời lao động làm việc có hiệu II.2.2.3 Điều Kiện Và Môi Trờng Lao Động Điều kiện môi trờng làm việc bao gồm điều kiện quy định không khí, độ ẩm, tiếng ồn, công cụ, dụng cụ làm việc yếu tố ảnh hởng trực tiếp tới công 23 việc ngời lao động Với điều kiện môi trờng xấu không nằm tiêu chuẩn cho phép, công tác bảo hộ lao động không đảm bảo làm giảm suất lao động gây tâm trạng chán nản mệt mỏi công việc Một điều kiện lao động lý tởng môi trờng đảm bảo nguồn động lực lớn cho ngời lao động hăng say an tâm công việc II.2.2.4 Mối Quan Hệ Trong Lao Động Mối quan hệ lao động hay gọi bầu không khí tập thể Doanh NghiƯp bao gåm c¸c mèi quan hƯ nh: quan hệ ngời lÃnh đạo với công nhân, quan hệ ngời công nhân với Các mối quan hệ tốt tạo môi trờng ấm cúng, bầu không khí hoà thuận, thân thiện, ngêi cïng gãp søc x©y dùng tỉ chøc, doanh nghiệp Ngời giỏi giúp đỡ ngời yếu hoàn thành công việc, cấp gần gũi với cấp dới, cấp dới chấp hành tốt qui định cấp đa làm cho hoạt động xí nghiệp tốt hơn, hiệu cao hơn, ngời lao động phát huy đợc hết khả Nhng mối quan hệ xấu ảnh hởng lín ®èi víi xÝ nghiƯp, néi bé lơc ®ơc, xÝch mích xảy liên tục, làm công việc đình trệ, công nhân không say mê với công việc Từ vấn đề ta thấy vấn đề tạo động lực cho ngời lao động mấu chốt quan trọng việc xây dựng đợc xí nhiệp, doanh nghiệp vững mạnh chế Để thấy rõ ta nghiên cứu thêm vai trò ý nghĩa hoạt động tạo động lực II.2.3 Công Tác Nhằm Gắn Kết Hai Yếu Tố Vật Chất Và Tinh Thần Song song với biện pháp tiền lơng, thởng, Doanh nghiệp cần bồi dỡng nâng cao trình độ tay nghề nh chuyên môn cho ngời lao động để họ có hội đợc tiến bộ, thăng chức, có vị trí làm việc thuận lợi mà ®ã cã thĨ ®ãng gãp cèng hiÕn ®ỵc nhiỊu nhÊt Thông qua đào tạo Doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu động viên khuyến khích thành viên cố gắng tăng cờng đóng góp cho Doanh nghiệp Thu hút sử dụng tốt ngời có đủ lực, trình độ để từ tăng doanh thu, bù vào chi phí bỏ cho 24 công tác đào tạo Doanh nghiệp thực mục tiêu cách xếp bố trí lại lao động để cử số cán bộ, CN học lớp bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tạo ®iỊu kiƯn cho CBCNV võa ®i häc võa ®i lµm (hình thức đào tạo chức) Khi nhu cầu học tập họ đợc thừa nhận bảo đảm, thành viên Doanh nghiệp phấn khởi công việc, tạo suất lao động cao hơn, thu nhập họ đợc nâng lên Điều kích thích tinh thần thái độ làm việc CBCNV Doanh nghiệp Về thuyên chuyển, bố trí xếp nơi làm việc hình thức tạo động lực cho ngời lao động Nó đánh vào mặt tâm lý tinh thần ngời lao động, lúc làm việc dễ dẫn đến chán nản, nhng đợc chuyển sang làm công việc khác, hoạt động từ chân tay đến đầu óc thay đổi tạo phong cách làm việc mới, kết lao động tốt Chẳng hạn đa CN đứng máy (điều hành máy) sang làm công việc ngời vận hành dây chuyền sản xuất Để làm tốt công tác nên khuyến khích CN tham gia hëng øng phong trµo “giái mét nghỊ biÕt nhiỊu nghề Ngoài công việc hàng ngày, Doanh nghiệp có thĨ ¸p dơng c¸c cc thi mang tÝnh chÊt sinh hoạt tinh thần, vui chơi giải trí, hoạt động văn hoá thể thao để ngời lao động có hội phát triển toàn diện nh : thi hát văn nghệ, thi thợ giỏi, thi cán quản lý giỏi, thi đấu bóng Doanh nghiệp với tổ chức khác nhằm giải ăn tinh thần, tạo tâm lý thoải mái công tác, tạo động lực cho ngời lao động hăng say làm việc có hiệu hơn, đa Doanh nghiệp ngày hoạt động có hiệu kinh tế thị trờng đầy cạnh tranh nh ngày Nh với công tác đổi hoàn thiện công tác trả công cho lao động nhằm tạo động lực khuyến khích lao động tích cực công việc, yếu tố liên quan đến lợi ích tinh thần ngời lao động nhằm phát huy sáng tạo lao động góp phần nâng cao suất, tăng lợi nhuận phải đợc Doanh nghiệp quan tâm thực tốt Đây sở để đảm bảo hiệu công tác tạo động lực lao động Doanh nghiệp Trên số giải pháp hay nói số ý kiến đóng góp vấn đề tạo động lực nói chung công tác trả công lao động nói riêng nhằm động viên khuyến khích ngời lao động làm việc đạt hiệu cao, lúc ngời ta làm việc tiền Theo cho tạo bầu không khí thoải mái môi trờng 25 làm việc tốt điều kiện có tác động tích cực tới hăng say công việc ngời lao động, đặc biệt ngời thợ sản xuất Từ tổ chức Doanh nghiệp khuyến khích đợc tính sáng tạo ngời nhằm đạt đợc suất chất lợng hiệu công việc cao II.3 Vai trò mục đích ý nghĩa tạo động lực II.3.1.Vai Trò Của Tạo Động Lực Vai trò hoạt động tạo động lực đợc xét khía cạnh: ngời lao động, doanh nghiệp, xà hội vô quan trọng Xét ngời lao động : Đó việc tăng thêm thu nhập, cải thiện điều kiện sống, bù đắp hao phí lao động mà ngời lao động đà bỏ không ngừng phát triển hoàn thiện cá nhân, tạo hội thuận lợi cho cá nhân tham gia vào hoạt động xà hội Xét Doanh nghiệp: Nó tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp việc khai thác tốt nguồn lực sẵn có Sử dụng hiệu để không ngừng nâng cao suất lao động, phát triển sở vật chất, sở kỹ thuật, giảm chi phí lao động sống sản phẩm, qua giảm gía thành, giá bán sản phẩm, thúc đẩy cạnh tranh với sản phẩm loại thị trờng Xét mặt xà hội: động lực đợc tạo cho ngời lao động làm cho suất lao động xà hội tăng lên, từ kinh tế xà hội tăng trởng theo Đồng thời ngời cảm thấy yêu thích lao động, cảm thấy vui đợc lao động Điều chứng tỏ xà hội đà văn minh phát triển II.3.2 Mục Đích Của Công Tác Tạo Động Lực Xét chức tạo động lực chức quản lý ngời, mà quản lý ngời lại chức quản lý doanh nghiệp Do mục đích tạo động lực mục đích chung doanh nghiệp quản lý lao ®éng Mơc ®Ých quan träng nhÊt cđa t¹o ®éng lùc sử dụng cách hợp lý nguồn lao động, khai thác cách hiệu nguồn lực ngời nhằm không ngừng nâng cao suất lao động doanh nghiệp Trong doanh nghiệp nguồn lực ngời 26 phận quan trọng sản xuất, vừa đóng vai trò chủ thể sản xuất nhng đồng thời lại khách thể chịu tác động ngời quản lý Nguồn lực ngời vừa tài nguyên doanh nghiệp nhng đồng thời tạo nên khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp Doanh nghiệp mà có biện pháp sử dụng hiệu nguồn lực lao động kéo theo đợc hiệu sử dụng máy móc thiết bị tiết kiệm vật liệu, giảm đợc chi phí từ hiệu kinh doanh cao Bên cạnh công tác tạo động lực nhằm mục đích thu hút gắn bó ngời lao động với doanh nghiệp Bởi ngời lao động có động lực làm việc họ hăng say với công việc, với nghề, với doanh nghiệp Chính lẽ mà không ngời lao động gắn bó với doanh nghiệp mà ngời khác muốn làm việc cho doanh nghiệp II.3.3 ý Nghĩa Của Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Đối với phòng quản lý lao động, hoạt động giúp cho công tác tuyển mộ, tuyển chọn tốt hơn, công tác phân công, hiệp tác lao động đạt hiệu cao hơn, công tác quản lý lao động đợc thuận lợi Đối với mặt khác doanh nghiệp nh an toàn lao động, an ninh trật tự, văn hoá liên doanh liên kết, quản lý vật t, thực kế hoạch sản xuất, cải tiến kỹ thuật có động lực lao động tạo nên hng phấn làm việc cho ngời lao động Họ cố gắng thực tiết kiệm nguyên vật liệu, cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến đóng góp sức vào xây dựng tổ chức doanh nghiệp ngày vững mạnh Chơng III: xây dựng sách thù lao lao động hợp lý để tạo động lực lao động III.1 số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống trả công lao động hợp lý III.1.1 Sự Cần Thiết Phải Xây Dựng Một 27 Hệ Thống Trả Công Lao Động Hợp Lý Mục tiêu lớn hệ thống trả công lao động hợp lý hiệu nhằm thu hút, trì đội ngũ lao động có chất lợng cao Tiền lơng khoản thu nhập chủ yếu ngời lao động dùng để đảm bảo cho sống thân gia đình họ, song khoản chi phí cấu thành sản phẩm doanh nghiệp Vì lựa chọn hình thức trả lơng, chế độ trả lơng hợp lý không đảm bảo trả đúng, trả đủ tiền lơng cho ngời lao động, gắn tiền lơng với kết lao động thực tế lao động mà phải không để vợt khả doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu Tiền lơng đợc chi trả hợp lý trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy lao động hăng say, nhiệt tình công việc, không ngừng nâng cao suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ cảm thấy gắn bó với doanh nghiệp yêu thích công việc Công tác trả lơng đợc thực tốt sở cho công tác khác nh: công tác tổ chức sản xuất, quản lý lao động, hạch toán chi phí đợc thực tốt Trả lơng hợp lý giúp cho DN tiết kiệm đợc chi phí sản xuất nhng thu đợc lợi nhuận cao Bởi trả lơng đà trở thành ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viƯc tèt suất họ tăng lên làm cho hiệu kinh doanh tăng lên Điều thực có ý nghĩa DN sản xuất hàng công nghiệp nớc ta mà họ cha khẳng định đợc vị trí đáng họ cần phải giữ kinh tế thị trờng nớc ta Vì cần thiết phải thực công tác mô tả công việc nhằm phân định rõ ràng chức nhiệm vụ cho vị trí công việc, đồng thời hoàn thiện việc đánh giá công việc phân loại chúng Song song với phải làm tốt công tác đánh giá thực công việc để tiến tới hoàn thiện trình xác định lơng cho cá nhân ngời lao động III.1.2 Các Giải Pháp Để Xây Dựng Một Hệ Thống Trả Công Lao Động Hợp Lý III.1.2.1 Hoàn thiện công tác đánh giá Tức trình phân tích công việc để sau xác định có công việc tiến hành xếp tất công việc tổ chức theo loại sở hoàn thiện việc phân định chức năng, nhiệm vụ cho vị trí công việc (nhằm mục đích giải thích cho ngời lao động hiểu đợc công việc họ phải làm điều liên quan ®Õn thu nhËp 28 cđa hä) Tõ ®ã tiÕn hµnh xếp công việc theo loại hạng định Kết trình sở để tính mức lơng cho vị trí công việc Việc hoàn thiện phơng thức đánh giá thực công việc cần thiết nhằm mục đích đánh giá đúng, xác đóng góp ngời lao động Trên sở để tiến hành trả lơng phù hợp Cùng vị trí công việc, mức lơng bản, trình độ, kinh nghiệm, thâm niên công tác nhng kết thực công việc khác lơng đợc hởng phải khác tơng ứng Nghĩa tác dụng việc đánh giá thực công việc nhằm cá thể hoá lơng ngời lao động Cá thể hoá lơng ngời lao động công cụ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời đáp ứng nguyện vọng họ cá thể hoá lơng cách hợp lý công khuyến khích ngời đạt lơng cao tiếp tục cố gắng, ngời cha có lơng cao cạnh tranh để lơng cao Sử dụng chế độ trả lơng cho nguời lao động hợp lý khuyến khích ngời lao động làm việc tốt công tác trả công lao động đợc tiến hành công hiệu Trong lơng tồn hai phần: + Phần lơng (cố định) tạo tâm lý yên tâm cho ngời lao động, họ cảm thấy sống họ đợc đảm bảo nh công việc họ đặn (nếu lơng ngời lao động thấp họ việc làm vấn đề khác doanh nghiệp ví ngời lao động làm việc không tốt, phần lơng tính theo ngày công lao động đợc đảm bảo) + Phần lơng biến đổi theo hiệu công việc khuyến khích ngời lao động cố gắng, nỗ lực làm việc để có mức thu nhập cao họ thấy có trách nhiệm nhiều việc làm thu nhập III.1.2.2 Xây dựng áp dụng hệ thống lơng hợp lý Lơng phần lơng đợc áp dụng tất ngời lao động biên chế tổ chức hợp đồng (trừ đối tợng hợp đồng theo mùa vụ hợp đồng có quy định lơng lơng theo thoả thuận) Vậy phải xác định nh cho hợp lý tỷ lệ lơng lơng biến đổi, điều có ý nghĩa nhằm đảm bảo thực tốt mục đích công tác trả lơng cho ngời lao động Muốn có nghĩa lơng 29 phải giữ tỷ lệ vừa đủ để khiến ngời lao động yên tâm ổn định làm việc Phần lơng biến đổi có tác dụng khuyến khích họ làm việc tích cực công việc Nếu lơng chiếm tỷ trọng nhỏ không đủ để tạo tâm lý ổn định cho ngời lao động, lơng biến đổi lớn tạo cạnh tranh không đáng có ngời lao động Ngợc lại lơng lớn khiến phần lơng biến đổi không phát huy đợc tác dụng Lơng ngời lao động đợc tính vào vị trí công việc trình độ ngời giữ vị trí đó, bên cạnh có tính đến yếu tố nh thâm niên, kinh nghiệm, trình độ ngời lao động để đảm bảo công đánh giá đóng góp cá nhânngời lao động tổ chức Điều có nghĩa vị trí giống đạt đợc điểm phân tích công việc nhau, từ điểm suy mức lơng đáng phải Nhng xét thêm yếu tố nh thâm niên, kinh nghiệm hay cấp thực cá thể hoá lơng Điều hoàn toàn hợp lý bëi cïng mét vÞ trÝ nh nhng víi ngời có trình độ khác nhau, đóng góp cho Doanh nghiệp khác phải đợc đánh giá khác nhau, hiệu công việc đợc tính phần lơng biến đổi Tuy nhiên cá thể hoá lơng phải hợp lý để không gây chênh lệch lớn dẫn đến phản tác dụng việc cá thể hoá lơng Nh có nghĩa mức cá thể hoá lơng vào yếu tố thâm niên hay cắp chiếm tỷ lệ vừa phải Còn hiệu công việc đợc tính phần lơng biến đổi đủ lớn để đánh giá công cho ngờì lao động trẻ, thâm niên công tác làm việc thực có hiệu cao lao động có thâm niên lâu năm III.1.2.3 Xây dựng áp dụng hệ thống lơng biến đổi Đợc tính sở kết đánh giá công việc ngời lao động thời hạn định Và vấn đề quan trọng đa tiêu đánh giá cho hợp lý định lợng chúng nh để bảo đảm mức lơng ngời lao động nhận đợc phản ánh đóng góp nỗ lực họ Mặt khác thời hạn đánh giá lơng biến đổi cần phải lu ý giữ vai trò quan trọng hiệu hệ thống lơng Nếu thời hạn ngắn, thông tin thu thập đợc không đầy đủ cha kịp thống kê biến đổi quan trọng 30 ngời đánh giá dễ bỏ qua thực cách qua loa việc đánh giá Nh mục đích việc đánh giá không III.1.2.4 Các yêu cầu nguyên tắc trả công lao động Xây dựng áp dụng hệ thống trả lơng lơng biến đổi phải thoả mÃn yêu cầu nguyên tắc sau Yêu cầu: - Hệ thống tiền lơng doanh nghiệp phải tuân thủ yêu cầu mặt pháp luật phải thể tính công trả lơng - Trả lơng cho nhân viên, phải vào lực cố gắng đóng góp nhân viên hoạt động phát triển doanh nghiệp, có hớng tới suất lao động, chất lợng hiệu công việc - Trong cấu tiền lơng nên có phần cứng (ổn định), phần mềm (linh hoạt) để dễ dàng điều chỉnh có thay đổi yếu tố liên quan đến trả công lao động - Cách tính tiền lơng phải đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng để ngời hiểu tính toán, kiểm tra đợc tiền lơng mình.(6) Nguyên tắc trả công lao động : Công tác tiền lơng công tác bao gồm tổng hợp yếu tố, biện pháp nhằm đảm bảo tiền công cho ngời lao động phù hợp với số lợng chất lợng lao động họ sở tạo nên quan tâm vật chất ngời lao động kết lao động Để tiến hành tổ chức thực tốt công tác trả công lao động cho có hiệu cao phát huy đợc chức tiền công, việc trả công lao động cần dựa nguyên tắc sau + Tiền lơng phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Điều bắt nguồn từ chất tiền lơng biểu tiền giá trị sức lao động Tiền lơng thu nhập chủ yếu ngời lao động Bởi độ lớn tiền lơng phải đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động chất lợng số lợng ngời lao động mà phải đảm bảo nuôi sống gia đình họ Hơn nữa, để xà hội phát triển trình sản xuất phải diễn liên Trần Kim Dung , Giảng viên ĐHKT TP Hồ Chí Minh Quản trị nhân 1992 31 ... thể I.2 số học thuyết tạo động lực Có nhiều học thuyết tạo động lực, học thuyết sâu vào khía cạnh khai thác mặt khác yếu tố tác động Các nhà quản lý phải linh hoạt vận dụng học thuyết vận dụng nh... yếu tố vào thân nhân viên: Tiền lơng không phụ thu? ??c vào mức độ hoàn thành công việc nhân viên, phụ thu? ??c vào yếu tố nội nhân viên nh: Thâm niên, kinh nghiệm, trung thành, tiềm năng, ảnh hởng trị... ảnh hởng công việc xuất trở ngại, ngời có kinh nghiệm giải nhanh chóng 16 hiệu Tuy nhiên nớc ta, ngời ta có nhầm lẫn kinh nghiệm thâm niên, ngời có thâm niên cha đà có kinh nghiệm, kinh nghiệm

Ngày đăng: 25/12/2012, 11:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan